open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.08.2015  № 1054

Про затвердження Положення про управління внутрішнього аудиту

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного
розвитку і торгівлі
№ 1784 від 28.12.2015
№ 1619 від 28.09.2016
№ 1417 від 27.09.2017}

Відповідно до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 27.02.2015 № 171 "Про структуру апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про управління внутрішнього аудиту як самостійний структурний підрозділ, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 19.03.2012 № 337 "Про затвердження положень про самостійні структурні підрозділи Міністерства економічного розвитку і торгівлі України";

наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 03.07.2014 № 771 "Про внесення змін до розділу IV Положення про відділ внутрішнього аудиту".

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

А. Абромавичус


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
27.08.2015  № 1054

ПОЛОЖЕННЯ
про управління внутрішнього аудиту

{У тексті Положення слова "Міністр економічного розвитку і торгівлі України" у всіх відмінках замінено словами "Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі України" у відповідному відмінку згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1619 від 28.09.2016}

1. Загальні положення

1.1. Управління внутрішнього аудиту (далі - управління) є самостійним структурним підрозділом апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Головною метою діяльності управління є здійснення в установленому порядку внутрішнього аудиту діяльності Мінекономрозвитку, а також підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління щодо забезпечення законного, ефективного та прозорого управління державними фінансами.

1.3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, у тому числі Бюджетним кодексом України, Законом України "Про запобігання корупції", Порядком утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28.09.2011 № 1001, Стандартами внутрішнього аудиту, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 04.10.2011 № 1247 та зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 20.10.2011 за № 1219/19957, Кодексом етики працівників підрозділу внутрішнього аудиту, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 29.09.2011 № 1217 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.10.2011 за № 1195/19933, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, цим Положенням та дорученнями керівництва Мінекономрозвитку.

{Пункт 1.3 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1619 від 28.09.2016, № 1417 від 27.09.2017}

1.4. Структура та чисельність управління визначаються відповідно до структури та штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.5. До складу управління входять такі відділи:

відділ внутрішнього аудиту у сфері діяльності розпорядників бюджетних коштів;

відділ внутрішнього аудиту у сфері діяльності суб'єктів господарювання державного сектору.

1.6. Основні завдання, функції та права відділів, що входять до складу управління, визначаються у положеннях про них.

1.7. Співробітники управління здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням, положеннями про відділи та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції управління

2.1. Основним завданням управління є:

надання державному секретарю Мінекономрозвитку об'єктивних і незалежних висновків та рекомендацій щодо:

{Абзац другий пункту 2.1 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1417 від 27.09.2017}

ефективного функціонування системи внутрішнього контролю та її поліпшення;

удосконалення системи управління, зокрема управління бюджетними коштами Мінекономрозвитку, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;

запобігання фактам незаконного та неефективного використання бюджетних коштів і державного майна;

запобігання виникненню помилок чи інших недоліків у діяльності структурних підрозділів Мінекономрозвитку, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;

планування, організація та проведення внутрішніх аудитів, документування їх результатів, підготовка аудиторських звітів, висновків та рекомендацій, а також проведення моніторингу їх урахування;

розроблення та опрацювання проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції управління, а також здійснення методологічного забезпечення проведення внутрішніх аудитів.

2.2. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

2.2.1. проводить оцінку Мінекономрозвитку, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, щодо:

ефективності функціонування системи внутрішнього контролю та її удосконалення;

ступеня виконання і досягнення цілей, визначених у нормативних та установчих документах, стратегічних та річних планах;

ефективності планування та виконання бюджетних програм і результатів їх виконання;

якості надання адміністративних послуг і виконання контрольно-наглядових функцій та завдань, визначених законодавством України;

стану збереження державного майна, активів та інформації;

стану управління державним майном;

правильності ведення бухгалтерського обліку, достовірності фінансової та бюджетної звітності;

ризиків, що впливають на виконання функцій і завдань;

2.2.2. планує, організовує та проводить внутрішні аудити, документує їх результати, готує аудиторські звіти, висновки та рекомендації, а також проводить моніторинг урахування рекомендацій;

2.2.3. взаємодіє з іншими структурними підрозділами Мінекономрозвитку, підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери його управління;

2.2.4. подає державному секретарю Мінекономрозвитку аудиторські звіти і рекомендації для прийняття ним відповідних управлінських рішень;

{Підпункт 2.2.4 пункту 2.2 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1417 від 27.09.2017}

2.2.5. звітує про результати діяльності відповідно до вимог цього Положення та стандартів внутрішнього аудиту;

2.2.6. бере участь у перевірці центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економічного розвитку і торгівлі України;

2.2.7. проводить позапланові внутрішні аудити;

2.2.8. виконує інші завдання відповідно до компетенції управління.

2.3. За дорученням державного секретаря Мінекономрозвитку управління проводить аналіз проектів наказів та інших документів, пов'язаних з використанням бюджетних коштів та державного майна, для забезпечення їх цільового та ефективного використання.

{Пункт 2.3 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1417 від 27.09.2017}

3. Права управління

3.1. Управління для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

отримувати Інформацію, доступ до баз даних, документи і матеріали від структурних підрозділів Мінекономрозвитку, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, включаючи інформацію з обмеженим доступом, що надається в установленому законодавством порядку;

отримувати інформацію, документи і матеріали від центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій;

отримувати в разі потреби копії необхідних документів при проведенні контрольних заходів внутрішнього аудиту;

проводити виїзні заходи із опрацюванням документів та інформації за місцезнаходженням підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку;

залучати до проведення внутрішніх аудитів працівників інших структурних підрозділів Мінекономрозвитку, фахівців та експертів органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інших органів влади за письмовим погодженням із керівником відповідного органу, у якому працюють ці фахівці та експерти;

визначати цілі, обсяги, методи аудиту та ресурси, необхідні для виконання кожного аудиторського завдання;

скликати наради та утворювати робочі групи;

брати участь у нарадах, конференціях і семінарах з питань, що належать до компетенції управління;

брати учать у колегіях та засіданнях інших дорадчих органів;

брати участь у проведенні службових розслідувань з питань використання бюджетних коштів і державного майна;

проводити анкетування, опитування та інтерв'ювання працівників Мінекономрозвитку, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства, за їх згодою, з також готувати запити за підписом керівника управління до юридичних осіб з метою отримання необхідної інформації для проведення внутрішнього аудиту.

4. Керівництво управління

4.1. Управління очолює начальник, якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади державний секретар Мінекономрозвитку.

Начальник управління повинен мати ступінь вищої освіти не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років та вільно володіти державною мовою.

{Пункт 4.1 розділу 4 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1619 від 28.09.2016}

{Пункт 4.1 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1619 від 28.09.2016}

4.2. Начальник управління безпосередньо підпорядкований державному секретарю Мінекономрозвитку.

{Пункт 4.2 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1417 від 27.09.2017}

4.3. Начальник управління:

здійснює керівництво роботою управління та несе персональну відповідальність за виконання завдань і функцій, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економічного розвитку і торгівлі України та керівництва Мінекономрозвитку, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни в управлінні;

забезпечує планування, організацію та проведення на належному рівні внутрішнього аудиту;

звітує державному секретарю Мінекономрозвитку про результати діяльності управління відповідно до встановлених вимог;

{Абзац п'ятий пункту 4.3 розділу 4 в редакції Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1784 від 28.12.2015; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1417 від 27.09.2017 }

забезпечує організацію здійснення моніторингу результатів упровадження рекомендацій (установлює вимоги у внутрішніх документах з питань проведення внутрішнього аудиту) для того, щоб упевнитися в тому, що відповідальні за діяльність розпочали ефективні дії, спрямовані на їх виконання, або керівництво установи взяло на себе ризик невиконання таких рекомендацій;

{Абзац шостий пункту 4.3 розділу 4 в редакції Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1784 від 28.12.2015}

забезпечує здійснення заходів щодо усунення виявлених Державною фінансовою інспекцією України порушень і недоліків, установлених за результатами оцінки якості внутрішнього аудиту;

координує діяльність підрозділів внутрішнього аудиту, утворених у бюджетних установах, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку, а також надає пропозиції щодо забезпечення належної якості проведення внутрішнього аудиту такими підрозділами;

{Абзац восьмий пункту 4.3 розділу 4 в редакції Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1784 від 28.12.2015; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1417 від 27.09.2017 }

організовує та координує підготовку проектів рішень і документів з питань, що належать до його компетенції;

візує проекти рішень та документи з питань, віднесених до сфери діяльності управління, що подаються на підпис керівництву Мінекономрозвитку;

у межах повноважень, наданих керівництвом Мінекономрозвитку, підписує листи, запити та документи з питань, що належать до компетенції управління, які надсилаються до інших органів виконавчої влади;

{Абзац одинадцятий пункту 4.3 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1417 від 27.09.2017 }

з питань, віднесених до сфери діяльності управління, підписує доповідні та службові записки, інформаційно-аналітичні матеріали та інші документи, що використовуються в управлінській діяльності, для подання керівництву Мінекономрозвитку або надання іншим самостійним структурним підрозділам Мінекономрозвитку;

співпрацює з керівниками інших самостійних структурних підрозділів Мінекономрозвитку з питань, що потребують спільного вирішення;

відповідно до завдань та функцій, покладених на управління, бере участь у проведенні внутрішнього аудиту фінансування заходів з мобілізаційної підготовки Мінекономрозвитку та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економічного розвитку і торгівлі України;

визначає склад аудиторської групи, який повинен відповідати характеру та ступеню складності кожного відповідного внутрішнього аудиту, а також обмеженням у термінах проведення і трудових ресурсах;

забезпечує в межах компетенції виконання вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає заходів щодо збереження службової інформації в управлінні;

{Абзац шістнадцятий пункту 4.3 розділу 4 в редакції Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1417 від 27.09.2017 }

контролює додержання співробітниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку;

визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки державних службовців управління, погоджує посадові інструкції працівників управління;

{Абзац вісімнадцятий пункту 4.3 розділу 4 в редакції Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1417 від 27.09.2017 }

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку представляє Міністерство в інших органах влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції управління;

{Абзац дев'ятнадцятий пункту 4.3 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом  Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1417 від 27.09.2017 }

розробляє, опрацьовує проекти нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції управління, та здійснює методологічне забезпечення проведення внутрішніх аудитів;

{Пункт 4.3 розділу 4 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1784 від 28.12.2015}

згідно з рішенням державного секретаря Мінекономрозвитку здійснює планові та позапланові внутрішні аудити, документує їх результати, готує аудиторські звіти, висновки та рекомендації, а також проводить моніторинг їх урахування;

{Пункт 4.3 розділу 4 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1784 від 28.12.2015; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1417 від 27.09.2017}

за рішенням Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економічного розвитку і торгівлі України може входити до складу колегії Мінекономрозвитку (інших дорадчих органів) та брати участь у її (їх) роботі;

{Пункт 4.3 розділу 4 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1619 від 28.09.2016}

повинен уникати та не допускати виникнення конфлікту інтересів відповідно до Закону України "Про запобігання корупції".

{Пункт 4.3 розділу 4 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1619 від 28.09.2016}

4.4. Начальник управління:

у своєму безпосередньому підпорядкуванні має заступника начальника управління внутрішнього аудиту - начальника відділу внутрішнього аудиту у сфері діяльності суб'єктів господарювання державного сектору та начальника відділу внутрішнього аудиту у сфері діяльності розпорядників бюджетних коштів;

погоджує положення про відділи, утворені у складі управління;

забезпечує разом з керівниками структурних підрозділів, утворених у складі управління, та департаментом персоналу роботу в управлінні з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;

{Абзац четвертий пункту 4.4 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1619 від 28.09.2016; в редакції Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1417 від 27.09.2017}

погоджує заяви про призначення, переведення, стажування, звільнення державних службовців управління, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

погоджує подання, підготовлене департаментом персоналу, про присвоєння чергового рангу державним службовцям, які перебувають у його безпосередньому підпорядкуванні;

{Абзац шостий пункту 4.4 розділу 4 в редакції Наказів Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1619 від 28.09.2016, № 1417 від 27.09.2017}

здійснює в установленому порядку оцінювання результатів службової діяльності державних службовців управління.

{Пункт 4.4 розділу 4 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1417 від 27.09.2017}

У разі тимчасової відсутності начальника управління внутрішнього аудиту його обов'язки виконує заступник начальника управління внутрішнього аудиту - начальник відділу внутрішнього аудиту у сфері діяльності суб'єктів господарювання державного сектору.

{Пункт 4.4 розділу 4 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1417 від 27.09.2017}

{Пункт 4.5 розділу 4 виключено на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1417 від 27.09.2017}

Начальник управління
внутрішнього аудитуГ.Ю. Єрмілова

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: