open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинний
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 8 жовтня 2008 р. N 894

Київ
Про затвердження Державної цільової соціальної

програми "Трансплантація" на період до 2012 року
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 970 ( 970-2012-п ) від 24.10.2012 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Державну цільову соціальну програму
"Трансплантація" на період до 2012 року (далі - Програма), що
додається.

{ Пункт 2 виключено на підставі Постанови КМ N 970
( 970-2012-п ) від 24.10.2012 }

3. Міністерству охорони здоров'я та Міністерству фінансів під
час складання проекту Державного бюджету України на відповідний
рік передбачати кошти для виконання завдань і заходів Програми.
4. Міністерству охорони здоров'я подавати щороку до 1 березня
Кабінетові Міністрів України інформацію про хід виконання
Програми.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 8 жовтня 2008 р. N 894
ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА

"Трансплантація" на період до 2012 року

Трансплантація як метод лікування ряду найтяжчих захворювань
людини застосовується у разі, коли усунення небезпеки для життя
або відновлення здоров'я реципієнта іншими методами лікування
неможливе. Щорічна потреба в трансплантації органів становить в
Україні при захворюваннях нирок 2000 осіб, печінки - 1500 і
серця - 1000 осіб, а у хворих на цукровий діабет - 2000 осіб.
Мета Програми
Мета Програми полягає у підвищенні якості надання
спеціалізованої медичної допомоги хворим, що потребують проведення
операцій з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів,
продовженні строку життя людини без втрати працездатності і
зниження рівня смертності шляхом широкого впровадження новітніх
медичних технологій.
Шляхи і способи розв'язання проблем
На даний час трансплантологія розвивається за трьома
напрямами - трансплантація органів, тканин і клітин. Законом
України "Про трансплантацію органів та інших анатомічних
матеріалів людині" ( 1007-14 ) регулюється в основному діяльність,
пов'язана лише з трансплантацією органів. Потребує стандартизації
медична процедура діагностики смерті мозку, відображення її в
Українській редакції Міжнародної статистичної класифікації хвороб
та споріднених проблем охорони здоров'я та введення до стандартів,
згідно з якими здійснюється діагностика і лікування пацієнтів з
важкими ураженнями головного мозку.
Розвиток трансплантології гальмується через відсутність
єдиної державної інформаційної системи трансплантації. Потребує
подальшого удосконалення механізм координації роботи державних та
комунальних закладів охорони здоров'я і державних наукових
установ, які мають право провадити діяльність, пов'язану з
трансплантацією органів та інших анатомічних матеріалів людині.
Необхідно також установити контроль за якістю трансплантатів. З
цією метою слід розробити стандарти та критерії якості, стандарти,
згідно з якими здійснюється лікування хворих методом пересадки
анатомічних матеріалів людині, а також провести сертифікацію
витратних матеріалів для тканинного типування і консервації
органів.
Регіональні центри трансплантації не мають можливості
проводити в необхідній кількості операції з трансплантації органів
через відсутність належного матеріально-технічного забезпечення.
Не визначені критерії встановлення ступеня працездатності
реципієнта після проведення операції з трансплантації, а також
подальшої його реабілітації та працевлаштування.
Однією з причин гальмування розвитку трансплантології є також
відсутність викладання у вищих медичних навчальних закладах курсу
трансплантології.
На сьогодні рівень фінансового забезпечення державних та
комунальних закладів охорони здоров'я і державних наукових
установ, які мають право провадити діяльність, пов'язану з
трансплантацією органів та інших анатомічних матеріалів, становить
5-10 відсотків потреби. При цьому збільшується кількість
пацієнтів, які потребують проведення операцій з трансплантації,
зростають витрати держави з лікування хворих за кордоном, де
вартість подібних операцій вища у 5-10 разів, підвищується рівень
інвалідності та смертності.
Виконання Програми дасть змогу проводити 230 операцій з
трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів на рік при
збереженні 92 відсотків функціонування трансплантатів протягом
року після операції.
Розв'язання зазначених проблем може бути здійснено шляхом:
удосконалення нормативно-правової бази;
формування організаційних засад служби трансплантації;
удосконалення матеріально-технічної бази та медикаментозного
забезпечення;
забезпечення підготовки професійних кадрів;
організації міжнародного співробітництва.
Прогнозні обсяги і джерела фінансування Програми наведені у
додатку 1.
Завдання і заходи
Завдання і заходи з виконання Програми наведені у додатку 2.
Очікувані результати, ефективність Програми
Виконання Програми дасть змогу поетапно реформувати
трансплантологію, розширити можливості з надання спеціалізованої
медичної допомоги особам з незворотніми захворюваннями та
удосконалити процес їх реабілітації.
Удосконалення нових медичних технологій, підвищення рівня
кваліфікації та навчання лікарів, проведення комплексних заходів
щодо надання послуг належної якості у сфері трансплантації дасть
змогу сформувати позитивну громадську думку, зміцнити довіру
громадян до трансплантації як методу лікування.
Показники очікуваних результатів Програми визначені у
додатку 3.
Обсяги та джерела фінансування
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів
державного бюджету та інших джерел, передбачених законом.
Необхідний обсяг фінансування Програми визначається щороку,
виходячи з конкретних завдань та наявних коштів.

Додаток 1

до Програми
ПАСПОРТ

Державної цільової соціальної програми

"Трансплантація" на період до 2012 року

1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 20 липня 2006 р. N 416 ( 416-2006-р )
(Офіційний вісник України, 2006 р., N 30, ст. 2151).
2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України
від 8 жовтня 2008 р. N 894.
3. Державний замовник - МОЗ.
4. Керівник Програми - Міністр охорони здоров'я.
5. Виконавці заходів Програми - МОЗ, Національна академія
наук, Академія медичних наук, Міністерство охорони здоров'я
Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров'я обласних,
Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.
6. Строк виконання: 2008-2012 роки.
7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування
------------------------------------------------------------------------ Джерела | Обсяг | У тому числі за роками | фінансування|фінансування|--------------------------------------------| | (тис. | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | гривень) | | | | | | ------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------| Державний | 346462,8 | 38621,3| 67755,4| 78663,9| 73101,6| 88320,6| бюджет | | | | | | | ------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------| Усього | 346462,8 | 38621,3| 67755,4| 78663,9| 73101,6| 88320,6| -----------------------------------------------------------------------

Додаток 2

до Програми
ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ

з виконання Державної цільової соціальної

програми "Трансплантація" на період до 2012 року



Додаток 3

до Програми
ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

виконання Державної цільової соціальної

програми "Трансплантація" на період до 2012 року

------------------------------------------------------------------------------------------- Найменування | Найменування |Одиниця виміру | Значення показників | завдання | показників | |----------------------------------------| |виконання | |усього | у тому числі за роками | | завдання | | |--------------------------------| | | | |2008 |2009 |2010 |2011 |2012 | ----------------+---------------+---------------+-------+-----+-----+------+------+------| 1. Формування |формування |кількість | 1100 | | 50 | 250 | 350 | 450 | організаційних |реєстру |гістотипованих | | | | | | | засад служби |гістотипованих |донорів- | | | | | | | трансплантації |донорів- |волонтерів | | | | | | | |волонтерів | | | | | | | | |стовбурових | | | | | | | | |гемопоетичних | | | | | | | | |клітин, | | | | | | | | |налагодження | | | | | | | | |співробітництва| | | | | | | | |з міжнародними | | | | | | | | |трансплант- | | | | | | | | |організаціями, | | | | | | | | |що мають | | | | | | | | |подібний | | | | | | | | |реєстр | | | | | | | | ----------------+---------------+---------------+-------+-----+-----+------+------+------| 2. Удосконалення|здійснення |кількість | 860 |120 |140 | 170 | 200 | 230 | матеріально- |заходів, |операцій з | | | | | | | технічної бази |передбачених |трансплантації | | | | | | | та |Програмою |---------------+-------+-----+-----+------+------+------| медикаментозного| |кількість | 460 | 50 | 70 | 90 | 110 | 140 | забезпечення | |операцій з | | | | | | | | |трансплантації | | | | | | | | |від донорів- | | | | | | | | |трупів | | | | | | | | |---------------+-------+-----+-----+------+------+------| | |кількість | 791 | 110 |129 | 156 | 184 | 212 | | |трансплантатів,| | | | | | | | |що | | | | | | | | |функціонують | | | | | | | | |протягом | | | | | | | | |першого року | | | | | | | | |після | | | | | | | | |трансплантації | | | | | | | | |---------------+-------+-----+-----+------+------+------| | |кількість | 410 | | 70 | 90 | 110 | 140 | | |випадків | | | | | | | | |діагностики | | | | | | | | |смерті мозку | | | | | | | | |---------------+-------+-----+-----+------+------+------| | |кількість | 750 | 50 |100 | 150 | 200 | 250 | | |проведених | | | | | | | | |імуногенетичних| | | | | | | | |типувань | | | | | | | | |---------------+-------+-----+-----+------+------+------| | |інформація про | |762* |902* |1072* |1272* |1502* | | |хворих, що | | | | | | | | |отримують | | | | | | | | |імуносупресивну| | | | | | | | |терапію | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------

______________

* Загальна кількість хворих з пересадженими органами, яка
прогнозується на кінець кожного року.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: