open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

23.12.2016  № 414

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку
№ 85 від 31.08.2017}

Відповідно до статей 7, 15, 41 та 56 Закону України "Про Національний банк України", статті 69 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою складання фінансової звітності банками України згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 24 жовтня 2011 року № 373, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10 листопада 2011 року за № 1288/20026 (зі змінами), що додаються.

{Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови Національного банку № 85 від 31.08.2017}

3. Департаменту бухгалтерського обліку (Лукасевич Б.В.) довести зміст цієї постанови до відома банків України для керівництва і використання в роботі.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Борисенка Р.М.

5. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Голова

В.О. Гонтарева


ЗАТВЕРДЖЕНО 
Постанова Правління
Національного банку України
23.12.2016 рку № 414

ЗМІНИ
до Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України

1. У розділі I:

1) у главі 1:

абзац третій пункту 1.6 після слова "проміжну" доповнити словами "консолідовану/неконсолідовану";

абзац перший пункту 1.7 після слова "консолідовану" доповнити словом "проміжну/";

пункт 1.10 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Банк складає консолідовану проміжну фінансову звітність відповідно до порядку складання консолідованої фінансової звітності банків, визначеного цією Інструкцією. Склад та строки подання консолідованої проміжної фінансової звітності відповідають складу та строкам подання неконсолідованої проміжної фінансової звітності";

2) главу 2 доповнити новим пунктом такого змісту:

"2.9. Банк, у якому запроваджено тимчасову адміністрацію, подає фінансову звітність відповідно до вимог цієї Інструкції.

Банк, в якому розпочато процедуру ліквідації, фінансову звітність не складає. Останнім звітним періодом для складання та оприлюднення фінансової звітності банку, в якому розпочато процедуру ліквідації, є період з початку звітного року до початку процедури ліквідації банку".

2. У розділі III:

1) у главі 1:

пункт 1 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Банк зобов'язаний складати консолідовану проміжну фінансову звітність, якщо за останній звітний рік він складав річну консолідовану фінансову звітність";

абзац третій пункту 7 викласти в такій редакції:

"примітки до Проміжного скороченого звіту про фінансовий стан (Баланс) складаються, якщо дані статей змінилися не менше ніж на 10% порівняно з даними тих самих статей річної фінансової звітності. Примітки до Проміжного скороченого звіту про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіту про фінансові результати), якщо дані статей змінилися не менше ніж на 10% порівняно з даними тих самих статей відповідного звіту за порівняльний проміжний період попереднього року";

пункт 16 викласти в такій редакції:

"16. Банк складає проміжну фінансову звітність на підставі файла А4";

2) у главі 6:

пункт 6.1 викласти в такій редакції:

"6.1. Банк для забезпечення складання достовірної фінансової звітності здійснює коригуючі проводки за звітний місяць, звітний проміжний період та за звітний рік з урахуванням таких вимог:

1) за звітний місяць - протягом наступного місяця до дня надання файла 02 та до дня надання в січні поточного року файла 25 з окремою ознакою коригуючих проводок за відповідний місяць;

2) за проміжний період - протягом наступного місяця після закінчення проміжного періоду від дня надання файла 02 до дня надання файла А4 з окремою ознакою коригуючих проводок за звітний проміжний період;

3) за звітний рік - у поточному році в період після надання файла 25 до 31 березня з окремою ознакою коригуючих проводок за звітний рік.

Банк зобов'язаний здійснити коригування річної фінансової звітності банку з урахуванням висновків/рекомендацій за результатами перевірки зовнішнього аудиту згідно з вимогами цієї Інструкції в період після дня надання файла 25 до 31 березня поточного року включно";

друге речення абзацу першого пункту 6.2 після слів "зазначенням місяця" доповнити словами ", проміжного періоду";

пункт 6.5 викласти в такій редакції:

"6.5. Банк складає накопичувальний реєстр коригуючих проводок за звітний місяць, який використовує для формування файла 02, накопичувальний реєстр коригуючих проводок за звітний проміжний період для формування файла А4 та окремо накопичувальний реєстр коригуючих проводок за звітний рік, який банк використовує для формування файлів А4 та 81";

3) у главі 7:

абзац третій пункту 7.1 виключити;

главу після пункту 7.1 доповнити новим пунктом такого змісту:

"7.2 Банк формує файл А4, який містить обороти за коригуючими проводками за проміжний період з ознаками "9" та "0".

Файл 02 за квітень, липень, жовтень додатково містить коригуючі обороти за звітний проміжний період з ознаками "9" та "0".

Банк формує та надсилає до Центральної розрахункової палати файл А4 до 25 числа місяця, наступного за звітним проміжним періодом (I - III квартали)".

У зв'язку з цим пункти 7.2 - 7.9 уважати відповідно пунктами 7.3 - 7.10;

4) пункт 8.4 глави 8 викласти в такій редакції:

"8.4. Банк зобов'язаний оприлюднювати проміжну фінансову звітність не пізніше 30 числа місяця, наступного за звітним періодом, шляхом розміщення на веб-сайті банку:

Проміжний скорочений звіт про фінансовий стан (Баланс);

Проміжний скорочений звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати);

Проміжний скорочений звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал);

Проміжний скорочений звіт про рух грошових коштів;

Примітки до проміжної скороченої фінансової звітності.

Банк має право оприлюднювати проміжну консолідовану/неконсолідовану фінансову звітність у формі та обсягах, що відповідають вимогам МСБО 1 "Подання фінансових звітів" до повного комплекту фінансової звітності".

Головний бухгалтер -
директор Департаменту
бухгалтерського обліку

Б.В. Лукасевич

ПОГОДЖЕНО


Заступник Голови
Національного банку УкраїниР.М. Борисенко

{Додаток 3 втратив чинність на підставі Постанови Національного банку № 85 від 31.08.2017}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: