open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
інфраструктури України
25.04.2017 № 156


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 липня 2017 р.
за № 867/30735

ЗМІНИ
до Правил перевезення небезпечних вантажів

1. У главі 1:

1) у пункті 1.3:

підпункт "д" викласти в такій редакції:

"д) перевезення речовин, які упаковані в обмежених та звільнених кількостях у контейнерах, за умови виконання вимог до паковань та їх марковання, викладених відповідно в главах 3.4 та 3.5 "Правил перевозок опасных грузов к Соглашению о международном железнодорожном грузовом сообщении (Приложение 2 к СМГС)";

доповнити новим підпунктом "є" у такій редакції:

"є) рідке паливо, яке міститься в паливних баках транспортного засобу, що здійснює перевезення, і призначене для забезпечення тяги або для функціонування будь-якого обладнання транспортного засобу (наприклад, холодильних пристроїв), паливних баках автотранспортного засобу або інших засобів (наприклад, катера), що перевозяться залізничним транспортом як вантаж. Під час перевезення затвори між двигуном, обладнанням та паливним баком автотранспортного засобу мають бути роз’єднані, крім випадку, коли затвор забезпечує функціонування цього обладнання. Перевезення палива може здійснюватися у вбудованих паливних баках, що з’єднані з двигуном транспортного засобу або з обладнанням.";

2) пункт 1.4 доповнити новим підпунктом такого змісту:

"1.4.4. Процедура проведення перевірки та маркування вагонів-цистерн, знімних цистерн, контейнерів-цистерн, переносних цистерн, знімних кузовів-цистерн (далі - цистерни), що використовуються для перевезення рідких, порошкоподібних та гранульованих небезпечних вантажів залізничним транспортом, здійснюється згідно з вимогами Порядку перевірки цистерн для перевезення небезпечних вантажів, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України, Міністерства внутрішніх справ України від 12 травня 2015 року № 166/550, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 червня 2015 року за № 663/27108.";

3) у пункті 1.11:

підпункт 1.11.1 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Відповідно до вимог Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів здійснюється суб’єктами господарювання лише за наявності ліцензії на перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів залізничним транспортом.";

у підпункті 1.11.2:

в абзаці третьому слова "в необхідних випадках" замінити словами "у випадках, передбачених іншими нормативно-правовими актами України,";

абзац десятий після слів "чергового випробування" доповнити словом "(перевірки)";

у підпункті 1.11.3:

після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:

"переконатися у наявності ліцензії на перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів залізничним транспортом;".

У зв’язку з цим абзаци другий - дванадцятий вважати відповідно абзацами третім - тринадцятим;

абзац шостий після слів "чергового випробування" доповнити словом "(перевірки)".

2. Абзац дев’ятий підпункту 2.7.2 пункту 2.7 глави 2 виключити.

3. У главі 3:

1) пункт 3.7 викласти в такій редакції:

"3.7. Вимоги до перевезення небезпечних вантажів в обмежених кількостях.

3.7.1. В обмежених кількостях перевозяться вантажі у великотоннажних контейнерах та вагонах. У разі перевезення таких вантажів масою понад 8 т вагонною відправкою повинні виконуватися вимоги пунктів 5.3, 5.4, 5.5 глави 5 та глави 7 цих Правил.

3.7.2. Умови перевезення небезпечних вантажів в обмежених кількостях та вимоги до паковань визначено главою 3.4 Додатка 2 до СМГС згідно з документами, прийнятими КЕ ООН.

3.7.3. Паковання з небезпечними вантажами в обмежених кількостях маркуються відповідно до підпункту 5.2.6 пункту 5.2 глави 5 цих Правил і не потребують нанесення на них знаків небезпеки. На транспортні засоби зазначене марковання наноситься розміром 250 х 250 мм.

Вимоги щодо сумісного перевезення вантажів у великотоннажному контейнері або вагоні, визначені в підпункті 7.5.1 пункту 7.5 глави 7 цих Правил, не стосуються небезпечних вантажів в обмежених кількостях.

3.7.4. Марковання на транспортні засоби наноситься:

а) на обидві бокові сторони вагона;

б) на обидві бокові сторони та кожну торцеву сторону контейнера.

У разі перевезення у вагонах або у великотоннажних контейнерах, крім вантажів в обмежених кількостях, інших небезпечних вантажів маркування знаками-табло небезпеки здійснюється відповідно до вимог пункту 5.4 глави 5 цих Правил.

3.7.5. Марковання згідно з підпунктом 5.2.6 пункту 5.2 глави 5 цих Правил може не наноситися, якщо маса брутто паковань в обмежених кількостях, що перевозяться в одному вагоні або у великотоннажному контейнері, не перевищує 8 т.";

2) у підпункті 3.8.2 пункту 3.8 пояснення до колонки 10 викласти в такій редакції:

"Відповідно до підпункту 3.7.2 пункту 3.7 глави 3 цих Правил максимальну масу нетто, яку допускається перевозити в обмежених кількостях, наведено в колонці 7а Таблиці А глави 3.2 Додатка 2 до СМГС.".

4. У главі 5:

1) у пункті 5.2:

підпункт 5.2.6 викласти в такій редакції:

"5.2.6. Приклади марковання паковань і транспортних пакетів, що містять небезпечні вантажі в обмежених кількостях, за винятком повітряного транспорту:

Цей маркувальний знак має бути чітко видимим, розбірливим і витримувати без істотного зниження його якості вплив будь-яких кліматичних умов. Маркувальний знак має форму ромба, поставленого на вершину, мінімальний розмір 100 х 100 мм. Верхня і нижня частини, контур маркувального знака - чорного кольору, центральна частина - білого або відповідного контрастного кольору. Мінімальна товщина лінії, що утворює контур ромба, - 2 мм.

Маркувальний знак може бути зменшено до розмірів 50 х 50 мм, при цьому мінімальну товщину лінії, що утворює контур ромба, може бути зменшено до 1 мм згідно з підпунктом 5.3.1 пункту 5.3 глави 5 цих Правил.";

доповнити новим підпунктом 5.2.7 такого змісту:

"5.2.7. Приклади марковання паковань і транспортних пакетів, що містять небезпечні вантажі в обмежених кількостях, для повітряного транспорту, що відповідає вимогам глави 4 частини третьої Технічних інструкцій ІКАО:

Крім загальних вимог до маркувального знака, установлених підпунктом 5.2.6 цього пункту, символ "Y" повинен розміщуватися по центру та бути чорного кольору.";

2) у пункті 5.5:

підпункт 5.5.2 доповнити новим абзацом такого змісту:

"У графах "Відправник" та "Одержувач" накладної вантажовідправник вказує у відповідних графах інформацію про електронну пошту, номер телефону (факсу).";

підпункт "б" підпункту 5.5.4 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Вантажні операції з ВМ на станціях, не зазначених у додатку 13 до цих Правил, здійснюються відповідно до вимог додатка 17 до цих Правил.".

5. У пункті 6.2 глави 6:

1) абзац третій виключити.

У зв’язку з цим абзаци четвертий - сьомий вважати відповідно абзацами третім - шостим;

2) абзац четвертий викласти в такій редакції:

"Технічний огляд і визначення придатності ходових частин, колісних пар, буксового вузла, рами вагона, гальмівних і ударно-тягових пристроїв залізничних транспортних засобів проводяться працівниками вагонного господарства.";

3) в абзаці п’ятому слово "відправником" замінити словами "спеціально призначеним працівником відправника";

4) абзац шостий викласти в такій редакції:

"Результати огляду записуються в журнал форми ВУ-14 із зазначенням найменування вантажу та класу небезпеки вантажу, під перевезення якого цей вагон призначається. При оформленні накладної відправник у графі 7 проставляє відмітку "Цистерна (контейнер-цистерна), її арматура й обладнання справні та відповідають установленим вимогам.".

6. Підпункт 8.1.3 пункту 8.1 глави 8 викласти в такій редакції:

"8.1.3. Технічне обслуговування вагонів і визначення їх придатності для перевезення вантажів класу 1 проводяться в порядку, установленому пунктом 6.2 глави 6 цих Правил. У книзі форми ВУ-14 зазначаються додатково дані про вмикання або вимикання автогальм. При оформленні накладної відправник у графі 7 проставляє відмітку "Вагон у технічному і комерційному плані, його обладнання справні та відповідають установленим вимогам.".

7. У додатках до Правил:

1) у додатку 2:

внести такі зміни:

Номер ООН

Найменування вантажу

Номер колонки

Зміни

Без номера

N-Алкіл(C7 - C9) -N-феніл-n-фенілендіамін, Алкілбензол C17 - C20 лінійний, Алкілдиметиламіну оксид, Аміни C17 - C20 кубові, Ангідрид ізометилтетрагідрофталевий, Антиоксидант ВС-1, Арзаміт, Ацетопропілацетат, Бакеліт, Барвники органічні рідкі, слаботоксичні, в т.ч. "Берзоль синій-3", Бензилацетат, Бутандіол-1,2, Бутиллактат, Вуглеамікат, Гідродепарафінат, Гідрофобізатор ІВВ-1, Гніт запалювальний, тліючий (ФЗТ), Гомосерин А, Горіхи тунгові, Грінол, Деканол-1, трис-2,3-Дибромпропілфосфат, Диметилдитіокарбамат диметиламіну, Дипроксамін, Добрива аміачно-нітратні, малонебезпечні, Добриво суспензійно-комплексне "СКУ", Екстранол, Емульгатор ОП-4, Ефір перфтордибутиловий, Ефіри метилові синтетичних жирних кислот фракції C10 - C18, Загущувач акриловий водорозчинний, Заліза бромід, розчин, Залізо бромнобромисте, розчин, Заряди для вогнегасників ОХП-10 (лужна частина), Засіб мийний технічний КСШ-1, Засоби мийні рідкі, Затверджувачі для епоксидних смол ДТБ-2, УП-0633М, Ізомери циклододекатрієну, Інгібітор КІ-1, Інгібітор корозії "Волга-1", Інгібітор корозії "Іфхангаз-1", Інгібітор корозії та солевідкладень ВФІКС, Інгібітори корозії ІКТ-1, ІКТ-1К, Д-6, Д-6-1, Д-6-К, Д-6-1К, Інгібітор-428, Інгібітори корозії ІКБ-2, ІКБ-4, Інгібітори солевідкладень типу СНПХ, Інгібітори слабокорозійні, Інгібітори слаботоксичні, Іфханол-2Т, Кальцію бромід, розчин, Кальцію хлорат-хлорид, незамерзаючий розчин, Карпатол-3, Кислота ізофталева, Кислота малеїнова, Кислоти вищі жирні, Кислоти жирні, синтетичні фракції C5 - C6, C7 - C9, Кислоти жирні, синтетичні фракції C10 - C16, C17 - C20, Клей каніфольний, Композиція жирувальна "Хлорсинтем", Компонент А-391, Концентрати вініполу ВБ-2, ВБ-3, Кубовий залишок СЖК, Лаки та лакові фарби (з температурою спалаху більше 60° C, але менше 91° C), Лаурокс-9, Масла вакуумні "Алкарен", Масло антраценове, технологічне, Масло зелене, Масло кам'яновугільне легке, Масло касторове сульфоване, Масло ПТУ, Масло соснове флотаційне, Метилвінілпіридин, Метилдіетаноламін, N-Метилпіролідон, Метилциклогексилацетат, Модифікатор ТК, Монохлорамін Б, Т, ХБ, Наповнювач жируючий ПЖС, Наповнювач жируючий ПМЖ, Насіння кліщовини, Натрію діетилдитіокарбамат, Натрію трихлорацетат, Нефтенол ВВД, Ніогрін, Оксидат ВЖС, Оксидол, деемульгатор, Октилацетат, Олеокси, Олігомери, Отверджувач АЦЕГ, Параантрацен, Паста алкілсульфатів синтетичних жирних кислот, Паста скруберна, Пек таловий, Піноутворювачі ПО-3НП, ПО-6НП, Пластифікатор Дибутиладипінат, Пластифікатор Диметилсебацинат, Пластифікатор нафтовий, Пластифікатор СБ-2А, Поліетиленоксид ПЕО-С, Поліметалевий водний концентрат, Політерпени, Поліури АЗ-20, АЗ-21, АК-10, Поліфурит, Препарат "Ефосол", Препарат ВЗЖ, Препарат К-4 водорозчинний, Присадка адгезійна дорожна "Амдор", Присадка антимікробна "Сульфоцид", Присадка до залишкових палив ВНІІНП-200, Прискорювач БНК-2, Продукт АГМ-9, Продукт ФОЛ-63, Реагент ВЖС, Речовина допоміжна ОП-10, Рідина гальмівна "Нева", Рідина діелектрична АЗІ-3, Рідина мастильно-охолоджувальна "Кемол", Рідини фторхлорвуглецеві 12Ф, 13ФМ, Робоча рідина РЖ-3, Сантохін, Синтанокс, Смола водорозчинна поліаміноепіхлоргідринова "Каустамін-115", Смола кам'яновугільна поглинальна, Смоли карбамідофуранові, Смоли фенолофуранові, Смоли фенолформальдегідні, водні розчини, Смоли фенолформальдегідні рідкі (з температурою спалаху більше 60° C, але не більше 91° C), Смоли епоксидно-аліфатичні типів ДЕГ, ТЕГ, Смоли епоксидно-діанові незатверділі типу ЕД, Смоли епоксидні незатверділі типу E, Спирт бензиловий, Спирт н-октиловий, Спирти синтетичні жирні, Спирти синтетичні жирні, вторинні фракції C18 - C23, Спирти синтетичні жирні, первинні фракції C16 - C21, Стабілізатор ацетально-спиртовий, Стабілізатор ВТС-60, Стакрилат-1, Стеарокси, Стронцію нітрат, водний розчин, що не окислює, Сульфанол, паста, Сульфокислоти, водний розчин, Суміш А-6 ТН, А-6 ТЗ, Суперпластифікатор "Дофен", С-3, Суполімери на основі вінілхлориду (водні), Триетиламіноксид, Тринонілфенілфосфіт, Трихлордифеніл, Фенілксилілетан, Фенілметилуретан, Феноксиметанол, Феноксиетанол, Флотамін, Флотореагент "Армінт ХТ", Флотореагент "Кетгол", Флотореагент "Оксаль", Флотореагент дифосфоновий, Флотореагент Т-66 (ВПП), Фракція альфа-олефінів C12 - C14, Фракція альфа-олефінів C16 - C18, C20 - C26, Фракція метилнафталінова, трис-β-Хлорпропілфосфат

3 - 22


-"-
-"-
-"--"-

Інформацію в колонках замінити словами "Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів"
-"-
-"-
-"--"-

Без номера

1,3-Дифенілгуанідин

1 - 22

Виключити позицію

Без номера

Етилкарбітол (рядок перший)

1 - 22

Виключити позицію

Без номера

Інгібітори солевідкладень типу СНПХ

1 - 22

Виключити позицію

0004 - 3498

Для всіх найменувань

10

Виключити літери та цифри

0222

АМОНІЮ НІТРАТ, що містить більше 0,2% горючих речовин (включаючи будь-яку органічну речовину, що розрахована за вуглецем), за винятком домішок іншої речовини

2

Виключити слова ", що містить більше 0,2% горючих речовин (включаючи будь-яку органічну речовину, що розрахована за вуглецем), за винятком домішок іншої речовини"

11

Доповнити літерами та цифрами "IBC100"

21

Доповнити цифрами "370"

0503

ПРИСТРОЇ ГАЗОНАПОВНЮВАЛЬНІ НАДУВНИХ ПОДУШОК або МОДУЛІ НАДУВНИХ ПОДУШОК, або ПРИСТРОЇ ПОПЕРЕДНЬОГО НАТЯГУ РЕМЕНІВ БЕЗПЕКИ

2

Слова "ПРИСТРОЇ ГАЗОНАПОВНЮВАЛЬНІ НАДУВНИХ ПОДУШОК або МОДУЛІ НАДУВНИХ ПОДУШОК, або ПРИСТРОЇ ПОПЕРЕДНЬОГО НАТЯГУ РЕМЕНІВ БЕЗПЕКИ" замінити словами "Пристрої безпеки піротехнічні"

1082

ТРИФТОРХЛОРЕТИЛЕН СТАБІЛІЗОВАНИЙ

2

Доповнити словами та цифрами "(ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R1113)"

1133 (рядки, де в колонці 21 зазначено 640F, 640G, 640Н)

КЛЕЇ

11

Виключити літери та цифри "LP01"

1139 (рядки, де в колонці 21 зазначено 640F, 640G, 640Н)

РОЗЧИН ДЛЯ НАНЕСЕННЯ ПОКРИТТЯ

11

Виключити літери та цифри "LP01"

1169 (рядки, де в колонці 21 зазначено 640F, 640G, 640Н)

ЕКСТРАКТИ АРОМАТИЧНІ РІДКІ

11

Виключити літери та цифри "LP01"

1197 (рядки, де в колонці 21 зазначено 640F, 640G, 640Н)

ЕКСТРАКТИ АРОМАТНІ РІДКІ

11

Виключити літери та цифри "LP01"

1202

ПАЛИВО ДИЗЕЛЬНЕ, що відповідає стандарту EN 590:2004 або ГАЗОЙЛЬ, або ПАЛИВО ПІЧНЕ ЛЕГКЕ з температурою спалаху, вказаною у стандарті EN 590:2004

2

Літери та цифри "ЕN 590:2004" замінити літерами та цифрами "ЕN590:2009 + A1:2010"

1210 (рядки, де в колонці 21 зазначено 640F, 640G, 640Н)

ФАРБА ДРУКАРСЬКА легкозаймиста або МАТЕРІАЛ, ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ З ДРУКАРСЬКОЮ ФАРБОЮ

11

Виключити літери та цифри "LP01"

(для всіх позицій)

21

Доповнити цифрами "367"

1263 (рядки, де в колонці 21 зазначено 640F, 640G, 640Н)

ФАРБА (включаючи фарбу, лак, емаль, барвник, шелак, оліфу, політуру, рідкий наповнювач та рідку лакову основу) або МАТЕРІАЛ ЛАКОФАРБОВИЙ

11

Виключити літери та цифри "LP01"

21 (для всіх позицій)

21

Доповнити цифрами "367"

1266 (рядки, де в колонці 21 зазначено 640F, 640G, 640Н)

ПРОДУКТИ ПАРФУМЕРНІ

11

Виключити літери та цифри "LP01"

1286 (рядки, де в колонці 21 зазначено 640F, 640G, 640Н)

МАСЛО СМОЛЯНЕ

11

Виключити літери та цифри "LP01"

1287 (рядки, де в колонці 21 зазначено 640F, 640G, 640Н)

КАУЧУКУ РОЗЧИН

11

Виключити літери та цифри "LP01"

1306 (рядки, де в колонці 21 зазначено 640F, 640G, 640Н)

АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ДЕРЕВИНИ РІДКІ

11

Виключити літери та цифри "LP01"

1700

СВІЧКИ ГАЗОВІ СЛЬОЗОТОЧИВІ

9

Виключити цифри "II"

1760

Натрію силіконату водний розчин

2

Слово "силіконату" замінити словом "метилсиліконату"

1791

Натрію гіпохлориту розчин

1 - 22

Виключити позицію

1866 (рядки, де в колонці 21 зазначено 640F, 640G, 640Н)

СМОЛИ РОЗЧИН

11

Виключити літери та цифри "LP01"

1992

Залишки кубові ректифікації бензолу

1 - 22

Виключити позицію

1993 (рядки, де в колонці 21 зазначено 640F, 640G, 640Н)

РІДИНА ЛЕГКОЗАЙМИСТА, Н.З.К.

11

Виключити літери та цифри "LP01"

1999 (рядки, де в колонці 21 зазначено 640F, 640G, 640Н)

ГУДРОНИ РІДКІ

11

Виключити літери та цифри "LP01"

2016

БОЄПРИПАСИ З ОТРУЙНИМИ РЕЧОВИНАМИ НЕВИБУХОВІ без розривного чи вибивного заряду і підривника

9

Виключити цифри "II"

2017

БОЄПРИПАСИ СЛЬОЗОТОЧИВІ НЕВИБУХОВІ без розривного чи вибивного заряду і підривника

9

Виключити цифри "II"

2025 (для всіх позицій)

РТУТІ СПОЛУКА ТВЕРДА, Н.З.К.

21

Доповнити цифрами "66"

2187

ВУГЛЕЦЮ ДІОКСИД ОХОЛОДЖЕНИЙ РІДКИЙ

21

Виключити цифри "593"

2212

АЗБЕСТ БЛАКИТНИЙ (кроцидоліт) або АЗБЕСТ КОРИЧНЕВИЙ (амозит, мізорит)

2

Слова "АЗБЕСТ БЛАКИТНИЙ (кроцидоліт) або АЗБЕСТ КОРИЧНЕВИЙ (амозит, мізорит)" замінити словами "АЗБЕСТ АМФІБОЛОВИЙ (амозит, тремоліт, актиноліт, антофіліт, крокідоліт)"

21

Доповнити цифрами "274 542"

2590

АЗБЕСТ БІЛИЙ (актиноліт, антофіліт, тремоліт, хризотил)

2

Слова "АЗБЕСТ БІЛИЙ (актиноліт, антофіліт, тремоліт, хризотил)" замінити словами "АЗБЕСТ ХРИЗОТИЛОВИЙ"

21

Виключити цифри "542"

2810

Пек рідкий

2

Доповнити словом "нафтовий"

3070

Натрію гексафтороалюмінат

1 - 22

Виключити позицію

3077

РЕЧОВИНА ТВЕРДА, НЕБЕЗПЕЧНА ДЛЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА, Н.З.К

21

Доповнити цифрами "375"

3082

РЕЧОВИНА РІДКА НЕБЕЗПЕЧНА ДЛЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА, Н.З.К.

21

Доповнити цифрами "375"

3089 (рядок, де в колонці 9 зазначені цифри ІІІ)

ПОРОШОК МЕТАЛЕВИЙ ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ, Н.З.К.

11

Літери та цифри "ІBC06" замінити літерами та цифрами "IBC08"

12

доповнити літерою та цифрою "B4" навпроти "IBC08"

3090

БАТАРЕЇ ЛІТІЄВІ (включаючи батареї з літієвого сплаву)

2

Слово "ЛІТІЄВІ" замінити словом "ЛІТІЙ-МЕТАЛЕВІ"

9

Виключити цифри "II"

11

Літери та цифри "P903а" замінити літерами та цифрами "P908 P909 LP903 LP904"

21

Доповнити цифрами "376 377"

3091

БАТАРЕЇ ЛІТІЄВІ В ОБЛАДНАННІ (включаючи батареї з літієвого сплаву) або БАТАРЕЇ ЛІТІЄВІ, УПАКОВАHI З ОБЛАДНАННЯМ (включаючи батареї з літієвого сплаву)

2

Слово "ЛІТІЄВІ" замінити словом "ЛІТІЙ-МЕТАЛЕВІ"

9

Виключити цифри "II"

11

Літери та цифри "P903а" замінити літерами та цифрами "P908 P909 LP903 LP904"

21

Доповнити цифрами "376 377"

3150

ПРИСТРОЇ МАЛІ, ЩО ПРИВОДЯТЬСЯ У ДІЮ ВУГЛЕВОДНЕВИМ ГАЗОМ, або БАЛОНИ З ВУГЛЕВОДНЕВИМ ГАЗОМ ДЛЯ МАЛИХ ПРИСТРОЇВ з випускним пристроєм

11

Літеру та цифри "P208" замінити літерою та цифрами "P209"

3157

Оксид

8

цифри "2223" замінити цифрами "2222"

3170 (рядок, де в колонці 9 зазначені цифри ІІ)

АЛЮМІНІЮ ПОБІЧНІ ПРОДУКТИ ПЛАВЛЕННЯ або АЛЮМІНІЮ ПОБІЧНІ ПРОДУКТИ ПЕРЕПЛАВЛЕННЯ

15

Доповнити літерами та цифрами "CW37"

3257

Пек кам'яновугільний електродний рідкий

2

Слово "рідкий" замінити словами, літерами та цифрою "марки B (Б або Б1)"

3268

ПРИСТРОЇ ГАЗОНАПОВНЮВАЛЬНІ НАДУВНИХ ПОДУШОК або МОДУЛІ НАДУВНИХ ПОДУШОК, або ПРИСТРОЇ ПОПЕРЕДНЬОГО НАТЯГУ РЕМЕНІВ БЕЗПЕКИ

2

Слова "ПРИСТРОЇ ГАЗОНАПОВНЮВАЛЬНІ НАДУВНИХ ПОДУШОК або МОДУЛІ НАДУВНИХ ПОДУШОК, або ПРИСТРОЇ ПОПЕРЕДНЬОГО НАТЯГУ РЕМЕНІВ БЕЗПЕКИ" замінити словами "ПРИСТРОЇ БЕЗПЕКИ з електричним ініціюванням"

9

Виключити цифри "III"

3292

БАТАРЕЇ, ЩО МІСТЯТЬ НАТРІЙ, або ЕЛЕМЕНТИ, ЩО МІСТЯТЬ НАТРІЙ

9

Виключити цифри "II"

3375

АМОНІЮ НІТРАТУ ЕМУЛЬСІЯ або СУСПЕНЗІЯ, або ГЕЛЬ, проміжна сировина для бризантних вибухових речовин, тверда

11

Літери та цифри "P099 IBC99" замінити літерами та цифрами "P505 IBC02"

12

Доповнити літерою та цифрами "B16" навпроти літер та цифр "IBC02"

3480

БАТАРЕЇ ІОНО-ЛІТІЄВІ (включаючи батареї іоно-літієві полімерні)

9

Виключити цифри "II"

11

Літери та цифри "P903а P903b" замінити літерами та цифрами "P908 P909 LP903 LP904"

21

Доповнити цифрами "376 377"

3481

БАТАРЕЇ ІОНО-ЛІТІЄВІ, ЩО МІСТЯТЬСЯ В УСТАТКУВАННІ, або БАТАРЕЇ ІОНО-ЛІТІЄВІ, УПАКОВАНІ З УСТАТКУВАННЯМ (включаючи батареї іоно-літієві полімерні)

9

Виключити цифри "II"

11

Літери та цифри "903а P903b" замінити літерами та цифрами "P908 P909 LP903 LP904"

21

Доповнити цифрами "376 377"

;

доповнити новими позиціями такого змісту:

"

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2811

1,3-Дифенілгуанідин

6.1

634

6.1

60

Т2

6113

ІІІ


3077

Натрію гексафторалюмінат

9

906

9

90

M7

9063

III


3082

Залишки кубові ректифікації бензолу

9

906

9

90

М6

9063

ІІІ


3082

Інгібітори солевідкладень типу СНПХ

9

906

9

90

М6

9063

ІІІ


3082

Масло фенольне кам’яновугільне

9

906

9

90

М6

9063

ІІІ


3082

Сировина коксохімічна для виробництва технічного вуглецю

9

906

9

90

М6

9063

ІІІ


3082

Сольвент-нафта чорна

9

906

9

90

М6

9063

ІІІ


Продовження таблиці

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Р002
ІВС08
LP02
R001

MP10


VW9

CW13
CW28
CW31

КВ,
УК

П, К

"Токсично"614


P002
IBC08
LP02
R001

MP10

W13

VW8
VW9

CW13
CW31

КВ,
УК

П, К

"Інші небезпечні речовини і вироби"375
601


Р001
ІВС03
LP01
R001

MP19CW13
CW31
CW63
CW63(3)

ВЦ,
КЦ,
КВ,
УК

П, К

"Інші небезпечні речовини і вироби"274
601
335
375

"Нафта", "Т", "Бензин-Нафта", "СТ"

Р001
ІВС03
LP01
R001

MP19CW13
CW31
CW63
CW63(3)

ВЦ,
КЦ,
КВ,
УК

П, К

"Інші небезпечні речовини і вироби"274
601
335
375

Найменування вантажу, "Х", трафарет приписки

Р001
ІВС03
LP01
R001

MP19CW13
CW31
CW63
CW63(3)

ВЦ,
КЦ,
КВ,
УК

П, К

"Інші небезпечні речовини і вироби"274
601
335
375

Найменування вантажу, "Х", трафарет приписки

Р001
ІВС03
LP01
R001

MP19CW13
CW31
CW63
CW63(6)

ВЦ,
КЦ,
КВ,
УК

П, К

"Інші небезпечні речовини і вироби"274
601
335
375

Найменування вантажу, "Х", трафарет приписки

Р001
ІВС03
LP01
R001

MP19CW13
CW31
CW63
CW63(3)

ВЦ,
КЦ,
КВ,
УК

П, К

"Інші небезпечні речовини і вироби"274
601
335
375

Найменування вантажу, "Х", трафарет приписки

";

2) у додатку 3:

внести такі зміни:

Найменування вантажу

Колонка

Зміни

АЗБЕСТ БІЛИЙ (актиноліт, антофіліт, тремоліт, хризотил)

1

Слова "АЗБЕСТ БІЛИЙ (актиноліт, антофіліт, тремоліт, хризотил)" замінити словами "АЗБЕСТ ХРИЗОТИЛОВИЙ"

АЗБЕСТ БЛАКИТНИЙ (кроцидоліт) або АЗБЕСТ КОРИЧНЕВИЙ (амозит, мізорит)

1

Слова "АЗБЕСТ БЛАКИТНИЙ (кроцидоліт) або АЗБЕСТ КОРИЧНЕВИЙ (амозит, мізорит)" замінити словами "АЗБЕСТ АМФІБОЛОВИЙ (амозит, тремоліт, актиноліт, антофіліт, крокідоліт)"

Актиноліт див. АЗБЕСТ БІЛИЙ (актиноліт, антофіліт, тремоліт, хризотил)

1

Слова "Актиноліт див. АЗБЕСТ БІЛИЙ (актиноліт, антофіліт, тремоліт, хризотил)" замінити словами "Актиноліт див. АЗБЕСТ АМФІБОЛОВИЙ"

2

Цифри "2590" замінити цифрами "2212"

Амозіт див. АЗБЕСТ БЛАКИТНИЙ (кроцидоліт) або АЗБЕСТ КОРИЧНЕВИЙ (амозит, мізорит)

1

Слова "Амозіт див. АЗБЕСТ БЛАКИТНИЙ (кроцидоліт) або АЗБЕСТ КОРИЧНЕВИЙ (амозит, мізорит)" замінити словами "Амозит див. АЗБЕСТ АМФІБОЛОВИЙ"

АМОНІЮ НІТРАТ, що містить більше 0,2% горючих речовин (включаючи будь-яку органічну речовину, що розрахована за вуглецем), за винятком домішок іншої речовини

1

Виключити слова та цифри ", що містить більше 0,2% горючих речовин (включаючи будь-яку органічну речовину, що розрахована за вуглецем), за винятком домішок іншої речовини"

Антофіліт див. АЗБЕСТ БІЛИЙ (актиноліт, антофіліт, тремоліт, хризотил)

1

Слова "Антофіліт див. АЗБЕСТ БІЛИЙ (актиноліт, антофіліт, тремоліт, хризотил)" замінити словами "Антофіліт див. АЗБЕСТ АМФІБОЛОВИЙ"

2

Цифри "2590" замінити цифрами "2212"

1,3-Дифенілгуанідин

2

Цифри "3077" замінити цифрами "2811"

Залишки кубові ректифікації бензолу

2

Цифри "1992" замінити цифрами "3082"

Інгібітори солевідкладень типу СНПХ

2

Доповнити цифрами "3082"

Криоліт див. Натрію гексафтороалюмінат

1

Слово "гексафтороалюмінат" замінити словом "гексафторалюмінат"

Мізорит див. АЗБЕСТ БЛАКИТНИЙ (кроцидоліт) або АЗБЕСТ КОРИЧНЕВИЙ (амозит, мізорит)

1

Слова "Мізорит див. АЗБЕСТ БЛАКИТНИЙ (кроцидоліт) або АЗБЕСТ КОРИЧНЕВИЙ (амозит, мізорит)" замінити словами "Мізорит див. АЗБЕСТ АМФІБОЛОВИЙ"

Натрію гексафтороалюмінат

1

Слово "гексафтороалюмінат" замінити словом "гексафторалюмінат"

Натрію гіпохлориту розчин

1

Доповнити словами "див. ГІПОХЛОРИТУ РОЗЧИН"

ПАЛИВО ДИЗЕЛЬНЕ, що відповідає стандарту EN 590:2004, або ГАЗОЙЛЬ, або ПАЛИВО ПІЧНЕ ЛЕГКЕ з температурою спалаху, вказаною у стандарті EN 590:2004

1

Літери та цифри "ЕN 590:2004" замінити літерами та цифрами "ЕN590:2009 + A1:2010"

Пек кам'яновугільний електродний рідкий

1

Слово "рідкий" замінити словами, літерами та цифрою "марки B (Б або Б1)"

ПРИСТРОЇ ГАЗОНАПОВНЮВАЛЬНІ НАДУВНИХ ПОДУШОК або МОДУЛІ НАДУВНИХ ПОДУШОК, або ПРИСТРОЇ ПОПЕРЕДНЬОГО НАТЯГУ РЕМЕНІВ БЕЗПЕКИ (рядок, де в колонці 2 зазначені цифри 0503)

1

Слова "ПРИСТРОЇ ГАЗОНАПОВНЮВАЛЬНІ НАДУВНИХ ПОДУШОК або МОДУЛІ НАДУВНИХ ПОДУШОК, або ПРИСТРОЇ ПОПЕРЕДНЬОГО НАТЯГУ РЕМЕНІВ БЕЗПЕКИ" замінити словами "Пристрої безпеки піротехнічні"

ПРИСТРОЇ ГАЗОНАПОВНЮВАЛЬНІ НАДУВНИХ ПОДУШОК або МОДУЛІ НАДУВНИХ ПОДУШОК, або ПРИСТРОЇ ПОПЕРЕДНЬОГО НАТЯГУ РЕМЕНІВ БЕЗПЕКИ (рядок, де в колонці 2 зазначені цифри 3268)

1

Слова "ПРИСТРОЇ ГАЗОНАПОВНЮВАЛЬНІ НАДУВНИХ ПОДУШОК або МОДУЛІ НАДУВНИХ ПОДУШОК, або ПРИСТРОЇ ПОПЕРЕДНЬОГО НАТЯГУ РЕМЕНІВ БЕЗПЕКИ" замінити словами "ПРИСТРОЇ БЕЗПЕКИ з електричним ініціюванням"

Рідини кремнійорганічні ГКЖ (ГКЖ-10, ГКЖ-11) див. Натрію силіконату водний розчин

1

Слово "силіконату" замінити словом "метилсиліконату"

Тремоліт див. АЗБЕСТ БІЛИЙ (актиноліт, антофіліт, тремоліт, хризотил)

1

Слова "Тремоліт див. АЗБЕСТ БІЛИЙ (актиноліт, антофіліт, тремоліт, хризотил)" замінити словами "Тремоліт див. АЗБЕСТ АМФІБОЛОВИЙ"

2

Цифри "2590" замінити цифрами "2212"

Хризотил див. АЗБЕСТ БІЛИЙ (актиноліт, антофіліт, тремоліт, хризотил)

1

Слова "Хризотил див. АЗБЕСТ БІЛИЙ (актиноліт, антофіліт, тремоліт, хризотил)" замінити словами "Хризотил див. АЗБЕСТ ХРИЗОТИЛОВИЙ"

N-Алкіл(C7 - C9) -N'-феніл-п-фенілендіамін, Алкілбензол C17 - C20 лінійний, Алкілдиметиламіну оксид, Аміни C17 - C20 кубові, Ангідрид ізометилтетрагідрофталевий, Антиоксидант ВС-1, Арзаміт, Ацетопропілацетат, Бакеліт, Барвники органічні рідкі, слаботоксичні, в т.ч. "Берзоль синій-3", Бензилацетат, Бутандіол-1,2, Бутиллактат, Вуглеамікат, Гідродепарафінат, Гідрофобізатор ІВВ-1, Гніт запалювальний, тліючий (ФЗТ), Гомосерин А, Горіхи тунгові, Грінол, Деканол-1, трис-2,3-Дибромпропілфосфат, Диметилдитіокарбамат диметиламіну, Дипроксамін, Добрива аміачно-нітратні, малонебезпечні, Добриво суспензійно-комплексне "СКУ", Екстранол, Емульгатор ОП-4, Ефір перфтордибутиловий, Ефіри метилові синтетичних жирних кислот фракції C10 - C18, Загущувач акриловий водорозчинний, Заліза бромід, розчин, Залізо бромнобромисте, розчин, Заряди для вогнегасників ОХП-10 (лужна частина), Засіб мийний технічний КСШ-1, Засоби мийні рідкі, Затверджувачі для епоксидних смол ДТБ-2, УП-0633М, Ізомери циклододекатрієну, Інгібітор КІ-1, Інгібітор корозії "Волга-1", Інгібітор корозії "Іфхангаз-1", Інгібітори корозії ІКТ-1, ІКТ-1К, Д-6, Д-6-1, Д-6-К, Д-6-1К, Інгібітор корозії та солевідкладень ВФІКС, Інгібітор-428, Інгібітори корозії ІКБ-2, ІКБ-4, Інгібітори солевідкладень типу СНПХ, Інгібітори слаботоксичні, Інгібітори слабокорозійні, Іфханол-2Т, Кальцію бромід, розчин, Кальцію хлорат-хлорид, незамерзаючий розчин, Карбамат Е див. Натрію діетилдитіокарбамат, Карпатол-3, Кислота ізофталева, Кислота малеїнова, Кислоти вищі жирні, Кислоти жирні, синтетичні фракції C5 - C6, C7 - C9, Кислоти жирні, синтетичні фракції C10 - C16, C17 - C20, Клей каніфольний, Композиція жирувальна "Хлорсинтем", Компонент А-391, Концентрати вініполу ВБ-2, ВБ-3, Кубовий залишок СЖК, Лаки та лакові фарби (з температурою спалаху більше 60° C, але менше 91° C), Лаурокс-9, Масла вакуумні "Алкарен", Масло антраценове, технологічне, Масло зелене, Масло касторове сульфоване, Масло ПТУ, Масло соснове флотаційне, Метилвінілпіридин, Метилдіетаноламін, N-Метилпіролідон, Метилциклогексилацетат, Модифікатор ТК, Монохлорамін Б, Т, ХБ, Наповнювач жируючий ПЖС, Наповнювач жируючий ПМЖ, Насіння кліщовини, Натрію діетилдитіокарбамат, Натрію трихлорацетат, Нефтенол ВВД, Ніогрін, Оксидат ВЖС, Оксидол, деемульгатор, Октилацетат, Олеокси, Олігомери, Отверджувач АЦЕГ, Параантрацен, Паста алкілсульфатів синтетичних жирних кислот, Паста скруберна, Пек таловий, Піноутворювачі ПО-3НП, ПО-6НП, Пластифікатор Дибутиладипінат, Пластифікатор Диметилсебацинат, Пластифікатор нафтовий, Пластифікатор СБ-2А, Поліетиленоксид ПЕО-С, Поліметалевий водний концентрат, Політерпени, Поліури АЗ-20, АЗ-21, АК-10, Поліфурит, Препарат "Ефосол", Препарат ВЗЖ, Препарат К-4 водорозчинний, Присадка адгезійна дорожна "Амдор", Присадка антимікробна "Сульфоцид", Присадка до залишкових палив ВНІІНП-200, Прискорювач БНК-2, Продукт АГМ-9, Продукт ФОЛ-63, Реагент ВЖС, Речовина допоміжна ОП-10, Рідина гальмівна "Нева", Рідина діелектрична АЗІ-3, Рідина мастильно-охолоджувальна "Кемол", Рідини фторхлорвуглецеві 12Ф, 13ФМ, Робоча рідина РЖ-3, Сантохін див. 2,2,4-Триметил-6-етоксі-1,2,3,4-дигідролін, Синтанокс, Смола водорозчинна поліаміноепіхлоргідринова "Каустамін-115", Смола кам'яновугільна поглинальна, Смоли епоксидні незатверділі типу E, Смоли епоксидно-аліфатичні типів ДЕГ, ТЕГ, Смоли епоксидно-діанові незатверділі типу ЕД, Смоли карбамідофуранові, Смоли фенолофуранові, Смоли фенолоформальдегідні, водні розчини, Смоли фенолоформальдегідні рідкі (з температурою спалаху більше 60° C, але не більше 91° C), Спирт бензиловий, Спирт н-октиловий, Спирти синтетичні жирні, Спирти синтетичні жирні, вторинні фракції C18 - C23, Спирти синтетичні жирні, первинні фракції C16 - C21, Стабілізатор ацетально-спиртовий, Стабілізатор ВТС-60, Стакрилат-1, Стеарокси, Стронцію нітрат, водний розчин, що не окислює, Сульфанол, паста, Сульфокислоти, водний розчин, Суміш А-6 ТН, А-6 ТЗ, Суперпластифікатор "Дофен", С-3, Суполімери на основі вінілхлориду (водні), Триетиламіноксид, Тринонілфенілфосфіт, Трихлордифеніл, Фенілксилілетан, Фенілметилуретан, Феноксиетанол, Феноксиметанол, Флотамін, Флотореагент "Армінт ХТ", Флотореагент "Кетгол", Флотореагент "Оксаль", Флотореагент дифосфоновий, Флотореагент Т-66 (ВПП), Фракція альфа-олефінів C12 - C14, Фракція альфа-олефінів C16 - C18, C20 - C26, Фракція метилнафталінова, трис-β-Хлорпропілфосфат

1

Доповнити словами "Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів"

2

Цифри в колонках виключити

3

Цифри в колонках виключити

;

доповнити новими позиціями такого змісту:

"

Найменування вантажу

Номер ООН

Клас

Масло фенольне кам’яновугільне

3082

9

Крокідоліт див. АЗБЕСТ АМФІБОЛОВИЙ

2212

9

Сольвент-нафта чорна

3082

9

Сировина коксохімічна для виробництва технічного вуглецю

3082

9

";

3) у третьому реченні позиції "VW8" додатка 9 слово "гексафтороалюмінат" замінити словом "гексафторалюмінат";

4) додаток 10 після позиції "CW 36" доповнити новою позицією "CW 37" такого змісту:

"CW 37 Перед завантаженням побічні продукти плавки або переплавки алюмінію мають бути охолоджені до температури навколишнього середовища. Вагони або контейнери з укриттям мають бути водонепроникними. На дверях критих вагонів або контейнерів має бути нанесено напис літерами заввишки не менше ніж 25 мм "УВАГА. ЗАКРИТИЙ ЗАСІБ УТРИМАННЯ. ВІДКРИВАТИ ОБЕРЕЖНО";

5) додаток 11 доповнити спеціальними положеннями 66, 230, 310, 344, 367, 368, 370, 375, 376, 377, розмістивши їх у порядку нумерації, такого змісту:

"66 Кіновар не підпадає під дію цих Правил.";

"230 Елементи й батареї літієві можуть перевозитися відповідно до умов цієї позиції, якщо вони відповідають положенням пункту 2.2.9.1.7 Додатка 2 до СМГС.";

"310 Вимоги до випробувань, викладені в підрозділі 38.3 Керівництва з випробовувань і критеріїв Типових правил ООН, не застосовуються до промислових партій, обсяг яких не перевищує 100 елементів і батарей, або до дослідних зразків елементів і батарей, коли ці зразки перевозяться для випробувань, якщо:

а) ці елементи і батареї перевозяться у зовнішній тарі (металевий, пластмасовий чи фанерний барабан або металевий, пластмасовий чи дерев'яний ящик), яка відповідає критеріям для групи паковання I;

б) кожен елемент і кожна батарея індивідуально упаковані у внутрішню тару, поміщену в зовнішню тару, й обкладені негорючим та електронепроникним матеріалом.";

"344 Повинні виконуватися вимоги розділу 6.2.6 Додатка 2 до СМГС.";

"367 Транспортне найменування вантажу "МАТЕРІАЛ ЛАКОФАРБОВИЙ" може використовуватися при відправці паковань, які містять ФАРБУ та МАТЕРІАЛ ЛАКОФАРБОВИЙ в одному пакованні.

Транспортне найменування вантажу "МАТЕРІАЛ ЛАКОФАРБОВИЙ, корозійний, легкозаймистий" може використовуватися при відправці паковань, які містять ФАРБУ корозійну, легкозаймисту та МАТЕРІАЛ ЛАКОФАРБОВИЙ корозійний, легкозаймистий в одному пакованні.

368 Якщо міститься неподільний або подільно-звільнений урану гексафторид, цей матеріал має бути віднесено до номера ООН 3507 або номера ООН 2978.";

"370 Позиція застосовується до:

амонію нітрату, що містить більше ніж 0,2% горючих речовин (включаючи будь-яку органічну речовину, що розрахована за вуглецем, за винятком домішок іншої речовини);

амонію нітрату, що містить не більше ніж 0,2% горючих речовин (включаючи будь-яку органічну речовину, що розрахована за вуглецем, за винятком домішок іншої речовини), якщо за результатами випробування згідно із серією випробувань 2 (Керівництво з випробовувань і критеріїв Типових правил ООН, частина перша) вантаж повинен бути віднесений до класу 1. Див. також номер ООН 1942.";

"375 На речовини, які перевозяться в одиночній або комбінованій тарі, що містить не більше ніж 5 л нетто на одиночну або внутрішню тару для рідини або має масу нетто не більше ніж 5 кг на одиночну або внутрішню тару для твердої речовини, не поширюється дія цих Правил за умови, що тара відповідає загальним положенням підрозділів 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4 - 4.1.1.8 Додатка 2 до СМГС.

376 Літій-іонні елементи або батареї і літій-металеві елементи або батареї, які мають пошкодження або дефекти, внаслідок чого вони не відповідають типу за визначеними КЕ ООН показниками і критеріями, повинні відповідати вимогам цього спеціального положення. Вони включають, але не виключно, такі елементи або батареї:

що мають дефекти з точки зору безпеки;

з яких стався витік рідини або газу;

стан яких не може бути перевірено перед перевезенням;

які зазнали пошкодження.

__________
Примітка.Під час оцінки того, чи може батарея вважатися пошкодженою або такою, що має дефекти, необхідно враховувати тип батареї та її попереднє використання.

Елементи й батареї повинні перевозитися відповідно до положень, що застосовуються до номерів ООН 3090, 3091, 3480 і 3481, за винятком спеціального положення 230 і випадків, коли в цьому спеціальному положенні зазначено інше.

На паковання залежно від конкретного випадку має наноситися марковання "БАТАРЕЇ ІОНО-ЛІТІЄВІ, МАЮТЬ ПОШКОДЖЕННЯ/ДЕФЕКТИ" або "БАТАРЕЇ ЛІТІЙ-МЕТАЛЕВІ, МАЮТЬ ПОШКОДЖЕННЯ/ДЕФЕКТИ".

Елементи й батареї залежно від конкретного випадку мають пакуватися відповідно до інструкції з паковання P908 (підрозділ 4.1.4.1 Додатка 2 до СМГС) або інструкції з паковання LP904 (підрозділ 4.1.4.3 Додатка 2 до СМГС).

Елементи й батареї, здатні швидко розпадатися, вступати в небезпечні реакції, загорятися, виділяти небезпечне тепло, викидати токсичні, корозійні, займисті гази або пари за нормальних умов перевезення, не повинні прийматися до перевезення, крім випадків, коли умови перевезення погоджені компетентними органами.

377 Іоно-літієві та літій-металеві елементи і батареї та обладнання, що містить такі елементи і батареї, які перевозяться з метою видалення або переробки, можуть пакуватися разом із нелітієвими батареями відповідно до інструкції з паковання Р909 (підрозділ 4.1.4.1 Додатка 2 до СМГС).

На паковання наноситься марковання "ЛІТІЄВІ БАТАРЕЇ ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ" або "ЛІТІЄВІ БАТАРЕЇ ДЛЯ ПЕРЕРОБКИ".

Батареї, у яких виявлено пошкодження або дефекти, повинні перевозитися за спеціальним положенням 376 і пакуватися відповідно до інструкції з паковання P908 (підрозділ 4.1.4.1 Додатка 2 до СМГС) або інструкції з паковання LP904 (підрозділ 4.1.4.3 Додатка 2 до СМГС).";

6) у додатку 13:

позицію "Львівська залізниця" доповнити в алфавітному порядку словами "Березовиця-Острів", "Білобожниця", "Володимир-Волинський", "Дрогобич", "Любомирськ", "Страбичово", "Ужгород", "Шкло-Старжиська", "Яворів";

позицію "Одеська залізниця" доповнити в алфавітному порядку словами "Арциз", "Братолюбівка", "Брилівка", "Ізмаїл", "Подільськ", "Раденське";

позицію "Придніпровська залізниця" доповнити в алфавітному порядку словами "Берда", "Брагинівка", "Комиш-Зоря", "Лежине", "Новоолексіївка", "Пологи";

доповнити новою позицією:

"

Південно-Західна залізниця

Жукотки

".

7) додаток 15 виключити.

У зв’язку з цим додатки 16 - 18 вважати відповідно додатками 15 - 17. У тексті Правил посилання на додатки 16 - 18 замінити відповідно посиланнями на додатки 15 - 17.

В/о начальника Управління
безпеки на транспорті
та технічного регулювання

М.М. Варшава

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: