open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.03.2019  № 123


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 квітня 2019 р.
за № 427/33398

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про електронні довірчі послуги», Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України, що додаються.

2. Департаменту державного бюджету Міністерства фінансів України та Департаменту методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку, звітності та розвитку Казначейства Державної казначейської служби України забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Департаменту забезпечення комунікацій та органiзацiйно-аналiтичної роботи Міністерства фінансів України у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на Голову Державної казначейської служби України Слюз Т.Я.

Міністр

О. Маркарова

ПОГОДЖЕНО:


Голова Державної служби спеціального зв’язку
та захисту інформації України


Голова Державної казначейської служби України


Перший віце-прем’єр-міністр України
Міністр економічного розвитку і торгівлі УкраїниЛ.О. Євдоченко


Т. Слюз
С. Кубів


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
27 березня 2019 року № 123


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 квітня 2019 р.
за № 427/33398

ЗМІНИ
до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України

1. У Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 24 січня 2012 року № 44, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 09 лютого 2012 року за № 196/20509 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 лютого 2017 року № 44):

1) у розділі I:

абзац другий пункту 5 доповнити новим реченням такого змісту: «Квартальна (проміжна) бюджетна звітність складається за I квартал, перше півріччя та за дев’ять місяців звітного року.»;

пункт 10 доповнити новим абзацом такого змісту:

«При складанні звітів за бюджетними програмами, кошториси за якими відповідно до законодавства не складаються, у формах бюджетної звітності показники «Затверджено на звітний рік» заповнюються відповідно до бюджетних асигнувань, встановлених розписом бюджету.»;

пункт 13 доповнити новим абзацом такого змісту:

«До відокремлених структурних підрозділів розпорядника та одержувача бюджетних коштів, які не є юридичними особами та включені до мережі розпорядника бюджетних коштів, застосовуються положення, визначені для розпорядника та одержувача бюджетних коштів.»;

в абзаці першому пункту 14 слова «Про електронний цифровий підпис» замінити словами «Про електронні довірчі послуги»;

у пункті 15:

в абзаці четвертому слова «електронного цифрового підпису» замінити словами «кваліфікованого електронного підпису»;

абзац восьмий викласти в такій редакції:

«Зведена бюджетна звітність обласних державних адміністрацій перевіряється та візується відповідними головними управліннями Державної казначейської служби України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі у загальному порядку та подається Казначейству.»;

у пункті 17:

друге речення абзацу першого викласти в такій редакції: «За бюджетними програмами щодо загальнодержавних видатків та кредитування форми звітності можуть підписуватися керівником бюджетної установи або уповноваженою особою та керівником самостійного структурного підрозділу.»;

слова «електронний цифровий підпис» замінити словами «кваліфікований електронний підпис»;

пункт 18 після абзацу другого доповнити новим абзацом третім такого змісту:

«Терміни (графіки) подання бюджетної звітності встановлюються органами Казначейства із застосуванням АС «Є-Звітність».».

У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;

2) у розділі II:

абзац сьомий пункту 1 викласти в такій редакції:

«Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій) (форма № 4-3д.1, № 4-3.м 1) (додаток 6);»;

абзац п’ятий пункту 2 викласти в такій редакції:

«Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій) (форма № 4-3д.1, № 4-3.м 1) (додаток 6);»;

пункт 3 викласти в такій редакції:

«3. Фондами складається та подається Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду (додаток 9).»;

у пункті 5:

в абзаці другому слово «банків» замінити словами «іноземних фінансових установ»;

абзац третій викласти в такій редакції:

«Довідка про підтвердження залишків на бюджетних рахунках для операцій з бюджетними коштами (додаток 12);»;

абзац шостий виключити.

У зв’язку з цим абзаци сьомий-дев’ятнадцятий вважати відповідно абзацами шостим - вісімнадцятим;

абзац вісімнадцятий викласти в такій редакції:

«Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України на 20__ рік на забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя (додаток 27).»;

у підпункті 2 пункту 6:

в абзаці другому слова та цифри «(додатки 11, 16-18, 20-28) згідно з абзацами другим, сьомим-дев’ятим, одинадцятим-дев’ятнадцятим» замінити словами та цифрами «(додатки 11, 15-17, 19-27) згідно з абзацами другим, шостим-восьмим, десятим-вісімнадцятим»;

в абзаці третьому слова та цифри «(додатки 11-28) згідно з абзацами другим - дев’ятнадцятим» замінити словами та цифрами «(додатки 11-27) згідно з абзацами другим - вісімнадцятим»;

пункт 8 викласти в такій редакції:

«8. Розпорядники бюджетних коштів за бюджетними програмами щодо загальнодержавних видатків та кредитування в частині міжбюджетних трансфертів та бюджетних програм з реалізації проектів, що підтримуються іноземними державами, іноземними фінансовими установами і міжнародними фінансовими організаціями, для відображення у бюджетній звітності складають і подають до органів Казначейства Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д, № 2м) (додаток 1), Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-3д, № 4-3м) (додаток 4), Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій) (форма № 4-3д.1, № 4-3м.1) (додаток 6).

Такі звіти подаються також відповідним головним розпорядникам, яким за такими бюджетними програмами встановлені бюджетні призначення.

За бюджетними програмами щодо загальнодержавних видатків та кредитування в частині міжбюджетних трансфертів головні розпорядники коштів державного бюджету складають та подають Казначейству Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д, № 2м) (додаток 1), Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-3д, № 4-3м) (додаток 4), Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій) (форма № 4-3д.1, № 4-3м.1) (додаток 6) при складанні та поданні бюджетної звітності за своїми операціями.»;

в абзаці першому пункту 9 слова «Міністерства, головні розпорядники» замінити словами «Головні розпорядники»;

абзаци перший-третій пункту 12 замінити абзацом першим такого змісту:

«12. Фондами складається та подається квартальна (проміжна) та річна звітність до Казначейства і Мінфіну за формою (додаток 9), визначеною пунктом 3 цього розділу, та з урахуванням вимог пункту 5 розділу I цього Порядку.».

У зв’язку з цим абзаци четвертий, п’ятий вважати відповідно абзацами другим, третім;

3) у розділі III:

у пункті 2:

в абзаці шостому слова «(позики міжнародних фінансових організацій)» замінити словами «(кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій)»;

в абзаці дванадцятому слова «позик міжнародних фінансових організацій» замінити словами «кредитів (позик) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій»;

перше речення абзацу п’ятнадцятого викласти в такій редакції: «Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій) (форма № 4-3д.1, № 4-3м.1) (додаток 6) складається розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів за кредитами (позиками) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій.»;

в абзаці шістнадцятому слова «позики міжнародних фінансових організацій» замінити словами «кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій»;

абзац двадцять четвертий пункту 3 після слів «Державний бюджет України» доповнити словами «(рішенням про місцевий бюджет)»;

4) у розділі IV:

у пункті 3 слово «банків» замінити словами «іноземних фінансових установ»;

перше речення пункту 4 викласти в такій редакції: «Довідка про підтвердження залишків коштів на бюджетних рахунках для операцій з бюджетними коштами (додаток 12) складається розпорядниками бюджетних коштів та подається до органу Казначейства для звірки та підтвердження залишків коштів на особових рахунках, рахунках для обліку операцій за загальнодержавними видатками та кредитуванням, рахунках для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами, реєстраційних (спеціальних реєстраційних) рахунках, відкритих на їх ім’я в органах Казначейства.»;

пункт 7 виключити.

У зв’язку з цим пункти 8-20 вважати відповідно пунктами 7-19;

друге речення абзацу четвертого пункту 12 виключити;

абзац перший пункту 19 викласти в такій редакції:

«19. Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України на 20__ рік на забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя (додаток 27) складається Державною судовою адміністрацією України та подається у складі зведеної бюджетної звітності. У довідці наводиться інформація про затверджені Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін бюджетні призначення місцевих, апеляційних судів та органів і установ системи правосуддя та їх виконання за кодами бюджетної класифікації у розрізі установ та напрямків видатків.»;

5) у тексті Порядку:

слова «Казначейство України», «Мінфін України» в усіх відмінках замінити відповідно словами «Казначейство» та «Мінфін» у відповідних відмінках;

слово «квартальна» в усіх відмінках замінити словами «квартальна (проміжна)» у відповідних відмінках;

слова «/ Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» виключити;

6) у додатках до Порядку:

назву додатка 6 викласти в такій редакції:

«Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій) (форма № 4-3д.1, № 4-3м.1)»;

назву додатка 11 викласти в такій редакції:

«Довідка про використання кредитів (позик) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів»;

додаток 12 викласти в новій редакції, що додається;

додаток 15 виключити.

У зв’язку з цим додатки 16-28 вважати відповідно додатками 15-27.

У тексті Порядку посилання на додатки 16-28 замінити відповідно посиланнями на додатки 15-27;

додаток 21 викласти в новій редакції, що додається;

назву додатка 27 викласти в такій редакції:

«Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України на 20__ рік на забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя».

У тексті додатків до Порядку:

слова «оплата інших енергоносіїв» замінити словами «оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг»;

слово «квартальна» замінити словами «квартальна (проміжна)»;

слова «/ Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» виключити.

2. У Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 02 березня 2012 року № 309, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 20 березня 2012 року за № 419/20732 (зі змінами):

1) у главі 1:

у пункті 1.2:

в абзаці першому слова «Казначейство України» замінити словом «Казначейство»;

в абзаці другому слова «дистанційного обслуговування «Клієнт казначейства - Казначейство» замінити словом «Казначейства»;

у пункті 1.3 слова «Про електронний цифровий підпис» замінити словами «Про електронні довірчі послуги»;

в абзаці четвертому пункту 1.4 слова та абревіатуру «електронного цифрового підпису (далі - ЕЦП)» замінити словами «кваліфікованого електронного підпису», слова «Про електронний цифровий підпис» замінити словами «Про електронні довірчі послуги»;

2) у главі 2:

у другому реченні абзацу другого пункту 2.1 слово «банків,» замінити словами «іноземних фінансових установ і», слова «програм (проектів)» замінити словом «проектів»;

абзац другий пункту 2.14 після слів «Державний бюджет України» доповнити словами «(рішенням про місцевий бюджет)»;

3) в абзаці першому пункту 3.6 глави 3 абревіатуру «ЕЦП» замінити словами «кваліфікованого електронного підпису»;

4) главу 4 виключити.

У зв’язку з цим главу 5 вважати главою 4;

5) у додатках до Порядку:

в абзаці двадцятому Порядку заповнення Реєстру бюджетних зобов’язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів додатка 1 слово і цифри «ознака «01» замінити словами «унікальний ідентифікатор закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель»;

у додатках 1-3 абревіатуру «/ ТКВКБМС» і слова «/ Тимчасовою класифікацією видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» виключити;

додаток 4 виключити.

3. У Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 22 червня 2012 року № 758, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 18 липня 2012 року за № 1206/21518 (зі змінами):

1) у пункті 1.2 розділу I:

в абзаці третьому слово «кредитів» замінити словами «кредитів (позик)», після слів «Автономної Республіки Крим,» доповнити словами «обласними радами,»;

в абзаці сьомому слова «державних цільових фондів» замінити словами «фондів загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування»;

в абзаці тринадцятому слово «кредитів» замінити словами «кредитів (позик)», після слів «Автономної Республіки Крим,» доповнити словами «обласними радами,»;

2) у тексті Порядку слова «/ Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» виключити;

3) у додатках до Порядку:

у додатку 9 слова «платником до фондів соціального страхування» замінити словами «платником єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»;

у додатках 6, 8-11 слова «/ Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» виключити.

4. У Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 24 грудня 2012 року № 1407, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 17 січня 2013 року за № 130/22662 (зі змінами):

1) в абзаці першому пункту 1.2 розділу I слова «Про електронний цифровий підпис» замінити словами «Про електронні довірчі послуги»;

2) у пункті 2.3 розділу II:

абзац перший викласти в такій редакції:

«2.3. Складання мережі Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства юстиції України та інших головних розпорядників може мати особливості: розпорядники нижчого рівня, які обслуговуються в одному Головному управлінні Казначейства (базовому), включають до мережі розпорядників нижчого рівня, які обслуговуються в іншому Головному управлінні Казначейства (транзитному).»;

в абзаці четвертому слова «Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства юстиції України» замінити словами «таких головних розпорядників»;

3) у пунктах 9.6, 9.7 розділу IX слово «кредити» замінити словами «кредити (позики)»;

4) у розділі XI:

в абзаці шістнадцятому пункту 11.8 слова та абревіатуру «електронного цифрового підпису (далі - ЕЦП)» замінити словами «кваліфікованого електронного підпису»;

в абзаці другому пункту 11.14 абревіатуру «ЕЦП» замінити словами «кваліфікованого електронного підпису»;

перше речення абзацу першого пункту 11.17 викласти в такій редакції: «У разі проведення операцій розпорядниками бюджетних коштів в натуральній формі відповідно до законодавства зазначені операції проводяться за плановими показниками відповідних видів надходжень з урахуванням їх фактичного обсягу в розрізі кодів класифікації доходів бюджету і видатків у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету та відображаються в бухгалтерському обліку виконання державного бюджету.»;

5) у додатках до Порядку:

у назві додатка 33 слово «кредити» замінити словами «кредити (позики)»;

у додатку 41:

абревіатуру «/ ТКВКБМС» і слова «/ Тимчасовою класифікацією видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» виключити;

слова «(позики міжнародних фінансових організацій)» замінити словами «(кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій)».

5. У Порядку казначейського обслуговування небюджетних рахунків клієнтів, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 21 липня 2014 року № 770, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 05 серпня 2014 року за № 928/25705 (зі змінами):

1) у пункті 2 слова «Про електронний цифровий підпис» замінити словами «Про електронні довірчі послуги»;

2) у пункті 18:

в абзаці першому слова та абревіатуру «електронного цифрового підпису (далі - ЕЦП)» замінити словами «кваліфікованого електронного підпису»;

в абзаці другому абревіатуру «ЕЦП» замінити словами «кваліфікованого електронного підпису»;

3) в абзаці другому пункту 32 абревіатуру «ЕЦП» замінити словами «кваліфікованого електронного підпису».

Директор Департаменту
державного бюджетуВ.П. Лозицький


Додаток 12
до Порядку складання бюджетної
звітності розпорядниками
та одержувачами бюджетних
коштів, звітності фондами
загальнообов’язкового державного
соціального і пенсійного страхування
(пункт 5 розділу II)

ДОВІДКА
про підтвердження залишків коштів на бюджетних рахунках для операцій з бюджетними коштами станом на 01 січня 20___ р.


Додаток 21
до Порядку складання бюджетної
звітності розпорядниками
та одержувачами бюджетних
коштів, звітності фондами
загальнообов’язкового державного
соціального і пенсійного страхування
(пункт 5 розділу II)

ДОВІДКА
про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: