open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
26.07.2007 N 1052

Про затвердження Порядку подання, розгляду, схвалення та виконання інвестиційних програм ліцензіатів з передачі та постачання електричної енергії та внесення змін до

Процедури встановлення або перегляду тарифів для

ліцензіатів з передачі електричної енергії місцевими

(локальними) електромережами та з постачання

електроенергії за регульованим тарифом
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної

комісії регулювання електроенергетики

N 1092 ( v1092227-08 ) від 18.09.2008 }
Відповідно до Закону України "Про електроенергетику"
( 575/97-ВР ), Закону України "Про природні монополії"
( 1682-14 ), Указу Президента України від 14.03.95 N 213/95
( 213/95 ) "Про заходи щодо забезпечення діяльності Національної
комісії з питань регулювання електроенергетики України" та з метою
забезпечення прозорості процедури прийняття соціально важливих
рішень щодо рівня тарифів Національна комісія регулювання
електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Порядок подання, розгляду, схвалення та
виконання інвестиційних програм ліцензіатів з передачі та
постачання електричної енергії (додається). Пункт 1 в редакції Постанови Національної комісії регулювання
електроенергетики N 1092 ( v1092227-08 ) від 18.09.2008 }
2. Унести до Процедури встановлення або перегляду тарифів для
ліцензіатів з передачі електричної енергії місцевими (локальними)
електромережами та з постачання електроенергії за регульованим
тарифом, затвердженої постановою НКРЕ від 01.08.2001 N 801
( v0801227-01 ), такі зміни:
2.1. Пункт 3.8 викласти в такій редакції: "3.8. З метою обґрунтування запланованих витрат ліцензіатів з
передачі електричної енергії місцевими (локальними)
електромережами та з постачання електричної енергії за
регульованим тарифом, спрямованих на реконструкцію, модернізацію
та розвиток компанії, до НКРЕ подається інвестиційна програма
відповідно до затвердженого порядку";
2.2. Пункти 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14 та додаток 14
вилучити. У зв'язку з цим додаток 15 вважати додатком 14 і в пункті 4.9
слово та цифри "додатку 15" замінити відповідно словом та цифрами
"додатку 14".
В.о. Голови Комісії С.Дунайло
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Міністра
палива та енергетики України В.Чупрун
Голова Антимонопольного
комітету України О.Костусєв
В.о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва К.Ващенко
ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова НКРЕ

26.07.2007 N 1052

ПОРЯДОК

подання, розгляду, схвалення та виконання

інвестиційних програм ліцензіатів з передачі

та постачання електричної енергії
{ Назва Порядку в редакції Постанови Національної комісії
регулювання електроенергетики N 1092 ( v1092227-08 ) від
18.09.2008 }
1. Загальні положення
1.1. Дія цього Порядку поширюється на всіх суб'єктів
господарської діяльності, які отримали ліцензію Національної
комісії регулювання електроенергетики України (далі - НКРЕ,
Комісія) на право здійснення підприємницької діяльності з передачі
електричної енергії магістральними та міждержавними
електромережами, передачі електричної енергії місцевими
(локальними) електромережами та/або постачання електричної енергії
за регульованим тарифом (далі - ліцензіати). Пункт 1.1 в редакції Постанови Національної комісії регулювання
електроенергетики N 1092 ( v1092227-08 ) від 18.09.2008 }
1.2. Цей Порядок установлює процедуру подання, розгляду,
схвалення та виконання інвестиційних програм ліцензіатів з метою
визначення обґрунтованості запланованих ліцензіатом
капіталовкладень та/або витрат у структурі тарифів на передачу
та/або постачання електричної енергії за регульованим тарифом на
принципах економічної доцільності, а також цільового використання
коштів ліцензіатом.
1.3. Наведені в цьому Порядку терміни вживаються в такому
значенні: базовий період - період тривалістю рік, який передує
прогнозному періоду; звітний період - період дії інвестиційної програми, за який
ліцензіат звітує про виконання інвестиційної програми
(поквартальний, з наростаючим підсумком та за період дії
інвестиційної програми в цілому); інвестиційна програма - план використання коштів для
підвищення рівня надійності та економічності роботи основних
фондів, який містить комплекс зобов'язань ліцензіата на період її
виконання щодо розвитку підприємства, зокрема зниження
технологічних витрат електричної енергії в електричних мережах,
модернізацію та будівництво електричних мереж, впровадження та
розвиток систем контролю та управління енергоспоживанням,
покращення показників якості надання послуг з електропостачання та
послуг споживачам електричної енергії з відповідними розрахунками
та обґрунтуваннями, що підтверджують доцільність здійснення
інвестиційної діяльності, джерела її фінансування та графік
виконання; прогнозний період - період, протягом якого ліцензіат планує
виконання інвестиційної програми (як правило, календарний рік); структура тарифу - структура обґрунтованих витрат заявника
(операційних витрат та витрат з прибутку) на здійснення
ліцензованої діяльності, що групуються за економічними елементами
і на основі яких розраховуються та затверджуються тарифи. Пункт 1.3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної
комісії регулювання електроенергетики N 1092 ( v1092227-08 ) від
18.09.2008 }
1.4. Ліцензіат зобов'язаний використовувати кошти, визначені
як джерело фінансування інвестиційної програми, виключно на її
виконання відповідно до графіка, визначеного інвестиційною
програмою.
1.5. Рішення про схвалення інвестиційної програми або
внесення змін до неї приймається Комісією на її відкритому
засіданні шляхом всебічного та повного з'ясування позицій усіх
учасників відкритого засідання після розгляду та опрацювання НКРЕ
інвестиційної програми або запропонованих змін та наданих
матеріалів згідно з вимогами цього Порядку. { Абзац перший пункту
1.5 в редакції Постанови Національної комісії регулювання
електроенергетики N 1092 ( v1092227-08 ) від 18.09.2008 } При розгляді питання про схвалення інвестиційної програми або
внесення змін до неї на відкрите засідання Комісії запрошуються
представники ліцензіата, центрального органу виконавчої влади, що
здійснює управління в електроенергетиці, та Національної
акціонерної компанії "Енергетична компанія України" (при схваленні
інвестиційної програми для компанії, частка акцій якої знаходиться
в управлінні Національної акціонерної компанії "Енергетична
компанія України"). { Абзац другий пункту 1.5 в редакції Постанови
Національної комісії регулювання електроенергетики N 1092
( v1092227-08 ) від 18.09.2008 } НКРЕ не пізніше ніж на п'ятий робочий день з дня прийняття
рішення відправляє ліцензіату та відповідному територіальному
представництву НКРЕ завірену копію рішення НКРЕ про схвалення
інвестиційної програми або внесення змін до неї.
2. Вимоги до інвестиційних програм
2.1. З метою обґрунтування запланованих витрат ліцензіата,
які спрямовуються на реконструкцію, модернізацію та розвиток
основних фондів, інших активів ліцензіата, до НКРЕ подається
інвестиційна програма за формою, наведеною в додатку 1
( va092227-08 ), а для ліцензіата з передачі електричної енергії
магістральними та міждержавними електромережами - у додатку 3
( vb092227-08) до цього Порядку. Пункт 2.1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної
комісії регулювання електроенергетики N 1092 ( v1092227-08 ) від
18.09.2008 }
2.2. Фінансування інвестиційної програми здійснюється за
рахунок амортизаційних відрахувань у повному обсязі, певної частки
прибутку та операційних витрат. Додатковими джерелами фінансування інвестиційної програми
можуть бути кошти, отримані за перетоки реактивної електричної
енергії, кредити, будь-яка фінансова допомога, кошти, отримані від
здійснення діяльності, пов'язаної та не пов'язаної з передачею
та/або постачанням електричної енергії. Пункт 2.2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної
комісії регулювання електроенергетики N 1092 ( v1092227-08 ) від
18.09.2008 }
2.3. Інвестиційна програма формується відповідно до розділів,
визначених цим Порядком, із зазначенням обсягу фінансування по
кожному з розділів (з урахуванням ПДВ) та включає: 1) інформацію про прогнозний загальний техніко-економічний
стан ліцензіата на момент закінчення діючої інвестиційної програми
з урахуванням заходів діючої інвестиційної програми; 2) опис робіт, запланованих на прогнозний період; 3) перелік робіт, основного обладнання, матеріалів,
апаратного та програмного забезпечення, запланованих для закупівлі
на прогнозний період, з розбивкою на етапи закупівель (квартали); 4) техніко-економічне обґрунтування необхідності та
доцільності проведення робіт по кожному розділу інвестиційної
програми, включаючи термін окупності та визначення економічного
ефекту від впровадження заходів інвестиційної програми; 5) обгрунтування вартості запланованих робіт та закупівель
товарів, які повинні містити цінові пропозиції (прайси)
заводів-виробників, або їх офіційних представників в Україні (не
менше двох), або зведені протоколи проведених тендерів з
урахуванням прогнозного рівня інфляції, інформацію щодо
застосування обмеження вартості закупівель при проведенні тендерів
з урахуванням цін підприємств-виробників, зведені кошториси
проектів робіт, що передбачені інвестиційною програмою, з наданням
цінових пропозицій (прайсів) заводів-виробників на обладнання, яке
передбачено в цих проектах, загальною вартістю однотипного
обладнання більше 10 тис. грн, а для ліцензіата з передачі
електричної енергії магістральними та міждержавними
електромережами - більше 100 тис.грн; { Підпункт 5 пункту 2.3 в
редакції Постанови Національної комісії регулювання
електроенергетики N 1092 ( v1092227-08 ) від 18.09.2008 } 6) джерела фінансування інвестиційної програми, розраховані
відповідно до діючих структур тарифів та планів щодо інших
надходжень на прогнозний період; 7) зобов'язання ліцензіата щодо зниження технологічних та/або
понаднормативних витрат електричної енергії за результатами
реалізації інвестиційної програми; 8) інформацію про використання коштів, передбачених на
реалізацію попередньої інвестиційної програми, та звіт за останній
звітний період поточного року; 9) розрахунок періоду відновлення обладнання за відповідними
різновидами основних фондів, виходячи з поточного стану цього
обладнання та обсягів фінансування відповідних розділів
інвестиційної програми.
2.4. Ліцензіат може передбачити в інвестиційній програмі
кошти для розробки проектів на реалізацію робіт, запланованих на
майбутні періоди, в обсягах, розрахованих відповідно до вимог
державних будівельних норм, але не більше п'яти відсотків від
орієнтовної вартості цих робіт з розшифровкою вартості проекту.
2.5. Обсяги інвестицій визначаються, виходячи з технічного
стану основних фондів та інших активів ліцензіата, принципів
економічної доцільності запровадження відповідних заходів, а також
з урахуванням впливів цих заходів на рівень тарифів на передачу і
постачання електричної енергії та роздрібних тарифів на електричну
енергію.
2.6. Планування фінансування розділів інвестиційної програми
проводиться з урахуванням необхідності забезпечення належного
рівня якості надання послуг з передачі електроенергії
магістральними та локальними мережами та з постачання електричної
енергії споживачам на довгостроковий період, а також зменшення
втрат електричної енергії. Пункт 2.6 в редакції Постанови Національної комісії регулювання
електроенергетики N 1092 ( v1092227-08 ) від 18.09.2008 }
2.7. Фінансування робіт з проведення будівництва,
реконструкції, модернізації об'єктів ліцензіата включається до
інвестиційної програми за умови наявності необхідних для цього
проектів (в окремих випадках, коли об'єкти можуть бути
спроектовані та введені в експлуатацію протягом року - за умови
наявності техніко-економічного обґрунтування з показниками їх
кошторисної вартості), погоджених (затверджених) відповідно до
вимог чинного законодавства. Пункт 2.7 в редакції Постанови Національної комісії регулювання
електроенергетики N 1092 ( v1092227-08 ) від 18.09.2008 }
2.8. Фінансування робіт з улаштування автоматизованої системи
диспетчерського керування (АСДТК), автоматизованої системи
комерційного обліку (АСКОЕ), Системи корпоративного зв'язку (у
тому числі автоматизовані телефонні станції (АТС)) включаються до
інвестиційної програми за наявності відповідного загального
проекту ліцензіата в наступному порядку: 1) розробляється технічне завдання на реалізацію відповідного
проекту (для корпоративної системи зв'язку, у тому числі як
складової частини АСКОЕ); 2) технічне завдання на реалізацію АСКОЕ та Системи
корпоративного зв'язку (у тому числі АТС) погоджується з
ДП "Енергоринок" відповідно до пункту 8.2 Інструкції про порядок
комерційного обліку електричної енергії ( va349227-98 ); 3) проводиться тендер на розробку проектної документації або
на розробку проектної документації та реалізацію відповідного
проекту в цілому за погодженням з НКРЕ необхідної тендерної
документації; 4) надається на розгляд до НКРЕ погоджена в установленому
порядку, зокрема з Головним оператором Оптового ринку електричної
енергії, проектна документація. У випадку проведення тендеру на
розробку проектної документації і реалізацію відповідного проекту
в цілому роботи з реалізації проекту повинні здійснюватись після
розгляду НКРЕ проектної документації; 5) відповідно до розробленого проекту проводиться тендер на
визначення підрядника реалізації відповідного проекту за
попереднім погодженням тендерної документації в НКРЕ (у випадку,
якщо це не було зроблено одночасно з проведенням тендера на
проектні роботи); 6) системи корпоративного зв'язку та АСКОЕ вводяться в
експлуатацію за участю ДП "Енергоринок" у складі комісії з
прийняття в експлуатацію.
2.9. Сторінки інвестиційної програми нумеруються,
прошнуровуються, кількість прошнурованих аркушів завіряється
керівником ліцензіата або уповноваженою ним особою та скріплюється
печаткою ліцензіата.
2.10. Матеріали, які надаються як обґрунтування розділів
інвестиційної програми, повинні бути завірені підписом
уповноваженої особи та скріплені печаткою.
3. Порядок розгляду та схвалення інвестиційних програм
3.1. Інвестиційна програма на прогнозний період подається на
розгляд із заявою про розгляд та схвалення відповідно до
встановлених НКРЕ термінів надання інвестиційних програм, але не
пізніше ніж за 2 місяці до дати закінчення попередньої
інвестиційної програми.
3.2. Інвестиційна програма оформлюється з дотриманням вимог
цього Порядку, затверджується в установленому порядку та
погоджується з центральним органом виконавчої влади, що здійснює
управління в електроенергетиці, про що робляться відповідні
відмітки на титульному листі.
3.3. З метою інформування інвестиційна програма має
надаватись до відповідних органів місцевої влади за їх запитом.
3.4. Інвестиційна програма надається для опрацювання до
відповідного територіального представництва НКРЕ та центрального
апарату НКРЕ. { Абзац перший пункту 3.4 в редакції Постанови
Національної комісії регулювання електроенергетики N 1092
( v1092227-08 ) від 18.09.2008 } Інвестиційна програма ліцензіатів з передачі електричної
енергії місцевими (локальними) електромережами та з постачання
електричної енергії за регульованим тарифом протягом п'ятнадцяти
робочих днів, а інвестиційна програма для ліцензіата з передачі
електричної енергії магістральними та міждержавними
електромережами - протягом місяця з моменту її надходження до НКРЕ
розглядається відповідним підрозділом центрального апарату та
територіальним представництвом НКРЕ. { Абзац пункту 3.4 в редакції
Постанови Національної комісії регулювання електроенергетики
N 1092 ( v1092227-08 ) від 18.09.2008 } Інвестиційна програма розглядається на предмет її належного
оформлення, затвердження та погодження, наявності відповідного
техніко-економічного обґрунтування окремих розділів та
інвестиційної програми в цілому. У разі встановлення невідповідності інвестиційної програми
вимогам цього Порядку в частині оформлення, затвердження та
погодження інвестиційна програма до розгляду не приймається, про
що в п'ятиденний строк з дня її надходження до НКРЕ повідомляється
ліцензіату. У разі наявності зауважень та пропозицій до інвестиційної
програми вони надаються ліцензіату письмово у формі листа з
повідомленням про вручення. Додаткові пояснення, обґрунтування та пропозиції ліцензіата
приймаються Комісією протягом десяти робочих днів з дня отримання
ліцензіатом зауважень та пропозицій НКРЕ.
3.5. У разі відсутності в НКРЕ зауважень до інвестиційної
програми або відсутності в ліцензіата пропозицій, додаткових
пояснень та обґрунтувань щодо зауважень та пропозицій НКРЕ до
інвестиційної програми питання про схвалення інвестиційної
програми ліцензіата виноситься на відкрите засідання НКРЕ.
3.6. Якщо в десятиденний, а для ліцензіата з передачі
електричної енергії магістральними та міждержавними
електромережами - двотижневий термін з дня надання Комісією
зауважень та пропозицій до інвестиційної програми ліцензіат надає
відповідні пропозиції, додаткові пояснення та обґрунтування,
інвестиційна програма повторно розглядається відповідним
підрозділом центрального апарату НКРЕ, але не довше десяти робочих
днів з моменту отримання НКРЕ таких пропозицій, після чого питання
про схвалення інвестиційної програми виноситься на відкрите
засідання НКРЕ. Пункт 3.6 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної
комісії регулювання електроенергетики N 1092 ( v1092227-08 ) від
18.09.2008 }
3.7. Якщо під час розгляду НКРЕ інвестиційної програми
виникають питання, що потребують проведення експертизи, розгляд
інвестиційної програми зупиняється на період, необхідний для
проведення експертизи, про що НКРЕ письмово повідомляє ліцензіата.
3.8. У разі визнання Комісією на її відкритому засіданні
недостатності обґрунтування окремих розділів інвестиційної
програми НКРЕ або ліцензіат має право на проведення експертизи
зазначених розділів інвестиційної програми, окремих цільових
програм чи заходів.
3.9. За результатами експертизи спірні питання розглядаються
на відкритому засіданні НКРЕ.
3.10. У разі визнання НКРЕ необґрунтованими окремих розділів
інвестиційної програми або їх складових ці розділи чи їх складові
пропонуються до вилучення, а кошти, передбачені на їх
фінансування, можуть бути вилучені зі структури тарифу або
перерозподілені ліцензіатом між іншими розділами інвестиційної
програми за пропозицією НКРЕ.
3.11. Ліцензіат несе відповідальність за достовірність
наданої інформації в інвестиційній програмі в порядку,
передбаченому чинним законодавством України.
3.12. Схвалена НКРЕ інвестиційна програма оформлюється
ліцензіатом у чотирьох примірниках. Один примірник та його
електронна версія надається до центрального апарату НКРЕ, другий
примірник та його електронна версія - до відповідного
територіального представництва НКРЕ, третій - до центрального
органу виконавчої влади, що здійснює управління в
електроенергетиці, четвертий - залишається у ліцензіата. Пункт 3.12 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національної комісії регулювання електроенергетики N 1092
( v1092227-08 ) від 18.09.2008 }
3.13. При виникненні нагальної потреби в здійсненні закупівлі
у зв'язку з особливими економічними, соціальними, правовими чи
іншими обставинами, яких ліцензіат не міг передбачити, у тому
числі закупівлі, пов'язаної з ліквідацією наслідків надзвичайних
ситуацій, ліцензіат має право протягом прогнозного періоду
звернутися до НКРЕ з пропозицією щодо внесення змін до схваленої
інвестиційної програми, надавши відповідні обґрунтування. Зміни до інвестиційної програми розглядаються НКРЕ на
загальних підставах відповідно до визначеної цим Порядком
процедури розгляду та схвалення інвестиційних програм. { Абзац
другий пункту 3.13 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національної комісії регулювання електроенергетики N 1092
( v1092227-08 ) від 18.09.2008 } Питання про внесення змін до інвестиційної програми
розглядається НКРЕ на відкритих засіданнях.
4. Виконання інвестиційної програми
4.1. Ліцензіат зобов'язаний виконувати інвестиційну програму
в повному обсязі відповідно до запланованих етапів закупівель
обсягів робіт та обсягів фінансування, передбачених джерелами
фінансування інвестиційної програми. Пункт 4.1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної
комісії регулювання електроенергетики N 1092 ( v1092227-08 ) від
18.09.2008 }
4.2. Виконаними вважаються закупівлі, щодо яких складено акт
про введення в експлуатацію, де це необхідно, які прийняті на
баланс та щодо яких проведена повна оплата. Роботи, які мають перехідний характер, вважаються виконаними,
якщо по них складено проміжні акти відповідно до умов договору та
здійснено поточну оплату.
4.3. При неповному поточному виконанні ліцензіатом
інвестиційної програми першочергово здійснюється ліцензіатом з
передачі електричної енергії місцевими (локальними)
електромережами та з постачання електричної енергії за
регульованим тарифом виконання заходів розділів 1 та 2, а
ліцензіатом з передачі електричної енергії магістральними та
міждержавними електромережами - розділів 1, 2 та 3. Пункт 4.3 в редакції Постанови Національної комісії регулювання
електроенергетики N 1092 ( v1092227-08 ) від 18.09.2008 }
4.4. При зміні вартості закупівель до п'яти відсотків
ліцензіат може самостійно зробити перерозподіл фінансування між
окремими позиціями в рамках одного розділу за умови незмінності
фізичних обсягів закупівель.
4.5. У випадку фактичного збільшення надходження коштів
відповідно до визначених джерел фінансування ліцензіат ініціює
процедуру внесення відповідних змін до інвестиційної програми
згідно з цим Порядком у частині збільшення джерел фінансування та
доповнення запланованих заходів. Пункт 4.5 в редакції Постанови Національної комісії регулювання
електроенергетики N 1092 ( v1092227-08 ) від 18.09.2008 }
5. Порядок надання звітів щодо виконання інвестиційних
програм Звіт щодо виконання інвестиційної програми ліцензіата з
передачі електричної енергії місцевими (локальними)
електромережами та з постачання електричної енергії за
регульованим тарифом , оформлений згідно з додатком 2
( vb052227-07 ), а для ліцензіата з передачі електричної енергії
магістральними та міждержавними електромережами - згідно з
додатком 4 ( vc092227-08 ), у друкованій та електронній формах
надається ліцензіатом до центрального органу виконавчої влади, що
здійснює управління в електроенергетиці, центрального апарату НКРЕ
та відповідного територіального представництва щоквартально та за
підсумками року не пізніше 25 числа місяця наступного після
звітного періоду. Ліцензіат з передачі електричної енергії магістральними та
міждержавними електромережами надає до центрального апарату НКРЕ
та відповідного територіального представництва одночасно із звітом
щодо виконання інвестиційної програми форму 1Б-ТВЕ за звітний
період. Розділ 5 в редакції Постанови Національної комісії регулювання
електроенергетики N 1092 ( v1092227-08 ) від 18.09.2008 }
6. Відповідальність за невиконання інвестиційних програм При невиконанні ліцензіатом інвестиційної програми за
підсумками звітного періоду НКРЕ може розглянути питання щодо
порушення Умов та Правил здійснення ліцензованої діяльності з
постачання електричної енергії за регульованим тарифом та/або з
передачі електричної енергії місцевими (локальними)
електромережами ( z0573-06 ). За результатами розгляду Комісія в
межах повноважень приймає рішення щодо застосування санкцій до
ліцензіата відповідно до вимог законодавства та/або зменшення
діючих тарифів ліцензіата шляхом вилучення зі структури тарифів
невикористаних коштів, які були передбачені на реалізацію
інвестиційної програми, або врахування цих коштів як джерела
фінансування інвестиційної програми на прогнозний період. Комісія
приймає рішення на основі наданих ліцензіатом пояснень щодо причин
невиконання.
7. Контроль за виконанням інвестиційних програм
Контроль за виконанням ліцензіатом інвестиційної програми
здійснюється шляхом аналізу центральним апаратом НКРЕ та
відповідним територіальним представництвом НКРЕ звітів щодо
виконання інвестиційної програми та актів планових і позапланових
перевірок діяльності ліцензіата НКРЕ. Розділ 7 в редакції Постанови Національної комісії регулювання
електроенергетики N 1092 ( v1092227-08 ) від 18.09.2008 }
Заступник начальника відділу
технічної експертизи Л.Симоненко

Додаток 1

до постанови НКРЕ

від 26 липня 2007 р. N 1052
Інвестиційна програма

( va052227-07 )
{ Нову редакцію Додатку 1 див. в Постанові Національної комісії
регулювання електроенергетики N 1092 ( va092227-08 ) від
18.09.2008 }

Додаток 2

до постанови НКРЕ

від 26 липня 2007 р. N 1052
Звіт

щодо виконання інвестиційної програми

( vb052227-07 )
{ Зміни в Додаток 2 див. в Постанові Національної комісії
регулювання електроенергетики N 1092 ( v1092227-08 ) від
18.09.2008 }

Додаток 3

до постанови НКРЕ

від 26 липня 2007 р. N 1052

Інвестиційна програма

( vb092227-08 )

{ Порядок доповнено Додатком 3 згідно з Постановою Національної
комісії регулювання електроенергетики N 1092 ( v1092227-08 ) від
18.09.2008 }

Додаток 4

до постанови НКРЕ

від 26 липня 2007 р. N 1052
Звіт

щодо виконання інвестиційної програми

( vc092227-08 )

{ Порядок доповнено Додатком 4 згідно з Постановою Національної
комісії регулювання електроенергетики N 1092 ( v1092227-08 ) від
18.09.2008 }

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: