open
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Попередня

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.12.2017  № 1044


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
07 червня 2018 р.
за № 686/32138

Про затвердження Інструкції з організації роботи підрозділів ювенальної превенції Національної поліції України

Відповідно до статті 23 Закону України «Про Національну поліцію», статті 5 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», статті 10 Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», Положення про Національну поліцію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 877, з метою вдосконалення діяльності підрозділів ювенальної превенції Національної поліції та приведення нормативно­правових актів МВС, які регулюють діяльність Національної поліції, у відповідність до законодавства України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію з організації роботи підрозділів ювенальної превенції Національної поліції України, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства внутрішніх справ України від 19 грудня 2012 року № 1176 «Про затвердження Інструкції з організації роботи підрозділів кримінальної міліції у справах дітей», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15 січня 2013 року за № 121/22653.

3. Департаменту формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів державної влади та моніторингу МВС (Боднар В.Є.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Національної поліції України.

Міністр

А.Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:


Уповноважений Верховної Ради України
з прав людини


Голова Національної поліції України


Міністр освіти і науки України


Міністр соціальної політики УкраїниЛ. Денісова


С.М. Князєв


Л.М. Гриневич


А. Рева


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
19.12.2017  № 1044


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
07 червня 2018 р.
за № 686/32138

ІНСТРУКЦІЯ
з організації роботи підрозділів ювенальної превенції Національної поліції України

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає особливості організації роботи, завдання та повноваження підрозділів ювенальної превенції Національної поліції України (далі - НПУ).

2. До підрозділів ювенальної превенції (далі - підрозділи ЮП) входять:

підрозділ ЮП центрального органу управління поліцією;

підрозділи ЮП головних управлінь Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, областях та м. Києві (далі - ГУНП);

підрозділи ЮП територіальних (відокремлених) підрозділів ГУНП.

3. У своїй діяльності підрозділи ЮП керуються Конституцією України, законами України, міжнародними договорами України, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, іншими актами законодавства України та цією Інструкцією.

4. Підрозділи ЮП під час здійснення своїх повноважень взаємодіють з органами і підрозділами поліції, органами державної влади, міжнародними і громадськими організаціями, органами місцевого самоврядування та об’єднаними територіальними громадами відповідно до законодавства України.

5. У цій Інструкції терміни вживаються в таких значеннях:

поліцейське піклування щодо неповнолітніх осіб - превентивний поліцейський захід, що застосовується стосовно неповнолітньої особи віком до 16 років, яка залишилася без догляду, з метою забезпечення її прав і свобод та є наслідком передання її батькам, законним представникам або органам опіки та піклування;

профілактика адміністративних і кримінальних правопорушень серед дітей - діяльність підрозділів НПУ, спрямована на виявлення та усунення причин і умов, що призводять до вчинення дітьми адміністративних і кримінальних правопорушень;

профілактичний облік дітей - комплекс заходів із взяття на облік, наповнення та підтримання в актуальному стані баз даних, що входять до єдиної інформаційної системи МВС, стосовно дітей, щодо яких здійснюється профілактична робота.

II. Основні завдання і повноваження підрозділів ЮП

1. Основними завданнями підрозділів ЮП є:

профілактична діяльність, спрямована на запобігання вчиненню дітьми кримінальних і адміністративних правопорушень, виявлення причин і умов, які цьому сприяють, вжиття в межах своєї компетенції заходів для їх усунення;

ведення профілактичного обліку дітей, схильних до вчинення правопорушень та проведення із ними заходів індивідуальної профілактики;

участь в установленні місцезнаходження дитини в разі її безвісного зникнення чи отриманні даних для цього в межах кримінального провадження, відкритого за фактом її безвісного зникнення;

вжиття заходів щодо запобігання та протидії домашньому насильству, вчиненому дітьми та стосовно них, а також жорстокому поводженню з дітьми;

вжиття заходів щодо запобігання дитячій бездоглядності, у тому числі здійснення поліцейського піклування щодо неповнолітніх осіб;

провадження діяльності, пов’язаної із захистом права дитини на здобуття загальної середньої освіти.

2. Основними повноваженнями підрозділів ЮП є:

планування і реалізація профілактичних заходів у дитячому середовищі щодо попередження негативних явищ серед дітей;

контроль за дотриманням суб’єктами підприємницької діяльності вимог законодавства щодо заборони продажу неповнолітнім особам алкогольних, слабоалкогольних напоїв і тютюнових виробів, а також щодо дотримання обмежень перебування дітей у нічний час у закладах, в яких провадиться діяльність у сфері розваг, та закладах громадського харчування;

вжиття заходів для запобігання і припинення стосовно дитини будь-яких протиправних діянь;

притягнення до адміністративної відповідальності дітей віком від 16 до 18 років, які вчинили адміністративні правопорушення, а також батьків або осіб, що їх замінюють, які не виконують передбачених законодавством обов’язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання неповнолітніх дітей;

унесення до підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності обов’язкових для розгляду подань про необхідність усунення причин та умов, що призводять до вчинення дітьми адміністративних і кримінальних правопорушень;

участь у профілактичних заходах щодо запобігання дитячій бездоглядності та правопорушенням серед дітей;

сприяння у межах компетенції веденню обліку дітей шкільного віку відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 року № 684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів»;

затримування і тримання не більше 8 годин у спеціально відведених для цього приміщеннях дітей, які залишилися без нагляду, на період до передання їх батькам, законним представникам або до влаштування їх до закладів відповідно до законодавства. Інформація про дитину в обов’язковому порядку вноситься до журналу обліку доставлених, відвідувачів та запрошених відповідного органу поліції із зазначенням часу доставлення та вибуття;

проведення ознайомлювальних, попереджувальних і виховних бесід з дітьми та їх батьками, законними представниками, членами сім’ї з метою усунення причин і умов, які сприяли вчиненню адміністративного чи кримінального правопорушення дитиною;

відвідування дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, за місцем їх проживання разом із службою у справах дітей для з’ясування умов проживання;

виклик дітей та їх батьків, інших законних представників під час провадження у справі про адміністративне правопорушення, учинене дитиною;

залучення дітей до участі в просвітницько-профілактичних чи корекційних програмах;

інформування відповідних місцевих органів державної влади щодо батьків, інших законних представників, які не виконують обов’язки щодо виховання дітей, жорстоко з ними поводяться чи вчиняють стосовно дітей домашнє насильство;

ініціювання перед службами у справах дітей, відділами охорони здоров’я місцевих органів виконавчої влади й органів місцевого самоврядування питання про направлення дитини до відповідного закладу для надання необхідної медичної, психологічної допомоги;

участь у судовому розгляді за участю неповнолітнього обвинуваченого відповідно до статей 496, 500 Кримінального процесуального кодексу України;

вжиття заходів індивідуальної профілактики з дітьми, схильними до вчинення правопорушень.

Поліцейські підрозділів ЮП здійснюють такі заходи індивідуальної профілактики з дітьми, які перебувають на профілактичному обліку в поліції:

проводять ознайомлювальні, попереджувальні і виховні бесіди з дитиною за місцем проживання, навчання або роботи не рідше одного разу на місяць;

проводять ознайомлювальні, попереджувальні бесіди з батьками дитини, її законними представниками, членами сім’ї з метою усунення причин і умов, які спонукали до вчинення адміністративного чи кримінального правопорушення;

складають план заходів з індивідуальної профілактики на основі вивчення матеріалів характеристик, індивідуально-психологічних особливостей дитини;

відвідують за місцем проживання дитину для з’ясування умов проживання, а також чинників, які можуть негативно впливати на неї та спонукати до вчинення адміністративних і кримінальних правопорушень;

вживають інших профілактичних заходів, передбачених законодавством.

ІII. Ведення профілактичного обліку дітей підрозділами ЮП

1. З метою здійснення заходів індивідуальної профілактики щодо дитини поліцейський підрозділу ЮП заводить обліково-профілактичну справу (далі - ОПС) та вносить відомості про взяття на профілактичний облік до відповідної інформаційної підсистеми бази даних, що входить до єдиної інформаційної системи МВС, дітей, щодо яких поліцейські ЮП здійснюють профілактичну роботу.

2. Взяттю на профілактичний облік підлягає дитина:

1) засуджена судом до покарання, не пов’язаного з позбавленням волі;

2) звільнена за рішенням суду від кримінальної відповідальності із застосуванням примусових заходів виховного характеру без поміщення до школи або професійного училища соціальної реабілітації для дітей, які потребують особливих умов виховання;

3) якій оголошено повідомлення про підозру в учиненні кримінального правопорушення;

4) звільнена зі спеціальної виховної установи;

5) яка не досягла 18 років і вчинила домашнє насильство у будь-якій формі (дитина-кривдник);

6) яка впродовж року два і більше разів була притягнута до адміністративної відповідальності;

7) яка впродовж року два і більше разів самовільно залишала сім’ю, навчально-виховний заклад чи спеціальну установу для дітей.

3. Підставами для взяття дитини на профілактичний облік є:

вирок (постанова) суду, що набрав(ла) законної сили, про застосування до дитини покарання, не пов’язаного з позбавленням волі;

рішення суду про звільнення дитини від кримінальної відповідальності із застосуванням примусових заходів виховного характеру, крім випадків, коли дитину направляють до школи або професійного училища соціальної реабілітації для дітей, які потребують особливих умов виховання;

письмове повідомлення слідчого, прокурора про вручення дитині повідомлення про підозру в учиненні кримінального правопорушення;

довідка про звільнення зі спеціальної виховної установи для дітей;

матеріали, які підтверджують факт вчинення дитиною домашнього насильства (копія термінового заборонного чи обмежувального припису, рішення суду щодо адміністративного провадження за статтею 1732 Кодексу України про адміністративні правопорушення);

рапорт поліцейського підрозділу ЮП про дитину, яка впродовж року два і більше разів притягувалася до адміністративної відповідальності, з долученням копій постанов суду про притягнення до адміністративної відповідальності;

рапорт поліцейського підрозділу ЮП щодо виявлення дитини, яка впродовж року два і більше разів самовільно залишала сім’ю, навчально-виховний заклад чи спеціальну установу для дітей, з долученням витягів з Єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події щодо зареєстрованих фактів безвісного зникнення дитини.

4. За наявності підстав для взяття дитини на профілактичний облік поліцейський підрозділу ЮП у триденний строк виносить постанову про взяття на профілактичний облік дитини та заведення обліково-профілактичної справи (додаток 1), яку затверджує начальник територіального (відокремленого) підрозділу ГУНП.

5. ОПС реєструється в журналі реєстрації обліково-профілактичних справ дітей, взятих на профілактичний облік (додаток 2), який ведеться в електронній формі.

ОПС містить: прізвище, ім’я, по батькові, дату народження дитини, адресу її проживання, а також документи, передбачені у пункті 6 цього розділу.

Під час заведення ОПС поліцейський підрозділу ЮП зобов’язаний повідомити дитину, її батьків чи інших законних представників про взяття дитини на профілактичний облік, провести ознайомлювальну бесіду і роз’яснити умови перебування на обліку в поліції, за результатами якої дитина та її батьки чи інші законні представники ставлять свій підпис у повідомленні (додаток 3).

Про взяття дитини на профілактичний облік і заведення ОПС поліцейський підрозділу ЮП письмово повідомляє відповідний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, а про дитину, узяту на профілактичний облік відповідно до підпунктів 5 або 7 пункту 2 цього розділу - також відповідну службу у справах дітей.

6. До ОПС долучаються такі документи:

постанова про взяття на профілактичний облік дитини та заведення ОПС;

копія повідомлення дитини, її батьків, інших законних представників про взяття дитини на профілактичний облік;

матеріали, що містять відомості про підстави взяття на профілактичний облік;

характеристики з місця проживання, навчання або роботи дітей;

копія повідомлення для відповідної служби у справах дітей про взяття дитини на профілактичний облік;

план заходів індивідуальної профілактики (додаток 4), до якого можуть вноситися корегування за умов зміни інформації про дитину;

копія постанови про оголошення в розшук дитини, яка перебуває на профілактичному обліку, як такої, що безвісти зникла або переховується від органів досудового розслідування, слідчого судді, суду чи ухиляється від відбуття кримінального покарання;

постанова про зняття (зміну) з профілактичного обліку дитини та закриття обліково-профілактичної справи (додаток 5);

інші документи щодо проведеної профілактичної роботи з дитиною та її результатів.

7. Поліцейський підрозділу ЮП вносить інформацію до відповідної інформаційної підсистеми бази даних, що входить до єдиної інформаційної системи МВС, про взяття на профілактичний облік та зняття з профілактичного обліку дітей, щодо яких заведено ОПС.

Відомості про дитину (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, адреса проживання, номер і дата заведення ОПС, категорія обліку) поліцейський підрозділу ЮП протягом доби після заведення ОПС вносить до електронної картки інформаційної підсистеми. Категорія обліку проставляється відповідно до розмежувань, зазначених у довіднику електронної картки.

Якщо категорія профілактичного обліку дитини змінюється, поліцейський підрозділу ЮП упродовж доби вносить відповідні корективи до електронної картки.

На автоматизованому обліку дитина перебуває лише з однією категорією обліку, ступінь пріоритетності якої визначається поліцейським підрозділу ЮП за принципом - кримінальне правопорушення поглинає адміністративне правопорушення.

Якщо однією з категорій є «домашнє насильство», зберігаються дві категорії обліку.

У разі зміни дитиною, яка перебуває на профілактичному обліку, місця фактичного проживання поліцейський ЮП повідомляє про це орган поліції, на території обслуговування якого проживатиме дитина. Після одержання відповідної інформації щодо прибуття дитини до нового місця проживання поліцейський ЮП надсилає до органу поліції, на території обслуговування якого проживатиме дитина, ОПС для подальшого здійснення заходів індивідуальної профілактики щодо дитини. Після одержання інформації про отримання ОПС та взяття дитини на облік за новим місцем проживання поліцейський ЮП вносить відповідну інформацію до журналу реєстрації ОПС дітей, взятих на профілактичний облік.

У разі переїзду дитини за кордон або на тимчасово окуповану територію, якщо з моменту переїзду минув рік, профілактичний облік автоматично припиняється.

8. Ведення ОПС контролюють:

начальник підрозділу превентивної діяльності територіального (відокремленого) підрозділу ГУНП або його заступник - один раз на квартал;

начальник підрозділу ЮП ГУНП - один раз на півроку.

9. Профілактичний облік дітей із заведенням ОПС триває строком один рік з моменту взяття на облік, якщо інше не передбачено вироком суду, який набрав законної сили.

10. Підставами для зняття дитини з профілактичного обліку є:

1) досягнення нею 18-річного віку;

2) закінчення строку покарання, визначеного вироком суду;

3) набрання законної сили вироком суду щодо призначення покарання у вигляді позбавлення волі;

4) рішення суду про визнання дитини в установленому законом порядку померлою чи безвісно відсутньою або отримання офіційного документа про смерть дитини;

5) відсутність випадків вчинення домашнього насильства впродовж року після останнього такого факту;

6) відсутність випадків вчинення адміністративного та/або кримінального правопорушення впродовж року з моменту взяття на облік;

7) відсутність випадків самовільного залишення сім’ї, навчально-виховного закладу чи спеціальної установи для дітей упродовж року з моменту взяття на облік;

8) письмове повідомлення слідчого, прокурора про зняття з дитини підозри в учиненні кримінального правопорушення;

9) обрання стосовно дитини, яка перебуває на обліку, запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

11. За наявності підстав для зняття дитини з профілактичного обліку поліцейський підрозділу ЮП протягом однієї доби:

виносить постанову про зняття (зміну) з профілактичного обліку дитини та закриття ОПС, яку затверджує начальник територіального (відокремленого) підрозділу ГУНП;

вносить відповідні корективи до електронної картки інформаційної підсистеми бази даних, що входить до єдиної інформаційної системи МВС, із обранням підстави зняття (зміни) відповідно до довідника електронної картки;

письмово повідомляє батьків, законних представників, інші органи і служби, які раніше були інформовані про взяття дитини на профілактичний облік.

12. Закриті ОПС зберігаються в територіальних (відокремлених) підрозділах ГУНП протягом двох років, після чого знищуються. Після знищення ОПС працівники, які виконали цю роботу, затверджують факт знищення підписами в акті, а в журналі реєстрації ОПС узятих на профілактичний облік дітей роблять відмітки про знищення справ із зазначенням номера акта і дати його реєстрації.

IV. Організація заходів щодо встановлення місцезнаходження дитини, яка безвісти зникла

1. Діяльність підрозділів ЮП щодо встановлення місцезнаходження дитини, яка безвісти зникла, включає:

участь у проведенні першочергових заходів у взаємодії з іншими уповноваженими органами та підрозділами НПУ щодо встановлення місцезнаходження безвісти зниклої дитини;

збирання даних про дитину та їх аналіз з метою установлення причини самовільного залишення дитиною сім’ї, навчально-виховного закладу, спеціальної установи для дітей;

інформування громадськості та засобів масової інформації про зникнення дитини безвісти;

у разі відкриття кримінального провадження за фактом безвісного зникнення дитини, ужиття заходів у взаємодії з іншими уповноваженими органами та підрозділами НПУ з метою отримання даних щодо її можливого місцезнаходження.

2. Поліцейський підрозділу ЮП у взаємодії з іншими уповноваженими органами та підрозділами НПУ після отримання повідомлення про дитину, яка безвісти зникла, бере участь у проведенні першочергових заходів щодо встановлення її місцезнаходження, які передбачають:

установлення часу, місця, обставин зникнення дитини, індивідуальних особливостей дитини, її уподобань, фізичного та психічного стану на момент зникнення;

опитування батьків, законних представників, сусідів або інших осіб, що можуть висвітлити обставини зникнення;

отримання фото дитини, інформації щодо особливих прикмет зовнішності, одягу та речей, які були в дитини на час зникнення;

складання опису зовнішніх ознак, особливих прикмет, речей та одягу з метою розроблення орієнтування;

з’ясування взаємовідносин, що склалися у дитини в сім’ї, навчально-виховному закладі чи спеціальній установі для дітей;

складання схеми родинних, шкільних і позашкільних зв’язків, а також установлення контактів зниклої дитини в соціальних мережах;

установлення наявності мобільного телефону, його IMEI та номера абонента;

вжиття заходів щодо встановлення можливих місць перебування дитини з урахуванням рельєфу місцевості в районі зникнення, а також гідрометеорологічних умов у день зникнення;

відпрацювання місцевості, де зникла дитина.

3. Під час встановлення місцезнаходження дитини, яка перебувала в розшуку як безвісти зникла, поліцейський підрозділу ЮП у взаємодії з іншими уповноваженими органами та підрозділами НПУ вживає заходів щодо передання дитини батькам, іншим законним представникам, в разі їх відсутності - представникові органу опіки і піклування або доставляє до закладів соціального захисту дітей, про що інформує ініціатора розшуку.

4. Поліцейський підрозділу ЮП з метою усунення причин та умов, які сприяють зникненню дітей, вносить відповідні подання до органу освіти і науки та служби у справах дітей.

V. Організація роботи та здійснення заходів щодо запобігання та протидії домашньому насильству, вчиненому дітьми та стосовно них

1. Поліцейські підрозділів ЮП уживають заходів щодо запобігання та протидії домашньому насильству в межах Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству».

2. Повноваження поліцейських підрозділів ЮП у сфері запобігання та протидії домашньому насильству поширюються на випадки, коли особа, яка вчинила домашнє насильство, або особа, яка зазнала домашнього насильства чи стала свідком (очевидцем) такого насильства, не досягла 18-річного віку:

виявляють факти домашнього насильства, вчиненого дітьми і стосовно дітей, та реагують на них в порядку, визначеному законодавством;

приймають і розглядають заяви та повідомлення про факти домашнього насильства, вчиненого дітьми та стосовно дітей, вживають заходів для його припинення та надання допомоги постраждалим особам;

виносять термінові заборонні приписи стосовно кривдників;

вживають заходів щодо взяття на профілактичний облік та проведення профілактичної роботи з дітьми-кривдниками;

здійснюють контроль за виконанням дітьми-кривдниками спеціальних заходів протидії домашньому насильству протягом строку їх дії;

інформують постраждалих осіб про їхні права, заходи і соціальні послуги, якими вони можуть скористатися;

взаємодіють з іншими суб’єктами, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, в порядку, визначеному законодавством;

здійснюють повноваження у сфері запобігання та протидії домашньому насильству з урахуванням міжнародних стандартів реагування правоохоронних органів на випадки домашнього насильства та оцінки ризиків.

VІ. Основні напрями взаємодії з іншими уповноваженими органами та підрозділами НПУ, органами державної влади та органами місцевого самоврядування, об’єднаними територіальними громадами, міжнародними та громадськими організаціями

1. Підрозділи ЮП взаємодіють з іншими уповноваженими органами та підрозділами НПУ, органами державної влади й органами місцевого самоврядування, об’єднаними територіальними громадами, міжнародними та громадськими організаціями за напрямами:

1) профілактика правопорушень у дитячому середовищі, протидія домашньому насильству та дитячій бездоглядності;

2) забезпечення прав та інтересів дітей;

3) упровадження кращих міжнародних методик та практик роботи з дітьми, які перебувають у конфлікті із законом, та дітьми, які потерпіли внаслідок протиправних діянь, у тому числі реалізація спільних проектів щодо профілактики правопорушень серед дітей;

4) підвищення професійного рівня, набуття знань, вмінь і навичок шляхом участі в семінарах, тренінгах та інших практичних і теоретичних заходах.

Така взаємодія здійснюється на засадах партнерства і спрямована на задоволення потреб територіальних громад та виконання завдань, покладених на підрозділи ЮП.

2. Поліцейські підрозділів ЮП з питань, що входять до їх компетенції:

1) беруть участь у нарадах, конференціях, круглих столах;

2) висвітлюють (у тому числі й через засоби масової інформації) інформацію щодо стану злочинності в дитячому середовищі і заходи для його покращення, які вживаються поліцейськими, а також дають рекомендації батькам, законним представникам щодо запобігання вчиненню дітьми та стосовно них правопорушень, поширенню негативних явищ серед дітей;

3) організовують спільно з іншими уповноваженими органами та підрозділами НПУ, заінтересованими органами державної влади, місцевого самоврядування, об’єднаними територіальними громадами, громадськими організаціями профілактичні заходи серед дітей.

Директор Департаменту
формування політики
щодо підконтрольних
Міністрові
органів державної влади
та моніторингуВ.Є. Боднар


Додаток 1
до Інструкції з організації роботи
підрозділів ювенальної превенції
Національної поліції України
(пункт 4 розділу III)

ПОСТАНОВА
про взяття на профілактичний облік дитини та заведення обліково-профілактичної справиДодаток 2
до Інструкції з організації роботи
підрозділів ювенальної превенції
Національної поліції України
(пункт 5 розділу III)

ЖУРНАЛ № _______
реєстрації обліково-профілактичних справ дітей, взятих на профілактичний облік

№ з/п

П. І. Б.

Дата і місце народження

Місце проживання, телефони та рід занять

Категорія обліку

Дата та підстава взяття на облік

Дата та підстава зняття з обліку

Поліцейський, який здійснює профілактичну роботу

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

9


Додаток 3
до Інструкції з організації роботи
підрозділів ювенальної превенції
Національної поліції України
(пункт 5 розділу III)

ПОВІДОМЛЕННЯ


Додаток 4
до Інструкції з організації роботи
підрозділів ювенальної превенції
Національної поліції України
(пункт 6 розділу III)

ПЛАН
заходів індивідуальної профілактики


Додаток 5
до Інструкції з організації роботи
підрозділів ювенальної превенції
Національної поліції України
(пункт 6 розділу III)

ПОСТАНОВА
про зняття (зміну) з профілактичного обліку дитини та закриття обліково-профілактичної справи

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: