open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

04.04.2018  № 34

Про затвердження змін до Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України

Відповідно до статей 7, 15, 41 та 56 Закону України "Про Національний банк України", статті 69 Закону України "Про банки і банківську діяльність", із метою дотримання міжнародних стандартів фінансової звітності під час складання фінансової звітності банками України Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 24 жовтня 2011 року № 373, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10 листопада 2011 року за № 1288/20026 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту бухгалтерського обліку (Лукасевич Б.В.) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Борисенка Р.М.

4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Голова

Я.В. Смолій


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
04.04.2018 № 34

ЗМІНИ
до Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України

1. У розділі II:

1) пункт 1.6 глави 1 викласти в такій редакції:

"1.6. Зразок форми Звіту про фінансовий стан (Балансу) наведений у додатку 1 до цієї Інструкції. Банк у разі складання Консолідованого звіту про фінансовий стан або Проміжного скороченого звіту про фінансовий стан (Балансу) зазначає про це в назві. Інформація про дочірні компанії надається в неконсолідованій (індивідуальній, окремій) фінансовій звітності. Інформація про неконтрольовану частку надається в консолідованій фінансовій звітності.";

2) пункт 2.6 глави 2 викласти в такій редакції:

"2.6. Зразки форм Звіту про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати), Звіту про прибутки і збитки та Звіту про сукупний дохід наведені в додатку 2 до цієї Інструкції. Банк у разі складання Консолідованого звіту про прибутки і збитки та інший сукупний дохід зазначає про це в назві.";

3) пункт 3.3 глави 3 викласти в такій редакції:

"3.3. Зразок форми Звіту про зміни у власному капіталі (Звіту про власний капітал) наведений у додатку 3 до цієї Інструкції. Банк у разі складання Консолідованого звіту про зміни у власному капіталі або Проміжного скороченого звіту про зміни у власному капіталі зазначає про це в назві.";

4) пункт 4.10 глави 4 викласти в такій редакції:

"4.10. Зразки форм Звіту про рух грошових коштів за прямим методом та Звіту про рух грошових коштів за непрямим методом наведені у додатку 4 до цієї Інструкції. Банк у разі складання Консолідованого звіту про рух грошових коштів або Проміжного скороченого звіту про рух грошових коштів зазначає про це в назві.".

2. У розділі III:

1) абзац сьомий пункту 2 глави 1 викласти в такій редакції:

"Зразки форм проміжної фінансової звітності наведені в додатках 1 - 4 до цієї Інструкції.";

2) в абзаці другому пункту 3.5 глави 3 слово та цифру "(додаток 2)" замінити словом та цифрою "(додаток 5)";

3) у главі 7:

в абзаці третьому пункту 7.2, абзаці другому пункту 7.4 та першому реченні абзацу першого пункту 7.5 слова "Центральної розрахункової палати" замінити словами "Департаменту інформаційних технологій";

пункт 7.7 виключити.

У зв'язку з цим пункти 7.8 - 7.10 уважати відповідно пунктами 7.7 - 7.9;

4) в абзацах першому та другому пункту 8.6 глави 8 слова "аудиторським висновком" замінити словами "аудиторським звітом".

3. Доповнити Інструкцію новим розділом такого змісту:

"IV. Структура і зміст Звіту про управління

1. Банк складає та подає Звіт про управління до Національного банку України разом із річною фінансовою звітністю. Звіт про управління доповнює фінансову звітність інформацією про поточні, минулі та майбутні події для надання цілісної інформації користувачам фінансової звітності, що допоможе оцінити результати діяльності банку та дії його керівництва відповідно до заявлених стратегічних планів.

2. Банк розкриває у Звіті про управління фінансову та нефінансову інформацію, що характеризує фінансовий стан, результати діяльності та перспективи розвитку банку, основні ризики й невизначеності, які можуть ставити під сумнів здатність продовження його діяльності.

3. Звіт містить аналіз економічних, екологічних та соціальних аспектів діяльності банку, їх зміни протягом звітного періоду та вплив у майбутньому на діяльність банку чи можливість спричинення ризиків.

4. Банки, у яких на звітну дату середня кількість працюючих перевищує 500 осіб, крім економічних, екологічних та соціальних аспектів зобов'язані розкрити питання зайнятості, поваги до прав людини, боротьби з корупцією.

5. Банк самостійно визначає формат відображення інформації у Звіті про управління.

6. Ця Інструкція визначає мінімальні вимоги до розкриття інформації у Звіті про управління. Перелік інформації, яка підлягає розкриттю, зазначений в пункті 7 розділу IV цієї Інструкції, не є вичерпним.

7. Банк у Звіті про управління відображає інформацію про:

1) характер бізнесу (опис зовнішнього середовища, в якому здійснює діяльність банк, інформація щодо керівників та посадових осіб, наявність структурних підрозділів, інформація про придбання акцій, короткий опис діючої бізнес-моделі, основні продукти та послуги, отримані винагороди за звітний період);

2) цілі керівництва та стратегії досягнення цих цілей (інформація щодо пріоритетів дій для досягнення результатів, критерії вимірювання успіху та оцінювання досягнень, суттєві зміни в цілях та досягненнях за звітний період, висвітлення діяльності у сфері досліджень і розроблень);

3) ресурси, ризики та відносини:

ключові фінансові та нефінансові ресурси, їх використання для досягнення цілей (структура капіталу, фінансові механізми, ліквідність, грошові потоки, а також людські ресурси, інтелектуальний капітал, технологічні ресурси);

систему управління ризиками, стратегію та політику управління ризиками, суттєві види ризиків, їх зміни та плани їх пом'якшення. Опис суттєвих видів ризиків має охоплювати як негативні наслідки так і потенційні можливості;

відносини з акціонерами та пов'язаними особами, вплив цих відносин на результат діяльності та здійснення управління ними;

4) результати діяльності та перспективи подальшого розвитку (фінансові та нефінансові показники, що дають можливість зрозуміти основні тенденції та чинники, що впливають на бізнес, результати діяльності банку, їх зв'язок із цілями керівництва та стратегіями для досягнення цих цілей, аналіз значних змін у фінансовому стані, ліквідності та результатах діяльності, причини змін показників протягом звітного періоду, намір реалізації стратегії банку в довгостроковій перспективі);

5) ключові показники діяльності (показники ефективності, які використовує керівництво для оцінки результатів діяльності банку відповідно до встановлених цілей, аналіз значних змін у фінансовому стані, ліквідності та результатах діяльності порівняно із цільовими показниками, їх зміни протягом звітного періоду).

8. Звіт про управління містить посилання, додаткові пояснення сум, що відображені в річній фінансовій звітності.

9. Банк подає Звіт про управління разом із річною фінансовою звітністю. Банк, що складає консолідовану фінансову звітність, подає та оприлюднює Консолідований звіт про управління. Звіт про управління не є складовою фінансової звітності.

10. Банк зобов'язаний подати до Національного банку України та оприлюднити на власній веб-сторінці разом із річною фінансовою звітністю Звіт про управління не пізніше 30 квітня, наступного за звітним роком.

11. Аудиторська фірма за результатами річного аудиту фінансової звітності в аудиторському звіті відображає інформацію про:

1) узгодженість Звіту про управління з фінансовою звітністю за звітний рік;

2) відповідність Звіту про управління вимогам законодавства;

3) наявність суттєвих викривлень у Звіті про управління та їх характер.".

4. Додаток 1 викласти в новій редакції, що додається.

5. Інструкцію після додатка 1 доповнити новими додатками 2 - 4.

У зв'язку з цим додаток 2 уважати додатком 5.

Головний бухгалтер -
директор Департаменту
бухгалтерського обліку

Б.В. Лукасевич

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Голови
Національного банку УкраїниР.М. Борисенко


Додаток 1
до Інструкції про порядок
складання та оприлюднення
фінансової звітності банків України
(у редакції постанови Правління
Національного банку України
04.04.2018 № 34
(пункт 1.6 глави 1 розділу II)

ЗВІТ
про фінансовий стан (Баланс)
на _________________
(число, місяць, рік)

(тис. грн)

№ з/п

Найменування статті

Примітки

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

5

1

АКТИВИ

2

Грошові кошти та їх еквіваленти
3

Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку України
4

Кредити та заборгованість банків
5

Кредити та заборгованість клієнтів
6

Інвестиції в цінні папери
7

Похідні фінансові активи
8

Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні компанії
9

Інвестиційна нерухомість
10

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток
11

Відстрочений податковим актив
12

Гудвіл
13

Основні засоби та нематеріальні активи
14

Інші активи
15

Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття
16

Усього активів
17

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

18

Кошти банків
19

Кошти клієнтів
20

Похідні фінансові зобов'язання
21

Боргові цінні папери, емітовані банком
22

Інші залучені кошти
23

Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток
24

Відстрочені податкові зобов'язання
25

Резерви за зобов'язаннями
26

Інші зобов'язання
27

Субординований борг
28

Зобов'язання групи вибуття
29

Усього зобов'язань
30

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

31

Статутний капітал
32

Емісійні різниці
33

Незареєстрований статутний капітал
34

Інший додатковий капітал
35

Резервні та інші фонди банку
36

Резерви переоцінки
37

Нерозподілений прибуток/(непокритий збиток)
38

Неконтрольована частка
39

Усього власного капіталу
40

Усього зобов'язань та власного капіталу
Затверджено до випуску та підписано

"___" ____________ 20__ року

Голова правління

_____________________
(підпис, ініціали, прізвище)

___________________________
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

_____________________
(підпис, ініціали, прізвище)


Додаток 2
до Інструкції про порядок
складання та оприлюднення
фінансової звітності банків України
(пункт 2.6 глави 2 розділу II)

ЗВІТ
про прибутки і збитки та інший сукупний дохід
(Звіт про фінансові результати)
за ________ рік

Таблиця 1

(тис. грн)

№ з/п

Найменування статті

Примітки

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

5

1

Процентні доходи
2

Процентні витрати
3

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)
4

Комісійні доходи
5

Комісійні витрати
6

Чистий прибуток/(збиток) від операцій із фінансовими інструментами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток
7

Чистий прибуток/(збиток) від операцій із хеджування справедливої вартості
8

Чистий прибуток/(збиток) від операцій із борговими фінансовими інструментами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід
9

Чистий прибуток/(збиток) від операцій із іноземною валютою
10

Чистий прибуток/(збиток) від переоцінки іноземної валюти
11

Чистий прибуток/(збиток) від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості
12

Доходи/(витрати), які виникають під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова
13

Витрати/(доходи), які виникають під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова
14

Чистий збиток від зменшення корисності фінансових активів
15

Чистий збиток/(прибуток) від збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями
16

Чистий прибуток/(збиток) від припинення визнання фінансових активів, які обліковуються за амортизованою собівартістю
17

Частка прибутку/(збитку) асоційованих компаній, облік яких здійснюється за методом участі у капіталі
18

Прибутки/(збитки) від перекласифікації фінансових активів, які обліковувалися за амортизованою собівартістю до справедливої вартості через прибуток або збиток
19

Накопичений прибуток/(збиток) від перекласифікації фінансових активів, які обліковувалися за справедливою вартістю через інший сукупний дохід до справедливої вартості через прибуток або збиток
20

Прибутки/(збитки) від хеджування з позиціями ризику, що згортаються
21

Інші операційні доходи
22

Витрати на виплати працівникам
23

Витрати зносу та амортизація
24

Інші адміністративні та операційні витрати
25

Прибуток/(збиток) до оподаткування
26

Витрати на податок на прибуток
27

Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває
28

Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після оподаткування
29

Прибуток/(збиток) за рік
30

ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:

31

СТАТТІ, ЩО НЕ БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК

32

Зміни результатів переоцінки основних засобів та нематеріальних активів
33

Зміни частки іншого сукупного прибутку асоційованої компанії
34

Зміни результатів переоцінки інвестицій у інструменти капіталу
35

Зміни справедливої вартості боргових фінансових інструментів, пов'язаних зі зміною власного кредитного ризику
36

Зміни переоцінки зобов'язань за пенсійним забезпеченням працівників
37

Зміни результатів переоцінки за інструментами хеджування, що хеджують інвестиції в інструменти капіталу
38

Податок на прибуток, пов'язаний із статтями іншого сукупного доходу, що не буде рекласифікований у прибуток чи збиток
39

Інший сукупний дохід, що не буде рекласифікований у прибуток чи збиток після оподаткування
40

СТАТТІ, ЩО БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК

41

Зміни результатів переоцінки боргових фінансових інструментів:
42

чиста зміна справедливої вартості
43

чиста зміна справедливої вартості, перенесена до складу прибутку чи збитку
44

Зміни результатів переоцінки за операціями з хеджування грошових потоків:
45

чиста зміна справедливої вартості
46

чиста зміна справедливої вартості, перенесена до складу прибутку чи збитку
47

Зміни накопичених курсових різниць від перерахунку у валюту подання звітності:
48

чиста зміна справедливої вартості
49

чиста зміна справедливої вартості, перенесена до складу прибутку чи збитку
50

Зміни частки іншого сукупного прибутку асоційованої компанії:
51

чиста зміна справедливої вартості
52

чиста зміна справедливої вартості, перенесена до складу прибутку чи збитку
53

Зміни результатів від хеджування чистої інвестиції в закордонну господарську одиницю:
54

чиста зміна справедливої вартості
55

чиста зміна справедливої вартості, перенесена до складу прибутку чи збитку
56

Зміни у часовій вартості опціонів:
57

чиста зміна справедливої вартості
58

чиста зміна справедливої вартості, перенесена до складу прибутку чи збитку
59

Зміни у вартості форвардних елементів форвардних контрактів:
60

чиста зміна справедливої вартості
61

чиста зміна справедливої вартості, перенесена до складу прибутку чи збитку
62

Зміна вартості базисних валютних спредів:
63

чиста зміна справедливої вартості
64

чиста зміна справедливої вартості, перенесена до складу прибутку чи збитку
65

Податок на прибуток, пов'язаний із статтями іншого сукупного доходу, що буде рекласифікований у прибуток чи збиток
66

Інший сукупний дохід, що буде рекласифікований у прибуток чи збиток після оподаткування
67

Інший сукупний дохід після оподаткування
68

Усього сукупного доходу за рік
69

Прибуток/(збиток), що належить:
70

власникам банку
71

неконтрольованій частці
72

Усього сукупного доходу, що належить:
73

власникам банку
74

неконтрольованій частці
75

Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:
76

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію
77

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію
78

Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності:
79

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію
80

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію
81

Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам банку:
82

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік
83

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік
Затверджено до випуску та підписано

"___" ____________ 20__ року

Голова правління

____________________
(підпис, ініціали, прізвище)

___________________________
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

___________________
(підпис, ініціали, прізвище)

Проміжний скорочений звіт
про прибутки і збитки та інший сукупний дохід
(Звіт про фінансові результати)
за _________________
(проміжний період)

Таблиця 2

(тис. грн)

№ з/п

Найменування статті

Примітки

Звітний період

Попередній період

за поточний проміжний період (три місяці)

наростаючим підсумком із початку року до дати звітності

за порівняльний проміжний період (три місяці)

наростаючим підсумком із початку порівняльного року до порівняльної дати звітності

1

2

3

4

5

6

7

1

Процентні доходи


2

Процентні витрати


3

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)


4

Комісійні доходи


5

Комісійні витрати


6

Чистий прибуток/(збиток) від операцій із фінансовими інструментами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток


7

Чистий прибуток/(збиток) від операцій із хеджування справедливої вартості


8

Чистий прибуток/(збиток) від операцій із борговими фінансовими інструментами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід


9

Чистий прибуток/(збиток) від операцій із іноземною валютою


10

Чистий прибуток/(збиток) від переоцінки іноземної валюти


11

Чистий прибуток/(збиток) від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості


12

Доходи/(витрати), які виникають під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова


13

Витрати/(доходи), які виникають під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова


14

Чистий збиток від зменшення корисності фінансових активів


15

Чистий збиток/(прибуток) від (збільшення)/зменшення резервів за зобов'язаннями


16

Чистий прибуток/(збиток) від припинення визнання фінансових активів, які обліковуються за амортизованою собівартістю


17

Частка прибутку/(збитку) асоційованих компаній, облік яких здійснюється за методом участі у капіталі


18

Прибутки/(збитки) від перекласифікації фінансових активів, які обліковувалися за амортизованою собівартістю до справедливої вартості через прибуток або збиток


19

Накопичений прибуток/(збиток) від перекласифікації фінансових активів, які обліковувалися за справедливою вартістю через інший сукупний дохід до справедливої вартості через прибуток або збиток


20

Прибутки/(збитки) від хеджування з позиціями ризику, що згортаються


21

Інші операційні доходи


22

Витрати на виплати працівникам


23

Витрати зносу та амортизація


24

Інші адміністративні та операційні витрати


25

Прибуток/(збиток) до оподаткування


26

Витрати на податок на прибуток


27

Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває


28

Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після оподаткування


29

Прибуток/(збиток) за рік


30

ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:

31

СТАТТІ, ЩО НЕ БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК

32

Зміни результатів переоцінки основних засобів та нематеріальних активів


33

Зміни частки іншого сукупного прибутку асоційованої компанії


34

Зміни результатів переоцінки інвестицій у інструменти капіталу


35

Зміни справедливої вартості боргових фінансових інструментів, пов'язаних зі зміною власного кредитного ризику


36

Зміни переоцінки зобов'язань за пенсійним забезпеченням працівників


37

Зміни результатів переоцінки за інструментами хеджування, що хеджують інвестиції в інструменти капіталу


38

Податок на прибуток, пов'язаний із статтями іншого сукупного доходу, що не буде рекласифікований у прибуток чи збиток


39

Інший сукупний дохід, що не буде рекласифікований у прибуток чи збиток після оподаткування


40

СТАТТІ, ЩО БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК

41

Зміни результатів переоцінки боргових фінансових інструментів:


42

чиста зміна справедливої вартості


43

чиста зміна справедливої вартості, перенесена до складу прибутку чи збитку


44

Зміни результатів переоцінки за операціями з хеджування грошових потоків:


45

чиста зміна справедливої вартості


46

чиста зміна справедливої вартості, перенесена до складу прибутку чи збитку


47

Зміни накопичених курсових різниць від перерахунку у валюту подання звітності:


48

чиста зміна справедливої вартості


49

чиста зміна справедливої вартості, перенесена до складу прибутку чи збитку


50

Зміни частки іншого сукупного прибутку асоційованої компанії:


51

чиста зміна справедливої вартості


52

чиста зміна справедливої вартості, перенесена до складу прибутку чи збитку


53

Зміни результатів від хеджування чистої інвестиції в закордонну господарську одиницю:


54

чиста зміна справедливої вартості


55

чиста зміна справедливої вартості, перенесена до складу прибутку чи збитку


56

Зміни в часовій вартості опціонів:


57

чиста зміна справедливої вартості


58

чиста зміна справедливої вартості, перенесена до складу прибутку чи збитку


59

Зміни у вартості форвардних елементів форвардних контрактів:


60

чиста зміна справедливої вартості


61

чиста зміна справедливої вартості, перенесена до складу прибутку чи збитку


62

Зміна вартості базисних валютних спредів:


63

чиста зміна справедливої вартості


64

чиста зміна справедливої вартості, перенесена до складу прибутку чи збитку


65

Податок на прибуток, пов'язаний із статтями, іншого сукупного доходу, що буде рекласифікований у прибуток чи збиток


66

Інший сукупний дохід, що буде рекласифікований у прибуток чи збиток після оподаткування


67

Інший сукупний дохід після оподаткування


68

Усього сукупного доходу за рік


69

Прибуток/(збиток), що належить:


70

власникам банку


71

неконтрольованій частці


72

Усього сукупного доходу, що належить:


73

власникам банку


74

неконтрольованій частці


75

Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:


76

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію


77

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію


78

Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності:


79

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію


80

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію


81

Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам банку:


82

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік


83

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік


Затверджено до випуску та підписано

"___" ____________ 20__ року

Голова правління

____________________
(підпис, ініціали, прізвище)

___________________________
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

___________________
(підпис, ініціали, прізвище)

Звіт
про прибутки і збитки
за __________ рік

Таблиця 3

(тис. грн)

№ з/п

Найменування статті

Примітки

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

5

1

Процентні доходи
2

Процентні витрати
3

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)
4

Комісійні доходи
5

Комісійні витрати
6

Чистий прибуток/(збиток) від операцій із фінансовими інструментами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток
7

Чистий прибуток/(збиток) від операцій із хеджування справедливої вартості
8

Чистий прибуток/(збиток) від операцій із борговими фінансовими інструментами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід
9

Чистий прибуток/(збиток) від операцій із іноземною валютою
10

Чистий прибуток/(збиток) від переоцінки іноземної валюти
11

Чистий прибуток/(збиток) від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості
12

Доходи/(витрати), які виникають під час первісного визнання фінансових активів, за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова
13

Витрати/(доходи), які виникають під час первісного визнання фінансових зобов'язань, за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова
14

Чистий збиток від зменшення корисності фінансових активів
15

Чистий збиток/(прибуток) від (збільшення)/зменшення резервів за зобов'язаннями
16

Чистий прибуток/(збиток) від припинення визнання фінансових активів, які обліковуються за амортизованою собівартістю
17

Частка прибутку/(збитку) асоційованих компаній, облік яких здійснюється за методом участі в капіталі
18

Прибутки/(збитки) від перекласифікації фінансових активів, які обліковувалися за амортизованою собівартістю до справедливої вартості через прибуток або збиток
19

Накопичений прибуток/(збиток) від перекласифікації фінансових активів, які обліковувалися за справедливою вартістю через інший сукупний дохід до справедливої вартості через прибуток або збиток
20

Прибутки/(збитки) від хеджування з позиціями ризику, що згортаються
21

Інші операційні доходи
22

Витрати на виплати працівникам
23

Витрати зносу та амортизація
24

Інші адміністративні та операційні витрати
25

Прибуток/(збиток) до оподаткування
26

Витрати на податок на прибуток
27

Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває
28

Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після оподаткування
29

Прибуток/(збиток) за рік
30

Прибуток/(збиток), що належить:
31

власникам банку
32

неконтрольованій частці
33

Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:
34

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію
35

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію
36

Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності:
37

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію
38

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію
39

Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам банку:
40

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік
41

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік
Затверджено до випуску та підписано"___" ____________ 20__ року

Голова правління

____________________
(підпис, ініціали, прізвище)

___________________________
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

____________________
(підпис, ініціали, прізвище)

Проміжний скорочений звіт
про прибутки і збитки
за __________________
(проміжний період)

Таблиця 4

(тис. грн)

№ з/п

Назва статті

Примітки

Звітний період

Попередній період

за поточний проміжний період (три місяці)

наростаючим підсумком із початку року до дати звітності

за порівняльний проміжний період (три місяці)

наростаючим підсумком із початку порівняльного року до порівняльної дати звітності

1

2

3

4

5

6

7

1

Процентні доходи


2

Процентні витрати


3

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)


4

Комісійні доходи


5

Комісійні витрати


6

Чистий прибуток/(збиток) від операцій із фінансовими інструментами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток


7

Чистий прибуток/(збиток) від операцій із хеджування справедливої вартості


8

Чистий прибуток/(збиток) від операцій із борговими фінансовими інструментами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід


9

Чистий прибуток/(збиток) від операцій із іноземною валютою


10

Чистий прибуток/(збиток) від переоцінки іноземної валюти


11

Чистий прибуток/(збиток) від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості


12

Доходи/(витрати), які виникають під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова


13

Витрати/(доходи), які виникають під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова


14

Чистий збиток від зменшення корисності фінансових активів


15

Чистий збиток/(прибуток) від (збільшення)/зменшення резервів за зобов'язаннями


16

Чистий прибуток/(збиток) від припинення визнання фінансових активів, які обліковуються за амортизованою собівартістю


17

Частка прибутку/(збитку) асоційованих компаній, облік яких здійснюється за методом участі в капіталі


18

Прибутки/(збитки) від перекласифікації фінансових активів, які обліковувалися за амортизованою собівартістю до справедливої вартості через прибуток або збиток


19

Накопичений прибуток/(збиток) від перекласифікації фінансових активів, які обліковувалися за справедливою вартістю через інший сукупний дохід до справедливої вартості через прибуток або збиток


20

Прибутки/(збитки) від хеджування з позиціями ризику, що згортаються


21

Інші операційні доходи


22

Витрати на виплати працівникам


23

Витрати зносу та амортизація


24

Інші адміністративні та операційні витрати


25

Прибуток/(збиток) до оподаткування


26

Витрати на податок на прибуток


27

Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває


28

Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після оподаткування


29

Прибуток/(збиток) за рік


30

Прибуток/(збиток), що належить:


31

власникам банку


32

неконтрольованій частці


33

Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:


34

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію


35

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію


36

Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності:


37

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію


38

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію


39

Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам банку:


40

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік


41

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік


Затверджено до випуску та підписано

"___" ____________ 20__ року

Голова правління

____________________
(підпис, ініціали, прізвище)

___________________________
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

___________________
(підпис, ініціали, прізвище)

Звіт
про сукупний дохід
за __________ рік

Таблиця 5

(тис. грн)

№ з/п

Найменування статті

Примітки

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

5

1

Прибуток/(збиток) за рік
2

ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:

3

СТАТТІ, ЩО НЕ БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК

4

Зміни результатів переоцінки основних засобів та нематеріальних активів
5

Зміни частки іншого сукупного прибутку асоційованої компанії
6

Зміни результатів переоцінки інвестицій у інструменти капіталу
7

Зміни справедливої вартості боргових фінансових інструментів, пов'язаних зі зміною власного кредитного ризику
8

Зміни переоцінки зобов'язань за пенсійним забезпеченням працівників
9

Зміни результатів переоцінки за інструментами хеджування, що хеджують інвестиції в інструменти капіталу
10

Податок на прибуток, пов'язаний із статтями іншого сукупного доходу, що не буде рекласифікований у прибуток чи збиток
11

Інший сукупний дохід, що не буде рекласифікований у прибуток чи збиток після оподаткування
12

СТАТТІ, ЩО БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК

13

Зміни результатів переоцінки боргових фінансових інструментів:
14

чиста зміна справедливої вартості
15

чиста зміна справедливої вартості, перенесена до складу прибутку чи збитку
16

Зміни результатів переоцінки за операціями з хеджування грошових потоків:
17

чиста зміна справедливої вартості
18

чиста зміна справедливої вартості, перенесена до складу прибутку чи збитку
19

Зміни накопичених курсових різниць від перерахунку у валюту подання звітності:
20

чиста зміна справедливої вартості
21

чиста зміна справедливої вартості, перенесена до складу прибутку чи збитку
22

Зміни частки іншого сукупного прибутку асоційованої компанії:
23

чиста зміна справедливої вартості
24

чиста зміна справедливої вартості, перенесена до складу прибутку чи збитку
25

Зміни результатів від хеджування чистої інвестиції в закордонну господарську одиницю:
26

чиста зміна справедливої вартості
27

чиста зміна справедливої вартості, перенесена до складу прибутку чи збитку
28

Зміни у часовій вартості опціонів:
29

чиста зміна справедливої вартості
30

чиста зміна справедливої вартості, перенесена до складу прибутку чи збитку
31

Зміни у вартості форвардних елементів форвардних контрактів:
32

чиста зміна справедливої вартості
33

чиста зміна справедливої вартості, перенесена до складу прибутку чи збитку
34

Зміна вартості базисних валютних спредів:
35

чиста зміна справедливої вартості
36

чиста зміна справедливої вартості, перенесена до складу прибутку чи збитку
37

Податок на прибуток, пов'язаний із статтями, іншого сукупного доходу, що буде рекласифікований у прибуток чи збиток
38

Інший сукупний дохід, що буде рекласифікований у прибуток чи збиток після оподаткування
39

Інший сукупний дохід після оподаткування
40

Усього сукупного доходу за рік
41

Усього сукупного доходу, що належить:
42

власникам банку
43

неконтрольованій частці
Затверджено до випуску та підписано

"___" ____________ 20__ року

Голова правління

____________________
(підпис, ініціали, прізвище)

___________________________
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

___________________
(підпис, ініціали, прізвище)

Проміжний скорочений звіт
про інший сукупний дохід
за ___________________
(проміжний період)

Таблиця 6

(тис. грн)

№ з/п

Найменування статті

Примітки

Звітний період

Попередній період

за поточний проміжний період (три місяці)

наростаючим підсумком із початку року до дати звітності

за порівняльний проміжний період (три місяці)

наростаючим підсумком із початку порівняльного року до порівняльної дати звітності

1

2

3

4

5

6

7

1

Прибуток/(збиток) за рік


2

ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:

3

СТАТТІ, ЩО НЕ БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК

4

Зміни результатів переоцінки основних засобів та нематеріальних активів


5

Зміни частки іншого сукупного прибутку асоційованої компанії


6

Зміни результатів переоцінки інвестицій у інструменти капіталу


7

Зміни справедливої вартості боргових фінансових інструментів, пов'язаних зі зміною власного кредитного ризику


8

Зміни переоцінки зобов'язань по пенсійному забезпеченню працівників


9

Зміни результатів переоцінки за інструментами хеджування, що хеджують інвестиції в інструменти капіталу


10

Податок на прибуток, пов'язаний із статтями іншого сукупного доходу, що не буде рекласифікований у прибуток чи збиток


11

Інший сукупний дохід, що не буде рекласифікований у прибуток чи збиток після оподаткування


12

СТАТТІ, ЩО БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК

13

Зміни результатів переоцінки боргових фінансових інструментів:


14

чиста зміна справедливої вартості


15

чиста зміна справедливої вартості, перенесена до складу прибутку чи збитку


16

Зміни результатів переоцінки за операціями з хеджування грошових потоків:


17

чиста зміна справедливої вартості


18

чиста зміна справедливої вартості, перенесена до складу прибутку чи збитку


19

Зміни накопичених курсових різниць від перерахунку у валюту подання звітності:


20

чиста зміна справедливої вартості


21

чиста зміна справедливої вартості, перенесена у склад прибутку чи збитку


22

Зміни частки іншого сукупного прибутку асоційованої компанії:


23

чиста зміна справедливої вартості


24

чиста зміна справедливої вартості, перенесена до складу прибутку чи збитку


25

Зміни результатів від хеджування чистої інвестиції в закордонну господарську одиницю:


26

чиста зміна справедливої вартості


27

чиста зміна справедливої вартості, перенесена до складу прибутку чи збитку


28

Зміни у часовій вартості опціонів:


29

чиста зміна справедливої вартості


30

чиста зміна справедливої вартості, перенесена до складу прибутку чи збитку


31

Зміни у вартості форвардних елементів форвардних контрактів:


32

чиста зміна справедливої вартості


33

чиста зміна справедливої вартості, перенесена до складу прибутку чи збитку


34

Зміна вартості базисних валютних спредів:


35

чиста зміна справедливої вартості


36

чиста зміна справедливої вартості, перенесена до складу прибутку чи збитку


37

Податок на прибуток, пов'язаний із статтями іншого сукупного доходу, що буде рекласифікований у прибуток чи збиток


38

Інший сукупний дохід, що буде рекласифікований у прибуток чи збиток після оподаткування


39

Інший сукупний дохід після оподаткування


40

Усього сукупного доходу за рік


41

Усього сукупного доходу, що належить:


42

власникам банку


43

неконтрольованій частці


Затверджено до випуску та підписано

"___" ____________ 20__ року

Голова правління

___________________
(підпис, ініціали, прізвище)

___________________________
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

___________________
(підпис, ініціали, прізвище)


Додаток 3
до Інструкції про порядок
складання та оприлюднення
фінансової звітності банків України
(пункт 3.3 глави 3 розділу II)

ЗВІТ
про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал)
за ____________________
(проміжний період/рік)

(тис. грн)

№ з/п

Найменування статті

Примітки

Належить власникам банку

Неконтрольована частка

Усього власного капіталу

статутний капітал

емісійні різниці та інший додатковий капітал

незареєстрований статутний капітал

резервні та інші фонди

резерви переоцінки

нерозподілений прибуток

усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Залишок на кінець періоду, що передує попередньому періоду (до перерахунку)2

Вплив змін облікової політики, виправлення помилок та вплив переходу на нові та/або переглянуті стандарти і тлумачення3

Скоригований залишок на початок попереднього періоду4

Усього сукупного доходу:5

прибуток/(збиток) за рік6

інший сукупний дохід7

Амортизація резерву переоцінки основних засобів або реалізований результат8

Розподіл прибутку до резервних та інших фондів9

Незареєстрований статутний капітал10

Операції з акціонерами11

Емісія акцій:12

номінальна вартість13

емісійний дохід14

Власні акції, що викуплені в акціонерів:15

купівля16

продаж17

анулювання18

Об'єднання компаній19

Дивіденди20

Залишок на кінець попереднього періоду21

Зміни від застосування МСФЗ 922

Скоригований залишок на початок звітного періоду23

Усього скупного доходу:24

прибуток/(збиток) за рік25

інший сукупний дохід26

Амортизація резерву переоцінки основних засобів або реалізований результат27

Розподіл прибутку до резервних та інших фондів28

Незареєстрований статутний капітал29

Операції з акціонерами30

Емісія акцій:31

номінальна вартість32

емісійний дохід33

Власні акції, що викуплені в акціонерів:34

купівля35

продаж36

анулювання37

Об'єднання компаній38

Дивіденди39

Залишок на кінець звітного періодуЗатверджено до випуску та підписано

"___" ____________ 20__ року

Голова правління

___________________
(підпис, ініціали, прізвище)

___________________________
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

___________________
(підпис, ініціали, прізвище)


Додаток 4
до Інструкції про порядок
складання та оприлюднення
фінансової звітності банків України
(пункт 4.10 глави 4 розділу II)

ЗВІТ
про рух грошових коштів за прямим методом
за ______________________
(проміжний період/рік)

Таблиця 1

(тис. грн)

№ з/п

Найменування статті

Примітки

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

5

1

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

2

Процентні доходи, що отримані
3

Процентні витрати, що сплачені
4

Комісійні доходи, що отримані
5

Комісійні витрати, що сплачені
6

Результат операцій із фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток
7

Результат операцій із фінансовими похідними інструментами
8

Результат операцій із іноземною валютою
9

Інші отримані операційні доходи
10

Виплати на утримання персоналу, сплачені
11

Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені
12

Податок на прибуток, сплачений
13

Грошові кошти, отримані/(сплачені) від операційної діяльності до змін у операційних активах і зобов'язаннях
14

ЗМІНИ В ОПЕРАЦІЙНИХ АКТИВАХ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯХ

15

Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у Національному банку України
16

Чисте (збільшення)/зменшення інвестицій у цінні папери
17

Чисте (збільшення)/зменшення фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток
18

Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості банків
19

Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів
20

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів
21

Чисте (збільшення)/зменшення інших активів
22

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків
23

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів
24

Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що емітовані банком
25

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями
26

Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань
27

Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань
28

Чисті грошові кошти, отримані/(використані) від операційної діяльності
29

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

30

Придбання цінних паперів
31

Надходження від реалізації інвестицій у цінні папери
32

Придбання дочірніх компаній за вирахуванням отриманих грошових коштів
33

Надходження від реалізації дочірньої компанії за вирахуванням сплачених грошових коштів
34

Придбання асоційованих компаній
35

Надходження від реалізації асоційованих компаній
36

Придбання інвестиційної нерухомості
37

Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості
38

Придбання основних засобів
39

Надходження від реалізації основних засобів
40

Придбання нематеріальних активів
41

Надходження від вибуття нематеріальних активів
42

Дивіденди, що отримані
43

Чисті грошові кошти, отримані/(використані) від інвестиційної діяльності
44

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

45

Емісія простих акцій
46

Емісія привілейованих акцій
47

Інші внески акціонерів, крім емісії акцій
48

Викуп власних акцій
49

Продаж власних акцій
50

Отримання субординованого боргу
51

Погашення субординованого боргу
52

Отримання інших залучених коштів
53

Повернення інших залучених коштів
54

Додаткові внески в дочірню компанію
55

Надходження від продажу частки участі без втрати контролю
56

Дивіденди, що виплачені
57

Інші виплати акціонерам, окрім дивідендів
58

Чисті грошові кошти, отримані/(використані) від фінансової діяльності
59

Вплив змін офіційного курсу Національного банку України на грошові кошти та їх еквіваленти
60

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів
61

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду
62

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду
Затверджено до випуску та підписано

"___" ____________ 20__ року

Голова правління

___________________
(підпис, ініціали, прізвище)

___________________________
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

__________________
(підпис, ініціали, прізвище)

ЗВІТ
про рух грошових коштів за непрямим методом
за ___________________
(проміжний період/рік)

Таблиця 2

(тис. грн)

№ з/п

Найменування статті

Примітки

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

5

1

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

2

Прибуток/(збиток) до оподаткування
3

Коригування:
4

Знос та амортизація
5

Чисте збільшення/(зменшення) резервів під знецінення активів
6

Амортизація дисконту/(премії)
7

Результат операцій із фінансовими інструментами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток
8

Результат операцій із фінансовими похідними інструментами
9

Результат операцій із іноземною валютою
10

(Нараховані доходи)
11

Нараховані витрати
12

Чистий збиток/(прибуток) від інвестиційної діяльності
13

Чистий збиток/(прибуток) від фінансової діяльності
14

Інший рух коштів, що не є грошовим
15

Чистий грошовий прибуток/(збиток) від операційної діяльності до змін у операційних активах та зобов'язаннях
16

ЗМІНИ В ОПРЕАЦІЙНИХ АКТИВАХ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯХ

17

Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у Національному банку України
18

Чисте (збільшення)/зменшення інвестицій в цінні папери
19

Чисте (збільшення)/зменшення фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток
20

Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості банків
21

Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів
22

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів
23

Чисте (збільшення)/зменшення інших активів
24

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків
25

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів
26

Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що емітовані банком
27

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями
28

Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань
29

Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань
30

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від операційної діяльності до сплати податку на прибуток
31

Податок на прибуток, що сплачений
32

Чисті грошові кошти, отримані/(використані) від операційної діяльності
33

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

34

Придбання цінних паперів
35

Надходження від реалізації інвестицій в цінні папери
36

Придбання дочірніх компаній за вирахуванням отриманих грошових коштів
37

Надходження від реалізації дочірньої компанії за вирахуванням сплачених грошових коштів
38

Придбання асоційованих компаній
39

Надходження від реалізації асоційованих компаній
40

Придбання інвестиційної нерухомості
41

Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості
42

Придбання основних засобів
43

Надходження від реалізації основних засобів
44

Придбання нематеріальних активів
45

Надходження від вибуття нематеріальних активів
46

Дивіденди, що отримані
47

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від інвестиційної діяльності
48

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

49

Емісія простих акцій
50

Емісія привілейованих акцій
51

Інші внески акціонерів, крім емісії акцій
52

Викуп власних акцій
53

Продаж власних акцій
54

Отримання субординованого боргу
55

Погашення субординованого боргу
56

Отримання інших залучених коштів
57

Повернення інших залучених коштів
58

Додаткові внески в дочірню компанію
59

Надходження від продажу частки участі без втрати контролю
60

Дивіденди, що виплачені
61

Інші виплати акціонерам, крім дивідендів
62

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від фінансової діяльності
63

Вплив змін офіційного валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти
64

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів
65

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду
66

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду
Затверджено до випуску та підписано

"___" ____________ 20__ року

Голова правління

___________________
(підпис, ініціали, прізвище)

___________________________
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

___________________
(підпис, ініціали, прізвище)


 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: