open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.04.2018  № 1095/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 квітня 2018 р.
за № 435/31887

Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства юстиції України з питань банкрутства

Відповідно до підпункту 1 пункту 3, пункту 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до деяких наказів Міністерства юстиції України з питань банкрутства, що додаються.

2. Департаменту з питань правосуддя та національної безпеки (Олійник О.М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

3. Державному підприємству «Національні інформаційні системи» (Лур’є С.С.) у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим наказом забезпечити технічну та технологічну можливість внесення інформації, поданої відповідно до затверджених цим наказом форм подання обов’язкових відомостей, до Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, та Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра юстиції Глущенко С.В.

Міністр

П. Петренко

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Генерального директора
державного підприємства
"Національні інформаційні системи"


В.С. Легкий


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
10.04.2018 № 1095/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 квітня 2018 р.
за № 435/31887

ЗМІНИ
до деяких наказів Міністерства юстиції України з питань банкрутства

1. У Положенні про Єдиний реєстр підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, затвердженому наказом Міністерства юстиції України від 15 вересня 2011 року № 3018/5, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 19 вересня 2011 року за № 1106/19844 (в редакції наказу Міністерства юстиції України 18.01.2013 № 131/5):

1) у розділі І:

у пункті 1.8 слова «Департамент з питань банкрутства» замінити словами «структурний підрозділ Міністерства юстиції України, що забезпечує виконання завдань, покладених на Міністерство, щодо забезпечення реалізації державної політики з питань банкрутства (далі - структурний підрозділ Мін’юсту)»;

пункт 1.9 викласти у такій редакції:

«1.9. Відомості до Єдиного реєстру підприємств вносяться арбітражними керуючими шляхом подання через онлайн систему електронної звітності арбітражних керуючих відомостей, передбачених Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», за формами та у порядку, визначеними Міністерством юстиції України.

Структурні підрозділи територіальних органів з питань банкрутства здійснюють:

внесення відомостей про відкриття провадження у справі про банкрутство; призначення та припинення повноважень розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора; зупинення, відновлення та поновлення провадження у справі про банкрутство;

виправлення/доповнення відомостей, які підлягають внесенню до Єдиного реєстру підприємств арбітражними керуючими (у разі наявності документів (судових рішень та інших офіційних документів), у яких містяться відомості щодо справи про банкрутство, що відрізняються від внесених арбітражними керуючими, або у разі, якщо ці відомості відсутні в Єдиному реєстрі підприємств);

внесення або підтвердження внесених арбітражними керуючими відомостей про закриття провадження у справі про банкрутство;

внесення інформації про проведені перевірки за результатами здійснення контролю за діяльністю арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів).

Внесення/доповнення відомостей в Єдиному реєстрі підприємств структурними підрозділами територіальних органів з питань банкрутства здійснюється в межах адміністративно-територіальної одиниці за  місцезнаходженням боржника.

Структурний підрозділ Мін’юсту на підставі судових рішень та інших офіційних документів, у яких містяться відомості щодо справи про банкрутство, здійснює моніторинг Єдиного реєстру підприємств на предмет актуальності інформації.

У разі встановлення відсутності в Єдиному реєстрі підприємств відомостей, які підлягають внесенню до цього реєстру, або у разі наявності неактуальних відомостей структурний підрозділ Мін’юсту вживає заходів для актуалізації таких відомостей в Єдиному реєстрі підприємств структурним підрозділом територіального органу з питань банкрутства або здійснює виправлення/доповнення цих відомостей самостійно.»;

у пунктах 1.10, 1.12 слова «Департамент з питань банкрутства» замінити словами «Структурний підрозділ Мін’юсту»;

2) у підпункті 2.1.2 пункту 2.1 розділу ІІ слова «порушення провадження» замінити словами «відкриття провадження»;

3) у розділі ІІІ:

у пунктах 3.3, 3.4 слова «порушення провадження», «припинення провадження» замінити відповідно словами «відкриття провадження», «закриття провадження»;

доповнити розділ новим пунктом 3.6 такого змісту:

«3.6. Відомості з Єдиного реєстру підприємств є актуальними на дату формування довідки.»;

4) додаток до Положення виключити.

2. У наказі Міністерства юстиції України від 18 січня 2013 року № 130/5 «Про порядок подання арбітражними керуючими (розпорядниками майна, керуючими санацією, ліквідаторами) обов’язкових відомостей (інформації)», зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 21 січня 2013 року за № 148/22680:

у пункті 1:

у підпункті 1.2 слова «порушення провадження» замінити словами «відкриття провадження»;

у підпункті 1.7 слова та цифру «Форму № 5 «Фінансово-економічні показники діяльності боржника - актив балансу» замінити словами та цифрою «Форму № 5 «Повідомлення про фінансовий стан боржника - актив балансу»;

у підпункті 1.8 слова та цифри «Форму № 5.1 «Фінансово-економічні показники діяльності боржника - пасив балансу» замінити словами та цифрами «Форму № 5.1 «Повідомлення про фінансовий стан боржника - пасив балансу»;

у підпункті 1.9 слова та цифри «Форму № 5.2 «Фінансові результати діяльності боржника» замінити словами та цифрами «Форму № 5.2 «Повідомлення про фінансові результати (Повідомлення про сукупний дохід)»;

після підпункту 1.9 доповнити пункт новими підпунктами 1.10, 1.11 такого змісту:

«1.10. Форму № 5.2.1 «Повідомлення про фінансові результати (для суб’єкта малого підприємництва)».

1.11. Форму № 5.2.2 «Повідомлення про фінансові результати (спрощена форма для суб’єкта малого підприємництва)».».

У зв’язку з цим підпункти 1.10 - 1.12 вважати відповідно підпунктами 1.12 - 1.14;

у підпункті 1.12 слова «припинення провадження» замінити словами «закриття провадження».

3. У Порядку подання арбітражними керуючими (розпорядниками майна, керуючими санацією, ліквідаторами) обов’язкових відомостей (інформації), затвердженому наказом Міністерства юстиції України від 18 січня 2013 року № 130/5, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 21 січня 2013 року за № 148/22680:

1) у пункті 1.2 розділу І слова «Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року № 87 «Про затвердження Положень (стандартів) бухгалтерського обліку», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 червня 1999 року за № 391/3684 (із змінами), від 29 листопада 2000 року № 302 «Про Примітки до річної фінансової звітності», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 грудня 2000 року за № 904/5125 (із змінами)» замінити словами «Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73 «Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за № 336/22868 (із змінами), від 25 лютого 2000 року № 39 «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 березня 2000 року за № 161/4382 (із змінами)»;

2) розділ ІІ викласти у такій редакції:

«ІІ. Подання арбітражними керуючими обов’язкових відомостей  (інформації) через онлайн систему електронної звітності арбітражних керуючих

Форми подання інформації подаються арбітражними керуючими (розпорядниками майна, керуючими санацією, ліквідаторами) (далі - арбітражні керуючі) через онлайн систему електронної звітності арбітражних керуючих.

Онлайн система електронної звітності арбітражних керуючих - інформаційно-телекомунікаційна система, яка забезпечує можливість внесення, обробки та подання арбітражними керуючими форм обов’язкових відомостей (інформації) до Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, та Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України, а також можливість перегляду поданої інформації.

Форма подання інформації вважається поданою з моменту підписання електронним цифровим підписом (далі - ЕЦП) арбітражного керуючого та надходження підписаної форми до Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство.

Доступ до онлайн системи електронної звітності арбітражним керуючим надається через веб-браузер з використанням відповідного комп’ютерного обладнання та захищених каналів зв’язку. Автентифікація користувачів онлайн системи електронної звітності арбітражних керуючих здійснюється за допомогою ЕЦП.

В онлайн системі електронної звітності арбітражних керуючих дозволяється використання ЕЦП тільки акредитованих центрів сертифікації ключів.

Забезпечення технічного та технологічного супроводження програмного забезпечення онлайн системи електронної звітності арбітражних керуючих здійснюється адміністратором Єдиних та Державних реєстрів, створення та забезпечення функціонування яких належить до компетенції Міністерства юстиції України.»;

3) в абзаці другому пункту 3.2 розділу ІІІ слова «припинення провадження», «порушення провадження» замінити відповідно словами «закриття провадження», «відкриття провадження»;

4) у розділі ІV:

у пункті 4.1:

в абзаці першому слова «порушення провадження» замінити словами «відкриття провадження»;

в абзаці другому слова «порушено провадження» замінити словами «відкрито провадження»;

в абзаці сьомому слова «порушено відносно» замінити словами «відкрито відносно»;

в абзаці п’ятому пункту 4.3 слова «порушення провадження» замінити словами «відкриття провадження»;

у пункті 4.7:

абзац перший викласти у такій редакції:

«4.7. Форми № 5 «Повідомлення про фінансовий стан боржника - актив балансу», № 5.1 «Повідомлення про фінансовий стан боржника - пасив балансу», № 5.2 «Повідомлення про фінансові результати (Повідомлення про сукупний дохід)», № 5.2.1 «Повідомлення про фінансові результати (для суб’єкта малого підприємництва)», № 5.2.2 «Повідомлення про фінансові результати (спрощена форма для суб’єкта малого підприємництва)».»;

після абзацу третього доповнити пункт новими абзацами четвертим - сьомим такого змісту:

«Форми №№ 5, 5.1 є загальними для усіх суб’єктів підприємницької діяльності, у тому числі для суб’єктів, які відповідно до чинного законодавства подають скорочену за показниками фінансову звітність у складі балансу.

У полях з позначкою «*» наводяться уточнені назви полів для суб’єктів, які відповідно до чинного законодавства подають фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва.

У полях з позначкою «**» наводяться уточнені назви полів для суб’єктів, які відповідно до чинного законодавства подають спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва.

Суб’єкти, які відповідно до чинного законодавства подають скорочену за показниками фінансову звітність, при поданні форм №№ 5 та 5.1 заповнюють лише ті поля, які відповідають статтям, визначеним у відповідних формах фінансової звітності суб’єкта малого підприємництва.».

У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом восьмим;

у пункті 4.8:

слова «припинення провадження» замінити словами «закриття провадження»;

після слів «подає форми №№» цифри «2, 3, 4, 5, 5.1, 5.2, 7» замінити цифрами та словами «2, 3, 4, 5, 5.1, 5.2, 5.2.1, 5.2.2 - для боржників - юридичних осіб та форми №№ 3, 4, 7 - для боржників - фізичних осіб - підприємців»;

пункт 4.9 після цифр «5.2» доповнити цифрами «, 5.2.1, 5.2.2»;

5) у додатку до Порядку:

у позиції 1 слова «порушення провадження» замінити словами «відкриття провадження»;

у позиціях 2 - 4, 6, 7 слова «припинення провадження» замінити словами «закриття провадження»;

позиції 5 - 5.2 викласти у такій редакції:

«

5

Повідомлення про фінансовий стан боржника - актив балансу

Протягом 10 днів після призначення арбітражного керуючого розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором або переходу до іншої стадії провадження у справі про банкрутство, після проведення інвентаризації та протягом 10 днів з дати винесення ухвали про закриття провадження у справі

5.1

Повідомлення про фінансовий стан боржника - пасив балансу

5.2

Повідомлення про фінансові результати (Повідомлення про сукупний дохід)

5.2.1

Повідомлення про фінансові результати (для суб’єкта малого підприємництва)

5.2.2

Повідомлення про фінансові результати (спрощена форма для суб’єкта малого підприємництва)

».

4. У формах, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18 січня 2013 року № 130/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21 січня 2013 року за № 148/22680:

у назві форми № 1 та позиціях 5, 6 слова «порушення провадження», «порушено провадження» замінити відповідно словами «відкриття провадження», «відкрито провадження»;

у позиціях 9, 11 форми № 2 слова «порушення провадження» замінити словами «відкриття провадження»;

у позиції 6 форми № 3 слова «порушення провадження» замінити словами «відкриття провадження»;

у позиції 14 форми № 4 слова «припинення провадження» замінити словами «закриття провадження»;

у назві форми № 6 та позиціях 6 - 8 слова «припинення провадження», «припинено провадження» замінити відповідно словами «закриття провадження», «закрито провадження»;

у позиції 5 форми № 7 слова «порушення провадження» замінити словами «відкриття провадження»;

форми №№ 5, 5.1, 5.2 викласти у новій редакції, що додаються;

доповнити новими формами 5.2.1, 5.2.2, що додаються.

5. У пункті 2.2 розділу ІІ Порядку формування і ведення Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 26 березня 2013 року № 541/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України  28 березня 2013 року за № 514/23046, цифри «1.5.8 - 1.5.15» замінити цифрами «1.5.8, 1.5.15».

Директор Департаменту
з питань правосуддя
та національної безпеки

О.М. Олійник


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
18.01.2013 № 130/5
(в редакції наказу Міністерства
юстиції України
від 10.04.2018 № 1095/5)

ФОРМА № 5
Повідомлення про фінансовий стан боржника - актив балансу


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
18.01.2013 № 130/5
(в редакції наказу Міністерства
юстиції України
від 10.04.2018 № 1095/5)

ФОРМА № 5.1
Повідомлення про фінансовий стан боржника - пасив балансу


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
18.01.2013 № 130/5
(в редакції наказу Міністерства
юстиції України
від 10.04.2018 № 1095/5)

ФОРМА № 5.2
Повідомлення про фінансові результати (Повідомлення про сукупний дохід)


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
18.01.2013 № 130/5
(в редакції наказу Міністерства
юстиції України
від 10.04.2018 № 1095/5)

ФОРМА № 5.2.1
Повідомлення про фінансові результати (для суб’єкта малого підприємництва)


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
18.01.2013 № 130/5
(в редакції наказу Міністерства
юстиції України
від 10.04.2018 № 1095/5)

ФОРМА № 5.2.2
Повідомлення про фінансові результати (спрощена форма для суб’єкта малого підприємництва)

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: