open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
ПРЕЗИДІЯ ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
22.02.2007 N П-10-7

Про Примірне положення про

цехову профспілкову організацію

Президія Федерації професійних спілок України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
Затвердити Примірне положення про цехову профспілкову
організацію (додається) та рекомендувати його членським
організаціям ФПУ для практичного використання.
Голова ФПУ О.В. Юркін

Додаток

до постанови

Президії ФПУ

22.02.2007 N П-10-7

ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ

про цехову профспілкову організацію

(профспілкову організацію цеху,

управління, відділу, факультету тощо)

Розділ I

Загальні положення
1.1. Профспілкова організація цеху, управління, відділу,
факультету, іншого структурного підрозділу підприємства, установи,
організації (далі - цехова профспілкова організація) може бути
створена за рішенням виборного органу первинної профспілкової
організації (далі - профкому).
1.2. Цехова профспілкова організація діє відповідно до
законів та інших нормативно-правових актів України, Статуту
профспілки, рішень виборних органів вищих за статусом організацій
профспілки, прийнятих відповідно до їх повноважень.
1.3. Цехова профспілкова організація здійснює свої
повноваження через цеховий комітет, профспілкове бюро чи інший
виборний орган (далі - цеховий комітет), який діє у межах
повноважень, наданих первинною організацією профспілки.
1.4. Цеховий комітет обирається вищим органом цехової
профспілкової організації - зборами (конференцією) членів
профспілки структурного підрозділу.
1.5. Профспілкові збори (конференція) скликаються, як
правило, цеховим комітетом у міру необхідності, але не рідше ніж
це визначено Статутом профспілки, або за пропозицією вищого за
рівнем профспілкового органу чи на вимогу не менше 1/3 членів
профспілки, якщо це передбачено Статутом профспілки.
1.6. Про дату, час і місце проведення та порядок денний
зборів (конференції) члени профспілки мають бути повідомлені за 5
днів до їх проведення, якщо інше не передбачено Статутом
профспілки або іншими документами.
1.7. У разі проведення конференції цеховий комітет встановлює
норму представництва, порядок обрання делегатів, визначає перелік
документів, що засвідчують обрання делегатів.
1.8. Збори вважаються правомочними, якщо в їх роботі бере
участь не менше як половина загальної кількості членів профспілки,
а конференція - коли на ній присутні не менше як 2/3 від обраної
кількості делегатів (якщо інше не передбачено Статутом
профспілки). Рішення вважається прийнятим, якщо за нього
проголосувало не менше як половина учасників зборів (делегатів
конференції), якщо інше не передбачено Статутом профспілки.
1.9 Форму голосування з питань порядку денного визначають
збори (конференція).
1.10. Цехова профспілкова організація працює під
безпосереднім керівництвом профкому.
Розділ II

Повноваження цехового комітету
2. Цеховий комітет:
2.1. Представляє і захищає трудові, соціально-економічні
права та інтереси членів профспілки у профкомі та у відносинах із
керівником структурного підрозділу; залучає членів профспілки до
активної участі в житті цехової та первинної профспілкової
організації;
2.2. Готує та передає профкому пропозиції до проекту
колективного договору підприємства та про зміни й доповнення до
нього, обстоює свою позицію під час укладання колективного
договору, за дорученням профкому контролює хід його реалізації з
питань, що стосуються працівників структурного підрозділу та
пенсіонерів, надає профкому з цього питання відповідну інформацію;
2.3. Здійснює належний громадський контроль за забезпеченням
роботою, виплатою заробітної плати працівникам структурного
підрозділу, додержанням законодавства про працю та охорону праці,
створенням безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих
і санітарно-побутових умов, забезпеченням працівників засобами
колективного та індивідуального захисту;
2.4. Бере участь у розслідуванні нещасних випадків, які
сталися з працівниками структурного підрозділу, обстоює та захищає
інтереси потерпілого, сприяє проведенню медичного обстеження
працівників цеху;
2.5. Сприяє профкому в підготовці та проведенні заходів,
спрямованих на захист трудових і соціально-економічних прав та
інтересів працівників підприємства;
2.6. Здійснює громадський контроль за умовами проживання
членів профспілки структурного підрозділу в гуртожитках,
організацією роботи пунктів їх харчування, транспортним
забезпеченням працівників;
2.7. Вносить пропозиції до комісії із соціального страхування
підприємства щодо оздоровлення членів профспілки та членів їхніх
сімей;
2.8. Подає профкому мотивовані пропозиції щодо притягнення до
відповідальності посадових осіб, які порушують Закон України "Про
професійні спілки, їх права та гарантії діяльності"
( v1818400-90 ), не забезпечують дотримання законодавства
про працю та реалізації колдоговірних зобов'язань стосовно
працівників структурного підрозділу;
2.9. Надає необхідну допомогу членам профспілки під час
розгляду індивідуального трудового спору, а в разі виникнення
колективного трудового спору (конфлікту) в структурному підрозділі
сприяє його вирішенню відповідно до вимог Закону України "Про
вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" ( 137/98-ВР );
2.10. Забезпечує профспілковий актив необхідною для виконання
покладених на нього обов'язків довідковою літературою та
нормативними документами, проводить навчання активу;
2.11. Залучає членів профспілки та членів їхніх сімей до
занять фізичною культурою та спортом, народною творчістю, сприяє
їхньому духовному розвитку;
2.12. Забезпечує реалізацію статутних завдань профспілки,
рішень профспілкових органів, розвиває внутрішньоспілкову
демократію та зміцнює внутрішньоспілкову дисципліну;
2.13. Надає практичну допомогу комісіям цехового комітету та
профгрупоргам у їхній роботі;
2.14. Вносить пропозиції профкому про нагородження та
преміювання профспілкового активу структурного підрозділу, надання
матеріальної допомоги членам профспілки;
2.15. Проводить роботу щодо залучення працюючих у члени
профспілки;
2.16. Бере на облік та знімає з профспілкового обліку членів
профспілки, якщо відповідними нормативними профспілковими
документами це віднесено до повноважень цехового комітету;
2.17. У термін, визначений Статутом профспілки, відповідно до
рішень профкому чи за власною ініціативою або на вимогу 1/3 членів
профспілки (якщо інше не передбачено Статутом профспілки) звітує
перед членами профспілки про свою роботу;
2.18. Подає профкому критичні зауваження та пропозиції членів
профспілки, які стосуються функцій та діяльності профкому, вищих
за рівнем профспілкових органів, роботодавця, а також встановлені
профкомом звіти і статистичні дані;
2.19. У встановленому порядку вирішує питання щодо витрат
коштів, переданих у розпорядження цеховій організації;
2.20. Може утворювати постійні комісії або закріплювати
членів цехового комітету за напрямами роботи;
2.21. Виконує інші функції, передбачені Статутом профспілки,
положеннями, інструкціями, постановами вищих за рівнем
профспілкових органів і рішеннями профспілкових зборів
(конференцій) підприємства, структурного підрозділу, цехового
комітету.
Розділ III

Повноваження голови цехової профспілкової організації
3.1. Голова цехової профспілкової організації представляє її
інтереси у профкомі та у відносинах із керівником структурного
підрозділу.
3.2. Голова цехової профспілкової організації: 1) організовує роботу цехової організації, цехового комітету,
скликає та проводить його засідання, формує порядок денний та
вносить його на затвердження, цехового комітету; 2) вносить пропозиції щодо розподілу обов'язків між членами
цехового комітету; 3) забезпечує підготовку питань на засідання цехового
комітету, колегіальність під час їх обговорення та прийняття
рішень; 4) підписує протоколи засідань цехового комітету, його
рішення, а також інші документи; 5) контролює виконання цеховим комітетом рішень вищих за
рівнем профспілкових органів, що мають реалізовуватися в цеховій
організації, та власних рішень; 6) звертається із заявами, клопотаннями, пропозиціями до
посадових осіб підприємства з питань, що стосуються інтересів
членів профспілки, які працюють у структурному підрозділі; 7) забезпечує навчання профспілкового активу цехової
профспілкової організації; 8) забезпечує ведення обліку членів профспілки та сплату ними
членських профспілкових внесків, якщо це віднесено до функцій
цехового комітету; 9) здійснює особистий прийом членів профспілки та членів
їхніх сімей, забезпечує своєчасний розгляд звернень, заяв і скарг,
що надходять до цехового комітету, готує на них відповіді; 10) організовує належне діловодство в цеховій профспілковій
організації; 11) інформує голову первинної профспілкової організації з
питань діяльності цехової організації; 12) здійснює інші функції, якщо вони не є виключною
компетенцією зборів (конференції) або цехового комітету.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: