open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 22 серпня 2018 р. № 642
Київ

Про внесення змін до Положення про Міністерство освіти і науки України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 630 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 95, ст. 2729; 2015 р., № 78, ст. 2608; 2017 р., № 31, ст. 941), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 серпня 2018 р. № 642

ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про Міністерство освіти і науки України

1. У пункті 4:

1) підпункт 12 викласти в такій редакції:

“12) затверджує стандарти освіти та оприлюднює їх на своєму офіційному веб-сайті;”;

2) доповнити пункт підпунктом 121 такого змісту:

“121) затверджує положення про форми здобуття освіти;”;

3) підпункти 13 і 14 викласти в такій редакції:

“13) затверджує типові освітні програми;

14) розробляє Державні стандарти загальної середньої освіти та здійснює навчально-методичне забезпечення їх реалізації;”;

4) у підпункті 16 слова “дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів” замінити словами “закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти”;

5) доповнити пункт підпунктами 161  і 171 такого змісту:

“161) надає методичні рекомендації щодо освітньої діяльності та управління закладами освіти;”;

“171) затверджує положення про психологічну службу у системі освіти;”;

6) доповнити пункт підпунктами 201-208 такого змісту:

“201) затверджує положення про заклади дошкільної освіти;

202) затверджує типове положення про конкурс на посаду керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти;

203) затверджує положення про міжшкільний ресурсний центр;

204) затверджує порядок зарахування осіб з особливими освітніми потребами до спеціальних закладів освіти, переведення з одного типу закладу до іншого та відрахування таких осіб, а також порядок надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг особам з особливими освітніми потребами;

205) затверджує типове положення про філію закладу освіти;

206) затверджує типові штатні нормативи закладів загальної середньої освіти;

207) затверджує порядок зарахування, відрахування та переведення вихованців до державних та комунальних закладів освіти для здобуття дошкільної освіти;

208) затверджує порядок зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти;”;

7) підпункти 43, 44 і 441 викласти в такій редакції:

“43) затверджує порядок, види та форми проведення моніторингу якості освіти;”;

“44) здійснює ліцензування освітньої діяльності закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної) освіти, а також перевірку дотримання ними ліцензійних умов та атестацію  закладів професійної (професійно-технічної) освіти незалежно від їх підпорядкування і форми власності;

441) розробляє ліцензійні умови провадження освітньої діяльності та подає їх Кабінетові Міністрів України для затвердження;”;

8) доповнити пункт підпунктами 471 і 472 такого змісту:

“471) подає за погодженням з Мінекономрозвитку на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції про державні пріоритети з підготовки фахівців, педагогічних, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів у розрізі галузей знань;

472) формує та забезпечує функціонування системи сертифікації педагогічних працівників, забезпечує створення умов для підвищення їх кваліфікації, затверджує положення про акредитацію центрів сертифікації педагогічних працівників;”;

9) доповнити пункт підпунктами 491-493 такого змісту:

“491) погоджує за поданням Мінкультури порядок здобуття освітньо-творчого ступеня доктора мистецтва та навчання в асистентурі-стажуванні;

492) затверджує положення про акредитацію спеціалізованих вчених рад (спеціалізованих рад з присудження ступеня доктора мистецтва);

493) розробляє порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах) та подає їх Кабінетові Міністрів України для затвердження;”;

10) підпункти 51-54 викласти в такій редакції:

“51) затверджує за поданням Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти положення про акредитацію освітніх програм вищої освіти та порядок проведення інституційної акредитації;

52) призначає в установленому порядку на посади директорів державних закладів загальної середньої та позашкільної освіти;

53) призначає на посаду за результатами конкурсу та звільняє з посади керівників закладів вищої та професійної (професійно-технічної) освіти, що перебувають у сфері його управління;

54) затверджує статути закладів вищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої та позашкільної освіти, що перебувають у сфері його управління;”;

11) у підпункті 67 слова “навчальних програм” замінити словами “освітніх програм”;

12) доповнити пункт підпунктом 691 такого змісту:

“691) розробляє та затверджує примірні переліки матеріально-технічного оснащення закладів дошкільної освіти, ігрового, навчально-дидактичного обладнання;”;

13) підпункт 70 викласти в такій редакції:

“70) затверджує порядок виготовлення, видачі та обліку документів про освіту, вимоги до їх форми та/або змісту;”;

14) доповнити пункт підпунктами 761,771 і 772 такого змісту:

“761) затверджує порядок, форми проведення і перелік навчальних предметів, з яких проводиться державна підсумкова атестація;”;

“771) формує пропозиції про обсяг освітніх субвенцій, державного фінансування середньої, професійної, вищої освіти та стипендійного фонду;

772) розподіляє освітні субвенції та державне фінансування середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти та стипендійний фонд закладів освіти, що перебувають у сфері його управління;”;

15) підпункт 83 викласти в такій редакції:

“83) бере участь у реалізації державної політики з національно-патріотичного виховання, фізичного виховання і спорту в закладах освіти;”;

16) доповнити пункт підпунктами 831, 903-905 такого змісту:

“831) забезпечує розвиток фізичного виховання та спорту в закладах освіти;”;

“903) організовує збір та обробку освітньої статистики, здійснює її аналіз та прогнозує розвиток системи освіти;

904) затверджує порядок проведення інституційного аудиту закладу освіти;

905) затверджує порядок скликання Всеукраїнського з’їзду учасників освітнього процесу та їх об’єднань;”.

2. В абзаці четвертому підпункту 6 пункту 5 слова “, контроль за їх виконанням в апараті МОН, а також у навчальних закладах, на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери його управління” виключити.

3. У тексті Положення слова “навчальний заклад”, “загальноосвітній навчальний заклад”, “професійно-технічний навчальний заклад”, “вищий навчальний заклад” в усіх відмінках і формах числа замінити відповідно словами “заклад освіти”, “заклад загальної середньої освіти”, “заклад професійної (професійно-технічної) освіти”, “заклад вищої освіти” у відповідному відмінку і числі, а слова “навчально-виховний процес” в усіх відмінках і формах числа замінити словами “освітній процес” у відповідному відмінку і числі.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: