open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, № 43, ст.345)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про професійно-технічну освіту" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 32, ст. 215 із наступними змінами):

1) абзац другий статті 2 після слів "громадянам України" доповнити словами "у тому числі особам з особливими освітніми потребами";

2) у статті 3:

друге речення частини другої викласти в такій редакції: "Професійне (професійно-технічне) навчання передбачає формування і розвиток професійних компетентностей особи, необхідних для професійної діяльності за певною професією у відповідній галузі, забезпечення її конкурентоздатності на ринку праці та мобільності, перспектив її кар’єрного зростання впродовж життя";

доповнити частиною восьмою такого змісту:

"Інклюзивне професійне (професійно-технічне) навчання - система освітніх послуг для здобуття професії або професійних навичок особами з особливими освітніми потребами, гарантованих державою";

3) у статті 5:

частину другу після слів "у межах державного" доповнити словами "та/або регіонального";

після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:

"Держава створює умови для здобуття професійної (професійно-технічної) освіти особами з особливими освітніми потребами з урахуванням їхніх індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів, а також забезпечує виявлення та усунення факторів, що перешкоджають реалізації прав і задоволенню потреб таких осіб у сфері освіти".

У зв’язку з цим частини п’яту і шосту вважати відповідно частинами шостою і сьомою;

4) абзац шостий частини першої статті 8 після слів "учнів, слухачів" доповнити словами "у тому числі осіб з особливими освітніми потребами";

5) у частині першій статті 9:

після абзацу дев’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"забезпечення навчання, професійної підготовки або перепідготовки осіб з особливими освітніми потребами із застосуванням видів та форм здобуття освіти, що враховують їхні потреби та індивідуальні можливості".

У зв’язку з цим абзаци десятий - дев’ятнадцятий вважати відповідно абзацами одинадцятим - двадцятим;

абзац одинадцятий після слів "учнів, слухачів" доповнити словами "у тому числі осіб з особливими освітніми потребами";

абзац вісімнадцятий доповнити словами "та/або регіональним";

6) статтю 12 доповнити частиною другою такого змісту:

"Заклади професійної (професійно-технічної) освіти можуть створювати у своєму складі інклюзивні групи для навчання осіб з особливими освітніми потребами";

7) статтю 14 доповнити частиною третьою такого змісту:

"Прийом до закладів професійної (професійно-технічної) освіти осіб з особливими освітніми потребами, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), у разі складення вступних іспитів здійснюється поза конкурсом";

8) у статті 16:

у частині другій слова "видається відповідний документ про середню освіту встановленого зразка" замінити словами "видається відповідний документ про освіту встановленого зразка";

доповнити частиною шостою такого змісту:

"Особі з особливими освітніми потребами, яка опанувала курс професійно-технічного навчання в закладі професійної (професійно-технічної) освіти першого атестаційного рівня і успішно пройшла кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень "кваліфікований робітник" з набутої професії відповідного розряду та видається свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації";

9) статтю 17 доповнити частиною другою такого змісту:

"Будівлі, споруди і приміщення закладів професійної (професійно-технічної) освіти повинні відповідати вимогам доступності згідно з державними будівельними нормами і стандартами, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами";

10) у статті 22:

абзац шостий після слів "з урахуванням державного" доповнити словами "та/або регіонального";

абзац сьомий викласти в такій редакції:

"організація харчування здобувачів освіти з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, осіб з інвалідністю, осіб з особливими освітніми потребами та дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям";

11) у частині четвертій статті 24:

абзац п’ятий після слова "закладу" доповнити словом "освіти";

доповнити абзацом дванадцятим такого змісту:

"на підставі письмового звернення особи з особливими освітніми потребами, її батьків або законних представників в обов’язковому порядку утворює інклюзивні групи для навчання осіб з особливими освітніми потребами";

12) частини першу і третю статті 28 після слів "інструктора виробничого навчання" доповнити словами "асистента майстра виробничого навчання, асистента викладача";

13) статтю 32 доповнити частиною п’ятою такого змісту:

"Виконання вимог стандартів у сфері професійної освіти особами з особливими освітніми потребами забезпечується з урахуванням їхніх індивідуальних психічних, інтелектуальних, фізичних, сенсорних можливостей та у тій формі, яка для кожної особи є найбільш оптимальною";

14) у статті 34:

після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:

"Освітні програми можуть мати корекційно-розвитковий складник для осіб з особливими освітніми потребами".

У зв’язку з цим частини п’яту і шосту вважати відповідно частинами  шостою і сьомою;

доповнити частиною восьмою такого змісту:

"Для осіб з особливими освітніми потребами зміст та обсяг навчально-виробничого процесу, термін навчання визначаються робочими навчальними планами та робочими освітніми програмами закладу професійної (професійно-технічної) освіти, які за потреби можуть бути адаптовані для отримання знань, умінь та навичок відповідно до індивідуального навчального плану згідно з індивідуальною програмою розвитку";

15) у статті 36:

частину першу викласти в такій редакції:

"Здобувачі освіти (вихованці, учні, слухачі) закладу професійної (професійно-технічної) освіти є суб’єктами професійної (професійно-технічної) освіти";

у частині другій слова "основної або старшої загальноосвітньої школи" замінити словами "закладу загальної середньої освіти II-III ступенів";

16) у статті 37:

абзац четвертий частини першої доповнити словами "у тому числі за індивідуальною програмою розвитку для осіб з особливими освітніми потребами";

у частині другій слова "учнів, вихованців" замінити словами "здобувачам освіти";

доповнити частиною третьою такого змісту:

"Особи з особливими освітніми потребами, які потребують підвезення до закладу освіти і у зворотному напрямку, забезпечуються таким підвезенням за рахунок коштів місцевих бюджетів, у тому числі із забезпеченням доступності відповідного транспорту для осіб із порушеннями зору, слуху, опорно-рухового апарату та інших маломобільних груп населення";

17) частину четверту статті 38 після слів "за державним" доповнити словами "та/або регіональним";

18) у статті 39:

в абзаці першому частини п’ятої слова "може бути відрахований" замінити словами "можуть бути відраховані";

у частині шостій слова "може бути атестований" замінити словами  "можуть бути атестовані";

19) статтю 41 після слів "позбавлені батьківського піклування" доповнити словами "особи з особливими освітніми потребами";

20) статтю 42 викласти в такій редакції:

"Стаття 42. Соціальний захист осіб з інвалідністю

Держава гарантує особам з інвалідністю, особам з особливими освітніми потребами професійну (професійно-технічну) освіту на рівні, що відповідає їхнім здібностям і можливостям. За інших рівних умов особи з інвалідністю та особи з особливими освітніми потребами мають переважне право на зарахування до закладу професійної (професійно-технічної) освіти.

Професійна підготовка або перепідготовка осіб з інвалідністю здійснюється за рахунок коштів державного та/або місцевого бюджетів у межах обсягів державного та/або регіонального замовлення з урахуванням медичних показань і протипоказань для подальшої трудової діяльності. Обрання форм і методів професійної підготовки здійснюється згідно з висновками спеціалістів медико-соціальної експертної комісії.

Професійна підготовка або перепідготовка осіб з особливими освітніми потребами здійснюється за рахунок коштів освітніх субвенцій, державного та місцевих бюджетів, інших джерел, не заборонених законодавством.

У професійному навчанні осіб з інвалідністю, осіб з особливими освітніми потребами поряд із традиційними формами допускається застосування альтернативних форм навчання.

Установлені відповідно до закону пенсія і стипендія виплачуються особам з інвалідністю, особам з особливими освітніми потребами у період навчання в повному обсязі.

Працевлаштування випускників із числа осіб з інвалідністю, осіб з особливими освітніми потребами здійснюється згідно із законодавством.

Діти з вадами слуху, зору, опорно-рухового апарату забезпечуються засобами індивідуальної корекції в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України";

21) абзац другий частини другої статті 441 після слів "за рахунок коштів" доповнити словами "освітніх субвенцій";

22) частину першу статті 45 після слів "інструктори виробничого навчання" доповнити словами "асистенти викладача, асистенти майстра виробничого навчання";

23) у статті 50:

частину другу після слів "обсягів державного" доповнити словами "та/або регіонального";

доповнити частиною одинадцятою такого змісту:

"Фінансування професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації осіб з особливими освітніми потребами здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України";

24) у назві та тексті Закону слова "професійно-технічна освіта", "професійно-технічний навчальний заклад", "навчальний заклад", "вищий навчальний заклад", "учні, слухачі", "заклад і установа професійно-технічної освіти", "сфера освіти", "державна політика у сфері освіти", "навчальна програма", "директор", "професійно-технічне навчання" в усіх відмінках і числах замінити відповідно словами "професійна (професійно-технічна) освіта", "заклад професійної (професійно-технічної) освіти", "заклад освіти", "заклад вищої освіти", "здобувачі освіти", "заклад освіти та установа професійної (професійно-технічної) освіти", "сфера освіти і науки", "державна політика у сфері освіти і науки", "освітня програма", "керівник", "професійне (професійно-технічне) навчання" у відповідному відмінку і числі.

2. У Законі України "Про загальну середню освіту" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 28, ст. 230 із наступними змінами):

1) статтю 2 доповнити абзацом восьмим такого змісту:

"створення належних умов для здобуття освіти дітьми з особливими освітніми потребами з урахуванням їхніх індивідуальних потреб в умовах інклюзивного навчання";

2) частину першу статті 6 викласти в такій редакції:

"1. Громадянам України незалежно від раси, кольору шкіри, особливостей інтелектуального, соціального і фізичного розвитку, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, стану здоров’я, особливих освітніх потреб, місця проживання, складних життєвих умов, мовних або інших ознак забезпечується доступність і безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти у державних і комунальних навчальних закладах";

3) статтю 7 доповнити частиною другою такого змісту:

"Дітям з особливими освітніми потребами забезпечується право на навчання за допомогою найбільш прийнятних для таких осіб методів і способів спілкування, зокрема, навчання жестовою мовою та рельєфно-крапковим шрифтом (шрифтом Брайля)";

4) частину третю статті 8 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Заклади загальної середньої освіти на підставі письмового звернення одного з батьків дитини з особливими освітніми потребами або її законних представників в обов’язковому порядку утворюють інклюзивні та/або спеціальні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами".

У зв’язку з цим абзаци другий - четвертий вважати відповідно абзацами третім - п’ятим;

5) частину другу статті 12 викласти в такій редакції:

"2. Термін навчання в закладах загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами встановлюється Кабінетом Міністрів України";

6) частину п’яту статті 16 доповнити абзацом третім такого змісту:

"Тривалість корекційно-розвиткових занять для дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах, становить: групове - 35-40 хвилин, індивідуальне - 20-25 хвилин";

7) доповнити статтею 161 такого змісту:

"Стаття 161. Інклюзивне навчання

1. Для навчання дітей з особливими освітніми потребами заклади загальної середньої освіти на підставі звернення батьків дитини або осіб, які їх замінюють, утворюють інклюзивні та/або спеціальні групи і класи.

2. Інклюзивне навчання - система освітніх послуг, гарантованих державою, що базується на принципах недискримінації, врахування багатоманітності людини, ефективного залучення та включення до освітнього процесу всіх його учасників.

Організація інклюзивного навчання у державних і комунальних закладах загальної середньої освіти здійснюється у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

3. Відповідно до індивідуальних особливостей освітньої діяльності для кожного учня з особливими освітніми потребами складається індивідуальна програма розвитку дитини - документ, що забезпечує індивідуалізацію навчання, визначає перелік необхідних психолого-педагогічних, корекційних потреб/послуг для розвитку дитини та розробляється групою фахівців з обов’язковим залученням батьків дитини з метою визначення конкретних навчальних стратегій і підходів до навчання.

Психолого-педагогічні послуги - комплексна система заходів з організації освітнього процесу та розвитку особи з особливими освітніми потребами, що передбачені індивідуальною програмою розвитку та надаються педагогічними працівниками закладів освіти, фахівцями інклюзивно-ресурсного центру.

Корекційно-розвиткові послуги (допомога) - комплексна система заходів супроводження дитини з особливими освітніми потребами у процесі навчання, що спрямовані на корекцію порушень шляхом розвитку особистості, її пізнавальної діяльності, емоційно-вольової сфери та мовлення.

4. Особистісно орієнтоване спрямування освітнього процесу для дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивному класі забезпечує асистент вчителя.

Освітні та соціальні потреби дітей із складними порушеннями розвитку під час їх перебування в закладі загальної середньої освіти задовольняються асистентом дитини - соціальним працівником, одним із батьків або особою, уповноваженою ними.

5. Навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами здійснюються за рахунок коштів освітніх субвенцій, державного та місцевих бюджетів, інших джерел, не заборонених законодавством, з урахуванням потреб дитини, визначених індивідуальною програмою розвитку.

Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки дітям з особливими освітніми потребами здійснюються у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки";

8) статтю 17 доповнити частиною четвертою такого змісту:

"4. Діти з особливими освітніми потребами залучаються до позакласної та позашкільної роботи з урахуванням їхнього віку, здібностей, інтересів, потреб, можливостей, індивідуальних особливостей освітньої діяльності та стану здоров’я";

9) статтю 18 після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:

"4. Зарахування дітей з особливими освітніми потребами до спеціальних закладів освіти, переведення з одного типу закладу до іншого та відрахування таких осіб здійснюються у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки".

У зв’язку з цим частини четверту - сьому вважати відповідно частинами п’ятою - восьмою;

частину восьму доповнити абзацом третім такого змісту:

"Діти з особливими освітніми потребами мають право на першочергове зарахування до початкової школи закладу загальної середньої освіти";

10) частину другу статті 21 викласти в такій редакції:

"2. Діти з особливими освітніми потребами забезпечуються допоміжними засобами для навчання в закладах освіти в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Соціальні потреби дітей із складними порушеннями розвитку під час їх перебування в загальноосвітньому навчальному закладі задовольняються асистентом дитини - соціальним працівником, батьками або особою, уповноваженою ними";

11) частину першу статті 25 після абзацу восьмого доповнити новим абзацом такого змісту:

"за роботу в інклюзивних класах (групах) - у граничному розмірі 20 відсотків".

У зв’язку з цим абзаци дев’ятий - дванадцятий вважати відповідно абзацами десятим - тринадцятим;

12) частину першу статті 29 доповнити абзацом сьомим такого змісту:

"здійснювати індивідуальний супровід дитини з особливими освітніми потребами під час її перебування у закладі загальної середньої освіти";

13) у статті 34:

частину другу після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Оцінювання навчальних досягнень дітей з особливими освітніми потребами здійснюється згідно з критеріями оцінювання, визначеними центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки".

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;

частину п’яту викласти в такій редакції:

"5. Випускникам закладів освіти, що забезпечують здобуття базової та профільної середньої освіти, видається відповідний документ про освіту. Зразки документів про загальну середню освіту затверджує центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки.

Документ про загальну середню освіту для дітей з порушенням зору виготовляється з урахуванням забезпечення доступності відтвореної на ньому інформації (з використанням шрифту Брайля) за рахунок коштів державного бюджету.

Виготовлення документів про загальну середню освіту здійснюється за рахунок коштів державного бюджету";

14) у частині третій статті 37:

після абзацу четвертого доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"забезпечують доступність будівель, споруд і приміщень закладів освіти згідно з державними будівельними нормами і стандартами;

здійснюють контроль щодо проектування, будівництва та реконструкції будівель, споруд, приміщень закладів освіти з урахуванням принципів універсального дизайну та/або розумного пристосування".

У зв’язку з цим абзаци п’ятий - одинадцятий вважати відповідно абзацами сьомим - тринадцятим;

після абзацу дванадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"забезпечують створення та функціонування інклюзивно-ресурсних центрів".

У зв’язку з цим абзац тринадцятий вважати абзацом чотирнадцятим.

3. У Законі України "Про позашкільну освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 46, ст. 393 із наступними змінами):

1) статтю 1 доповнити абзацами тринадцятим - шістнадцятим такого змісту:

"індивідуальна програма розвитку - документ, що забезпечує індивідуалізацію навчання особи з особливими освітніми потребами;

інклюзивне навчання - система освітніх послуг, гарантованих державою, що базується на принципах недискримінації, врахування багатоманітності людини, ефективного залучення та включення до освітнього процесу всіх його учасників;

інклюзивне освітнє середовище - сукупність умов, способів і засобів їх реалізації для спільного навчання, виховання, розвитку та соціалізації здобувачів освіти з урахуванням їхніх потреб та можливостей;

особа з особливими освітніми потребами - особа, яка потребує додаткової постійної чи тимчасової підтримки в освітньому процесі з метою забезпечення її права на позашкільну освіту";

2) статтю 6 доповнити частиною четвертою такого змісту:

"4. Держава створює умови для здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами з урахуванням їхніх індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів, а також забезпечує виявлення та усунення факторів, що перешкоджають реалізації прав і задоволенню потреб таких осіб у сфері позашкільної освіти";

3) статтю 8 після абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змісту:

"розвиток інклюзивного освітнього середовища у закладах позашкільної освіти, найбільш доступних і наближених до місця проживання дітей, у тому числі дітей з особливими освітніми потребами".

У зв’язку з цим абзаци восьмий - сімнадцятий вважати відповідно абзацами дев’ятим - вісімнадцятим;

4) у частині другій статті 9:

абзац третій доповнити словами "концесію, відчуження (продажу) землі, майна";

після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:

"створення належних умов для здобуття позашкільної освіти особами з особливими освітніми потребами".

У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п’ятим;

5) частину шосту статті 10 після абзацу шостого доповнити трьома новими  абзацами такого змісту:

"забезпечують створення належних умов для здобуття позашкільної освіти дітьми з особливими освітніми потребами з урахуванням їхніх індивідуальних потреб в умовах інклюзивного навчання;

забезпечують доступність будівель, споруд, приміщень закладів позашкільної освіти згідно з державними нормами і стандартами;

здійснюють контроль щодо проектування, будівництва та реконструкції будівель, споруд, приміщень закладів позашкільної освіти з урахуванням універсального дизайну та розумного пристосування".

У зв’язку з цим абзаци сьомий - тринадцятий вважати відповідно абзацами десятим - шістнадцятим;

6) у статті 18:

перше речення частини першої після слів "клубна робота" доповнити словами "дистанційна робота";

частину другу доповнити абзацами шостим та сьомим такого змісту:

"Заклади позашкільної освіти за потреби утворюють інклюзивні та/або спеціальні групи та інші організаційні форми для навчання осіб з особливими освітніми потребами.

Порядок організації інклюзивного навчання в закладах позашкільної освіти затверджується Кабінетом Міністрів України";

7) частину другу статті 20 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Соціальні потреби дітей із складними порушеннями розвитку під час їх перебування в закладі позашкільної освіти задовольняються асистентом дитини - соціальним працівником, одним із батьків або особою, уповноваженою ними";

8) статтю 22 доповнити частиною третьою такого змісту:

"3. Педагогічним працівникам закладів позашкільної освіти за роботу в інклюзивних групах встановлюється доплата у розмірі 20 відсотків";

9) статтю 26 доповнити частинами п’ятою і шостою такого змісту:

"5. Фінансування здобуття позашкільної освіти, у тому числі особами з особливими освітніми потребами, здійснюється за рахунок коштів освітніх субвенцій, державного та/або місцевих бюджетів, інших джерел, не заборонених законодавством.

Порядок та умови надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам затверджуються Кабінетом Міністрів України.

6. Ліцензування освітньої діяльності може здійснюватися за рішенням засновника (засновників) закладу позашкільної освіти.

Ліцензування, контроль за дотриманням ліцензійних умов, видача та анулювання ліцензій на освітню діяльність здійснюються у порядку, визначеному законодавством".

4. У Законі України "Про дошкільну освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 49, ст. 259 із наступними змінами):

1) абзац другий статті 2 після слів "права дитини" доповнити словами "у тому числі дитини з особливими освітніми потребами";

2) частину другу статті 3 після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:

"забезпечує доступну і безоплатну дошкільну освіту в державних і комунальних закладах дошкільної освіти дітям з особливими освітніми потребами з урахуванням особливостей їх інтелектуального, соціального і фізичного розвитку у тій формі, яка для них є найбільш зручною та ефективною".

У зв’язку з цим абзаци четвертий і п’ятий вважати відповідно абзацами п’ятим і шостим;

3) у статті 9:

частину першу після слів "майнового стану" доповнити словами "стану здоров’я, особливих освітніх потреб, складних життєвих умов";

частину другу доповнити абзацом другим такого змісту:

"Виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти стосовно дітей з особливими освітніми потребами забезпечується з урахуванням їхніх задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних психічних і фізичних можливостей та у тій формі, яка для кожної дитини є найбільш оптимальною";

абзац перший частини п’ятої після слова "Діти" доповнити словами "у тому числі діти з особливими освітніми потребами";

4) у статтю 11 включити частину п’яту такого змісту:

"5. За рекомендаціями інклюзивно-ресурсного центру та письмовою заявою батьків або осіб, які їх замінюють, заклад дошкільної освіти забезпечує доступ до освітнього процесу асистента дитини з особливими освітніми потребами. Асистент дитини з особливими освітніми потребами проходить медичний огляд відповідно до вимог законодавства";

5) абзац другий частини третьої статті 12 викласти в такій редакції:

"Для задоволення освітніх, соціальних потреб, організації корекційно-розвиткової роботи у складі закладів дошкільної освіти на підставі письмового звернення батьків або законних представників особи з особливими освітніми потребами в обов’язковому порядку утворюються інклюзивні та/або спеціальні групи для виховання і навчання дітей з особливими освітніми потребами";

6) абзац восьмий частини другої статті 14 викласти в такій редакції:

"в інклюзивних групах - не більше трьох дітей з особливими освітніми потребами";

7) у частині другій статті 19:

абзац другий після слів "до потреб населення" доповнити словами "враховуючи інтереси дітей з особливими освітніми потребами";

після абзацу одинадцятого доповнити двома новими абзацами  такого змісту:

"забезпечують доступність будівель, споруд і приміщень закладів дошкільної освіти згідно з державними будівельними нормами і стандартами;

здійснюють контроль щодо проектування, будівництва та реконструкції будівель, споруд, приміщень закладів дошкільної освіти з урахуванням принципів універсального дизайну та/або розумного пристосування".

У зв’язку з цим абзаци дванадцятий і тринадцятий вважати відповідно абзацами чотирнадцятим і п’ятнадцятим;

8) у статті 23:

частину першу після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Освітні програми можуть мати корекційно-розвитковий складник для дітей з особливими освітніми потребами".

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;

у частині дев’ятій слова "які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, тривалого лікування та реабілітації" та "Державної базової програми" замінити відповідно словами "з особливими освітніми потребами" та "Базового компонента дошкільної освіти";

9) частину другу статті 28 доповнити абзацом восьмим такого змісту:

"діти з особливими освітніми потребами, що зумовлені порушеннями інтелектуального розвитку та/або сенсорними та фізичними порушеннями, мають право на першочергове зарахування до закладів дошкільної освіти";

10) у статті 33:

в абзаці першому частини четвертої слова "які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, тривалого лікування та реабілітації" замінити словами "з особливими освітніми потребами";

у частині п’ятій слова "які потребують корекції зору, слуху, опорно-рухового апарату" замінити словами "з особливими освітніми потребами".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

1) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

2) забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
6 вересня 2018 року
№ 2541-VIII


 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: