open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.09.2018  № 768


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 жовтня 2018 р.
за № 1163/32615

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, НАКАЗУЮ:

1. У тексті Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 22 червня 2012 року № 758, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 липня 2012 року за № 1206/21518 (зі змінами), слова «загальнодержавні витрати» в усіх відмінках замінити словами «загальнодержавні видатки та кредитування» у відповідних відмінках.

2. Затвердити Зміни до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 грудня 2012 року № 1407, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 січня 2013 року за № 130/22662 (зі змінами), що додаються.

3. Департаменту державного бюджету Міністерства фінансів України та Департаменту методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку, звітності та розвитку Казначейства Державної казначейської служби України забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Департаменту забезпечення комунiкацiй та органiзацiйно-аналiтичної роботи Міністерства фінансів України у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім пункту 5 Змін, затверджених цим наказом, який набирає чинності з 01 грудня 2018 року, та підпункту 2 пункту 3, пункту 6 Змін, затверджених цим наказом, які набирають чинності з 01 січня 2019 року.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Міністра фінансів України відповідно до розподілу обов’язків та Голову Державної казначейської служби України.

В.о. Міністра

О. Маркарова

ПОГОДЖЕНО:


Голова Державної казначейської служби України

Т.Я. Слюз


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
20 вересня 2018 року № 768


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 жовтня 2018 р.
за № 1163/32615

ЗМІНИ
до Порядку казначейського обслуговування  державного бюджету за витратами

1. В абзаці четвертому пункту 1.2 розділу I слова «спільних протокольних рішень,» виключити.

2. Абзац перший пункту 2.4 розділу II після слів «нової установи» доповнити словами «або новоствореного розпорядника бюджетних коштів для отримання коштів державного бюджету в поточному бюджетному періоді».

3. У розділі V:

1) в абзаці п’ятому пункту 5.2 слова «протягом наступного робочого дня» виключити;

2) у пункті 5.3:

в абзаці першому слова «лист з обґрунтуванням необхідності здійснення перерозподілу відкритих асигнувань та» виключити;

в абзаці другому слова «листа та» виключити, слова «направляє головному розпоряднику лист з обґрунтуванням причин повернення коригувального розподілу» замінити словами «повертає головному розпоряднику коригувальний розподіл»;

друге речення абзацу третього доповнити словами «та лист із відповідним обґрунтуванням».

4. У пункті 6.4 розділу VI слова «протягом наступного робочого дня» виключити.

5. Підпункт 8.1.1 пункту 8.1 розділу VІІІ викласти в такій редакції:

«8.1.1. Головні розпорядники, яким законом про Державний бюджет України встановлено бюджетні призначення міжбюджетних трансфертів, за п’ятнадцять днів до початку бюджетного періоду подають до Казначейства на паперових та електронних носіях мережу в частині міжбюджетних трансфертів, до якої включається лише головний розпорядник, за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку.

Казначейство отриману інформацію вносить до єдиної бази даних мережі розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету.».

6. Розділ VІІІ викласти в такій редакції:

«VIII. Особливості здійснення окремих видатків державного бюджету

8.1. Процедури перерахування дотацій та субвенцій здійснюються у встановленому законодавством порядку. Під час їх здійснення мають місце такі регламентовані особливості (відмінності).

8.1.1. Головні розпорядники, яким законом про Державний бюджет України встановлено бюджетні призначення міжбюджетних трансфертів, за п’ятнадцять днів до початку бюджетного періоду подають до Казначейства на паперових та електронних носіях мережу в частині міжбюджетних трансфертів, до якої включається лише головний розпорядник, за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку.

Казначейство отриману інформацію вносить до єдиної бази даних мережі розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету.

8.1.2. Казначейство отримує від Мінфіну на паперових та електронних носіях помісячний розподіл міжбюджетних трансфертів, які надаються з державного бюджету місцевим бюджетам, за кодами бюджетів за відповідними місцевими бюджетами.

Казначейство відображає в обліку розпис міжбюджетних трансфертів за їх видами та територіями у розрізі місцевих бюджетів (додатки 25-27).

Головні управління Казначейства, управління (відділення) Казначейства доводять витяги з розпису до відома відповідних місцевих фінансових органів.

У разі внесення змін до розпису державного бюджету в частині міжбюджетних трансфертів, помісячного розподілу міжбюджетних трансфертів, які надаються з Державного бюджету України місцевим бюджетам, Казначейство відображає в обліку такі зміни.

Головні управління Казначейства, управління (відділення) Казначейства доводять повідомлення про зміни до розпису (додатки 28-30) до відповідних місцевих фінансових органів.

8.1.3. Казначейство протягом п’яти робочих днів після отримання від Мінфіну розпису (зміни до розпису) державного бюджету в частині міжбюджетних трансфертів, помісячного розподілу міжбюджетних трансфертів, які надаються з державного бюджету місцевим бюджетам, за кодами бюджетів за відповідними місцевими бюджетами (зміни до помісячного розподілу) доводить розпис, помісячний розподіл (зміни до них) на паперових носіях до головних розпорядників, яким законом про Державний бюджет України встановлено бюджетні призначення міжбюджетних трансфертів.

8.1.4. Розпорядники бюджетних коштів місцевих бюджетів через фінансові органи Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій надають інформацію щодо взятих бюджетних зобов’язань у розрізі міських (міст обласного значення) та районних бюджетів (якщо зазначене передбачено нормативно-правовими актами) до Головних управлінь Казначейства, які в свою чергу надають узагальнену інформацію до Казначейства.

Казначейство інформує головних розпорядників та Мінфін про бюджетні зобов’язання в частині міжбюджетних трансфертів.

8.1.5. Відкриття асигнувань із загального фонду державного бюджету за міжбюджетними трансфертами здійснюється Казначейством із дотриманням вимог, визначених нормативно-правовими актами, що регламентують порядок перерахування міжбюджетних трансфертів, на підставі помісячного розпису асигнувань загального фонду державного бюджету, помісячного розподілу міжбюджетних трансфертів за територіями у розрізі місцевих бюджетів, доручень Кабінету Міністрів України, Мінфіну з урахуванням бюджетних зобов’язань (якщо надання міжбюджетних трансфертів з урахуванням бюджетних зобов’язань передбачено нормативно-правовими актами). Відкриття асигнувань за захищеними видатками здійснюється в перший робочий день місяця або інший термін, передбачений нормативно-правовими актами.

Відкриття асигнувань із спеціального фонду державного бюджету за міжбюджетними трансфертами здійснюється на підставі виписки з рахунків, відкритих за відомчою ознакою, помісячного розпису спеціального фонду державного бюджету, помісячного розподілу міжбюджетних трансфертів за територіями у розрізі місцевих бюджетів.

8.1.6. На підставі розпорядчого документа Казначейства суми відкритих асигнувань зараховуються на рахунки, передбачені для обліку відкритих асигнувань відповідним головним розпорядникам.

8.1.7. Головним розпорядникам надається зведена виписка з рахунків відкритих асигнувань за узагальненими показниками загального/спеціального фонду Державного бюджету України у розрізі місцевих бюджетів (додаток 21) та інформація щодо бюджетних зобов’язань (якщо надання міжбюджетних трансфертів з урахуванням бюджетних зобов’язань передбачено нормативно-правовими актами).

На підставі зведеної виписки з рахунків відкритих асигнувань за узагальненими показниками загального/спеціального фонду Державного бюджету України головні розпорядники протягом трьох робочих днів після її отримання надають на паперових та електронних носіях Казначейству реєстри на перерахування міжбюджетних трансфертів (далі - реєстри) окремо за кожною областю та м. Києвом у розрізі місцевих бюджетів за кожною бюджетною програмою за формою згідно з додатком 31 до цього Порядку.

На підставі письмового звернення головного розпорядника реєстри може складати Казначейство. У цьому разі замість підписів керівника та головного бухгалтера ставиться позначка «Сформовано ДКСУ: виконавець _____________________».

Отримані реєстри, підписані відповідальними особами головного розпорядника, перевіряються Казначейством в автоматизованому режимі щодо відповідності помісячному розпису асигнувань загального/спеціального фонду державного бюджету, помісячному розподілу міжбюджетних трансфертів за територіями у розрізі місцевих бюджетів та інформації щодо бюджетних зобов’язань (якщо надання трансфертів з урахуванням бюджетних зобов’язань передбачено нормативно-правовими актами).

Відповідальні особи, уповноважені підписувати документи, визначаються головним розпорядником.

За правильність складання та своєчасність надання до Казначейства реєстрів відповідають головні розпорядники.

У разі невідповідності цим даним реєстри повертаються головному розпоряднику на доопрацювання з відповідною відміткою разом із протоколом розбіжностей за підписом посадової особи, яка перевіряла реєстри.

8.1.8. Казначейство перераховує суми міжбюджетних трансфертів на відповідні рахунки для обліку надходжень місцевих бюджетів, відкриті в Казначействі на ім’я органів Казначейства у розрізі місцевих бюджетів та кодів бюджетної класифікації, на підставі реєстрів, наданих головними розпорядниками.

Казначейство надає головним розпорядникам виписку з рахунку (додаток 23) за результатами попереднього операційного дня.

8.1.9. За умови прийняття головним розпорядником рішення щодо перерозподілу або відкликання раніше відкритих асигнувань відповідно до нормативно-правових актів із перерозподілу обсягів міжбюджетних трансфертів, змін до розпису асигнувань державного бюджету або помилково здійснених операцій головний розпорядник подає до Казначейства лист на коригування (у разі наявності письмового звернення головного розпорядника щодо складання реєстрів Казначейством) або коригувальний реєстр за формою згідно з додатком 32 до цього Порядку.

Казначейство для здійснення коригувальних операцій надсилає в електронному вигляді запит до Головного управління Казначейства щодо залишків невикористаних відкритих асигнувань, відсутності в обліку зареєстрованих бюджетних фінансових зобов’язань, згоди місцевого фінансового органу на проведення перерозподілу або відкликання раніше відкритих асигнувань.

Проведення коригувальних операцій із відкликання коштів з відповідних рахунків для обліку надходжень місцевих бюджетів здійснюється Головним управлінням Казначейства (управлінням (відділенням) Казначейства) на підставі платіжного доручення, наданого місцевим фінансовим органом.

Проведення решти коригувальних операцій із відкликання коштів та відкритих асигнувань здійснюється Казначейством на підставі коригувальних реєстрів.

У разі відсутності на рахунках місцевих бюджетів залишків невикористаних відкритих асигнувань, наявності в обліку зареєстрованих бюджетних фінансових зобов’язань або ненадання згоди місцевим фінансовим органом щодо проведення коригування Казначейство надсилає головному розпоряднику лист з обґрунтуванням причин невиконання коригування та повертає коригувальний реєстр.

8.2. Перерахування міжбюджетних трансфертів за бюджетними програмами, бюджетні призначення за якими встановлено законом про Державний бюджет України за кодом відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 351, здійснюється таким чином:

8.2.1. Надання розпису, відкриття асигнувань, зарахування асигнувань на узагальнені рахунки відкритих асигнувань здійснюються відповідно до підпунктів 8.1.2, 8.1.5-8.1.8 пункту 8.1 цього розділу з урахуванням такого:

Казначейство за дорученням Мінфіну складає реєстри;

Казначейство надає Мінфіну інформацію про здійснені видатки за міжбюджетними трансфертами в розрізі відповідних бюджетних програм та кодів економічної класифікації видатків бюджету.

8.2.2. Казначейство надає Мінфіну узагальнену інформацію щодо стану перерахування міжбюджетних трансфертів у розрізі місцевих бюджетів в електронному вигляді.

8.3. У процесі виконання державного та місцевих бюджетів між бюджетами у визначеному законодавством порядку можуть виникати взаємні розрахунки в частині міжбюджетних відносин. Такі питання врегульовуються шляхом видання наказів Казначейства, підготовлених на підставі актів Кабінету Міністрів України, наказів Мінфіну, розрахунків за міжбюджетними трансфертами тощо.

Взаємні розрахунки - розрахунки, які виникають між бюджетами в процесі планування та виконання бюджетів.

Взаємні розрахунки виникають у разі зміни адміністративно-територіального розподілу, законодавства, підпорядкованості бюджетних установ та організацій або в інших випадках, передбачених законодавством.

Взаємні розрахунки між державним та місцевими бюджетами мають бути завершені до кінця бюджетного періоду, якщо інше не передбачено законодавством.».

7. Пункт 11.4 розділу XI викласти в такій редакції:

«11.4. Окремі видатки Міністерства оборони України та деяких головних розпорядників (за окремими кодами бюджетної класифікації видатків, перелік яких погоджується відповідним головним розпорядником та Казначейством) незалежно від суми разового платежу здійснюються тільки на підставі платіжних доручень. Тобто здійснення видатків, якщо вони містять відомості, що становлять державну таємницю та/або мають гриф «Таємно», проводиться без подання підтвердних документів. У випадках проведення розрахунків на умовах авансування до органів Казначейства протягом трьох робочих днів після завершення терміну поставки товарів, виконання робіт, надання послуг подається лист-повідомлення про отримання товарів, робіт та послуг. Розпорядники бюджетних коштів та одержувачі бюджетних коштів забезпечують проведення таких операцій відповідно до законодавства.».

8. У пункті 14.1 розділу XIV:

в абзаці другому слова «в системі органів Казначейства» замінити словами «в органах Казначейства, крім випадків, передбачених окремими рішеннями Кабінету Міністрів України»;

в абзаці третьому слова «спільних протокольних рішень» замінити словами «договорів або інших документів, укладених учасниками розрахунків,».

9. У тексті Порядку:

слова «Казначейство України», «Мінфін України» в усіх відмінках замінити відповідно словом «Казначейство» та словом «Мінфін» у відповідних відмінках;

слова «вищі навчальні заклади», «вищі навчальні заклади I-IV рівнів акредитації» замінити словами «заклади вищої освіти», слова «Вищі навчальні заклади» замінити словами «Заклади вищої освіти».

10. У додатках до Порядку:

1) додатки 1, 2, 9-12, 15-18, 22 викласти в новій редакції, що додаються;

2) доповнити Порядок після додатка 30 новими додатками 31, 32, що додаються.

У зв’язку з цим додатки 31-39 вважати відповідно додатками 33-41;

3) додаток 41 викласти в новій редакції, що додається.

11. У тексті Порядку посилання на додатки 31-39 замінити посиланнями відповідно на додатки 33-41.

Директор Департаменту
державного бюджетуВ.П. Лозицький


Додаток 1
до Порядку казначейського
обслуговування державного бюджету
за витратами
(пункт 2.1)

МЕРЕЖА
розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету
в 20___ році

Код відомчої класифікації видатків
та кредитування бюджету (КВК) ________________________________________________
(найменування розпорядника бюджетних коштів)

№ з/п

Код розпорядника/ одержувача бюджетних коштів за Єдиним реєстром розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів

Код за ЄДРПОУ*

Найменування установи (організації) (скорочене та повне)**

Рівень розпорядника/ одержувача бюджетних коштів (РРК)***

Код розпорядника бюджетних коштів вищого рівня****

Код органу Державної казначейської служби

Найменування органу Державної казначейської служби

Код відповідального виконавця бюджетних програм

1

2

3

4

5

6

7

8

9

М.П.

Керівник установи (організації)

_____________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)


Головний бухгалтер
(начальник планово-фінансового
управління/відділу)

_____________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

__________
* Якщо одержувачем бюджетних коштів є фізична особа - підприємець, зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті / запис в електронному безконтактному носії або в паспорті проставлено слово «відмова»).
** Якщо одержувачем бюджетних коштів є фізична особа - підприємець, зазначаються прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи - підприємця.
*** Рівень розпорядника/одержувача бюджетних коштів визначається таким чином: головному розпоряднику присвоюється код 1; розпорядникам коштів нижчого рівня, що мають власну мережу,- 2; бюджетним установам, що не мають мережі,- 3; одержувачам бюджетних коштів - 9.
**** Код розпорядника бюджетних коштів вищого рівня за Єдиним реєстром розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів (головного розпорядника бюджетних коштів або розпорядника бюджетних коштів нижчого рівня).Додаток 2
до Порядку казначейського
обслуговування державного бюджету
за витратами
(пункт 2.1)

РЕЄСТР ЗМІН № _______ від __________
до мережі розпорядників та одержувачів коштів Державного бюджету
в 20___ році

Код відомчої класифікації видатків
та кредитування бюджету (КВК) ________________________________________________
(найменування розпорядника бюджетних коштів)

№ з/п

Код розпорядника/ одержувача бюджетних коштів за Єдиним реєстром розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів

Код за ЄДРПОУ*

Найменування установи (організації) (скорочене та повне)**

Рівень розпорядника/ одержувача бюджетних коштів (РРК)***

Код розпорядника бюджетних коштів вищого рівня****

Код органу Державної казначейської служби

Найменування органу Державної казначейської служби

Код відповідального виконавця бюджетних програм

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

М.П.

Керівник установи (організації)

_____________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)


Головний бухгалтер
(начальник планово-фінансового
управління/відділу)

_____________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

__________
* Якщо одержувачем бюджетних коштів є фізична особа - підприємець, зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті / запис в електронному безконтактному носії або в паспорті проставлено слово «відмова»).
** Якщо одержувачем бюджетних коштів є фізична особа - підприємець, зазначаються прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи - підприємця.
*** Рівень розпорядника/одержувача бюджетних коштів визначається таким чином: головному розпоряднику присвоюється код 1; розпорядникам коштів нижчого рівня, що мають власну мережу,- 2; бюджетним установам, що не мають мережі,- 3; одержувачам бюджетних коштів - 9.
**** Код розпорядника бюджетних коштів вищого рівня за Єдиним реєстром розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів (головного розпорядника бюджетних коштів або розпорядника бюджетних коштів нижчого рівня).Додаток 9
до Порядку казначейського
обслуговування державного бюджету
за витратами
(пункт 3.2)

РОЗПОДІЛ ПОКАЗНИКІВ ЗВЕДЕНИХ КОШТОРИСІВ


Додаток 10
до Порядку казначейського
обслуговування державного бюджету
за витратами
(пункт 3.2)

РОЗПОДІЛ ПОКАЗНИКІВ ЗВЕДЕНИХ ПЛАНІВ АСИГНУВАНЬ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ (ЗА ВИНЯТКОМ НАДАННЯ КРЕДИТІВ З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ) (РОЗПОДІЛ ПОКАЗНИКІВ ЗВЕДЕНИХ ПЛАНІВ НАДАННЯ КРЕДИТІВ ІЗ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ)


Додаток 11
до Порядку казначейського
обслуговування державного бюджету
за витратами
(пункт 3.2)

РОЗПОДІЛ ПОКАЗНИКІВ ЗВЕДЕНИХ ПЛАНІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ (ЗА ВИНЯТКОМ ВЛАСНИХ НАДХОДЖЕНЬ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ ТА ВІДПОВІДНИХ ВИДАТКІВ)


Додаток 12
до Порядку казначейського
обслуговування державного бюджету
за витратами
(пункт 3.2)

ЗВЕДЕННЯ ПОКАЗНИКІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ


Додаток 15
до Порядку казначейського
обслуговування державного бюджету
за витратами
(пункт 4.4)

РЕЄСТР ЗМІН
РОЗПОДІЛУ ПОКАЗНИКІВ ЗВЕДЕНИХ КОШТОРИСІВ


Додаток 16
до Порядку казначейського
обслуговування державного бюджету
за витратами
(пункт 4.4)

РЕЄСТР ЗМІН
РОЗПОДІЛУ ПОКАЗНИКІВ ЗВЕДЕНИХ ПЛАНІВ АСИГНУВАНЬ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ  (ЗА ВИНЯТКОМ НАДАННЯ КРЕДИТІВ З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ) (РОЗПОДІЛУ ПОКАЗНИКІВ ЗВЕДЕНИХ ПЛАНІВ  НАДАННЯ КРЕДИТІВ ІЗ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ)


Додаток 17
до Порядку казначейського
обслуговування державного бюджету
за витратами
(пункт 4.4)

РЕЄСТР ЗМІН
РОЗПОДІЛУ ПОКАЗНИКІВ ЗВЕДЕНИХ ПЛАНІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ (ЗА ВИНЯТКОМ ВЛАСНИХ НАДХОДЖЕНЬ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ ТА ВІДПОВІДНИХ ВИДАТКІВ)


Додаток 18
до Порядку казначейського
обслуговування державного бюджету
за витратами
(пункт 4.4)

РЕЄСТР ЗМІН
ЗВЕДЕННЯ ПОКАЗНИКІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ


Додаток 22
до Порядку казначейського
обслуговування державного бюджету
за витратами
(пункт 5.2)

РОЗПОДІЛ
ВІДКРИТИХ АСИГНУВАНЬДодаток 31
до Порядку казначейського
обслуговування державного бюджету
за витратами
(пункт 8.1)

РЕЄСТР
на перерахування міжбюджетних трансфертів

_______________________________
(область / м. Київ)

Код відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету (КВК) _______

__________________________________________
(найменування головного розпорядника бюджетних коштів)

Код та найменування програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету (КПКВК) ____________________________________________________________

Код класифікації доходів (ККД) _______________________________

(грн)

№ з/п

Код бюджету

Найменування бюджету

КЕКВ

№ рахунку

Сума

Примітка*

загальний фонд

спеціальний фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

Усього

 

 

Керівник установи

_______________
(підпис)

__________________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

______________
(підпис)

__________________________
(ініціали, прізвище)

М.П.

__________
* Наводиться інформація щодо нормативно-правових актів, на підставі яких здійснюється перерахування відповідного міжбюджетного трансферту, напрямів його використання тощо.Додаток 32
до Порядку казначейського
обслуговування державного бюджету
за витратами
(пункт 8.1)

КОРИГУВАЛЬНИЙ РЕЄСТР

_________________________________________________
(область / м. Київ)


Код відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету (КВК) _______

__________________________________________
(найменування головного розпорядника бюджетних коштів)

Код та найменування програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету (КПКВК) ____________________________________________________________

Код класифікації доходів (ККД) _______________________________

(грн)

№ з/п

Код бюджету

Найменування бюджету

КЕКВ

№ рахунку

Сума

Примітка*

загальний фонд

спеціальний фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

Разом
УсьогоКерівник установи

_______________
(підпис)

__________________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

______________
(підпис)

__________________________
(ініціали, прізвище)

М.П.

__________
* Наводиться інформація щодо нормативно-правових актів, на підставі яких здійснюється перерахування відповідного міжбюджетного трансферту, напрямів його використання тощо.Додаток 41
до Порядку казначейського
обслуговування державного бюджету
за витратами
(пункт 13.6)

ДОВІДКА
про операції в іноземній валюті

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: