open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

НАКАЗ

26.11.2015  № 265


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 грудня 2015 р.
за № 1562/28007

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Національного агентства України з питань державної служби № 100-19 від 29.05.2019}

Про затвердження Порядку складання та подання запитів на інформацію, розпорядником якої є Національне агентство України з питань державної служби

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 05 травня 2011 року № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади» та з метою приведення у відповідність власних нормативно-правових актів НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок складання та подання запитів на інформацію, розпорядником якої є Національне агентство України з питань державної служби, що додається.

2. Затвердити форму запиту на інформацію, розпорядником якої є Національне агентство України з питань державної служби, що додається.

3. Установити, що Національне агентство України з питань державної служби:

є розпорядником інформації, яка отримана або створена в процесі здійснення ним своїх повноважень та яка перебуває у його володінні;

не є розпорядником інформації за запитами на інформацію:

стосовно інформації інших державних органів України, органів влади інших держав, міжнародних організацій;

стосовно інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або яка потребує створення в інший спосіб.

4. Визначити відділ інформаційного супроводу та зв’язків з громадськістю Управління стратегічного планування та інформаційно-аналітичного забезпечення відповідальним структурним підрозділом для забезпечення доступу до публічної інформації.

5. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Національного агентства України з питань державної служби від 17 грудня 2012 року № 240 «Про затвердження Порядку складання та подання запитів на отримання публічної інформації, розпорядником якої є Національне агентство України з питань державної служби», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03 січня 2013 року за № 45/22577.

6. Управлінню стратегічного планування та інформаційно-аналітичного забезпечення в установленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

7. Визначити Управління ресурсного забезпечення та інформаційних технологій відповідальним за оприлюднення публічної інформації.

8. Управлінню ресурсного забезпечення та інформаційних технологій забезпечити розміщення цього наказу на офіційному веб-сайті Національного агентства України з питань державної служби після його державної реєстрації.

9. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

10. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова

К.О. Ващенко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Національного агентства
України з питань
державної служби
26.11.2015  № 265


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 грудня 2015 р.
за № 1562/28007

ПОРЯДОК
складання та подання запитів на інформацію, розпорядником якої є Національне агентство України з питань державної служби

I. Загальні положення

1. Право на доступ до публічної інформації гарантується максимальним спрощенням процедури подання запиту на інформацію.

2. Запит на інформацію (далі – Запит) – прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

Публічною інформацією, розпорядником якої є Нацдержслужба, визначається відображена та задокументована в Нацдержслужбі будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання Нацдержслужбою своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у її володінні.

3. Доступ до публічної інформації Нацдержслужби забезпечується шляхом надання інформації за Запитами, а також у формі відкритих даних на офіційному веб-сайті Нацдержслужби.

4. Запитувачами публічної інформації відповідно до статті 12 Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон) є фізичні, юридичні особи та об'єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень.

5. Цей Порядок не поширюється на відносини щодо отримання інформації суб’єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються Законом України «Про звернення громадян».

6. Публічна інформація, розпорядником якої є Нацдержслужба, оприлюднюється на офіційному веб-сайті Нацдержслужби відповідно до статті 15 Закону.

7. Задоволення Запиту Нацдержслужба здійснює з урахуванням положень статті 21 Закону.

8. Громадський контроль за забезпеченням Нацдержслужбою доступу до публічної інформації здійснюється відповідно до частини другої статті 17 Закону.

II. Складання та подання запитів на інформацію

1. Запитувач має право звернутися до Нацдержслужби із Запитом незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання Запиту.

2. Запит може бути індивідуальним або колективним.

3. Запит подається до Нацдержслужби в усній формі під час особистого прийому чи за телефоном, у письмовій формі шляхом надсилання поштою, факсом, електронною поштою на вибір запитувача.

4. Письмовий Запит подається в довільній формі або з використанням відповідної форми Запиту.

5. Форма Запиту розміщується на офіційному веб-сайті Нацдержслужби в рубриці «Доступ до публічної інформації».

6. Запит повинен містити:

ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено Запит, якщо запитувачу це відомо;

підпис і дату за умови подання Запиту в письмовій формі.

7. Якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) запитувач не може подати письмовий Запит, його має оформити відповідальна особа з питань доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Нацдержслужба, обов’язково зазначивши в Запиті своє ім’я, контактний телефон, та надати копію Запиту особі, яка його подала.

8. На вимогу запитувача на першому аркуші копії Запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування розпорядника інформації, дати надходження та вхідного номера Запиту. Така копія повертається запитувачу.

Начальник Управління
стратегічного планування
та інформаційно-аналітичного
забезпеченняГ.І. Балковенко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Національного агентства
України з питань
державної служби
26.11.2015  № 265

ФОРМА ЗАПИТУ
на інформацію, розпорядником якої є Національне агентство України з питань державної служби

Розпорядник інформації

Національне агентство України з питань державної служби

ЗАПИТ
на отримання публічної інформації, розпорядником якої є Нацдержслужба

Прізвище, ім’я, по батькові
(для фізичних осіб).

Найменування організації
(для юридичних осіб).

Найменування об’єднання громадян
(для об’єднання громадян без статусу юридичної особи)

Поштова адреса, електронна адреса, контактний номер телефону запитувача


Прошу відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» надати:

Загальний опис інформації або вид, назва, реквізити, зміст документа


Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк (необхідне зазначити):

Поштою

(Зазначити поштову адресу)

Факсом

(Зазначити номер факсу)

Електронною поштою

(Зазначити e-mail)

Контактний телефон запитувача


Дата подання запиту ___________

Посада, прізвище, ініціали посадової особи, яка отримала запит

Підпис запитувача _____________

Підпис посадової особи, яка отримала запит __________________

__________
Примітки:1. Система обліку, що містить інформацію про документи, які перебувають у володінні Національного агентства України з питань державної служби, розміщена на офіційному веб-сайті Національного агентства України з питань державної служби: www.nads.gov.ua.


2. Запит може бути поданий:
на поштову адресу: 01601, м. Київ, вул. Прорізна, 15, Національне агентство України з питань державної служби (на конверті зазначати: «Публічна інформація»);
на електронну адресу Нацдержслужби: zagal@nads.gov.ua;
за телефоном (044) 256-00-15.


3. У Запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації.


4. Відповідь на Запит надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п’яти робочих днів з дня надходження Запиту.


5. У разі коли Запит стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин з дня отримання Запиту.


6. У разі коли Запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду Запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня надходження Запиту.


7. Інформація на Запит надається безкоштовно.


8. У разі якщо задоволення Запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом більше ніж 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк. У такому випадку протягом п’яти робочих днів з дня находження Запиту запитувачу направляється рахунок для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за Запитом, розпорядником якої є Нацдержслужба.


9. У задоволенні Запиту може бути відмовлено у таких випадках:
Нацдержслужба не володіє і не зобов’язана відповідно до її компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено Запит;
інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації»;
запитувачем не оплачені фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком документів, відповідно до примітки 8;
не дотримано вимог до складання та подання Запиту, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», а саме не зазначено:
прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;
загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
підпис і дату за умови подання Запиту в письмовій формі.


10. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності Нацдержслужби до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

Начальник Управління
стратегічного планування
та інформаційно-аналітичного
забезпеченняГ.І. Балковенко

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: