open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 23 серпня 2016 р. № 591
Київ

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 502 від 20.06.2018}

Про внесення змін до Правил користування електричною енергією для населення

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до Правил користування електричною енергією для населення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 1999 р. № 1357 (Офіційний вісник України, 1999 р., № 30, ст. 1543; 2000 р., № 44, ст. 1892; 2001 р., № 40, ст. 1806; 2006 р., № 1-2, ст. 37; 2007 р., № 42, ст. 1675; 2009 р., № 54, ст. 1866; 2012 р., № 11, ст. 403), зміни, що додаються.

2. Міністерству енергетики та вугільної промисловості у тримісячний строк розробити та затвердити методику визначення технологічних втрат електричної енергії в електричних мережах, трансформаторних пунктах, які належать побутовим споживачам (населенню).

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 37ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 серпня 2016 р. № 591

ЗМІНИ,
що вносяться до Правил користування електричною енергією для населення

1. В абзаці першому пункту 1 слова “(далі - споживачі електричної енергії)” виключити.

2. Пункти 2 і 3 викласти в такій редакції:

“2. У цих Правилах наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

відмова в доступі до об’єкта побутового споживача - дії та/або бездіяльність побутового споживача (власника або користувача об’єкта споживача) та/або власника, користувача земельної ділянки, на яких розташований/розміщений об’єкт побутового споживача, внаслідок яких створюються перешкоди представникам електропостачальника (електророзподільного підприємства) виконувати свої функції, передбачені цими Правилами, що засвідчується відповідним актом про недопуск;

вузол обліку - сукупність змонтованих та встановлених на одному щиті або в одній шафі засобів обліку та устаткування автоматичного відключення чи обмеження потужності;

генеруюча установка приватного домогосподарства (далі - генеруюча установка) - комплекс взаємопов’язаних устаткування і споруд, призначених для виробництва електричної енергії, перетвореної з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру, які встановлені в межах приватного домогосподарства;

договір про купівлю-продаж електричної енергії за “зеленим” тарифом - правочин, який спрямований на врегулювання цивільних прав та обов’язків між побутовим споживачем та електропостачальником під час купівлі-продажу за “зеленим” тарифом виробленої електричної енергії з енергії сонячного випромінювання та/або з енергії вітру генеруючими установками приватного домогосподарства;

електрична мережа - підстанції, розподільні установки та електричні лінії, призначені для передачі та розподілу енергії, до яких безпосередньо приєднана електроустановка споживача;

електророзподільне підприємство - суб’єкт господарювання, що провадить діяльність з розподілу електричної енергії відповідно до ліцензії;

електропостачальник - учасник ринку електричної енергії України, який купує електричну енергію на цьому ринку з метою її продажу та/або постачання споживачам;

електроустановка - комплекс взаємопов’язаних устаткування і споруд, призначених для виробництва або перетворення, передачі, розподілу та споживання електричної енергії;

засоби обліку - засоби вимірювальної техніки, у тому числі лічильники, трансформатори струму та напруги, кола обліку, які використовуються для визначення обсягу електричної енергії та величини споживання електричної потужності та є складовою вузла обліку;

контрольний огляд вузла обліку - візуальне обстеження цілісності вузла обліку, цілісності пломб, відбитків тавр та індикаторів дії впливу постійного (змінного) магнітного, електричного та/або електромагнітного полів, установлених на ньому відповідно до акта про пломбування, зняття показів засобу обліку та виявлення самовільних підключень поза засобом обліку, виявити які представники електропостачальника мають можливість без використання спеціальних технічних засобів або часткового демонтажу будівельних та/або оздоблювальних конструкцій;

межа розподілу - точка розділу елементів електричної мережі між власниками суміжних електроустановок;

непобутові потреби - споживання (використання) електричної енергії на об’єкті побутового споживача для задоволення потреб підприємницької, господарської діяльності;

об’єкт побутового споживача - житловий будинок (частина будинку), квартира або будівля, які розміщені за однією адресою та належать одній фізичній особі або декільком фізичним особам на правах власності або користування;

особовий рахунок побутового споживача - сукупність даних про об’єкт побутового споживача (назва, місцезнаходження, потужність об’єкта, місце облаштування вузла обліку, вид тарифу, кількість спожитої та оплаченої електричної енергії, наявність пільг та/або субсидій, відомості про всі зміни, які відбулися під час користування побутовим споживачем електричною енергією тощо), отриманих електропостачальником відповідно до законодавства та внесених ним до єдиної системи (реєстру) за певним номером для ідентифікації об’єкта побутового споживача;

підключення до електричної мережі - виконання операції комутації в місцях контактних з’єднань електропроводки з метою подачі напруги на електроустановку (електроустановки);

побутові потреби - споживання (використання) електричної енергії для задоволення умов проживання та/або перебування фізичних осіб на об’єкті побутового споживача, включаючи прибудинкову (присадибну територію), в тому числі для індивідуального будівництва (реконструкції) об’єктів приватного домогосподарства, крім потреб підприємницької, господарської діяльності;

побутовий споживач - фізична особа, яка використовує електричну енергію для задоволення власних побутових потреб на підставі договору про користування електричною енергією з електропостачальником;

потужність об’єкта споживача (далі - потужність) - максимальна величина потужності за одночасного ввімкнення струмоприймачів на об’єкті побутового споживача, визначена на підставі проектних рішень та зазначена у договорі про користування електричною енергією;

приватне домогосподарство - об’єкт побутового споживача, на якому електрична енергія використовується для задоволення побутових потреб відповідно до укладеного договору про користування електричною енергією;

самовільне підключення - споживання електричної енергії без укладення з електропостачальником договору про користування електричною енергією або підключення з порушенням цих Правил;

середньодобовий обсяг споживання - середня величина обсягу електричної енергії, яка спожита протягом доби, за певну кількість днів;

споруда - будівельна система, яка пов’язана із землею, створена з будівельних матеріалів, устаткування та обладнання в результаті виконання будівельно-монтажних робіт і призначена для встановлення елементів обладнання об’єктів електроенергетики (генеруючої установки) приватних домогосподарств;

струмоприймач - пристрій, призначений для перетворення електричної енергії в інший вид енергії;

тариф - встановлена уповноваженим органом відповідно до законодавства ціна за одиницю обсягу електричної енергії (1 кВт·год);

технічна перевірка - виконання комплексу робіт із метою визначення відповідності стану засобу обліку та/або таврування, параметрів часових зон чи роботи керуючої програми; відповідності стану електропроводки та електроустановок від межі балансової належності до точки обліку цим Правилам та іншим нормативно-правовим актам; виявлення самовільного підключення, використання “штучного нуля”, порушення роботи засобу обліку електричної енергії;

облаштування вузла обліку - здійснення комплексу організаційно-технічних заходів з організації вимірювання та обліку обсягів електричної енергії та величини потужності на об’єкті побутового споживача, що використовується в певний момент часу.

3. Споживання електричної енергії здійснюється на підставі договору про користування електричною енергією між побутовим споживачем і електропостачальником, що розробляється енергопостачальником згідно з Типовим договором про користування електричною енергією (додаток 1) і укладається на три роки.

Договір про користування електричною енергією (далі - договір) вважається продовженим на кожен наступний рік, якщо за місяць до закінчення зазначеного строку жодна із сторін не заявила про розірвання договору або про внесення до нього змін.

Електропостачальник, що здійснює постачання електричної енергії на закріпленій території, не має права відмовити побутовому споживачу, електроустановки якого розташовані на такій території, в укладенні договору за умови, що нова електроустановка побутового споживача приєднана або потужність для діючої електроустановки побутового споживача збільшена в установленому законодавством порядку.

Для укладення договору побутовий споживач звертається до електропостачальника з письмовою заявою та пред’являє оригінали таких документів:

паспорта;

реєстраційного номера облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, - паспорта з відміткою відповідного контролюючого органу);

документа, що підтверджує право власності чи користування на об’єкт споживача або права власності чи користування на земельну ділянку (на період будівництва об’єкта споживача).

Побутовий споживач має право подати заяву та необхідні документи (далі - пакет документів) особисто або через уповноваженого представника чи надіслати його поштою рекомендованим листом з описом вкладення. У разі подання заяви поштою до неї додаються копії документів, передбачені абзацами п’ятим - сьомим цього пункту. Надані уповноваженим представником або надіслані поштою копії документів мають бути завірені відповідно до законодавства.

У разі коли пакет документів подається уповноваженим представником побутового споживача, пред’являються документи, що посвідчують особу представника та засвідчують його повноваження.

Під час подання необхідних документів побутовий споживач надає дозвіл на обробку, використання та зберігання його персональних даних у межах, необхідних для здійснення електропостачальником постачання електричної енергії та розрахунків за неї.

Електропостачальник під час отримання документів зобов’язаний перевірити заповнену заяву та наявність повного їх комплекту.

У разі коли побутовим споживачем або його представником надано пакет документів не в повному обсязі або коли надані документи не завірені в установленому законодавством порядку, електропостачальник у той же день (якщо надається пакет документів особисто) або протягом двох робочих днів (якщо надсилається пакет документів поштою) повертає побутовому споживачу або його представнику пакет документів та письмово повідомляє з відповідним обґрунтуванням про відмову в укладенні договору.

Електропостачальник протягом 10 робочих днів з дня подання побутовим споживачем заяви та пакета документів готує у двох примірниках проект договору, підписує та надає його особисто чи надсилає поштою побутовому споживачу або його представнику для ознайомлення та підписання. Побутовий споживач або його представник повертає енергопостачальнику протягом 10 робочих днів один примірник підписаного договору.

У договорі електропостачальник зазначає межу розподілу (розмежування балансової належності електричних мереж та/або експлуатаційної відповідальності сторін) відповідно до складеного під час приєднання об’єкта споживача відповідного акта, який є додатком до договору.

Під час підготовки проекту договору на об’єкті побутового споживача електропостачальник проводить контрольний огляд вузла обліку (засобу обліку), складає акт про збереження пломб за формою, визначеною у додатку 3 до цих Правил. Акт про збереження пломб є додатком до договору.

У разі використання побутовим споживачем частини електричної енергії на непобутові потреби для забезпечення електроустановок, загальна потужність яких не перевищує 0,6 кВт, встановлення на його об’єкті окремого засобу обліку з метою обліку цих потреб не є обов’язковим. У такому випадку побутовий споживач складає у двох примірниках акт розподілу електричної енергії на побутові та непобутові потреби за формою, визначеною у додатку 4 до цих Правил, та надає цей акт електропостачальнику на ознайомлення та підписання. Електропостачальник має право протягом п’яти днів здійснити обстеження об’єкта побутового споживача з метою перевірки наведеної в цьому акті інформації.

Електропостачальник протягом 10 днів з дати одержання акта розподілу електричної енергії на побутові та непобутові потреби повертає побутовому споживачу або його представнику підписаний ним один примірник акта або надає в письмовій формі мотивовану відмову від його підписання. У випадку відмови від підписання електропостачальником акта розподілу електричної енергії на побутові та непобутові потреби розбіжності, що підлягають урегулюванню, вирішуються шляхом проведення між сторонами переговорів або в судовому порядку. До прийняття рішення судом розрахунки за спожиту електричну енергію здійснюються відповідно до укладеного договору. Акт розподілу електричної енергії на побутові та непобутові потреби є додатком до договору.

Електропостачальник не має права в односторонньому порядку змінювати визначений у договорі розподіл електричної енергії на побутові та непобутові потреби без заяви побутового споживача.

У разі виробництва електричної енергії генеруючими установками приватного домогосподарства купівля електропостачальником у побутового споживача виробленої електричної енергії в обсязі, що перевищує місячне споживання такого приватного домогосподарства, здійснюється на підставі укладеного між ними договору про купівлю-продаж електричної енергії за “зеленим” тарифом. Форма примірного договору про купівлю-продаж за “зеленим” тарифом електричної енергії визначена у додатку 5 до цих Правил.

У разі коли об’єкт побутового споживача перебуває у власності (користуванні) декількох осіб, електропостачальник укладає договір з одним із співвласників (користувачів) за умови наявності письмової згоди всіх інших співвласників (користувачів), про що робиться відповідна відмітка в договорі.

Обробка персональних даних побутового споживача здійснюється відповідно до вимог Закону України “Про захист персональних даних”.

У разі виникнення питань, можливі шляхи вирішення яких не обумовлені договором, сторони керуються цими Правилами та законодавством.”.

4. У пункті 4:

1) друге речення абзацу першого викласти в такій редакції: “При цьому загальна потужність не може бути вищою за потужність, передбачену проектом об’єкта побутового споживача та/або технічними характеристиками зовнішніх електричних мереж об’єкта побутового споживача.”;

2) доповнити пункт абзацами такого змісту:

“У разі приєднання електроустановки побутового споживача до електричної мережі за трифазною схемою живлення потужність об’єкта побутового споживача має бути розподілена пропорційно за кожною фазою відповідно до проектних рішень.

Потужність нових об’єктів побутових споживачів, створених у результаті розділення об’єкта, визначається за проектною документацією, згідно з якою здійснюється це розділення.”.

5. Пункт 6 викласти в такій редакції:

“6. У разі прийняття рішення про припинення користування електричною енергією побутовий споживач не пізніше ніж за сім робочих днів подає електропостачальнику письмову заяву про розірвання договору, в якій зазначає день припинення електропостачання на об’єкт побутового споживача. У зазначений у заяві день представник електропостачальника разом із побутовим споживачем проводить контрольний огляд вузла обліку та здійснює відключення електроустановок об’єкта побутового споживача від електричних мереж та вживає заходів для запобігання самовільному підключенню.

Відповідно до показів засобу обліку, отриманих під час контрольного огляду вузла обліку, електропостачальник разом із побутовим споживачем проводять звірку обсягів фактично спожитої та оплаченої електричної енергії і оформляють у двох примірниках акт звірки розрахунків, в якому зазначаються період, за який проводиться звірка розрахунків, тарифи, які діяли в кожному розрахунковому періоді, пільги та житловоі субсидії на оплату електричної енергії, також враховуються кошти від застосування в установленому законом порядку штрафних санкцій до побутового споживача. Період, за який проводиться звірка розрахунків, не має перебільшувати встановлений законодавством строк позовної давності. Спори, що виникають між електропостачальником та побутовим споживачем щодо проведення звірки, вирішуються шляхом переговорів між сторонами договору або в судовому порядку. Акт звірки розрахунків складається у довільній формі. Один примірник акта надається побутовому споживачу.

На підставі оформленого та підписаного двома сторонами акта здійснюються остаточні взаєморозрахунки за електричну енергію. Електропостачальник безоплатно надає побутовому споживачеві підписану довідку про відсутність заборгованості. День остаточного взаєморозрахунку за електричну енергію є днем припинення дії договору з побутовим споживачем.

У разі звернення до електропостачальника особи, яка є спадкоємцем та/або яка на час відкриття спадщини проживала разом із побутовим споживачем, з яким було укладено договір, протягом строку оформлення відповідних прав на об’єкт відключення електроустановок об’єкта електропостачальником не здійснюється за умови своєчасної оплати спожитої електричної енергії. На цей строк електропостачальник укладає із зазначеними особами договір на строк, необхідний для оформлення відповідних прав на об’єкт.

Якщо день припинення постачання електричної енергії на об’єкт побутового споживача збігається з днем подання новим власником (користувачем) об’єкта заяви про укладення договору про користування електричною енергією або така заява подана до зазначеного дня, відключення електроустановок об’єкта побутового споживача не здійснюється.

З новим власником (користувачем) об’єкта, зокрема якщо новий об’єкт утворився в результаті розділення об’єкта побутового споживача, укладається новий договір в установленому цими Правилами порядку.”.

6. Назву розділу “Установлення та експлуатація приладів обліку електричної енергії” викласти в такій редакції:

Установлення, заміна та експлуатація засобів та вузлів обліку електричної енергії”.

7. Пункт 8 викласти в такій редакції:

“8. Електроустановки побутового споживача повинні бути забезпечені засобом обліку електричної енергії для розрахунків за спожиту електричну енергію.

Послуги з облаштування електроустановки вузлом обліку побутовому споживачу надаються електророзподільним підприємством відповідно до укладеного договору про приєднання до електричних мереж або відповідно до укладеного договору про виконання додаткових робіт (послуг).

Надання побутовому споживачеві замовлених ним послуг з облаштування або реконструкції вузла обліку електричної енергії здійснюється за рахунок побутового споживача.

У разі розділення обліку електричної енергії оплата послуг облаштування вузла (вузлів) обліку електричної енергії здійснюється за рахунок осіб, з ініціативи яких проводиться відповідне розділення.

Облік електричної енергії, виробленої генеруючими установками приватних домогосподарств, а також розрахунки за неї здійснюються відповідно до порядку, затвердженого НКРЕКП, та укладеного договору про купівлю-продаж електричної енергії за “зеленим” тарифом.”.

8. Пункт 11 доповнити абзацом такого змісту:

“У разі встановлення приладу обліку на сходових клітках електророзподільне підприємство складає акт про збереження пломб у присутності власника будинку або особи, яка здійснює управління багатоквартирним будинком, та побутового споживача (за його згодою). Акт складається у трьох примірниках, один з яких надається побутовому споживачеві. У разі коли акт складено без присутності побутового споживача, один примірник складеного акта надається в інший день особисто або надсилається побутовому споживачеві поштою.”.

9. Пункт 12 викласти в такій редакції:

“12. У разі вибору побутовим споживачем іншого виду тарифу на електричну енергію або у разі встановлення у приватному домогосподарстві генеруючої установки електророзподільне підприємство надає такому побутовому споживачу послуги з приведення вузла обліку відповідно до вимог нормативно-технічних документів та законодавства протягом трьох днів у містах та п’яти днів у сільській місцевості від дня оплати побутовим споживачем цих послуг.

Під час розрахунку вартості з облаштування вузла обліку електророзподільним підприємством враховуються:

матеріальні витрати на виконання робіт (надання послуг), до складу яких входить вартість використаної ним власної сировини, матеріалів, виробів (засобів обліку), конструкцій;

вартість використання машин і механізмів, які застосовуються для виконання цих робіт (послуг);

вартість прямих витрат, які пов’язані з оплатою праці працівників, що задіяні у виконанні цих робіт (наданні послуг).

У розрахунку вартості з облаштування вузла обліку не враховується вартість роботи з первинної параметризації засобу обліку. Первинна параметризація засобу обліку для побутового споживача забезпечується за рахунок електророзподільного підприємства.

Побутовий споживач має право самостійно придбати засіб обліку, який пройшов державну повірку або метрологічну атестацію (має пломбу з відбитком повірочного тавра), та надати його разом з паспортом засобу обліку електророзподільному підприємству для встановлення на своєму об’єкті.

Під час купівлі засобу обліку побутовий споживач повинен керуватися рекомендаціями електророзподільного підприємства щодо технічних характеристик такого засобу обліку, оприлюдненими на його веб-сайті.

Електророзподільне підприємство повинно прийняти в експлуатацію наданий побутовим споживачем засіб обліку з підтвердженням наявної державної повірки або метрологічної атестації та поставити його на свій баланс.

У разі встановлення на об’єкті побутового споживача засобу обліку, наданого цим споживачем електропостачальнику (електророзподільному підприємству), в калькуляції з облаштування вузла обліку не враховується вартість засобу обліку електророзподільного підприємства.

У разі встановлення побутовим споживачем у своєму приватному домогосподарстві генеруючої установки облаштування вузла обліку здійснюється відповідно до цих Правил та Порядку продажу, обліку та розрахунків за електричну енергію, що вироблена з енергії сонячного випромінювання об’єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств, затвердженого НКРЕКП.

Електрична енергія, яка використовується на об’єкті побутового споживача на непобутові потреби, обліковується окремо.”.

10. Пункт 17 викласти в такій редакції:

“17. Встановлені засоби обліку підлягають періодичній повірці, обслуговуванню та ремонту відповідно до визначеного законодавством порядку.

Періодична повірка, обслуговування або ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) засобів обліку здійснюються за рахунок електророзподільного підприємства.

У разі встановлення експертизою у порядку, визначеному законодавством, факту пошкодження або неправильної роботи засобу обліку, які сталися з вини побутового споживача або організації, яка відповідає за його збереження, відшкодування вартості повірки, обслуговування, ремонту та монтажу електророзподільному підприємству здійснює побутовий споживач або організація, яка відповідає за його збереження.

На час проведення періодичної повірки або ремонту засобу обліку електророзподільне підприємство встановлює інший засіб обліку.”.

11. Абзаци другий і третій пункту 19 викласти в такій редакції:

“У разі коли у власності або користуванні побутового споживача перебувають електричні мережі напругою понад 1 кВ, а засіб обліку встановлений не на межі балансової належності електричних мереж, електропостачальник проводить побутовому споживачу розрахунок технічних втрат електричної енергії в електричних мережах відповідно до методики визначення технологічних втрат електричної енергії в електричних мережах, трансформаторних пунктах, які належать побутовим споживачам (населенню), затвердженої НКРЕКП. Порядок розрахунку електричної енергії в електричних мережах, трансформаторних пунктах, які належать побутовим споживачам, є додатком до договору про користування електричною енергією.

Вартість частини електричної енергії, спожитої побутовим споживачем на непобутові потреби, оплачується за роздрібним тарифом на електричну енергію відповідного класу напруги.”.

12. Пункт 21 викласти в такій редакції:

“21. Знімання показів засобів обліку провадиться електропостачальником (електророзподільним підприємством) та/або побутовим споживачем щомісяця відповідно до умов договору. Побутовий споживач, як правило, знімає покази засобу обліку на перше число місяця, наступного за розрахунковим періодом (місяцем).

Якщо знімання показів проводиться побутовим споживачем, електропостачальник (електророзподільне підприємство) має право контролювати правильність знімання показів засобів обліку побутовим споживачем.

Передані побутовим споживачем та отримані у порядку, визначеному у договорі, та/або зняті електропостачальником (електророзподільним підприємством) дані про покази засобу обліку протягом періоду, що починається за два робочі дні до кінця розрахункового місяця та закінчується на третій робочий день наступного розрахункового періоду (календарного місяця), вважаються даними на перше число календарного місяця.

Зняті споживачем чи отримані та/або зняті енергопостачальником (електророзподільним підприємством) дані про покази засобу обліку в інший день вважаються вихідними даними для визначення показів засобу обліку на перше число календарного місяця шляхом додавання (віднімання) середньодобового споживання, помноженого на кількість днів (діб) між датою зняття показів та першим числом календарного місяця.

Середньодобове споживання визначається виходячи з даних про покази засобу обліку, зафіксовані між двома послідовними зняттями, та кількості днів між цими зняттями показів.

Платіжний документ, який виписується енергопостачальником, формується ним за обсяг електричної енергії, спожитий протягом календарного місяця (з першого числа розрахункового місяця, по перше число місяця, наступного за розрахунковим).

Результати знятих уповноваженою особою електропостачальника (електророзподільного підприємства) показів засобу обліку обов’язково вносяться в абонентську книжку (розрахункову книжку) або зазначаються на корінці останнього розрахункового документа, наданого побутовим споживачем на перевірку, із зазначенням дати проведення зняття.

У разі проведення побутовим споживачем розрахунків за спожиту електричну енергію згідно з показами встановленого на його об’єкті багатозонного засобу обліку обсяг спожитої електричної енергії визначається відповідно до питомої ваги обсягу електричної енергії, що спожита у відповідній зоні доби протягом розрахункового періоду, до загального обсягу спожитої електричної енергії в цьому періоді.

У разі зміни тарифу надлишок (переплата) оплаченої, але не спожитої електричної енергії зараховується побутовому споживачу на його особовий рахунок як авансовий платіж за новими тарифами в наступному розрахунковому періоді.

Під час зняття показів засобу обліку представниками електропостачальника (електророзподільного підприємства) проводиться контрольний огляд цього засобу обліку.

У разі відмови побутового споживача в доступі до об’єкта споживача або незабезпечення побутовим споживачем безперешкодного доступу представників електропостачальника до засобу обліку для проведення ними зняття показів (контрольного огляду) такий факт фіксується в акті про недопуск.

Складений акт про недопуск підписується представниками електропостачальника (електророзподільного підприємства), присутніми під час проведення зняття показів засобу обліку (контрольного огляду), та побутовим споживачем. У разі відмови споживача від підпису представниками електропостачальника (електророзподільного підприємства) про це зазначається в акті про недопуск. Акт про недопуск без підпису споживача вважається дійсним, якщо його підписали три представники електропостачальника (електророзподільного підприємства).

Один примірник акта про недопуск надається побутовому споживачу особисто, а у разі його відсутності або відмови в отриманні надсилається засобами поштового зв’язку. У разі отримання побутовим споживачем акта про недопуск поштою дата доступу узгоджується ним з електропостачальником (електророзподільним підприємством) за телефонами, зазначеними у цьому акті, або кол-центру.

Складений акт про недопуск є підставою для проведення відключення від електропостачання, якщо протягом п’яти робочих днів від дня отримання акта про недопуск побутовий споживач не забезпечить представникам електропостачальника (електророзподільного підприємства) доступ до свого об’єкта для обстеження засобу обліку та/або не узгодить з ними дату проведення зазначеного обстеження.”.

13. Пункт 22 викласти в такій редакції:

“22. Оплата спожитої електричної енергії може здійснюватися:

за розрахунковими книжками;

за платіжними документами, які виписуються енергопостачальником;

за карткою попередньої оплати.

Порядок та форма оплати спожитої електричної енергії визначаються у договорі.

У платіжному документі електропостачальник обов’язково має зазначити: номер особового рахунка; адресу об’єкта; призначення платежу; період, за який проводиться розрахунок; значення попередніх та поточних показів засобу обліку (багатофункціонального/зонного засобу обліку у разі його наявності); дату зняття фактичних показів засобу обліку (у разі проведення розрахунків за платіжними документами, які виписуються електропостачальником); обсяг спожитої електричної енергії; тарифи; розмір наданих пільг та житлових субсидій; суму до оплати.

У разі проведення побутовим споживачем оплати за спожиту електричну енергію за розрахунковою книжкою електропостачальник має навести приклад заповнення квитанцій, який розміщується у куточку споживача в пунктах прийому платежів, районних підрозділах, інформаційно-консультаційному центрі, на офіційному веб-сайті електропостачальника.”.

14. У пункті 27:

1) абзац перший замінити абзацами такого змісту:

“У разі несплати або неповної оплати за спожиту електричну енергію у строки, визначені пунктом 20 цих Правил, електропостачальник на 30 день надсилає побутовому споживачу поштою або вручає особисто під підпис попередження про відключення електричної енергії.

У попередженні про відключення електричної енергії електропостачальник зазначає: останні покази засобу обліку, які були зняті працівниками електропостачальника, суму заборгованості за спожиту електричну енергію, період, за який ця заборгованість виникла, обсяг спожитої електричної енергії у зазначений період (з розбивкою обсягів електричної енергії, спожитої в кожному розрахунковому періоді), тарифи (у тому числі блочні, які діяли у відповідному періоді), дату відключення електроустановок об’єкта споживача від електропостачання у разі несплати цієї заборгованості, прізвище, ім’я, по батькові, підпис відповідальної особи і дату.”.

У зв’язку з цим абзаци другий і третій вважати відповідно абзацами третім і четвертим;

2) доповнити пункт після абзацу третього новими абзацами такого змісту:

“У разі пред’явлення побутовим споживачем електропостачальнику, зокрема персоналу, який прибув для відключення його об’єкта від електричної мережі, квитанції або іншого документа, який підтверджує повну оплату за спожиту електричну енергію, відключення об’єкта побутового споживача не здійснюється.

Спірні питання щодо заборгованості вирішуються шляхом переговорів між електропостачальником та побутовим споживачем або в судовому порядку. До вирішення спірного питання між сторонами відключення об’єкта побутового споживача не здійснюється.”.

У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом шостим.

15. Абзац перший пункту 36 замінити абзацами такого змісту:

“Відновлення постачання електричної енергії побутовому споживачу здійснюється протягом трьох робочих днів у містах та п’яти робочих днів у сільській місцевості після оплати витрат на повторне підключення, усунення виявлених порушень та/або відшкодування збитків, завданих електропостачальнику (електророзподільному підприємству), крім випадку, коли електроустановку побутового споживача відключено у зв’язку з наявністю заборгованості з оплати за спожиту електричну енергію.

У разі відключення об’єкта побутового споживача через заборгованість відновлення електропостачання здійснюється за рахунок електропостачальника протягом трьох робочих днів у містах та п’яти робочих днів у сільській місцевості після оплати побутовим споживачем заборгованості.”.

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.

16. У пункті 38:

1) в абзаці восьмому слова “контрольне знімання показань” замінити словами “контрольний огляд”;

2) доповнити пункт абзацами такого змісту:

“купувати у побутового споживача за “зеленим” тарифом електричну енергію, яка вироблена генеруючою установкою приватного домогосподарства, величиною встановленої потужності до 30 кВт, але не більше потужності, дозволеної до споживання за договором про користування електричною енергією в обсязі, що перевищує місячне споживання електричної енергії відповідним приватним домогосподарством;

вести облік звернень (заяв, скарг, пропозицій, претензій) побутових споживачів щодо якості обслуговування споживачів, якості електричної енергії тощо;

вести облік засобів обліку, щодо яких проведено періодичну повірку, обслуговування та ремонт.”.

17. Абзац четвертий пункту 40 після слова “споживання” доповнити словами “і порядку продажу та обліку електроенергії з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру приватними домогосподарствами, а також розрахунків за неї”.

18. У пункті 41:

1) в абзаці четвертому слова “правил користування електричною енергією” замінити словами “правил приєднання електроустановок до електричних мереж”;

2) доповнити пункт абзацами такого змісту:

“встановлення у своєму приватному домогосподарстві генеруючої установки, величина встановленої потужності якої не перевищує 30 кВт, але не більше потужності, дозволеної до споживання за договором про користування електричною енергією.

Споживач електричної енергії має право на продаж електропостачальнику, що здійснює постачання електричної енергії за регульованим тарифом на території провадження ліцензійної діяльності, електричної енергії, що вироблена генеруючою установкою приватного домогосподарства, величина встановленої потужності якої не перевищує 30 кВт, за “зеленим” тарифом в обсязі, що перевищує місячне споживання електричної енергії такими приватними домогосподарствами.”.

19. У пункті 43 слова “визначених законодавством” замінити словами “визначених відповідно до законодавства”.

20. У пункті 53:

1) перше речення абзацу першого після слів “який підписується представником енергопостачальника та споживачем” доповнити словами “чи представником побутового споживача (особою, яка є співвласником об’єкта або має право користуватися цим об’єктом відповідно до договору)”;

2) доповнити пункт після абзацу третього новим абзацом четвертим такого змісту:

“Електропостачальник повинен вести журнал реєстрації засідань комісії з розгляду актів про порушення цих Правил, в якому зазначаються дата проведення засідання; номер протоколу; склад комісії; склад запрошених на засідання комісії (представники НКРЕКП, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики, обласних державних адміністрацій, обласних відділень Антимонопольного комітету, спеціального уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів); відмітка про присутність або відсутність побутового споживача (у разі відсутності зазначити причини відсутності побутового споживача); перелік питань, які розглядалися на засіданні комісії; час розгляду кожного з питань, зміст окремої думки учасників комісії (у разі її наявності) та стислий зміст рішення.”.

У зв’язку з цим абзаци четвертий - тринадцятий вважати відповідно абзацами п’ятим - чотирнадцятим;

3) доповнити пункт після абзацу сьомого новим абзацом такого змісту:

“Акт про порушення Правил, не розглянутий у визначеному цими Правилами порядку протягом 50 календарних днів від дня його складення, вважається недійсним та підлягає скасуванню.”.

У зв’язку з цим абзаци сьомий - чотирнадцятий вважати відповідно абзацами восьмим - п’ятнадцятим;

4) доповнити пункт після абзацу тринадцятого новим абзацом такого змісту:

“У разі виявлення фактів розкрадання електричної енергії електропостачальник має право відключити лише безоблікове приєднання до електричних мереж. Якщо неможливо усунути безоблікове приєднання під час оформлення акта, відключенню підлягає об’єкт споживача в цілому, про що зазначається в акті.”.

У зв’язку з цим абзаци чотирнадцятий і п’ятнадцятий вважати відповідно абзацами п’ятнадцятим і шістнадцятим.

21. У пункті 54 слово “НКРЕ” замінити словом “НКРЕКП”.

22. У тексті Правил:

слова “споживач” у всіх відмінках і формах числа і “громадяни” в усіх відмінках замінити словами “побутовий споживач” у відповідному відмінку і числі;

слова “прилад обліку” і “електромережа” в усіх відмінках і формах числа замінити відповідно словами “засіб обліку” і “електрична мережа” у відповідному відмінку і числі;

слова “показання” в усіх відмінках замінити словами “покази” у відповідному відмінку.

23. У додатку 1 до Правил:

1) пункт 1 викласти в такій редакції:

{Зміни до пункту 1}

2) пункт 5 викласти в такій редакції:

“5. Відомості про засіб обліку електричної енергії, що використовується в розрахунках за цим договором, зазначаються в акті про пломбування та є додатком 1 до цього договору.”;

3) пункт 6 виключити;

4) пункт 9 викласти в такій редакції:

“9. Межа розподілу встановлюється відповідно до акта розмежування балансової належності електричних мереж (за ознаками права власності) та експлуатаційної відповідальності сторін, який є додатком 2 до цього договору.”;

5) пункт 17 викласти в такій редакції:

“17. У разі наявності заборгованості за використану Споживачем електричну енергію сторони погоджують графік її погашення за умови обов’язкової оплати поточних платежів, про що укладається договір про реструктуризацію заборгованості.”;

6) в абзаці другому пункту 19 слова “визначених законодавством” замінити словами “визначених відповідно до законодавства”;

7) у пункті 24 слово “НКРЕ” замінити словами “національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг”;

8) пункт 28 доповнити абзацами такого змісту:

“Дія договору може бути достроково припинена Електропостачальником у разі:

отримання Електропостачальником документального підтвердження факту відчуження об’єкта на користь іншої особи;

набуття спадкоємцем права власності на об’єкт.

У разі припинення дії договору договір припиняє свою дію в частині постачання електричної енергії на об’єкт, а в частині виконання фінансових зобов’язань сторін (які виникли на дату припинення дії договору) вони продовжують діяти до дати здійснення повного взаєморозрахунку між сторонами.”;

9) пункт 31 доповнити абзацами такого змісту:

{Зміни до пункту 31}

10) у тексті додатка слово “Енергопостачальник” замінити словом “Електропостачальник”.

24. Доповнити Правила додатками 3-5 такого змісту:


“Додаток 3
до Правил користування електричною
енергією для населення

ФОРМА АКТА
встановлення/заміни/технічної перевірки /контрольного огляду/збереження пломб вузла обліку (засобу обліку), встановленого на об’єкті Споживача


Додаток 4
до Правил користування електричною
енергією для населення

АКТ
розподілу електричної енергії на побутові та непобутові потреби


Додаток 5
до Правил користування електричною
енергією для населення

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР
про купівлю-продаж електричної енергії за “зеленим” тарифом до договору про користування електричною енергією”.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: