open
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Нечинний

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.05.2012  № 646

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 915 від 04.08.2015}

Питання Національного агентства з акредитації України

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
економічного розвитку і торгівлі
№ 1007 від 21.08.2013
№ 1305 від 05.11.2013
№ 101 від 03.02.2014}

Відповідно до Закону України "Про акредитацію органів з оцінки відповідності" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

{Абзац другий пункту 1 "Положення про Національне агентство з акредитації України"  втрачає чинність з дня державної реєстрації нової редакції Положення про Національне агентство з акредидації України, затвердженого Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1305 від 05.11.2013}

Положення про Національне агентство з акредитації України;

Положення про Раду з акредитації Національного агентства з акредитації України;

склад Ради з акредитації Національного агентства з акредитації України.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

пункт 2 наказу Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 20.11.2001 № 279 "Про Раду з акредитації Національного органу з акредитації";

пункт 2 наказу Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 04.01.2002 № 5 "Про утворення Національного органу з акредитації України".

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Павленка В.П.

Міністр

П.О. Порошенко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
29.05.2012  № 646

{Положення про Національне агентство з акредитації України втрачає чинність з дня державної реєстрації нової редакції Положення про Національне агентство з акредидації, затвердженого Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1305 від 05.11.2013}

ПОЛОЖЕННЯ
про Національне агентство з акредитації України

1. Національним органом України з акредитації є Національне агентство з акредитації України (далі - НААУ). НААУ є державною організацією, яка утворюється Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку), належить до сфери його управління та провадить некомерційну господарську діяльність.

Мінекономрозвитку не має права втручатися в діяльність з акредитації НААУ.

2. НААУ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Мінекономрозвитку та цим Положенням.

3. Офіційне найменування:

українською мовою - Національне агентство з акредитації України;

російською мовою - Национальное агентство по аккредитации Украины;

англійською мовою - National Accreditation Agency of Ukraine.

4. Скорочене найменування:

українською мовою - НААУ;

російською мовою - НААУ;

англійською мовою - NAAU.

5. Місцезнаходження НААУ: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/7.

6. Основними завданнями НААУ є:

забезпечення єдиної технічної політики у сфері оцінки відповідності;

забезпечення довіри споживачів до діяльності з оцінки відповідності;

створення умов для взаємного визнання результатів діяльності акредитованих органів на міжнародному рівні;

усунення технічних бар'єрів у торгівлі.

7. Основними принципами діяльності НААУ є:

забезпечення рівності прав, законних інтересів усіх зацікавлених сторін;

загальнодоступність та неупередженість проведення робіт з акредитації;

прозорість діяльності з акредитації;

професійна компетентність виконавців робіт;

добровільність акредитації;

забезпечення участі органів виконавчої влади та громадських організацій на паритетній основі;

застосування гармонізованих з міжнародними та європейськими стандартами вимог щодо акредитації;

дотримання суспільних інтересів;

конфіденційність інформації, отриманої в процесі акредитації.

8. Основними функціями НААУ відповідно до покладених на нього завдань є:

акредитація органів з оцінки відповідності, у тому числі прийняття рішень про акредитацію, відмову в акредитації, розширення та обмеження сфери акредитації, тимчасове зупинення і поновлення дії та скасування атестата про акредитацію;

проведення моніторингу за відповідністю акредитованих ним органів з оцінки відповідності вимогам акредитації (далі - моніторинг) шляхом здійснення нагляду, проведення повторних та позачергових оцінок;

затвердження:

- порядку здійснення акредитації, програм робіт з акредитації;

- порядку проведення моніторингу;

- порядку розгляду скарг, пов'язаних з діяльністю акредитованих органів з оцінки відповідності;

- кваліфікаційних вимог, порядку та правил атестації персоналу з акредитації;

- складу атестаційної комісії персоналу з акредитації;

організація відбору, навчання, підготовки та атестації персоналу з акредитації, залучення його до проведення робіт з акредитації;

ведення реєстру акредитованих органів з оцінки відповідності та реєстру персоналу з акредитації;

участь у роботі з гармонізації нормативно-правових актів, національних стандартів та інших документів з питань акредитації з міжнародними та європейськими правилами і стандартами, які визначають вимоги до НААУ та акредитованих органів з оцінки відповідності;

представництво та участь від України у міжнародних, європейських та інших регіональних організаціях з акредитації;

укладання договорів про співробітництво та взаємне визнання акредитації органів з оцінки відповідності;

організація інформаційного забезпечення з питань акредитації, у тому числі оприлюднення на власному веб-сайті в Інтернеті текстів нормативно-правових актів та інших документів з питань акредитації, інформації про види діяльності з оцінки відповідності, щодо яких НААУ здійснює акредитацію, та про будь-які пов'язані з цим зміни з посиланням на відповідні нормативно-правові акти та стандарти;

створення технічних комітетів з акредитації та затвердження положення про них;

затвердження положення про комісію з апеляцій;

затвердження методичних рекомендацій з питань акредитації;

надання Мінекономрозвитку щороку не пізніше 1 березня та щокварталу не пізніше 20 числа місяця, що настає за звітним періодом, звітів про результати діяльності НААУ за відповідний період;

проведення видавничої та інших видів діяльності відповідно до завдань, визначених цим Положенням;

виконання функції щодо акредитації інших осіб, ніж органи з оцінки відповідності, та засвідчення компетентності осіб щодо провадження діяльності, іншої, ніж оцінка відповідності, у випадках, установлених законодавством;

організація та проведення семінарів;

надання юридичних, інформаційних та інших послуг підприємствам, установам, організаціям, громадянам, що не заборонені законодавством; організація науково-дослідних робіт у сфері акредитації;

виконання інших функцій, що не суперечать законодавству та цьому Положенню.

9. НААУ має право:

утворювати експертні комісії (групи) та залучати до роботи в них на договірних засадах позаштатний персонал з акредитації;

визначати види діяльності з оцінки відповідності, щодо яких воно здійснює акредитацію, з посиланням на відповідні нормативно-правові акти та стандарти;

проводити управління діяльністю з акредитації та внутрішній контроль відповідно до встановлених ним процедур;

мати достатню кількість персоналу, у тому числі персоналу з акредитації, для належного виконання завдань національного органу України з акредитації та визначати обов'язки і сферу відповідальності зазначеного персоналу;

проводити відповідно до встановленого ним порядку моніторинг рівня компетентності персоналу з акредитації та стану виконання ним своїх обов'язків;

перевіряти проведення оцінки відповідності акредитованими органами з метою недопущення надмірного навантаження на замовників робіт з оцінки відповідності та врахування кількості працівників замовників таких робіт, галузей, у яких вони провадять діяльність, їх структури, особливостей їх виробничих і технологічних процесів;

уживати всіх належних заходів до обмеження сфери акредитації, тимчасового зупинення дії або скасування атестата про акредитацію в разі встановлення втрати компетентності органу з оцінки відповідності для провадження визначеної діяльності з оцінки відповідності або вчинення органом з оцінки відповідності грубого порушення своїх обов'язків;

приймати рішення про акредитацію, відмову в акредитації, розширення та обмеження сфери акредитації, тимчасове зупинення і поновлення дії та скасування атестата про акредитацію;

мати представників НААУ в інших регіонах України.

10. НААУ зобов'язане:

бути незалежним від органів з оцінки відповідності, акредитацію яких воно здійснює, і від будь-якого комерційного тиску та запобігати виникненню конфлікту інтересів з органами з оцінки відповідності;

забезпечувати об'єктивність і неупередженість своєї діяльності;

забезпечувати прийняття рішень щодо акредитації органів з оцінки відповідності іншими особами, ніж ті, що провели оцінку таких органів;

забезпечувати конфіденційність одержаної інформації;

оприлюднювати річні фінансові звіти.

11. НААУ забороняється:

провадити або пропонувати діяльність (у тому числі послуги), яку провадять (надають) органи з оцінки відповідності;

здійснювати консультування;

бути акціонером або учасником (засновником) органів з оцінки відповідності чи в інший спосіб брати участь у їх управлінні або одержувати вигоди від їх діяльності.

12. До складу НААУ входять:

Рада з акредитації;

технічні комітети з акредитації;

комісія з апеляцій.

13. НААУ утворюється Мінекономрозвитку.

14. Мінекономрозвитку:

закріплює за НААУ майно, необхідне для його діяльності;

видає НААУ замовлення на провадження ним діяльності згідно з пунктом 6 цього Положення та здійснює його фінансування, якщо воно проводиться за рахунок коштів державного бюджету;

затверджує методику визначення вартості робіт з акредитації та моніторингу;

здійснює контроль за виконанням НААУ своїх зобов'язань, дотриманням установлених правил фінансової та господарської діяльності, використанням і збереженням переданого в оперативне управління майна і має право вилучити надлишкове майно, а також майно, що не використовується, та майно, що використовується ним не за призначенням;

погоджує структуру та штатний розпис НААУ;

установлює опис та правила застосування Національного знака акредитації;

ураховує пропозиції Ради з акредитації щодо кандидатур на посаду голови НААУ;

призначає на посаду та звільняє з посади голову НААУ;

погоджує призначення на посади та звільнення з посад заступників голови НААУ;

забезпечує дотримання законодавства у сфері охорони державної таємниці в НААУ;

виконує інші функції, передбачені законодавством.

15. НААУ є юридичною особою з моменту державної реєстрації згідно з чинним законодавством.

16. НААУ здійснює свою господарську діяльність відповідно до чинного законодавства та цього Положення.

17. НААУ має самостійний баланс, печатку, бланки із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, Національний знак акредитації, який реєструється відповідно до чинного законодавства.

18. Керівництво НААУ відповідає за:

розроблення політики стосовно його діяльності у сфері якості, конфіденційності цієї політики та її реалізації;

методику зберігання облікових документів протягом терміну, сумісного з його контрактами та юридичними зобов'язаннями;

виконання оцінки з акредитації згідно з чинним законодавством;

прийняття рішень про акредитацію, відмову в акредитації, розширення та обмеження сфери акредитації, тимчасове зупинення і поновлення дії та скасування атестата про акредитацію;

фінансову і господарську діяльність НААУ.

19. НААУ здійснює акредитацію відповідно до вимог, установлених законодавством у сфері акредитації, національними стандартами з питань акредитації, гармонізованими з відповідними міжнародними та європейськими стандартами, а також іншими документами з питань акредитації, прийнятими ним, міжнародними та європейськими організаціями з акредитації. Перелік назв і позначень таких актів та документів, тексти нормативно-правових актів з питань акредитації, а також тексти інших документів з питань акредитації, прийнятих НААУ, оприлюднюються на веб-сайті НААУ в Інтернеті.

20. НААУ несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах належного йому майна згідно із законами України. НААУ не несе відповідальності за зобов'язаннями держави та засновника.

21. НААУ має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, бути позивачем і відповідачем у суді, господарському суді та третейському суді.

22. Майно НААУ становлять основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі НААУ.

23. Майно НААУ є державною власністю і закріплюється за ним на праві оперативного управління. НААУ володіє, користується та розпоряджається зазначеним майном на свій розсуд, вчиняючи щодо нього будь-які дії, які не суперечать законодавству та цьому Положенню.

24. Джерелами формування майна НААУ є:

майно, передане йому засновником та іншими органами виконавчої влади, підприємствами, організаціями;

кошти, отримані за рахунок оплати робіт з акредитації та моніторингу;

кошти державного бюджету;

кредити банків та інших кредиторів;

капітальні вкладення і дотації з бюджетів;

інші надходження, не заборонені законодавством.

25. Джерелами фінансування діяльності з акредитації НААУ є:

кошти, отримані як оплата робіт з акредитації та моніторингу;

кошти державного бюджету;

інші кошти, передбачені законом.

Виділені кошти державного бюджету у сфері акредитації можуть бути використані виключно за такими напрямами:

науково-дослідні роботи;

розроблення проектів нормативно-правових актів, національних стандартів та інших документів з питань акредитації;

участь у роботі міжнародних, європейських та інших регіональних організацій, у тому числі сплата членських внесків до цих організацій.

Фінансування вищезазначених напрямів може здійснюватися також за рахунок інших коштів, отриманих у результаті діяльності з акредитації.

Чистий прибуток, отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності, використовується НААУ для фінансування розвитку його діяльності з урахуванням вимог законодавства.

26. НААУ самостійно планує і провадить свою господарську діяльність відповідно до замовлень Мінекономрозвитку, якщо вони здійснюються за рахунок коштів державного бюджету, та цивільно-правових угод.

Кошти НААУ використовуються згідно із законодавством.

27. НААУ очолює голова, який призначається на посаду і звільняється з посади Мінекономрозвитку строком на п'ять років.

Головою НААУ може бути громадянин України, який постійно проживає в Україні, має повну вищу освіту, загальний стаж роботи на керівних посадах не менш як п'ять років, досвід роботи у сфері акредитації органів з оцінки відповідності чи проведення оцінки відповідності не менш як два роки.

Головою НААУ не може бути особа, яка є керівником органу з оцінки відповідності або входить до складу вищого, виконавчого, контрольного органу чи наглядової ради органу з оцінки відповідності, або є прямим чи опосередкованим власником акцій (часток, паїв) органу з оцінки відповідності, або має судимість за вчинення злочину.

Мінекономрозвитку враховує пропозиції Ради з акредитації щодо кандидатур на посаду голови НААУ.

Голова НААУ звільняється з посади в разі:

закінчення строку повноважень;

подання заяви про звільнення з посади за власним бажанням;

набрання законної сили обвинувальним вироком суду;

припинення громадянства або виїзду за межі України на постійне проживання;

виявлення або виникнення обставин, що відповідно до абзаців другого і третього цього пункту виключають можливість особи бути головою НААУ;

одноразового грубого порушення законодавства у сфері акредитації;

невиконання посадових обов'язків, у тому числі за станом здоров'я, протягом більш як чотирьох місяців поспіль;

набрання чинності рішенням суду про визнання особи недієздатною.

Повноваження голови НААУ достроково припиняються також у разі його смерті або на підставі рішення суду про оголошення особи померлою.

Голова НААУ:

несе персональну відповідальність за виконання покладених на НААУ завдань;

самостійно розв'язує всі питання господарської та фінансової діяльності НААУ (за винятком тих, що віднесені до компетенції засновника), відповідно до законодавства та цього Положення розпоряджається майном НААУ та його коштами;

представляє НААУ у відносинах з державними органами, підприємствами, установами, організаціями та громадянами;

укладає договори, видає довіреності, відкриває в установах банків розрахунковий та інші рахунки, підписує колективний договір від імені органу управління майном;

призначає на посаду та звільняє з посади працівників НААУ;

призначає на посади та звільняє з посад заступників голови НААУ за погодженням з Мінекономрозвитку;

призначає на посаду та звільняє з посади головного бухгалтера НААУ;

приймає рішення про заохочення, накладення матеріальних та дисциплінарних стягнень на працівників НААУ;

розв'язує питання добору, підготовки та підвищення кваліфікації кадрів;

затверджує структуру та штатний розпис НААУ за погодженням з Мінекономрозвитку;

подає пропозиції Мінекономрозвитку про внесення змін до цього Положення;

розв'язує інші питання діяльності НААУ.

28. Взаємодія між Мінекономрозвитку і НААУ здійснюється через структурний підрозділ Мінекономрозвитку, до функцій якого належать питання технічного регулювання.

29. Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) НААУ здійснюється за рішенням Мінекономрозвитку згідно з чинним законодавством України.

30. Ліквідація НААУ здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Мінекономрозвитку. До складу ліквідаційної комісії входять представники Мінекономрозвитку та НААУ. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторами визначаються Мінекономрозвитку згідно з чинним законодавством. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління майном НААУ. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс НААУ і подає його органу, який призначив ліквідаційну комісію. Кредиторам та іншим юридичним особам, які перебувають у договірних відносинах з НААУ, що ліквідується, повідомляється про його ліквідацію відповідно до законодавства.

31. У разі банкрутства НААУ його ліквідація проводиться згідно із законодавством.

32. У разі ліквідації чи реорганізації НААУ працівникам, що вивільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до вимог законодавства України про працю.

Заступник
директора департаменту
технічного регулювання -
начальник управління
з питань стандартизації
та оцінки відповідностіС.В. Алексеєв
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
29.05.2012  № 646

ПОЛОЖЕННЯ
про Раду з акредитації Національного агентства з акредитації України

1. Рада з акредитації Національного агентства з акредитації України (далі - Рада) є дорадчо-наглядовим органом Національного агентства з акредитації України (далі - НААУ).

2. У своїй діяльності Рада керується Конституцією і законами України, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.

3. Рада працює на громадських засадах, її діяльність базується на принципі прозорості.

4. Метою діяльності Ради є забезпечення неупередженості дій НААУ, представлення інтересів усіх заінтересованих сторін з питань, пов'язаних з акредитацією, та надання рекомендацій НААУ.

5. Рада формується на паритетних засадах із представників трьох заінтересованих сторін:

центральних органів виконавчої влади;

акредитованих органів з оцінки відповідності;

наукових установ, союзів (спілок, асоціацій), суб'єктів господарювання, громадських організацій.

Кількість представників від кожної зазначеної сторони не повинна перевищувати третини загальної кількості членів Ради.

6. Персональний склад Ради формується НААУ та затверджується Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку) за пропозицією НААУ. Формування складу здійснюється відповідно до критеріїв відбору представників до Ради з акредитації, наведених у додатку.

Загальна кількість членів Ради становить 18 осіб.

У разі коли член Ради не може особисто взяти участь у засіданні, він може визначити особу, яка бере участь у засіданні. На таку особу оформляється довіреність, завірена печаткою органу (підприємства, установи, організації), який вона представляє.

7. НААУ переглядає склад Ради кожні три роки або за необхідності частіше. За результатами перегляду НААУ надає пропозиції до Мінекономрозвитку щодо внесення змін до складу Ради. Мінекономрозвитку може достроково ініціювати внесення змін до складу Ради.

8. Організаційне забезпечення діяльності Ради здійснює НААУ.

9. Основною формою роботи Ради є засідання.

10. Рішення Ради оформляються протоколом, до якого включаються тези виступів, обговорень, рішення та результати голосувань. Протокол підписується секретарем і подається на підпис голові Ради не пізніше п'яти робочих днів після проведення засідання, якщо інший термін не встановлюється головою Ради. Рішення засідання надсилаються секретарем членам Ради та заінтересованим сторонам не пізніше десяти робочих днів після засідання.

11. Кожна заінтересована сторона має один голос, який визначається більшістю її представників. У разі рівного розподілу голосів представників сторони вирішальним є голос голови Ради або його заступника, що представляє цю сторону.

Рішення приймається, якщо за нього проголосувало не менше двох сторін.

12. Рішення Ради мають рекомендаційний характер та в разі потреби впроваджуються наказами НААУ.

13. Керівництво Радою здійснює голова Ради.

Голова Ради має двох заступників. Голова Ради та його заступники повинні представляти різні заінтересовані сторони й утворюють керівний склад Ради. Члени керівного складу Ради обираються більшістю від кожної заінтересованої сторони, яку вони представляють. Кожен з обраних членів керівного складу Ради почергово виконує функції голови Ради. Черговість виконання функцій голови Ради визначається на засіданні Ради.

Голова Ради веде засідання Ради, а у разі відсутності - за його дорученням один із заступників голови Ради, у порядку черговості виконання функцій голови Ради.

14. Дострокове припинення повноважень члена Ради можливе згідно з його особистим проханням або у зв'язку з іншими обставинами, що унеможливлюють виконання ним обов'язків у Раді (звільнення з посади та інше).

Пропозиції про припинення повноважень члена Ради подаються до голови Ради.

15. Діловодство Ради веде секретар, який призначається головою НААУ із співробітників НААУ. Секретар Ради організовує роботу з підготовки засідань Ради, веде протокол засідань, здійснює контроль за дотриманням установлених термінів виконання рішень Ради. У разі неможливості секретаря взяти участь у засіданні особисто його функції виконує особа, визначена головою НААУ із співробітників НААУ.

16. Основними функціями Ради є:

розроблення рекомендацій щодо формування політики у сфері акредитації та нагляд за її проведенням;

нагляд за здійсненням акредитації відповідно до принципів, норм та вимог, установлених у Законі України "Про акредитацію органів з оцінки відповідності", нормативно-правових актах, стандартах та інших документах з питань акредитації;

надання пропозицій щодо кандидатур на посаду голови НААУ;

надання рекомендацій щодо порядку здійснення акредитації та проведення моніторингу, розгляду апеляцій і визначення розмірів оплати робіт з акредитації та моніторингу;

погодження кваліфікаційних вимог, порядку та правил атестації персоналу з акредитації, складу атестаційної комісії персоналу з акредитації;

затвердження та увільнення членів комісії з апеляцій;

погодження положення про комісію з апеляцій та змін до нього;

підготовка пропозицій стосовно нагляду за здійсненням акредитації та організаційно-фінансовою діяльністю НААУ;

прийняття рекомендацій щодо укладення договорів про співробітництво та взаємне визнання акредитації органів з оцінки відповідності;

розгляд щорічного звіту про діяльність НААУ та надання висновку щодо звіту.

17. Рада має право:

запитувати та одержувати від НААУ в установленому порядку необхідну інформацію та матеріали;

утворювати в разі потреби для виконання покладених на неї завдань тимчасові робочі групи, залучати до участі в їх роботі спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності за погодженням з їх керівниками, а також незалежних експертів (за згодою);

уносити в межах своєї компетенції пропозиції та рекомендації до керівництва НААУ і Мінекономрозвитку.

18. Члени Ради зобов'язані:

дотримуватися цього Положення;

знати нормативно-правові акти у сфері акредитації та нормативні документи з акредитації;

брати участь у роботі Ради.

19. Члени Ради і тимчасових робочих груп повинні забезпечувати конфіденційність інформації, одержаної в процесі акредитації, та підписати декларацію про конфіденційність.

20. Засідання Ради проводяться у разі необхідності, але не рідше ніж один раз на рік.

З метою підготовки до засідань Ради можуть утворюватися тимчасові робочі групи. Пропозиції зі складу таких груп готуються секретарем Ради та надаються голові Ради на затвердження.

Про дату проведення засідання та порядок денний секретар Ради не пізніше ніж за два тижні до засідання інформує членів Ради та надає їм необхідні матеріали. Лист-запрошення на засідання разом із порядком денним розсилається (у тому числі електронною поштою) секретарем Ради. Члени Ради надають секретарю свої пропозиції щодо порядку денного засідання не пізніше ніж за п'ять робочих днів до засідання.

Засідання Ради є правоможним, якщо на ньому присутні представники всіх трьох сторін та голова НААУ. Загальна кількість присутніх членів Ради повинна бути не менше половини. У разі відсутності члена Ради в засіданні бере участь визначена ним особа. Про неможливість участі член Ради повинен письмово повідомити секретаря Ради не пізніше ніж за два робочих дні до проведення засідання. Голова НААУ повинен брати участь у засіданнях Ради. У разі коли голова НААУ не може взяти участь у засіданні особисто, він повинен письмово уповноважити замість себе іншу особу.

На засідання Ради можуть запрошуватися представники державних органів, наукових установ, громадських організацій, підприємств та організацій, технічного комітету з акредитації, які не входять до постійного складу Ради, члени тимчасових робочих груп, а також представники засобів масової інформації. Запрошення їм надсилаються секретарем Ради за дорученням голови Ради. Бути присутніми на засіданні мають право представники лише тих організацій, яким було надіслано такі запрошення.

Тривалість доповідей, виступів та обговорення встановлюється на початку кожного засідання залежно від порядку денного.

21. Рішення про проведення таємного голосування та обрання членів лічильної комісії приймається більшістю присутніх членів Ради.

Заступник
директора департаменту
технічного регулювання -
начальник управління
з питань стандартизації
та оцінки відповідностіС.В. Алексеєв
Додаток
до Положення про Раду
з акредитації Національного
агентства з акредитації України

КРИТЕРІЇ
відбору представників до Ради з акредитації Національного агентства з акредитації України

1. Центральні органи виконавчої влади

У Раді представлені центральні органи виконавчої влади, на які відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 № 288 "Про затвердження переліків центральних органів виконавчої влади, на які покладаються функції технічного регулювання у визначених сферах діяльності та розроблення технічних регламентів" покладено функції технічного регулювання у визначених сферах діяльності та розроблення технічних регламентів.

Перевага надається центральним органам виконавчої влади, що уклали з Національним агентством з акредитації України угоди про взаємодію та співробітництво.

Представник повинен входити до керівного складу та за напрямом функціональних обов'язків відповідати за координацію робіт з технічного регулювання, оцінки відповідності, метрології, підтвердження відповідності, стандартизації або оцінки якості продукції.

2. Акредитовані органи з оцінки відповідності

Досвід діяльності органу у сфері оцінки відповідності становить не менше 3 років.

Органи з оцінки відповідності повинні бути акредитовані Національним агентством з акредитації України на відповідність стандартам, гармонізованим з міжнародними та європейськими.

Перевага надається органам з оцінки відповідності, що є провідними у своїй сфері (є членами міжнародних організацій, беруть участь у міжлабораторних порівняльних випробуваннях, роботі технічного комітету з акредитації тощо).

Представник повинен бути аудитором з акредитації, сертифікації продукції, систем управління та інших напрямів оцінювання відповідності*.

__________
* До цієї групи входять представники підприємств, установ та організацій, об'єднань органів з оцінки відповідності, наукових установ і організацій, до структури яких входить акредитований орган з оцінки відповідності.

3. Наукові установи, союзи (спілки, асоціації), суб'єкти господарювання, громадські організації

Об'єднання підприємств, що використовують оцінювання відповідності продукції власного виробництва.

Об'єднання споживачів, які користуються продукцією, що потребує оцінки відповідності.

Наукові установи, суб'єкти господарювання, що займаються питаннями, пов'язаними із сертифікацією, підтвердженням відповідності, стандартизацією, метрологією або якістю продукції.

Представник повинен входити до керівного складу і займатися питаннями сертифікації, підтвердження відповідності, стандартизації, метрології або якості продукції.ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
29.05.2012  № 646
(у редакції наказу
Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
від 21.08.2013 № 1007)

СКЛАД
Ради з акредитації Національного агентства з акредитації України

Представники центральних органів виконавчої влади


ДОНЧЕНКО
Тетяна Миколаївна

-

начальник управління контролю якості медичних послуг МОЗ (за згодою)


ЖИДКОВ
Дмитро Віталійович

-

начальник Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС (за згодою)


РОМАНЧЕНКО
Віталій Олександрович

-

директор департаменту фітосанітарної безпеки Держветфітослужби - заступник Головного державного фітосанітарного інспектора України (за згодою)


САНДУЛОВ
Дмитро Вікторович

-

директор департаменту технічного регулювання Мінекономрозвитку


СОЛОВЙОВ
Олексій Станіславович

-

Голова Держлікслужби (за згодою)


ТКАЧЕНКО
Руслан Леонідович

-

начальник відділу державної екологічної та геологічної експертизи Мінприроди (за згодою)

Представники акредитованих органів з оцінки відповідності


АДАМЕНКО
Олександр Якович

-

генеральний директор ТОВ "Бюро Верітас Сертифікейшн Україна" (за згодою)


БОДНАР
Леонід Михайлович

-

генеральний директор державного підприємства "Буковинастандартметрологія"


ГУДОШНИК
Вадим Анатолійович

-

генеральний директор спільного українсько-німецького підприємства "Товариство технічного нагляду "ДІЕКС" (за згодою)


КАБАНЕНКО
Євген Валентинович

-

генеральний директор державного підприємства "УкрНДНЦ"


МИРОНОВА
Алла Валеріївна

-

генеральний директор державного підприємства "Полтавастандартметрологія"


ПРОДАНЧУК
Микола Георгійович

-

директор державного підприємства "Інститут екогігієни і токсикології імені Л.І. Медведя" (за згодою)

Представники наукових установ, союзів (спілок, асоціацій), суб'єктів господарювання та громадських організацій


БИКОВЕЦЬ
В'ячеслав Михайлович

-

- перший віце-президент, генеральний директор Спілки підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України (за згодою)


ВОРОБІЄНКО
Петро Петрович

-

- ректор Одеської національної академії зв'язку імені О.С. Попова (за згодою)


КАЛИТА
Петро Якович

-

- президент Української асоціації якості (за згодою)


ЛОБАНОВ
Леонід Михайлович

-

- академік Національної академії наук, заступник директора Інституту електрозварювання імені Є.О. Патона НАН України (за згодою)


ЧЕКАЛІН
Володимир Миколайович


- президент асоціації "Міжнародна асоціація органів з оцінки відповідності"


ЧЕРЕВАНЬ
Володимир Павлович

-

- голова комісії Українського союзу промисловців та підприємців з питань підготовки, підвищення кваліфікації кадрів для підприємницької діяльності (за згодою).

{Склад в редакції Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1007 від 21.08.2013; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 101 від 03.02.2014}

Заступник
директора департаменту
технічного регулювання -
начальник управління
з питань стандартизації
та оцінки відповідностіС.В. Алексеєв

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: