open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.06.2014  № 658


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 червня 2014 р.
за № 665/25442

Про затвердження Змін до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року № 446, а також з метою удосконалення казначейського обслуговування бюджетних коштів НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 грудня 2012 року № 1407, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 січня 2013 року за № 130/22662, що додаються.

2. Департаменту державного бюджету Міністерства фінансів України (Лозицький В.П.) та Управлінню методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності Державної казначейської служби України (Сушко Н.І.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню комунікацій (Прес-служба) Міністерства фінансів України у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А.І. та Голову Державної казначейської служби України Слюз Т.Я.

Міністр

О. Шлапак
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
03.06.2014 № 658


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 червня 2014 р.
за № 665/25442

ЗМІНИ
до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами

1. Пункт 1.2 розділу I після абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змісту:

«мережа розпорядника коштів державного бюджету (далі - мережа) - згрупована відповідно до законодавства головним розпорядником коштів державного бюджету (далі - головний розпорядник) (розпорядником коштів державного бюджету нижчого рівня (далі - розпорядник нижчого рівня), що має власну мережу) інформація щодо розпорядників нижчого рівня, які у своїй діяльності підпорядковані цьому розпоряднику та/або діяльність яких координується ним, а також отримують від нього бюджетні асигнування, та одержувачів коштів державного бюджету;».

У зв’язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев'ятим.

2. У розділі ІІ:

1) у пункті 2.1:

перше речення абзацу першого викласти в такій редакції: «Головні розпорядники до початку бюджетного періоду визначають мережу за територіями (обласний рівень) із зазначенням статусу кожної установи (розпорядник бюджетних коштів або одержувач бюджетних коштів), яка обслуговується у відповідному органі Казначейства.»;

перше речення абзацу дванадцятого викласти в такій редакції: «Головні розпорядники (крім Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій) подають мережу Казначейству України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації - головним управлінням Державної казначейської служби України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - Головні управління Казначейства) за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку на паперових та електронних носіях інформації не пізніше ніж за п'ятнадцять днів до початку бюджетного періоду.»;

абзац тринадцятий після слів «Казначейство України» доповнити словами «та Головні управління Казначейства»; слово «перевіряє» замінити словом «перевіряють»;

абзац чотирнадцятий виключити;

2) у пункті 2.2:

перше речення абзацу першого викласти в такій редакції: «Розпорядники нижчого рівня, до мережі яких належать інші розпорядники нижчого рівня та/або одержувачі бюджетних коштів, складають мережу в порядку, визначеному для головних розпорядників.»;

абзац другий викласти в такій редакції:

«Розпорядники нижчого рівня (обласний рівень) подають мережу у територіальному розрізі (місто, район) Головним управлінням Казначейства, районні державні адміністрації - відповідним управлінням (відділенням) Казначейства за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку на паперових та електронних носіях інформації не пізніше ніж за десять днів до початку бюджетного періоду. Головні управління Казначейства (управління (відділення) Казначейства) перевіряють подану інформацію на відповідність встановленим вимогам щодо складання мережі, даним Єдиного реєстру (код розпорядника (одержувача) бюджетних коштів за Єдиним реєстром, код за ЄДРПОУ, повне та скорочене (за наявності) найменування, статус установи (розпорядник бюджетних коштів або одержувач бюджетних коштів), код та найменування органу Казначейства) та вносять до єдиної бази даних мережі розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету, про що на документі ставиться відбиток штампа за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку.»;

3) у пункті 2.4:

абзаци перший, другий викласти в такій редакції:

«2.4. Протягом бюджетного періоду можуть виникати зміни мережі у разі внесення до мережі нової установи, виключення установи з мережі, зміни інформації про розпорядника (одержувача) бюджетних коштів, наведеної в додатку 1 до цього Порядку.

Головні розпорядники (розпорядники нижчого рівня) подають відповідному органу Казначейства реєстр змін до мережі на паперових та електронних носіях інформації за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку з відповідним обґрунтуванням.»;

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

«Орган Казначейства перевіряє поданий реєстр змін до мережі на відповідність встановленим вимогам до складання мережі, даним Єдиного реєстру (код розпорядника (одержувача) бюджетних коштів за Єдиним реєстром, код за ЄДРПОУ, повне та скорочене (за наявності) найменування, статус установи (розпорядник бюджетних коштів або одержувач бюджетних коштів), код та найменування органу Казначейства) та вносить інформацію до єдиної бази даних мережі розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету, про що на документі ставиться відбиток штампа за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку.».

3. У розділі IV:

1) в абзаці шостому пункту 4.4 слово «територіями» замінити словами «розпорядниками нижчого рівня та одержувачами бюджетних коштів»;

2) абзац перший пункту 4.6 викласти в такій редакції:

«4.6. Розпорядники бюджетних коштів подають довідки про зміни до кошторису, плану асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з державного бюджету), плану надання кредитів із загального фонду державного бюджету, плану спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), плану використання бюджетних коштів та помісячного плану використання бюджетних коштів, а одержувачі бюджетних коштів - довідки про зміни до планів використання бюджетних коштів  відповідному органу Казначейства на паперових та електронних носіях не пізніше останнього робочого дня поточного місяця.».

4. Абзац другий пункту 12.1 розділу XII викласти в такій редакції:

«Після видачі готівки на заявці на видачу готівки проставляється відбиток штампа згідно з додатком 32 до цього Порядку, один примірник повертається розпоряднику бюджетних коштів або одержувачу бюджетних коштів, інший примірник зберігається в органах Казначейства.».

5. Назву додатка 2 до Порядку після слова «ЗМІН» доповнити знаком та словом «№ ___ від _____».

6. Виноску додатка 3 до Порядку після слова «реєстрації» доповнити словом «мережі,».

7. Назву додатка 33 до Порядку після слова «РАХУНКИ» доповнити знаком «№ ___».

Директор Департаменту
державного бюджетуВ.П. Лозицький

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: