open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 18 вересня 2013 р. № 692
Київ

Про внесення змін до Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах та Порядку ліцензування діяльності з надання освітніх послуг

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 1187 від 30.12.2015}

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. № 978 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 32, ст. 1491; 2011 р., № 85, ст. 3111; 2012 р., № 65, ст. 2662), та Порядку ліцензування діяльності з надання освітніх послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 р. № 1019 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 60, ст. 2379; 2011 р., № 62, ст. 2469, № 85, ст. 3111; 2012 р., № 65, ст. 2662), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 вересня 2013 р. № 692

ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах та Порядку ліцензування діяльності з надання освітніх послуг

1. У Положенні про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. № 978:

1) абзац другий пункту 2 після слів “державним вимогам” доповнити словами “до напряму підготовки, спеціальності та вищого навчального закладу, затвердженим МОН (далі - державні вимоги)”;

2) пункти 6-8 викласти у такій редакції:

“6. У разі прийняття позитивного рішення щодо акредитації закладу (спеціальності) МОН видає навчальному закладу сертифікат про акредитацію закладу (сертифікат про акредитацію спеціальності з додатком до нього).

Зразок сертифіката про акредитацію закладу (спеціальності) і додатка до нього затверджується МОН.

За результатами акредитації спеціальностей у відокремленому підрозділі навчального закладу такий підрозділ включається у додаток до сертифіката про акредитацію спеціальності з видачею йому копії, завіреної МОН.

7. Строк дії сертифіката про акредитацію закладу (спеціальності) для вищих навчальних закладів, які мають статус національного, становить 10 років, інших навчальних закладів та відокремлених підрозділів навчальних закладів - п’ять років.

У разі вчинення навчальним закладом протягом строку дії сертифіката про акредитацію спеціальності порушень ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти в частині вимог до кадрового та/або матеріально-технічного забезпечення підготовки фахівців за спеціальністю, що акредитується, які виявлено за результатами перевірки, проведеної органами, що здійснюють контроль за дотриманням таких ліцензійних умов, або за висновками експертної комісії, строк дії сертифіката про акредитацію спеціальності встановлюється до дати завершення навчання існуючого контингенту студентів за спеціальністю та приймається рішення про припинення набору на навчання.

8. В акредитації закладу (спеціальності) відмовляється у разі, коли:

1) показники його діяльності не відповідають державним вимогам;

2) з моменту отримання ліцензії або проведення попередньої акредитації в його діяльності виявлено порушення порядку організації чи проведення навчально-виховного процесу, не усунуті до проведення акредитації;

3) у поданих для акредитації матеріалах виявлено недостовірну інформацію.”;

3) підпункт 2 пункту 9 викласти у такій редакції:

“2) звіт про свою діяльність за спеціальністю, що акредитується, в якому підтверджується відповідність кадрового, навчально-методичного, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти, а також відповідність якісних характеристик підготовки фахівців державним вимогам; зазначаються перелік зауважень (приписів) органів, що здійснюють контроль за дотриманням ліцензійних умов, а також відомості про скарги юридичних і фізичних осіб щодо освітньої діяльності навчального закладу за спеціальністю, що акредитується, за період підготовки (перепідготовки) фахівців, заходи щодо їх усунення та інформація про здійснення таких заходів.”;

4) пункт 11 викласти у такій редакції:

“11. Після отримання зазначених у пунктах 9 і 10 цього Положення матеріалів МОН протягом 20 днів проводить їх попередню експертизу.

За умови відповідності поданих матеріалів нормативно-правовим актам МОН утворює експертну комісію, яка проводить акредитаційну експертизу, та визначає строк її роботи.

Загальний строк роботи експертної комісії безпосередньо у навчальному закладі не повинен перевищувати трьох днів.

За результатами проведеної акредитаційної експертизи експертна комісія протягом визначеного строку роботи готує мотивований висновок щодо можливості акредитації закладу (спеціальності). Після ознайомлення із зазначеним висновком керівника навчального закладу один його примірник протягом семи робочих днів подається до МОН, другий залишається у навчальному закладі.

Навчальний заклад протягом п’яти робочих днів після ознайомлення з висновком його керівника може подати до МОН заяву про проведення повторної експертизи експертною комісією в іншому складі у зв’язку з недостовірністю такого висновку або порушенням експертною комісією порядку проведення експертизи.

Повторна акредитаційна експертиза проводиться за рішенням МОН у порядку, визначеному абзацами другим - четвертим цього пункту.

МОН передає висновок експертної комісії щодо акредитації спеціальності (у разі повторної акредитаційної експертизи - обидва висновки) разом із заявою та документами, зазначеними у пункті 9 цього Положення, до відповідної експертної ради Акредитаційної комісії.

Висновок про акредитацію закладу разом із документами, зазначеними у пункті 10 цього Положення, передається безпосередньо до Акредитаційної комісії.”;

5) у пункті 12 слова і цифри “у пунктах 9 і 10” замінити словами і цифрою “у пункті 9”;

6) пункт 15 викласти у такій редакції:

“15. Акредитованим за певним рівнем може бути визнаний вищий навчальний заклад, який проводить підготовку (перепідготовку) фахівців за напрямами і спеціальностями відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів, не менше ніж дві третини яких акредитовано за рівнем, не нижчим за заявлений рівень акредитації закладу.”;

7) підпункт 2 пункту 17 викласти у такій редакції:

“2) на продовження строку дії ліцензії на строк дії сертифіката про акредитацію спеціальності. У разі прийняття рішення про припинення набору на навчання в ліцензії робиться відповідний запис;”;

8) пункт 19 викласти у такій редакції:

“19. Навчальні заклади, акредитовані за певним рівнем або спеціальностями, зобов’язані дотримуватися державних вимог.

Порушення державних вимог є підставою для анулювання сертифіката про акредитацію закладу (спеціальності).”;

9) в абзаці другому пункту 191 слова “(крім навчальних закладів, що утворені відповідно до законодавства і не пройшли протягом трьох років акредитацію за певним рівнем)” виключити;

10) у пункті 20:

в абзаці другому цифри і слова “18 годин” і “24 години” замінити відповідно цифрами і словами “14 годин” і “18 годин”;

абзац четвертий викласти у такій редакції:

“оплата послуг організаційного характеру, пов’язаних з проведенням акредитації закладу (спеціальності) та оформленням сертифіката про акредитацію закладу (спеціальності), - у розмірі однієї мінімальної заробітної плати, а з переоформленням, видачею копії, дубліката сертифіката про акредитацію закладу (спеціальності), - у розмірі п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.”;

11) абзац другий пункту 21 виключити;

12) доповнити Положення пунктами 211 і 212 такого змісту:

“211. Переоформлення сертифіката про акредитацію закладу (спеціальності) здійснюється МОН у разі зміни:

найменування навчального закладу (якщо така зміна не пов’язана з реорганізацією юридичної особи чи новоутворений навчальний заклад є правонаступником реорганізованого);

юридичної адреси навчального закладу;

назви напряму підготовки (спеціальності).

212. У разі втрати (пошкодження) сертифіката про акредитацію закладу (спеціальності) або додатка до нього навчальному закладу видається дублікат сертифіката про акредитацію закладу (спеціальності) або додатка до нього.

Строк дії дубліката сертифіката про акредитацію закладу (спеціальності) не може перевищувати строк, зазначений у втраченому (пошкодженому) сертифікаті про акредитацію закладу (спеціальності).”;

13) у тексті Положення слово “МОНмолодьспорт” у всіх відмінках замінити словом “МОН”.

{Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 1187 від 30.12.2015}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: