open
Про систему
Попередня

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України "Про інформацію" та Закону України "Про доступ до публічної інформації"

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 22, ст.816)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 1197-VII від 10.04.2014, ВВР, 2014, № 24, ст.883
№ 1697-VII від 14.10.2014, ВВР, 2015, № 2-3, ст.12
№ 1700-VII від 14.10.2014, ВВР, 2014, № 49, ст.2056
№ 576-VIII від 02.07.2015, ВВР, 2015, № 36, ст.360
№ 580-VIII від 02.07.2015, ВВР, 2015, № 40-41, ст.379
№ 1798-VIII від 21.12.2016, ВВР, 2017, № 7-8, ст.50}

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):

1) у другому реченні частини першої статті 15 слова "носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави" замінити словами "матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію";

2) в абзаці першому частини третьої статті 1643 слово "конфіденціальної" замінити словами "іншої конфіденційної";

3) в абзаці першому частини першої статті 18831 слова "інформації, яка є власністю держави" замінити словами "державних інформаційних ресурсів";

4) статтю 2123 викласти в такій редакції:

"Стаття 2123. Порушення права на інформацію та права на звернення

Неоприлюднення інформації, обов’язкове оприлюднення якої передбачено законами України "Про доступ до публічної інформації" та "Про засади запобігання і протидії корупції", -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Порушення Закону України "Про доступ до публічної інформації", а саме: необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом, ненадання відповіді на запит на інформацію, ненадання інформації, неправомірна відмова в наданні інформації, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання недостовірної інформації, -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Обмеження доступу до інформації або віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом, якщо це прямо заборонено законом, -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від шістдесяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Неправомірна відмова в наданні інформації, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, у відповідь на адвокатський запит, запит кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, її палати або члена відповідно до Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ненадання доступу до судового рішення або матеріалів справи за заявою особи, а також інше порушення Закону України "Про доступ до судових рішень" -

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Незаконна відмова у прийнятті та розгляді звернення, інше порушення Закону України "Про звернення громадян" -

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень, передбачених частинами першою - шостою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від шістдесяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до тридцяти годин";

5) назву та частину першу статті 2125 викласти в такій редакції:

"Стаття 2125. Порушення порядку обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію

Порушення порядку обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, зібрану у процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони країни, що призвело до розголошення такої інформації, -

тягне за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від шістдесяти до ста шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".

2. У статті 330 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131):

у назві слова "конфіденційну інформацію, яка знаходиться у володінні держави" замінити словами "службову інформацію, зібрану у процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони країни";

в абзаці першому частини першої слова "економічних, науково-технічних або інших відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, яка знаходиться у володінні держави" замінити словами "відомостей, що становлять службову інформацію, зібрану у процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони країни".

3. Частину третю статті 277 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 40-44, ст. 356) виключити.

4. У Кодексі адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., №№ 35-37, ст. 446):

1) у частині п’ятій статті 12 слово "значимою" замінити словом "необхідною";

2) частину другу статті 17 доповнити пунктом 7 такого змісту:

"7) спори фізичних чи юридичних осіб із розпорядником публічної інформації щодо оскарження його рішень, дій чи бездіяльності у частині доступу до публічної інформації";

3) пункт 1 частини першої статті 1832 викласти в такій редакції:

"1) оскарження бездіяльності суб’єкта владних повноважень або розпорядника інформації щодо розгляду звернення або запиту на інформацію".

{Пункт 5 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 580-VIII від 02.07.2015}

6. Частину шосту статті 2 Закону України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 16, ст. 198; Відомості Верховної Ради України, 2008 р., № 24, ст. 232) доповнити словами "а також надаються на запит відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".

7. У статті 23 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 29, ст. 377; Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 29, ст. 194; із змінами, внесеними Законом України від 4 липня 2013 року № 406-VII):

у частині другій слова "Законом України "Про підприємства в Україні" замінити словами "Цивільним кодексом України та законами України "Про інформацію" і "Про доступ до публічної інформації";

третє речення частини третьої викласти в такій редакції: "Кожний суб’єкт зовнішньоекономічної діяльності має право на безпосереднє одержання інформації у суб’єктів владних повноважень відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації";

у частинах четвертій і п’ятій слова "Державний комітет статистики України" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері статистики";

частину сьому виключити;

частину восьму викласти в такій редакції:

"Органи державного управління, юридичні, фізичні особи та інші суб’єкти господарської діяльності, яким було надано інформацію, що становить комерційну таємницю суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, не мають права розголошувати, передавати таку інформацію без дозволу відповідних суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, крім випадків, передбачених законом, і несуть відповідальність за порушення визначених цією частиною вимог згідно з цим та іншими законами України".

{Пункт 8 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 1697-VII від 14.10.2014}

9. У Законі України "Про Службу безпеки України" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 27, ст. 382; 2004 р., № 32, ст. 394):

1) частини першу і третю статті 7 викласти в такій редакції:

"Служба безпеки України інформує про свою діяльність через засоби масової інформації, шляхом надання відповідей на запити на доступ до публічної інформації та в інших формах у визначеному законодавством порядку";

"Не підлягає розголошенню інформація з обмеженим доступом, крім випадків, передбачених законами України";

2) у пункті 7 статті 24 слова "конфіденційної інформації, що є власністю держави" замінити словами "здійснення контролю за додержанням порядку обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв, що містять службову інформацію, зібрану у процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони країни".

10. У Законі України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 1, ст. 1; 2004 р., № 7, ст. 51, № 11, ст. 141, № 16, ст. 238, № 32, ст. 394):

1) частину першу статті 2 викласти в такій редакції:

"Свобода слова і вільне вираження у друкованій формі своїх поглядів і переконань гарантуються Конституцією України і відповідно до цього Закону означають право кожного вільно і незалежно шукати, одержувати, фіксувати, зберігати, використовувати та поширювати будь-яку інформацію за допомогою друкованих засобів масової інформації, крім випадків, визначених законом, коли обмеження цього права необхідно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя";

2) у статті 3:

абзац другий частини першої виключити;

абзац другий частини другої замінити двома абзацами такого змісту:

"втручання в особисте і сімейне життя особи, крім випадків, передбачених законом;

завдання шкоди честі і гідності особи".

У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;

3) текст статті 25 викласти в такій редакції:

"Журналістом редакції друкованого засобу масової інформації відповідно до цього Закону є творчий працівник, який професійно збирає, одержує, створює і займається підготовкою інформації для друкованого засобу масової інформації та діє на підставі трудових чи інших договірних відносин з його редакцією або займається такою діяльністю за її уповноваженням, що підтверджується редакційним посвідченням чи іншим документом, виданим йому редакцією цього друкованого засобу масової інформації.

Професійна належність журналіста може підтверджуватися документом, виданим професійним об’єднанням журналістів.

На особу, якій видано редакційне посвідчення чи інший документ, що підтверджує повноваження, надані їй редакцією друкованого засобу масової інформації, або її професійну належність, поширюються права і обов’язки, зазначені у статті 26 цього Закону";

4) у статті 26:

у частині другій:

у пункті 1 слова "відкритої за режимом доступу" виключити;

пункти 5 та 6 виключити;

у пункті 7 слова "засвідчує його належність до друкованого засобу масової інформації" замінити словами "підтверджує його професійну належність або повноваження, надані редакцією друкованого засобу масової інформації";

у пункті 5 частини третьої слова "засвідчує його належність до друкованого засобу масової інформації" замінити словами "підтверджує його професійну належність або повноваження, надані редакцією друкованого засобу масової інформації";

5) у статті 34 слова і цифру "Всі громадяни України, юридичні особи і державні органи відповідно до статті 9 Закону України "Про інформацію" мають" замінити словами "Кожен має";

6) статтю 35 викласти в такій редакції:

"Стаття 35. Запит на отримання публічної інформації

Порядок доступу до публічної інформації шляхом подання запиту на інформацію регулюється Законом України "Про доступ до публічної інформації";

7) пункт 1 частини другої статті 41 виключити;

8) у статті 42:

пункти 2 і 3 викласти в такій редакції:

"2) вони містяться у відповіді на запит на інформацію, поданий відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації", або у відповіді на звернення, подане відповідно до Закону України "Про звернення громадян";

3) вони є дослівним відтворенням публічних виступів або повідомлень суб’єктів владних повноважень, фізичних та юридичних осіб";

доповнити пунктом 6 такого змісту:

"6) законом передбачено звільнення або непритягнення до відповідальності за такі дії".

11. У частині четвертій статті 12 Закону України "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 13, ст. 110; 2006 р., № 14, ст. 117; 2014 р., № 4, ст. 61) слова "комерційної та службової таємниць" замінити словами "правового режиму інформації з обмеженим доступом, установленого законом".

12. У Законі України "Про науково-технічну інформацію" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 33, ст. 345; 2003 р., № 30, ст. 247):

1) статті 6 і 7 викласти в такій редакції:

"Стаття 6. Права на науково-технічну інформацію

1. Права на науково-технічну інформацію охороняються відповідно до закону.

2. Підставою виникнення прав на науково-технічну інформацію є створення науково-технічної інформації своїми силами і за свій рахунок; виконання договору про створення науково-технічної інформації; виконання будь-якого договору, що містить умови переходу прав на інформацію до іншої особи.

3. Права на науково-технічну інформацію, створену кількома особами, визначаються договором, укладеним між творцями цієї інформації.

4. Права на науково-технічну інформацію, створену за рахунок коштів державного бюджету, визначаються державою шляхом прийняття загальних рішень і шляхом укладення договорів між державним органом, що здійснює фінансування, і виконавцем робіт із створення науково-технічної інформації.

Права на науково-технічну інформацію, що належали фізичним та юридичним особам, можуть переходити до держави в разі передачі її до відповідних державних банків даних, фондів або архівів на договірній основі.

Стаття 7. Відносини між особами, яким належать права на науково-технічну інформацію, її споживачами і посередниками

1. Споживач науково-технічної інформації несе відповідальність за дотримання прав особи, якій належать права на цю інформацію. Споживач науково-технічної інформації не має права передачі одержаної науково-технічної інформації третій особі, якщо це не обумовлено договором з особою, якій належать права на науково-технічну інформацію.

Якщо споживач науково-технічної інформації одержав від особи, якій належать права на цю інформацію, або через посередника інформацію, що не відповідає умовам договору між ними, він має право вимагати безоплатного усунення недоліків у погоджений строк.

У разі відмови особи, якій належать права на цю інформацію, або посередника добровільно задовольнити законні вимоги споживача спір вирішується в суді.

2. Особа, якій належать права на інформацію, здійснює свої права щодо науково-технічної інформації самостійно або через посередника. Відносини між особою, якій належать права на інформацію, і посередником регулюються договором";

2) у частині другій статті 11 слово "Результати" замінити словами "Права на результати", а слова "є їх власністю" - словами "належать цим особам".

13. У статті 2 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 50, ст. 472; 2000 р., № 41, ст. 343):

назву викласти в такій редакції:

"Стаття 2. Підконтрольність, підзвітність та відкритість діяльності Антимонопольного комітету України";

доповнити частиною третьою такого змісту:

"Антимонопольний комітет України оприлюднює інформацію та надає інформацію на запити відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".

14. В абзаці п’ятому статті 2 Закону України "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 6, ст. 35; 1999 р., № 36, ст. 318; 2007 р., № 15, ст. 194; 2014 р., № 6-7, ст. 80) слово "таємниці" замінити словами "конфіденційності інформації".

15. У Законі України "Про інформаційні агентства" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 13, ст. 83; із змінами, внесеними Законом України від 16 травня 2013 року № 245-VII):

1) у частині третій статті 2 слова "інформацію, яка охороняється законодавством" замінити словами "інформацію з обмеженим доступом, крім випадків, визначених законом";

2) у статті 6:

в абзаці восьмому частини першої слова "власник інформації" замінити словами "інша особа, якій належать права на інформацію";

у частині другій слова "власником інформації" замінити словами "мати інші права на інформацію";

3) назву та частину першу статті 32 викласти в такій редакції:

"Стаття 32. Відносини інформаційних агентств з авторами або іншими особами, яким належать права на інформацію

Відносини інформаційних агентств з авторами або іншими особами, яким належать права на інформацію, здійснюються на основі укладених між ними договорів";

4) пункт 1 частини першої статті 34 виключити;

5) у статті 35:

пункти 2 і 3 викласти в такій редакції:

"2) міститься у відповіді на запит на інформацію, поданий відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації", або у відповіді на звернення, подане відповідно до Закону України "Про звернення громадян";

3) є дослівним відтворенням публічних виступів або повідомлень суб’єктів владних повноважень, фізичних та юридичних осіб";

доповнити пунктом 5 такого змісту:

"5) законом передбачено звільнення або непритягнення до відповідальності за такі дії".

{Пункт 16 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 576-VIII від 02.07.2015}

17. Закон України "Про Конституційний Суд України" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 49, ст. 272; 2006 р., № 41, ст. 355, № 42, ст. 383; 2009 р., № 31, ст. 461; 2010 р., №№ 41-45, ст. 529; 2011 р., № 10, ст. 63; 2013 р., № 14, ст. 89) доповнити статтею 311 такого змісту:

"Стаття 311. Відкритість діяльності Конституційного Суду України

Конституційний Суд України оприлюднює та надає інформацію за запитами відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".

Оприлюднення та надання інформації за запитами, адресованими Конституційному Суду України, забезпечується Секретаріатом Конституційного Суду України".

18. Пункт 20 частини другої статті 7 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 51, ст. 292) доповнити словами "оприлюднює та надає інформацію за запитами відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".

19. У Законі України "Про приватизацію державного майна" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 17, ст. 122 із наступними змінами):

1) статтю 7 після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:

"4. Державні органи приватизації оприлюднюють та надають інформацію за запитами відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".

У зв’язку з цим частини четверту - дев’яту вважати відповідно частинами п’ятою - десятою;

2) у статті 19:

у частині другій:

абзац шостий доповнити словами "а також на офіційному веб-сайті Фонду державного майна України";

абзац сьомий після слів "в офіційних друкованих виданнях державних органів приватизації" доповнити словами "а також на офіційному веб-сайті Фонду державного майна України";

абзаци перший та другий частини шостої доповнити словами "та на офіційному веб-сайті Фонду державного майна України".

20. У Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170; 2010 р., № 37, ст. 496):

1) частину шістнадцяту статті 46 викласти в такій редакції:

"16. Сесії ради проводяться гласно із забезпеченням права кожного бути присутнім на них, крім випадків, передбачених законодавством. Порядок доступу до засідань визначається радою відповідно до закону. Протоколи сесії ради є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації";

2) частину десяту статті 47 доповнити реченням такого змісту: "Висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації";

3) у частині третій статті 50:

пункт 4 доповнити словами "забезпечує оприлюднення проектів рішень ради відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" та інших законів";

пункт 5 після слів "організує контроль за їх виконанням" доповнити словами "забезпечує оприлюднення рішень ради відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації";

4) у частині шостій статті 55:

пункт 13 після слів "розгляду звернень громадян" доповнити словами "та доступу до публічної інформації";

пункт 17 після слів "у тому числі про" доповнити словами "виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації";

5) частини п’яту та одинадцяту статті 59 викласти в такій редакції:

"5. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо органом чи посадовою особою не встановлено пізніший строк введення цих актів у дію";

"11. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації". Проекти актів органів місцевого самоврядування оприлюднюються в порядку, передбаченому Законом України "Про доступ до публічної інформації", крім випадків виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків, передбачених законом, коли такі проекти актів оприлюднюються негайно після їх підготовки.

В актах та проектах актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування не може бути обмежено доступ до інформації про витрати чи інше розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним чи комунальним майном, у тому числі про умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримують ці кошти або майно, а також до іншої інформації, обмеження доступу до якої заборонено законом".

21. В абзаці восьмому статті 1 Закону України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 49, ст. 299; 1998 р., № 45, ст. 271) слова "Законом України "Про інформацію" замінити словами "законами України "Про інформацію" та "Про доступ до публічної інформації".

22. У Законі України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 20, ст. 99; 2008 р., № 25, ст. 240):

1) статтю 14 доповнити частинами п’ятою і шостою такого змісту:

"Уповноважений здійснює парламентський контроль за дотриманням права на доступ до публічної інформації.

Секретаріат Уповноваженого з прав людини за дорученням Уповноваженого забезпечує оприлюднення та надання інформації за запитами, адресованими Уповноваженому з прав людини, відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації";

2) у пункті 1 частини першої статті 22 слова "зазначених нормативними актами про охорону державної та службової таємниць" замінити словами "визначених законодавчими актами щодо захисту інформації з обмеженим доступом".

{Пункт 23 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 1798-VIII від 21.12.2016}

24. У Законі України "Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 29, ст. 191; 2010 р., № 37, ст. 496):

1) частину п’яту статті 8 викласти в такій редакції:

"Засідання Верховної Ради Автономної Республіки Крим проводяться відкрито із забезпеченням права кожного бути присутнім на них, крім випадків, передбачених законодавством. Порядок доступу до засідань визначається Верховною Радою Автономної Республіки Крим відповідно до закону";

2) статтю 10 доповнити частинами одинадцятою та дванадцятою такого змісту:

"Акти Верховної Ради Автономної Республіки Крим підлягають обов’язковому оприлюдненню відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації". Проекти актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим оприлюднюються в порядку, передбаченому Законом України "Про доступ до публічної інформації", крім випадків виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків, передбачених законом, коли такі проекти актів оприлюднюються негайно після їх підготовки.

В актах та проектах актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим не може бути обмежено доступ до інформації про витрати чи інше розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним чи комунальним майном, у тому числі про умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримують ці кошти або майно, а також до іншої інформації, обмеження доступу до якої заборонено законом";

3) частину восьму статті 15 доповнити реченням такого змісту: "Висновки і рекомендації комісії, протоколи її засідань є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації";

4) статтю 16 після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:

"Секретаріат Верховної Ради Автономної Республіки Крим забезпечує оприлюднення актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, іншої інформації про Верховну Раду Автономної Республіки Крим та її діяльність, а також забезпечує надання інформації за запитами, адресованими Верховній Раді Автономної Республіки Крим, відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".

У зв’язку з цим частини четверту - восьму вважати відповідно частинами п’ятою - дев’ятою.

25. Частини четверту - шосту статті 41 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 20-21, ст. 190; 2010 р., № 37, ст. 496) замінити чотирма частинами такого змісту:

"Проекти нормативно-правових актів місцевих державних адміністрацій виносяться на громадське обговорення шляхом оприлюднення в порядку, передбаченому Законом України "Про доступ до публічної інформації", крім випадків виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків, передбачених законом, коли такі проекти актів оприлюднюються негайно після їх підготовки.

Акти місцевих державних адміністрацій індивідуальної дії, прийняті в межах їх повноважень, набирають чинності з моменту їх прийняття, якщо самими актами не встановлено пізніший строк введення їх у дію. Ці акти доводяться до їх виконавців, а також обов’язково оприлюднюються, крім внутрішньоорганізаційних актів.

Нормативно-правові акти місцевих державних адміністрацій підлягають державній реєстрації у відповідних органах юстиції в установленому порядку і набирають чинності після реєстрації з моменту їх оприлюднення, якщо самими актами не встановлено пізніший строк введення їх у дію.

Визначені в цій статті акти місцевих державних адміністрацій підлягають обов’язковому оприлюдненню в порядку, установленому Законом України "Про доступ до публічної інформації".

У зв’язку з цим частину сьому вважати частиною восьмою.

26. Перше речення частини першої статті 24 Закону України "Про угоди про розподіл продукції" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 44, ст. 391) викласти в такій редакції: "Права на геологічну, геофізичну, геохімічну, техніко-економічну та іншу інформацію, а також зразки гірничих порід (у тому числі керн) та інші дані (далі - інформація), отримані інвестором у результаті виконання робіт, передбачених угодою про розподіл продукції, належать державі".

27. У Законі України "Про державну таємницю" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 49, ст. 428; 2010 р., № 46, ст. 537):

1) у статті 2 слова "Законом України "Про інформацію" замінити словами "законами України "Про інформацію" та "Про доступ до публічної інформації";

2) статтю 6 викласти в такій редакції:

"Стаття 6. Реалізація прав на секретну інформацію та її матеріальні носії

Володілець секретної інформації або власник матеріальних носіїв такої інформації реалізує свої права з урахуванням обмежень, установлених в інтересах національної безпеки України відповідно до цього Закону.

Якщо внаслідок обмеження прав на секретну інформацію або її матеріальні носії заподіюється шкода особі, якій належать такі права, відшкодування здійснюється за рахунок держави в порядку та розмірах, що визначаються в договорі між такою особою і державним органом (органами), якому (яким) державним експертом з питань таємниць надається право приймати рішення щодо суб’єктів, які мають доступ до цієї інформації та її матеріальних носіїв. Зазначеним договором також визначаються порядок та умови охорони державної таємниці, зокрема режим секретності під час користування і розпорядження секретною інформацією та її матеріальними носіями, обумовлюється згода особи на реалізацію прав щодо інформації або її матеріальних носіїв з урахуванням обмежень, установлених відповідно до цього Закону, взяття особою на себе зобов’язання щодо збереження державної таємниці та ознайомлення її з мірою відповідальності за порушення законодавства про державну таємницю.

Якщо особа, якій належать права на секретну інформацію або її матеріальні носії, відмовляється від укладення договору чи порушує його, за рішенням суду ця інформація або її матеріальні носії можуть бути вилучені за умови попереднього і повного відшкодування їх вартості особі, якій належали відповідні права";

3) у статті 8:

частину другу доповнити словами і цифрою "та з дотриманням вимог статті 6 Закону України "Про доступ до публічної інформації";

у частині четвертій:

абзац другий доповнити словами "про вплив товару (роботи, послуги) на життя та здоров’я людини";

абзаци шостий і сьомий викласти в такій редакції:

"про незаконні дії державних органів, органів місцевого самоврядування та їх посадових і службових осіб;

інша інформація, доступ до якої відповідно до законів та міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, не може бути обмежено";

4) абзац другий частини першої статті 11 доповнити словами і цифрою "та статтею 6 Закону України "Про доступ до публічної інформації";

5) статтю 13 доповнити частиною четвертою такого змісту:

"Установлення строку дії рішення про віднесення інформації до державної таємниці, прийняття рішення про його продовження здійснюються з дотриманням вимог статті 6 Закону України "Про доступ до публічної інформації";

6) частину першу статті 15 доповнити реченнями такого змісту: "Засекречування документів здійснюється лише в частині відомостей, що становлять державну таємницю. У разі подання запиту на документ, частина якого засекречена, доступ до такого документа забезпечується в частині, що не засекречена";

7) у частині першій статті 31 слова "Законом України "Про інформацію" замінити словами "законами України "Про інформацію" та "Про доступ до публічної інформації";

8) у статті 39:

абзац сьомий викласти в такій редакції:

"безпідставному засекречуванні інформації, у тому числі з порушенням вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації";

в абзаці восьмому слова "конфіденційної або іншої таємної" виключити.

28. У Законі України "Про природні монополії" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 30, ст. 238; 2010 р., № 37, ст. 496; 2011 р., № 34, ст. 343; 2012 р., № 7, ст. 53, № 29, ст. 345; 2013 р., № 18, ст. 162, № 19-20, ст. 186):

1) частину першу статті 10 доповнити абзацом одинадцятим такого змісту:

"оприлюднювати і надавати інформацію за запитами відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації";

2) абзац десятий статті 13 доповнити словами "оприлюднюють і надають інформацію за запитами відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації";

3) абзац четвертий частини першої статті 15 доповнити реченням такого змісту: "Проекти рішень комісій, які є нормативно-правовими актами, оприлюднюються в порядку, передбаченому Законом України "Про доступ до публічної інформації";

4) частину шосту статті 151 викласти в такій редакції:

"6. Комісії інформують громадськість про результати своєї роботи, оприлюднюють і надають інформацію за запитами відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".

29. У Законі України "Про охорону культурної спадщини" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 39, ст. 333; 2005 р., № 5, ст. 114; 2014 р., № 5, ст. 62):

1) у статті 16:

частину першу доповнити абзацом третім такого змісту:

"надання інформації, що міститься в Реєстрі, у відповідь на запит на інформацію";

частину другу доповнити словами "та на своєму офіційному веб-сайті";

2) частину другу статті 31 викласти в такій редакції:

"2. Інформація, що стосується об’єктів культурної спадщини таких територій чи водних об’єктів, може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом відповідно до закону".

30. У Законі України "Про державну статистику" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 43, ст. 362; 2014 р., № 4, ст. 61):

1) у другому реченні частини першої статті 19 слова і цифри "Згідно з положеннями статей 9 і 24 цього Закону про оплату послуг це" замінити словом "Це";

2) назву розділу VI та статтю 23 викласти в такій редакції:

"Розділ VI
ПРАВА НА СТАТИСТИЧНУ ІНФОРМАЦІЮ ТА ДОСТУП ДО НЕЇ

Стаття 23. Права на статистичну інформацію

Правила зберігання, опрацювання, поширення, збереження, захисту та використання статистичної інформації, отриманої у процесі державних статистичних спостережень, а також первинних даних, отриманих у процесі проведення інших статистичних спостережень, визначаються відповідно до закону центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері статистики.

Права на зведену знеособлену статистичну інформацію, отриману органами державної статистики у процесі статистичних спостережень, що проведені за рахунок коштів замовника, визначаються договорами на створення цієї інформації. Положення таких договорів не можуть суперечити вимогам цього та інших законів, зокрема щодо вільного доступу до статистичної інформації";

3) у статті 24:

абзац четвертий частини третьої після слів "органам місцевого самоврядування" доповнити словами "а також надання її у відповідь на запит на інформацію відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації";

частини п’яту - сьому викласти в такій редакції:

"Порядок і умови надання фізичним та юридичним особам статистичної інформації за запитами визначаються законами України "Про доступ до публічної інформації", "Про інформацію" та цим Законом.

У разі якщо підготовка і надання статистичної інформації здійснюються на договірній основі, порядок і умови надання інформації замовнику визначаються відповідними договорами. Замовники відшкодовують витрати, пов’язані з виконанням договорів щодо підготовки і надання статистичної інформації. Виконання та оплата таких робіт здійснюються відповідно до Положення про проведення статистичних спостережень та надання органами державної статистики послуг на платній основі.

Не може бути відмовлено в наданні за запитом знеособленої статистичної інформації, отриманої в процесі статистичних спостережень, проведених за рахунок коштів Державного бюджету України чи замовника на підставі договору. Така статистична інформація не може бути віднесена до конфіденційної інформації та надається безоплатно, крім випадків відшкодування фактичних витрат для копіювання та друку відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".

31. У пункті 1 частини першої статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5-6, ст. 30) слова "власника такої інформації" замінити словами "відповідної юридичної чи фізичної особи".

32. У підпункті 1 пункту 39.2 статті 39 Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 29, ст. 137; 2013 р., № 37, ст. 488) слова "інформація з обмеженим доступом" в усіх відмінках замінити словами "інша інформація з обмеженим доступом" у відповідному відмінку.

33. У Законі України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 1, ст. 1; 2011 р., № 1, ст. 3, № 4, ст. 20, № 23, ст. 160, № 47, ст. 533, № 52, ст. 591; 2012 р., № 7, ст. 53; 2013 р., № 26, ст. 264; із змінами, внесеними Законом України від 19 вересня 2013 року № 588-VII):

1) пункт 11 частини першої статті 1 виключити;

2) абзац перший частини першої статті 12 після слів "на вимогу клієнта" доповнити словами "в порядку, передбаченому Законом України "Про доступ до публічної інформації";

3) у пункті 6 частини першої статті 28 слова "юридичних осіб" замінити словами "на інформацію";

4) у статті 31:

назву викласти в такій редакції:

"Стаття 31. Нерозголошення інформації з обмеженим доступом";

у частині першій слова "становлять професійну таємницю" замінити словами "можуть бути віднесені відповідно до закону до службової інформації";

у частині другій слова "будь-яких відомостей, матеріалів, документів, що відносяться до професійної таємниці" замінити словами "інформації з обмеженим доступом";

5) у статті 32:

в абзаці другому частини другої слова "державної таємниці та подання якої не призводить до розголошення професійної таємниці" замінити словами "інформацію з обмеженим доступом";

у частині третій:

слова "конфіденційна інформація" у всіх відмінках замінити словами "інформація з обмеженим доступом" у відповідному відмінку;

в абзаці другому слова "становить професійну таємницю та" виключити;

6) статтю 33 викласти в такій редакції:

"Стаття 33. Звітність та відкритість діяльності

1. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, зобов’язана з урахуванням вимог законодавства про захист державної таємниці та іншої інформації з обмеженим доступом оприлюднювати в засобах масової інформації та на власному офіційному веб-сайті інформацію про свою діяльність, у тому числі щорічний звіт, а також надавати інформацію за запитами відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".

34. У Законі України "Про Національний архівний фонд та архівні установи" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 11, ст. 81; 2007 р., № 10, ст. 91; 2013 р., № 28, ст. 302; 2014 р., № 5, ст. 62):

1) у частині третій статті 15 слова "державної або іншої передбаченої законами України таємниці" замінити словами "державної таємниці або іншої інформації з обмеженим доступом";

2) у статті 16:

частину третю викласти в такій редакції:

"Доступ до документів Національного архівного фонду, що містять державну таємницю або іншу інформацію з обмеженим доступом, може бути обмежено виключно відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації";

друге речення частини четвертої доповнити словами "а також у разі, коли така інформація є суспільно необхідною або обмеження доступу до неї заборонено законом";

3) статтю 22 доповнити частиною п’ятою такого змісту:

"Доступ до інформації, якою володіють архівні установи та яка не міститься в архівних документах, здійснюється відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".

35. У Законі України "Про Національну систему конфіденційного зв’язку" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 15, ст. 103; 2005 р., № 26, ст. 349):

1) в абзаці четвертому частини першої статті 1 слова "конфіденційною інформацією" замінити словами "інформацією з обмеженим доступом, крім інформації, що становить державну таємницю";

2) у частині третій статті 5 слова "конфіденційної інформації" замінити словами "інформації з обмеженим доступом, крім інформації, що становить державну таємницю".

36. У частині другій статті 15 Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 36, ст. 275) слова "інформацію, яка є власністю держави" замінити словами "державні інформаційні ресурси".

37. У Законі України "Про основи національної безпеки України" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 39, ст. 351; 2010 р., № 40, ст. 527; 2013 р., № 14, ст. 89, № 38, ст. 499; 2014 р., № 10, ст. 119):

1) у статті 7:

в абзаці сімдесят третьому слова "доступу громадян до інформації" замінити словами "доступу до публічної інформації";

абзац сімдесят шостий викласти в такій редакції:

"розголошення інформації, яка становить державну таємницю, або іншої інформації з обмеженим доступом, спрямованої на задоволення потреб і забезпечення захисту національних інтересів суспільства і держави";

2) абзац шістдесят восьмий частини другої статті 8 викласти в такій редакції:

"забезпечення неухильного дотримання конституційних прав на свободу слова, доступ до інформації, недопущення неправомірного втручання органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб у діяльність засобів масової інформації та журналістів, заборони цензури, дискримінації в інформаційній сфері і переслідування журналістів за політичні позиції, за виконання професійних обов’язків, за критику".

38. Абзац перший частини першої статті 96 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 49-51, ст. 376; 2012 р., № 12-13, ст. 82) після слів "стан пенсійних активів накопичувальної системи пенсійного страхування" доповнити словами "надається на запит відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" та".

39. У Законі України "Про телекомунікації" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 12, ст. 155):

1) пункт 23 частини першої статті 18 викласти в такій редакції:

"23) видає офіційний друкований бюлетень і публікує в ньому нормативно-правові акти, відомості, передбачені цим Законом, а також оприлюднює і надає інформацію за запитами відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації";

2) у частині восьмій статті 27 слова "що є власністю держави" виключити.

40. Частину п’яту статті 4 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 36, ст. 448) викласти в такій редакції:

"5. Рішення та інша інформація про діяльність Комісії оприлюднюються у випадках, порядку та строки, встановлені Законом України "Про доступ до публічної інформації" та іншими законами. Комісія надає інформацію за запитами відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".

41. Назву та частину першу статті 16 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 16, ст. 265) викласти в такій редакції:

"Стаття 16. Звітність і відкритість діяльності Національної ради

1. Діяльність і рішення Національної ради є відкритими. Інформація про Національну раду та її діяльність, у тому числі звіти Національної ради, проекти нормативно-правових актів та рішення Національної ради підлягають обов’язковому оприлюдненню відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".

Апарат Національної ради забезпечує надання інформації за запитами, адресованими Національній раді, відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".

42. У Законі України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 26, ст. 347; 2009 р., № 24, ст. 296):

1) абзац четвертий статті 1 викласти в такій редакції:

"володілець інформації - фізична або юридична особа, якій належать права на інформацію";

2) частину другу статті 3 виключити;

3) у частині третій статті 4 слово "власника" замінити словом "володільця";

4) у частині другій статті 8 слово "повинна" замінити словом "повинні";

5) у частині другій статті 9 слово "обробляється" замінити словом "обробляються";

6) у тексті Закону:

слова "власник інформації" у всіх відмінках і числах замінити словами "володілець інформації" у відповідному відмінку і числі;

слова "інформація, яка є власністю держави" у всіх відмінках замінити словами "державні інформаційні ресурси" у відповідному відмінку.

43. У Законі України "Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 30, ст. 258; 2009 р., № 32-33, ст. 485; із змінами, внесеними законами України від 16 січня 2014 року № 721-VII, від 28 січня 2014 року № 732-VII та від 21 лютого 2014 року № 767-VII):

1) у статті 1:

абзац шостий частини першої викласти в такій редакції:

"державні інформаційні ресурси - інформація, яка перебуває у володінні державних органів, військових формувань, а також інформація, створення якої передбачено законодавством та яка обробляється фізичними або юридичними особами відповідно до наданих їм повноважень суб’єктами владних повноважень";

частину другу доповнити словами "та "Про доступ до публічної інформації";

2) у частині першій статті 16:

у пункті 13 слово "оброблятиметься" замінити словом "оброблятимуться";

у пункті 14 слова "збирається, обробляється, зберігається, передається чи приймається" замінити словами "збираються, обробляються, зберігаються, передаються чи приймаються";

у пункті 28 слова "конфіденційної інформації, що є власністю держави" замінити словами "службової інформації, зібраної у процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони країни";

3) у тексті Закону слова "інформація, яка є власністю держави" у всіх відмінках замінити словами "державні інформаційні ресурси" у відповідному відмінку.

44. У статті 12 Закону України "Про управління об’єктами державної власності" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 46, ст. 456; 2012 р., № 40, ст. 480; 2014 р., № 4, ст. 61; із змінами, внесеними Законом України від 4 липня 2013 року № 406-VII):

частину четверту виключити;

частину п’яту доповнити реченням такого змісту: "Доступ до даних Реєстру здійснюється відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".

45. У статті 20 Закону України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 35, ст. 484):

частину першу викласти в такій редакції:

"Інформація про поводження з ГМО є відкритою і загальнодоступною, крім інформації, віднесеної відповідно до закону до інформації з обмеженим доступом";

у частині другій слова "не може розглядатися як конфіденційна та таємна" замінити словами "не може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом".

46. Абзац десятий статті 3 Дисциплінарного статуту служби цивільного захисту, затвердженого Законом України "Про Дисциплінарний статут служби цивільного захисту" (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 29, ст. 398), викласти в такій редакції:

"зберігати державну таємницю та іншу охоронювану законом інформацію".

47. У статті 3 Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України "Про Регламент Верховної Ради України" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., №№ 14-17, ст. 133; 2011 р., № 10, ст. 64):

частини другу і третю викласти в такій редакції:

"2. Відкритість засідань Верховної Ради забезпечується шляхом доступу до них будь-яких осіб, крім випадків, передбачених законодавством. Порядок доступу до відкритих засідань визначається розпорядженням Голови Верховної Ради України.

3. Представники засобів масової інформації, журналісти акредитуються при Верховній Раді на певний строк або на весь строк поточного скликання Верховної Ради відповідно до Закону України "Про інформацію" в порядку, визначеному відповідним Положенням, яке затверджується Головою Верховної Ради України. Акредитація проводиться відповідним структурним підрозділом Апарату Верховної Ради. Апарат Верховної Ради може надавати акредитованим представникам засобів масової інформації матеріали, які надаються народним депутатам, крім тих, про нерозголошення чи ненадання яких у встановленому порядку прийнято відповідне рішення на підставі закону";

частину четверту виключити;

частину п’яту доповнити абзацом другим такого змісту:

"Верховна Рада надає інформацію за запитами відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації". Розгляд та надання відповіді на запити на інформацію забезпечуються Апаратом Верховної Ради".

{Пункт 48 втратив чинність на підставі Закону № 1197-VII від 10.04.2014}

49. У Законі України "Про захист персональних даних" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 34, ст. 481; 2013 р., № 51, ст. 715):

1) статтю 5 викласти в такій редакції:

"Стаття 5. Об’єкти захисту

1. Об’єктами захисту є персональні дані.

2. Персональні дані можуть бути віднесені до конфіденційної інформації про особу законом або відповідною особою. Не є конфіденційною інформацією персональні дані, що стосуються здійснення особою, яка займає посаду, пов’язану з виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування, посадових або службових повноважень.

3. Персональні дані, зазначені у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, оформленій за формою і в порядку, встановленими Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції", не належать до інформації з обмеженим доступом, крім відомостей, визначених Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції".

Не належить до інформації з обмеженим доступом інформація про отримання у будь-якій формі фізичною особою бюджетних коштів, державного чи комунального майна, крім випадків, передбачених статтею 6 Закону України "Про доступ до публічної інформації".

Законом може бути заборонено віднесення інших відомостей, що є персональними даними, до інформації з обмеженим доступом";

2) частину шосту статті 6 після слів "даних про фізичну особу" доповнити словами "які є конфіденційною інформацією";

3) друге речення частини третьої статті 10 доповнити словами "крім випадків, передбачених законом";

4) частину першу статті 16 доповнити реченням другим такого змісту: "Порядок доступу третіх осіб до персональних даних, які знаходяться у володінні розпорядника публічної інформації, визначається Законом України "Про доступ до публічної інформації".

50. В абзаці чотирнадцятому частини першої статті 10 Закону України "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 40, ст. 527) слова "доступу громадян до інформації" замінити словами "доступу до публічної інформації".

51. У частині першій статті 17 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 2-3, ст. 11) слова "Закону України "Про інформацію" замінити словами "законів України "Про інформацію" та "Про захист персональних даних".

52. У Законі України "Про регулювання містобудівної діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 34, ст. 343; 2014 р., № 1, ст. 4):

1) частину одинадцяту статті 17 викласти в такій редакції:

"11. Матеріали генерального плану населеного пункту не можуть містити інформацію з обмеженим доступом та бути обмеженими в доступі. Загальна доступність матеріалів генерального плану населеного пункту забезпечується шляхом його розміщення на веб-сайті органу місцевого самоврядування та у місцевих періодичних друкованих засобах масової інформації, а також у загальнодоступному місці у приміщенні такого органу. Матеріали генерального плану населеного пункту надаються за запитом відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації";

2) абзац перший частини сьомої статті 19 викласти в такій редакції:

"7. Матеріали детального плану території не можуть містити інформацію з обмеженим доступом та бути обмеженими в доступі. Загальна доступність матеріалів детального плану території забезпечується шляхом його розміщення на веб-сайті органу місцевого самоврядування, у місцевих друкованих засобах масової інформації, а також у загальнодоступному місці у приміщенні такого органу. Матеріали детального плану території надаються за запитом відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".

53. У Законі України "Про центральні органи виконавчої влади" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 38, ст. 385; із змінами, внесеними Законом України від 27 лютого 2014 року № 795-VII):

1) у частині шостій статті 15:

доповнити словами "в порядку, передбаченому Законом України "Про доступ до публічної інформації";

доповнити абзацом другим такого змісту:

"Проекти наказів міністерства, які мають нормативно-правовий характер, оприлюднюються на офіційному веб-сайті міністерства відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації", крім випадків виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків, передбачених законом, коли такі проекти актів оприлюднюються негайно після їх підготовки";

2) статтю 23 доповнити частиною четвертою такого змісту:

"4. Накази центрального органу виконавчої влади підлягають обов’язковому оприлюдненню відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".

{Пункт 54 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 1700-VII від 14.10.2014}

55. У Законі України "Про Раду міністрів Автономної Республіки Крим" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 2-3, ст. 3):

1) частину третю статті 4 доповнити реченням такого змісту: "Рада міністрів Автономної Республіки Крим оприлюднює і надає інформацію за запитами відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації";

2) у статті 52:

частину п’яту доповнити абзацом третім такого змісту:

"Проекти актів Ради міністрів Автономної Республіки Крим оприлюднюються в порядку, передбаченому Законом України "Про доступ до публічної інформації", крім випадків виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків, передбачених законом, коли такі проекти актів оприлюднюються негайно після їх підготовки";

абзац третій частини шостої виключити;

доповнити частиною дванадцятою такого змісту:

"12. Акти Ради міністрів Автономної Республіки Крим підлягають обов’язковому оприлюдненню відповідно до вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації" в порядку, встановленому Радою міністрів Автономної Республіки Крим".

56. У Законі України "Про Кабінет Міністрів України":

1) у частині четвертій статті 3:

третє речення викласти в такій редакції: "Акти Кабінету Міністрів України підлягають обов’язковому оприлюдненню відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації";

доповнити абзацом другим такого змісту:

"Проекти нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України оприлюднюються в порядку, передбаченому Законом України "Про доступ до публічної інформації", крім випадків виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків, передбачених законом, коли такі проекти актів оприлюднюються негайно після їх підготовки";

2) частину другу статті 47 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Секретаріат Кабінету Міністрів України забезпечує відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" розгляд та надання відповідей на запити, що надходять до Кабінету Міністрів України".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Гриф "Для службового користування" чи інші грифи, що передбачають обмеження доступу до документа або інформації в ньому, які були надані до набрання чинності Законом України "Про доступ до публічної інформації", крім грифів секретності, втрачають чинність, а відповідні документи підлягають розкриттю та наданню на запит, через один рік після набрання чинності цим Законом, якщо зазначені грифи не були переглянуті та підтверджені відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".

3. Кабінету Міністрів України:

1) протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити прийняття нормативно-правових актів відповідно до цього Закону;

забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

2) протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом затвердити порядок обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію, зібрану в процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони країни.

Виконуючий обов'язки
Президента України,
Голова Верховної Ради
УкраїниО.ТУРЧИНОВ

м. Київ
27 березня 2014 року
№ 1170-VII


  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
  • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: