open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань удосконалення діяльності прокуратури

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 37, ст.490)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 1697-VII від 14.10.2014, ВВР, 2015, № 2-3, ст.12
№ 1698-VII від 14.10.2014, ВВР, 2014, № 47, ст.2051
№ 1404-VIII від 02.06.2016, ВВР, 2016, № 30, ст.542}

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):

1) у частині першій статті 15 слова "або протесту, припису чи подання прокурора" замінити словами "або подання прокурора";

2) у статті 1856:

у назві слова "протесту, припису чи" виключити;

в абзаці другому частини першої та абзаці другому частини другої слова "від п’яти до восьми" замінити словами "від двадцяти до п’ятдесяти";

в абзаці першому частини другої слова "протесту, припису чи" та слова "протест чи припис" виключити;

3) у статті 1858:

частину першу викласти в такій редакції:

"Невиконання посадовою особою законних вимог прокурора -

тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

абзац другий частини другої викласти в такій редакції:

"тягне за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на посадових осіб - від сорока до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

4) у частині першій статті 250 слово "опротестовувати" замінити словами "вносити подання, оскаржувати", а слова "зупиняти виконання постанови" виключити;

5) у частині другій статті 267 слова "чи опротестування" виключити, а після слів "про адміністративні правопорушення" доповнити словами "або внесення подання прокурора";

6) у назві глави 24 слова "і опротестування" виключити, а після слів "про адміністративне правопорушення" доповнити словами "або внесення на неї подання прокурора";

7) частину першу статті 287 після слів "бути оскаржено" доповнити словом "прокурором";

8) у частині третій статті 288 слово "протестом" замінити словом "поданням", а слово "протесту" замінити словом "подання";

9) статтю 289 після слів "за заявою" доповнити словом "прокурора";

10) статтю 290 викласти в такій редакції:

"Стаття 290. Внесення подання прокурора на постанову по справі про адміністративне правопорушення

На постанову по справі про адміністративне правопорушення прокурором може бути внесено подання упродовж десяти днів з дня винесення постанови";

11) у статті 291 слово "(опротестування)" замінити словами "(внесення подання прокурора)";

12) у назві та тексті статті 292 слова "і протесту" та "і протест" замінити словами "і подання прокурора";

13) у статті 293:

у назві слова "і протесту" замінити словами "і подання прокурора";

в абзаці першому та пункті 1 частини першої слова "або протесту" та "або протест" замінити словами "або подання прокурора";

14) у статті 294:

у частині першій слова "чи протесту прокурора" виключити;

у частині другій слова "або на неї може бути внесено протест прокурора" замінити словами "або прокурором", слова "протест прокурора, подані" замінити словом "подана", а слово "повертаються" замінити словом "повертається";

у частині третій слова "протест прокурора подаються" замінити словом "подається", а слова "протест прокурора" виключити;

у частині п’ятій слова "прокурора, який приніс протест" виключити;

у частині шостій слова "прокурора, який вніс протест" виключити;

в абзаці першому та пункті 1 частини восьмої слова "протесту прокурора" та "чи протест прокурора" виключити;

15) у статті 295:

у назві та частині першій слова "або протесту" виключити;

у частині другій слово "протесту" замінити словами "скарги, яка подана прокурором";

16) статтю 297 виключити;

17) у частині другій статті 299 слова "або опротестуванні" замінити словами "або внесенні на неї подання прокурора", а слова "або протесту" замінити словами "або подання";

18) у частині першій статті 303 слова "чи опротестування постанови відповідно до статті 291 цього Кодексу" замінити словами "постанови або внесення на неї подання прокурора", а слова "або протесту" замінити словами "або подання прокурора";

19) у частині першій статті 307 слова "або опротестування" замінити словами "або внесення на неї подання прокурора", а слова "або протесту" замінити словами "або подання";

20) у частині третій статті 329 слова "або опротестування" та "або протесту" виключити.

2. У Господарському процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 6, ст. 56):

1) у статті 2:

в абзаці четвертому частини першої слова "прокурорів та їх заступників" замінити словом "прокурорів";

частину другу доповнити реченням такого змісту: "У разі відсутності такого органу або відсутності у нього повноважень щодо звернення до господарського суду прокурор зазначає про це в позовній заяві";

2) частину другу статті 29 доповнити реченнями такого змісту: "У разі прийняття господарським судом позовної заяви, поданої прокурором в інтересах держави, в якій зазначено про відсутність органу, уповноваженого здійснювати функції держави у спірних правовідносинах, або про відсутність у такого органу повноважень щодо звернення до господарського суду, прокурор набуває статусу позивача. З метою вирішення питання щодо наявності підстав для ініціювання перегляду судових рішень у справі, розглянутій без участі прокурора, вступу в розгляд справи за позовом іншої особи прокурор має право знайомитися з матеріалами справи в суді, робити виписки з неї, отримувати копії документів, що знаходяться у справі";

3) у частині першій статті 54 слова "прокурором чи його заступником" замінити словом "прокурором";

4) у частині першій статті 56 слова "прокурор чи його заступник" замінити словом "прокурор";

5) у частині другій статті 62 слова "прокурору чи його заступнику" замінити словом "прокурору";

6) перше речення частини першої статті 66 викласти в такій редакції:

"Господарський суд за заявою сторони, прокурора або з власної ініціативи має право вжити передбачених статтею 67 цього Кодексу заходів до забезпечення позову";

7) у частині першій статті 11115 слова "Сторони у справі та Генеральний прокурор України" замінити словами "Сторони, треті особи, прокурор";

8) у статті 116:

друге речення частини першої викласти в такій редакції: "Після набрання судовим рішенням законної сили наказ видається за заявою стягувачу чи прокурору, який здійснював у цій справі представництво інтересів громадянина або держави в суді, або надсилається стягувачу рекомендованим чи цінним листом";

перше речення частини другої виключити;

9) у частині першій статті 121 слова "прокурора чи його заступника" замінити словом "прокурора".

3. Пункти 2 і 3 примітки до статті 368 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131) викласти в такій редакції:

"2. Службовими особами, які займають відповідальне становище, у статтях 368, 3682, 369 та 382 цього Кодексу є особи, зазначені у пункті 1 примітки до статті 364 цього Кодексу, посади яких згідно із статтею 6 Закону України "Про державну службу" віднесені до посад державної служби підгруп I-4, II-2, II-3, II-4, III-1, III-2, III-3, III-4, IV-1, IV-2, IV-3, судді, прокурори і слідчі, а також інші, крім зазначених у пункті 3 примітки до цієї статті, керівники і заступники керівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів та одиниць.

3. Службовими особами, які займають особливо відповідальне становище, у статтях 368, 3682, 369 та 382 цього Кодексу є:

1) Президент України, Прем’єр-міністр України, члени Кабінету Міністрів України, перші заступники та заступники міністрів, народні депутати України, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Директор Національного антикорупційного бюро України, Генеральний прокурор України, його перший заступник та заступники, Голова Конституційного Суду України, його заступники та судді Конституційного Суду України, Голова Верховного Суду України, його перший заступник, заступники та судді Верховного Суду України, голови вищих спеціалізованих судів, їх заступники та судді вищих спеціалізованих судів, Голова Національного банку України, його перший заступник та заступники, Секретар Ради національної безпеки і оборони України, його перший заступник та заступники;

2) особи, посади яких згідно із статтею 6 Закону України "Про державну службу" віднесені до посад державної служби підгруп I-1, I-2, I-3 та II-1;

3) особи, посади яких згідно із статтею 14 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" віднесені до першої та другої категорій посад в органах місцевого самоврядування".

{Пункт 3 розділу I в редакції Закону № 1698-VII від 14.10.2014}

4. У Цивільному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., №№ 40-42, ст. 492):

1) у частині другій статті 45:

після слів "з позовною заявою" доповнити словом "(заявою)";

доповнити абзацом другим такого змісту:

"Прокурор, який звертається до суду в інтересах держави, в позовній заяві (заяві) самостійно визначає, в чому полягає порушення інтересів держави, та обґрунтовує необхідність їх захисту, а також зазначає орган, уповноважений державою здійснювати відповідні функції у спірних правовідносинах. У разі відсутності такого органу або відсутності у нього повноважень щодо звернення до суду прокурор зазначає про це в позовній заяві і в такому разі прокурор набуває статусу позивача";

2) частину четверту статті 46 замінити двома частинами такого змісту:

"4. Відмова органу, уповноваженого здійснювати відповідні функції у спірних правовідносинах, від поданого прокурором в інтересах держави позову (заяви), подання ним заяви про залишення позову без розгляду не позбавляє прокурора права підтримувати позов (заяву) і вимагати розгляду справи по суті.

5. З метою вирішення питання щодо наявності підстав для ініціювання перегляду судових рішень у справі, розглянутій без участі прокурора, вступу в розгляд справи за позовом (заявою) іншої особи прокурор має право знайомитися з матеріалами справи в суді, робити виписки з неї, отримувати копії документів, що знаходяться у справі".

У зв’язку з цим частину п’яту вважати частиною шостою;

3) перше речення частини другої статті 368 після слів "на користь яких воно ухвалено" доповнити словами "чи прокурора, який здійснював у цій справі представництво інтересів громадянина або держави в суді".

5. У Кодексі адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., №№ 35-37, ст. 446):

1) у частині другій статті 60:

після слів "з адміністративним позовом" доповнити словом "(поданням)";

доповнити абзацом другим такого змісту:

"Прокурор, який звертається до адміністративного суду в інтересах держави, в позовній заяві (поданні) самостійно визначає, в чому полягає порушення інтересів держави, та обґрунтовує необхідність їх захисту, а також зазначає орган, уповноважений державою здійснювати відповідні функції у спірних правовідносинах. У разі відсутності такого органу або відсутності у нього повноважень щодо звернення до адміністративного суду прокурор зазначає про це в позовній заяві і в такому разі прокурор набуває статусу позивача";

2) частину четверту статті 61 замінити двома частинами такого змісту:

"4. Відмова органу, уповноваженого здійснювати відповідні функції у спірних правовідносинах, від адміністративного позову, поданого прокурором в інтересах держави, не позбавляє прокурора права підтримувати позов і вимагати вирішення спору по суті.

5. Органи та особи, визначені у статті 60 цього Кодексу, які не брали участі у справі, з метою вирішення питання про наявність підстав для подання апеляційної чи касаційної скарги, заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом України, заяви про перегляд рішення за нововиявленими обставинами, вступу в розгляд справи за позовом (поданням) іншої особи мають право знайомитися з матеріалами справи в адміністративному суді, робити виписки з неї, отримувати копії документів, що знаходяться у справі";

3) перше речення частини першої статті 258 після слів "на користь яких воно ухвалено" доповнити словами "чи прокурора, який здійснював у цій справі представництво інтересів громадянина або держави в суді".

6. У Митному кодексі України:

1) у статті 467:

у частині першій слова "два місяці" замінити словами "шість місяців";

у частині другій слова "три місяці" замінити словами "шість місяців";

частину третю викласти в такій редакції:

"3. У разі закриття кримінального провадження, але за наявності в діях правопорушника ознак порушення митних правил, адміністративні стягнення за порушення митних правил може бути накладено не пізніше ніж через три місяці з дня прийняття рішення про закриття кримінального провадження, але не пізніше ніж через два роки з дня вчинення правопорушення";

2) у частині другій статті 486 слово "(опротестування)" замінити словами "(внесенням подання прокурора)";

3) у частині п’ятій статті 529:

після слів "представником такої особи" доповнити словом "прокурором";

друге речення виключити;

слова "та принесення прокурором протесту на постанову" виключити;

4) у частині першій статті 530 слова "принесенням протесту прокурором" замінити словами "внесенням подання прокурора";

5) у назві та частині першій статті 532 слова "протесту прокурора" та "протест прокурора" замінити словами "подання прокурора";

6) у назві та частині першій статті 533 слова "або принесення протесту" замінити словами "або внесення подання прокурора", а слова "чи протесту" замінити словами "або подання";

7) у частині першій статті 539 слова "або принесення на неї протесту прокурором" замінити словами "або внесення на неї подання прокурора", а слова "без задоволення або відхилення протесту" замінити словами "або подання без задоволення".

7. У Кримінальному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., №№ 9-13, ст. 88):

1) абзац перший частини дев’ятої статті 31 викласти в такій редакції:

"9. Кримінальне провадження стосовно Прем’єр-міністра України, членів Кабінету Міністрів України, перших заступників та заступників міністрів, народних депутатів України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Директора Національного антикорупційного бюро України, Генерального прокурора України, його першого заступника чи заступника, Голови Конституційного Суду України, його заступника чи судді Конституційного Суду України, Голови Верховного Суду України, його першого заступника, заступника чи судді Верховного Суду України, голів вищих спеціалізованих судів, їх заступників чи суддів вищих спеціалізованих судів, Голови Національного банку України, його першого заступника чи заступника, осіб, посади яких згідно із статтею 6 Закону України "Про державну службу" віднесені до посад державної служби підгруп I-1, I-2, I-3, а також щодо обвинувачення у вчиненні кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Національного антикорупційного бюро України, здійснюється";

2) частину четверту статті 216 викласти в такій редакції:

"4. Слідчі органів державного бюро розслідувань, крім випадків, передбачених частиною п’ятою цієї статті, здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, вчинених особами, зазначеними у пунктах 1, 2 та 3 частини другої статті 2 Закону України "Про державну службу", Головою Національного банку України, його першим заступником чи заступником, суддями та працівниками правоохоронних органів, службовими особами, посади яких згідно із статтею 6 Закону України "Про державну службу" віднесені до посад державної служби підгруп I-1, I-2, I-3, I-4, II-1, II-2, III-1, IV-1.

Слідчі органів державного бюро розслідувань здійснюють також досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених абзацом першим частини п’ятої цієї статті, якщо вони були вчинені службовими особами Національного антикорупційного бюро України".

{Пункт 7 розділу I в редакції Закону № 1698-VII від 14.10.2014}

{Пункт 8 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 1697-VII від 14.10.2014}

9. У Статуті внутрішньої служби Збройних Сил України, затвердженому Законом України "Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 22-23, ст. 194; 2005 р., № 3, ст. 76; із змінами, внесеними законами України від 13 квітня 2012 року № 4652-VI та від 17 травня 2012 року № 4711-VI):

1) у частині другій статті 24 слова "військового прокурора" замінити словами "відповідного прокурора";

2) в абзаці третьому статті 59 слова "військовому прокурору" замінити словами "відповідному прокурору";

3) в абзаці вісімнадцятому статті 67 слова "військового прокурора" замінити словами "відповідного прокурора".

10. У Статуті гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України, затвердженому Законом України "Про Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 22-23, ст. 196; 2005 р., № 3, ст. 76; із змінами, внесеними Законом України від 13 квітня 2012 року № 4652-VI):

1) в абзаці двадцятому частини п’ятої статті 9 слова "відповідного військового прокурора" замінити словами "відповідного прокурора";

2) у частині другій статті 23:

в абзаці шостому слова "відповідних військових прокуратур" замінити словами "відповідних прокуратур";

в абзаці двадцять першому слова "військового прокурора" замінити словами "відповідного прокурора";

3) у частині четвертій статті 25 слова "відповідного військового прокурора" замінити словами "відповідного прокурора";

4) у пункті 46 та абзаці третьому пункту 48 додатка 12 до Статуту гарнізонної та вартової служб слова "військового прокурора" замінити словами "відповідного прокурора".

11. У частинах п’ятій та шостій статті 85 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, затвердженого Законом України "Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 22-23, ст. 197; із змінами, внесеними Законом України від 17 травня 2012 року № 4711-VI), слова "військовому прокуророві" замінити словами "відповідному прокуророві".

12. У частині другій статті 23 Закону України "Про порядок допуску та умови перебування підрозділів збройних сил інших держав на території України" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 17, ст. 122) слова "підлеглими їй прокуратурами інших рівнів, військовою прокуратурою України" замінити словами "та підпорядкованими їй прокуратурами".

13. У пункті 19 статті 8 Закону України "Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах України" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 32, ст. 225) слова "військового прокурора" замінити словами "відповідного прокурора".

14. У статті 60 Закону України "Про автомобільний транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 32, ст. 273):

у частині другій слова "чи протест" виключити;

у частині п’ятій слова "і опротестування" виключити.

15. У частині третій статті 5 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 38, ст. 324; 2012 р., № 22, ст. 217; із змінами, внесеними Законом України від 17 травня 2012 року № 4711-VI) слова "військових прокуратур, підрозділів дізнання" виключити.

16. У Законі України "Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., №№ 41-45, ст. 529):

1) друге речення частини четвертої статті 122 виключити;

2) четверте речення частини другої статті 127 виключити.

{Пункт 17 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 1404-VIII від 02.06.2016}

18. Пункт 11 частини першої статті 5 Закону України "Про судовий збір" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 14, ст. 87) викласти в такій редакції:

"11) органи прокуратури - при здійсненні своїх повноважень".

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 грудня 2012 року, крім пунктів 3 та 7 розділу I цього Закону, які набирають чинності з дня набрання чинності Законом України "Про державну службу" від 17 листопада 2011 року.

2. Кабінету Міністрів України привести свої нормативно-правові акти та забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади України у відповідність із цим Законом.

3. Рекомендувати Генеральній прокуратурі України привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом та вжити заходів організаційного характеру, пов’язаних з його прийняттям.

4. На території адміністративно-територіальних одиниць, на яких центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги не розпочали надання такого виду правової допомоги, органи прокуратури можуть здійснювати представництво у суді інтересів громадян з такої підстави, як неспроможність громадянина через свій матеріальний стан самостійно захистити свої порушені чи оспорювані права або реалізувати процесуальні повноваження.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
18 вересня 2012 року
№ 5288-VI


 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: