open
Про систему
Попередня

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

25.09.2012  № 1283


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 жовтня 2012 р.
за № 1737/22049

Про затвердження Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

{Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
№ 1810 від 18.12.2012
№ 247 від 26.02.2013
№ 1408 від 06.08.2013
№ 1776 від 23.12.2014
№ 2002 від 01.12.2015
№ 273 від 10.03.2016
№ 1 від 10.01.2017
№ 460 від 22.06.2017
№ 786 від 07.11.2017
№ 945 від 28.12.2017
№ 58 від 01.02.2018
№ 940 від 28.12.2018
№ 157 від 14.03.2019}

Відповідно до пункту 10 частини другої статті 7 та пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Положення), що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 8 червня 2004 року № 279 «Про затвердження Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 9 вересня 2004 року за № 1122/9721 (зі змінами).

3. Адміністративні дані торговця цінними паперами за 2012 рік подаються до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку за формою, у складі, терміни та порядку, що встановлені нормативно-правовими актами, які діяли на звітну дату складання таких даних.

{Рішення доповнено новим пунктом 3 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1810 від 18.12.2012}

4. Встановити, що Система довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затверджена рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 8 травня 2012 року № 646, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 25 травня 2012 року за № 831/21143, є обов’язковою для використання торговцями цінних паперів при складанні та поданні до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку адміністративних даних.

5. Департаменту регулювання діяльності торговців цінними паперами та фондових бірж (О. Науменко) забезпечити:

подання цього рішення для здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

6. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до вимог законодавства України.

7. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2013 року, крім пункту 2.10 розділу II Положення, який набирає чинності одночасно з набранням чинності нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок та умови провадження торговцем цінними паперами брокерської діяльності за договорами на брокерське обслуговування з подальшим врегулюванням зобов’язань клієнта, але не раніше дня його офіційного опублікування.

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії К. Кривенка.

Голова Комісії

Д. Тевелєв

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

Голова Державної служби
фінансового моніторингу України


М.Ю. БродськийС.Г. Гуржій


Протокол засідання Комісії
від 25 вересня 2012 р. № 42
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
25.09.2012  № 1283


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 жовтня 2012 р.
за № 1737/22049

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає склад, строки та порядок подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) адміністративних даних (далі - Дані) торговцем цінними паперами щодо своєї професійної діяльності на фондовому ринку.

2. Дія цього Положення поширюється на юридичних осіб, які в установленому законодавством порядку отримали ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, діяльності з управління цінними паперами, у тому числі які мали право на провадження цієї професійної діяльності протягом періоду, за який подаються Дані.

3. У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:

відкриті позиції - договори купівлі-продажу цінних паперів, договори на виконання (крім договорів, відповідно до яких розрахунки за договором щодо цінних паперів здійснюються клієнтом торговця цінними паперами самостійно), договори на придбання цінних паперів, що укладені торговцем цінними паперами, але не виконані на звітну дату;

нерегулярні Дані - Дані щодо виконання та розірвання договору(ів) з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами торговцем цінними паперами на неорганізованому ринку та Дані щодо укладання "підозрілого(их)" договору(ів) на неорганізованому ринку.

{Абзац третій пункту 3 розділу I в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 460 від 22.06.2017}

4. Дані торговця цінними паперами подаються до центрального апарату Комісії відповідно до нормативно - правових актів Комісії, що регулюють подання Даних та інформацій професійними учасниками фондового ринку у вигляді електронних документів до Комісії, за винятком випадку, передбаченого пунктом 8 цього розділу.

5. Дані торговця цінними паперами складаються з використанням Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженої рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 8 травня 2012 року № 646, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 травня 2012 року за № 831/21143 (далі - Система довідників та класифікаторів).

6. Дані торговця цінними паперами складаються відповідно до опису розділів та схем XML файлів, визначених окремим документом нормативно-технічного характеру.

7. Дані подаються до Комісії в обсязі, що встановлений цим Положенням, не пізніше строків, визначених у пункті 1 розділу III цього Положення.

Дані повинні містити всі визначені Положенням довідки, які мають бути заповнені, містити достовірну та повну інформацію. Інформація в довідках повинна бути заповнена відповідно до цього Положення.

8. На письмову вимогу уповноваженої особи Комісії торговець цінними паперами зобов'язаний подати (надіслати) до Комісії Дані у строк/термін, передбачений вимогою, відповідно до цього Положення в паперовій формі.

У разі якщо паперова форма Даних нараховує більше одного аркуша, така паперова форма Даних має бути прошнурована, аркуші пронумеровані та засвідчені підписом уповноваженої особи торговця цінними паперами.

{Абзац другий пункту 8 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 247 від 26.02.2013; в редакції Рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1776 від 23.12.2014, № 945 від 28.12.2017}

9. Склад та опис полів електронної форми файлів фінансової звітності встановлюються окремим наказом Голови Комісії.

10. У разі наявності інформації, яка необхідна для повного і всебічного розуміння конкретних умов діяльності торговця цінними паперами, торговець цінними паперами наводить її в довільній формі у примітках до довідки.

II. Склад Даних

1. Дані, які складаються та подаються до Комісії:

місячні;

нерегулярні.

2. Місячні Дані складаються з:

2.1. Довідки про торговця цінними паперами (додаток 1 до цього Положення).

2.2. Довідки про невиконані разові замовлення та договори з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами торговцем цінними паперами станом на останній день звітного місяця (додаток 2 до цього Положення).

2.3. Довідки про фінансові інструменти, які перебувають у власності торговця цінними паперами станом на останній день місяця (крім цінних паперів власних випусків) (додаток 3 до цього Положення).

2.4. Довідки про цінні папери та/або грошові кошти, які знаходяться в управлінні торговця цінними паперами станом на останній день звітного місяця (додаток 4 до цього Положення).

2.5. Довідки про нормативи торговця цінними паперами при здійсненні маржинальних операцій (крім банків) (додаток 5 до цього Положення).

2.6. Довідки про пруденційні нормативи торговця цінними паперами (крім банків) (додаток 6 до цього Положення).

2.7. Довідки про вихідні дані для розрахунку показника розміру регулятивного капіталу (крім банків) (додаток 7 до цього Положення).

{Підпункт 2.7 пункту 2 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісія з цінних паперів та фондового ринку № 1 від 10.01.2017}

2.8. Довідки про вихідні дані для розрахунку нормативу адекватності регулятивного капіталу, нормативу адекватності капіталу першого рівня, коефіцієнта фінансового левериджу та коефіцієнта абсолютної ліквідності (крім банків) (додаток 8 до цього Положення).

2.9. Довідки про вихідні дані для розрахунку суми активів, зважених за ступенем ризику (крім банків) (додаток 9 до цього Положення).

2.10. Довідки про розрахунок нормативу концентрації кредитного ризику за контрагентами, що не є банками або торговцями цінними паперами, та довідки про розрахунок нормативу концентрації кредитного ризику за контрагентами, що є банками або торговцями цінними паперами, (додаток 10 до цього Положення).

{Підпункт 2.10 пункту 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 58 від 01.02.2018}

2.11. Довідки про виконаний(і) договір(ори) з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами іноземних емітентів, що вчинений(і) за межами України (додаток 15 до цього Положення).

{Пункт 2 розділу II доповнено новим підпунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 945 від 28.12.2017}

3. Крім документів, визначених пунктом 2 цього розділу, до складу Даних за місяць грудень входить довідка про загальний обсяг укладених та виконаних договорів з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами торговця цінними паперами за рік (додаток 11 до цього Положення).

4. До складу даних за березень, червень, вересень входить проміжна фінансова звітність (крім банків), вимоги до якої встановлюються відповідним нормативно-правовим актом.

5. До складу даних за лютий місяць входить річна фінансова звітність (крім банків), вимоги до якої встановлюються відповідним нормативно-правовим актом.

6. Нерегулярні Дані складаються з довідки про виконаний(і) або розірваний(і) договір(ори) з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами торговцем цінними паперами на неорганізованому ринку (додаток 12 до цього Положення) та довідки про укладення "підозрілого(их)" договору(ів) на неорганізованому ринку (додаток 14 до цього Положення).

{Пункт 6 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 460 від 22.06.2017}

{Розділ II в редакції Рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 247 від 26.02.2013, № 2002  від 01.12.2015}

III. Строки подання Даних до Комісії

1. Торговець цінними паперами подає Дані до центрального апарату Комісії у строки:

місячні - не пізніше останнього числа місяця, наступного за звітним;

нерегулярні - протягом трьох робочих днів після дати виникнення нерегулярних даних.

{Пункт 1 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2002 від 01.12.2015}

2. У разі якщо останній день подання Даних припадає на неробочий день, строк подання Даних переноситься на перший після нього робочий день.

3. Нерегулярні Дані за одну дату подаються один раз протягом робочого дня, крім нерегулярних даних, які містять супровідну довідку про виправлених Даних торговця цінними паперами (додаток 13 до цього Положення).

{Пункт 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 247 від 26.02.2013, № 1408 від 06.08.2013}

4. Нерегулярні Дані торговця цінними паперами подаються за фактом їх виникнення, а саме: при виконанні та/або розірванні договорів, при укладанні "підозрілого(их)" договору(ів) на неорганізованому ринку.

{Пункт 4 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 945 від 28.12.2017}

5. Торговець цінними паперами у разі виявлення невідповідності Даних, які подані до Комісії, має усунути ці невідповідності, повторно подати Дані в обсязі, визначеному в розділі II цього Положення, але не пізніше строків, зазначених у цьому розділі. Виправлені Дані додатково повинні подаватися разом із супровідною довідкою для виправлених Даних торговця цінними паперами (додаток 13 до цього Положення), в якій зазначається причина виникнення невідповідності (невідповідностей).

{Пункт 5 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 247 від 26.02.2013, № 1408 від 06.08.2013}

6. Строк подання Даних продовжується у разі надходження до Комісії письмового повідомлення про неможливість подання Даних у встановлений строк у зв'язку з:

вилученням програмного забезпечення та/або документації торговця цінними паперами правоохоронними органами (з наданням копій документів, які підтверджують вилучення зазначеної документації);

настанням форс-мажорних обставин (з наданням копій документів, які підтверджують зазначені обставини).

7. Повідомлення про неможливість подання Даних до Комісії у строк, визначений цим Положенням, торговець цінними паперами повинен надати протягом трьох робочих днів з дня вилучення відповідних програмного забезпечення та/або документації торговця цінними паперами або настання форс-мажорних обставин.

8. Торговець цінними паперами зобов'язаний протягом 15 календарних днів з дати відновлення та/або повернення вилученого програмного забезпечення та/або документації подати Дані до Комісії та копії документів, які підтверджують повернення зазначених засобів та/або документів, надіслати на поштову адресу центрального апарату Комісії.

IV. Порядок підготовки та подання інформації щодо дотримання показників ліквідності, що обмежують ризики професійної діяльності на фондовому ринку, та нормативів торговця цінними паперами при здійсненні маржинальних операцій

1. Дані довідки про нормативи торговця цінними паперами при здійсненні маржинальних операцій (крім банків) (додаток 5 до цього Положення) розраховуються відповідно до вимог нормативно-правового акта Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок та умови провадження торговцем цінними паперами брокерської діяльності за договорами на брокерське обслуговування з подальшим врегулюванням зобов'язань клієнта.

2. Формування довідки про нормативи торговця цінними паперами при здійсненні маржинальних операцій (крім банків) (додаток 5 до цього Положення), довідки про пруденційні нормативи торговця цінними паперами (крім банків) (додаток 6 до цього Положення), довідки про вихідні дані для розрахунку показника розміру регулятивного капіталу (крім банків) (додаток 7 до цього Положення), довідки про вихідні дані для розрахунку нормативу адекватності регулятивного капіталу, нормативу адекватності капіталу першого рівня, коефіцієнта фінансового левериджу та коефіцієнта абсолютної ліквідності (крім банків) (додаток 8 до цього Положення), довідки про вихідні дані для розрахунку суми активів, зважених за ступенем ризику (крім банків) (додаток 9 до цього Положення) здійснюється на кожний робочий день.

{Абзац перший пункту 2 розділу ІV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісія з цінних паперів та фондового ринку № 1 від 10.01.2017}

Формування довідок про розрахунок нормативу концентрації кредитного ризику (додаток 10 до цього Положення) здійснюється торговцем цінними паперами станом на кінець останнього дня кожного місяця.

{Абзац другий пункту 2 розділу IV в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 58 від 01.02.2018}

3. Дані довідки про пруденційні нормативи торговця цінними паперами (крім банків) (додаток 6 до цього Положення), довідки про вихідні дані для розрахунку показника розміру регулятивного капіталу (крім банків) (додаток 7 до цього Положення), довідки про вихідні дані для розрахунку нормативу адекватності регулятивного капіталу, нормативу адекватності капіталу першого рівня, коефіцієнта фінансового левериджу та коефіцієнта абсолютної ліквідності (крім банків) (додаток 8 до цього Положення), довідки про вихідні дані для розрахунку суми активів, зважених за ступенем ризику (крім банків) (додаток 9 до цього Положення), довідки про розрахунок нормативу концентрації кредитного ризику за контрагентами, що не є банками або торговцями цінними паперами, та довідки про розрахунок нормативу концентрації кредитного ризику за контрагентами, що є банками або торговцями цінними паперами, (додаток 10 до цього Положення) розраховуються торговцями цінними паперами (крім банків) відповідно до вимог нормативно-правового акта Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює вимоги до пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку.

{Пункт 3 розділу ІV із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісія з цінних паперів та фондового ринку № 1 від 10.01.2017, № 58 від 01.02.2018}

4. Державний контроль за дотриманням торговцями цінними паперами вимог цього Положення здійснює Комісія.

{Розділ IV в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2002 від 01.12.2015}

{Розділ V виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2002  від 01.12.2015}

Директор департаменту
регулювання діяльності
торговців цінними паперами
та фондових біржО. Науменко

Додаток 1
до Положення про порядок складання
та подання адміністративних даних
щодо діяльності торговців цінними
паперами до Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку
(підпункт 2.1 пункту 2 розділу ІІ)

ДОВІДКА
про торговця цінними паперами

Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами

Найменування торговця цінними паперами

Дата, на яку складено адміністративні дані

Звітний місяць

Звітний рік

Прізвище, ім'я, по батькові директора торговця цінними паперами або особи, яка виконує його обов'язки

Прізвище, ім'я, по батькові головного бухгалтера / бухгалтера торговця цінними паперами

Організаційно-правова форма1

Область2

Район

Поштовий індекс

Населений пункт

Вулиця, будинок

Кімната, квартира

Контактний телефон

Електронна адреса

Веб-сторінка/веб-сайт торговця цінними паперами в глобальній інформаційній мережі Інтернет, на якій/якому оприлюднено річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським звітом (звітом незалежного аудитора)

Зареєстрований розмір статутного капіталу на дату складання даних (грн)

Найменування банківської установи, що обслуговує торговця цінними паперами

Поточний рахунок торговця цінними паперами, відкритий у банківській установі, що обслуговує торговця цінними паперами

Номер генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій, що видається Національним банком України небанківським фінансовим установам (у разі наявності)

Дата видачі генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій, що видається Національним банком України небанківським фінансовим установам (у разі наявності)

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки3 платника податків - фізичної особи)

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України

Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності

Думка аудитора (01 - безумовно позитивна; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)

Наявність пояснювального параграфа (у разі наявності)

Номер та дата договору на проведення аудиту

Дата початку та дата закінчення аудиту

Дата аудиторського звіту (звіту незалежного аудитора)

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн

Примітки

1 Заповнюється відповідно до Довідника 41 "Класифікація організаційно-правових форм господарювання" Системи довідників та класифікаторів.
2 Заповнюється відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.
3 Cерія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 247 від 26.02.2013; в редакції Рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1408 від 06.08.2013, № 2002 від 01.12.2015, № 273 від 10.03.2016, № 786 від 07.11.2017; із змінами, внесеними згідно з згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 157 від 14.03.2019}
Додаток 2
до Положення про порядок складання
та подання адміністративних даних
щодо діяльності торговців цінними
паперами до Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку
(підпункт 2.2 пункту 2 розділу ІІ)

ДОВІДКА
про невиконані разові замовлення та договори з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами торговцем цінними паперами станом на останній день звітного місяця1

Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами

Найменування торговця цінними паперами

Дата, на яку складено адміністративні дані

Звітний місяць

Звітний рік

Вид договору2

Дата укладання договору / надання разового замовлення до договору на брокерське обслуговування

Дата виконання договору, передбачена умовами договору (у разі наявності)

Номер договору/разового замовлення

Частина операції за договором РЕПО: "1" - перша частина операції за договором РЕПО, "2" - друга частина операції за договором РЕПО

Вид клієнта/контрагента торговця цінними паперами3

Вид професійної діяльності, яку здійснює клієнт/контрагент торговця цінними паперами4

Вид професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, яку здійснює клієнт/контрагент торговця цінними паперами (заповнюється у разі, якщо клієнт/контрагент торговця цінними паперами - торговець цінними паперами)5

Код за ЄДРПОУ клієнта/контрагента торговця цінними паперами - юридичної особи - резидента

Найменування клієнта/контрагента торговця цінними паперами - юридичної особи

Номер реєстрації відповідно до торговельного, банківського або судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - клієнта/контрагента торговця цінними паперами - нерезидента

Код ЄДРІСІ пайового інвестиційного фонду, корпоративного інвестиційного фонду, в інтересах якого виступає компанія з управління активами, - клієнт/контрагент торговця цінними паперами

Найменування пайового інвестиційного фонду, корпоративного інвестиційного фонду, в інтересах якого виступає компанія з управління активами, - клієнт/контрагент торговця цінними паперами

Прізвище фізичної особи - клієнта/контрагента торговця цінними паперами

Ім'я фізичної особи - клієнта/контрагента торговця цінними паперами

По батькові фізичної особи - клієнта/контрагента торговця цінними паперами (у разі наявності)

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) фізичної особи - клієнта/контрагента торговця цінними паперами

Країна реєстрації клієнта/контрагента торговця цінними паперами6

Вид діяльності торговця цінними паперами5

Вид фінансового інструменту, який є об'єктом цивільних прав за договором7

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера або код іншого фінансового інструменту

Серія векселя

Номер векселя

Дата видачі векселя

Дата погашення векселя

Вид ринку8

Вид ринку за характером проведення операції9

Укладання договору на неорганізованому ринку (поза організатором торгівлі) - "1"; на організованому ринку - "2"

{Рядок тридцять четвертий виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 945 від 28.12.2017}

Сума векселя

Частка консолідованого іпотечного боргу на дату реєстрації випуску (для іпотечних сертифікатів участі)

Премія (для опціонних сертифікатів)

Вид валюти10

Вид ринку здійснення правочину щодо цінних паперів11

Особа, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент3

Ознака особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент: "1" - емітент, "2" - векселедавець, "3" - заставодавець

Код за ЄДРПОУ особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) фізичної особи, що видала цінний папір або інший фінансовий інструмент

Найменування особи (П. І. Б. для фізичної особи), що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент

Код ЄДРІСІ особи, що розмістила цінний папір

Номер реєстрації відповідно до торговельного, банківського або судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента, що розмістила/видала цінний папір

Країна реєстрації особи, що розмістила/видала цінний папір6

Кількість цінних паперів або фінансових інструментів за договором (шт.)

Вид клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір
на виконання3

Вид професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, яку здійснює клієнт торговця цінними паперами (заповнюється у разі, якщо клієнт торговця цінними паперами - торговець цінними паперами)5

Код за ЄДРПОУ клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання, - юридичної особи - резидента

Найменування клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання, - юридичної особи

Номер реєстрації відповідно до торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання, -нерезидента

Код ЄДРІСІ пайового інвестиційного фонду, корпоративного інвестиційного фонду, в інтересах якого виступає компанія з управління активами, - клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання

Найменування пайового інвестиційного фонду, корпоративного інвестиційного фонду, в інтересах якого виступає компанія з управління активами, - клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) фізичної особи - клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання

Прізвище фізичної особи - клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання

Ім'я фізичної особи - клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання

По батькові фізичної особи - клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання (у разі наявності)

Країна реєстрації клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання6

Сума укладеного договору (у разі наявності) (грн)12

Вид валюти10

Вид послуги, яку надає торговець цінними паперами: "1" - купівля, "2" - продаж, "3" - міна

Розрахунки за договором щодо цінних паперів здійснюються через торговця: "1" - так, "2" - ні

Примітки

__________
1 За всіма укладеними видами основних договорів окремо.
2 Заповнюється відповідно до Довідника 15 «Види договорів у діяльності з торгівлі цінними паперами» Системи довідників та класифікаторів.
3 Заповнюється відповідно до Довідника 30 «Види зареєстрованих осіб у системі реєстру власників іменних цінних паперів» Системи довідників та класифікаторів.
4 Заповнюється відповідно до Довідника 12 «Види професійної діяльності на фондовому ринку» Системи довідників та класифікаторів.
5 Заповнюється відповідно до Довідника 13 «Види професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами» Система довідників та класифікаторів.
6 Заповнюється відповідно до Довідника 45 «Класифікація країн світу» Системи довідників та класифікаторів.
7 Заповнюється відповідно до Довідника 7 «Класифікація фінансових інструментів» Системи довідників та класифікаторів.
8 Заповнюється відповідно до Довідника 8 « Види ринку» Системи довідників та класифікаторів.
9 Заповнюється відповідно до Довідника 9 « Види ринку за характером проведення операцій» Системи довідників та класифікаторів.
10 Заповнюється відповідно до Довідника 46 «Перелік та коди валют» Системи довідників та класифікаторів.
11 Заповнюється відповідно до Довідника 16 «Вид ринку здійснення правочину щодо цінних паперів» Системи довідників та класифікаторів.
12 У разі якщо вид валюти за договором - іноземна валюта, заповнюється сума - еквівалент у гривні за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день укладання.

{Додаток 2 в редакції Рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1408 від 06.08.2013, № 2002 від 01.12.2015; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 945 від 28.12.2017}
Додаток 3
до Положення про порядок складання
та подання адміністративних даних
щодо діяльності торговців цінними
паперами до Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку
(підпункт 2.3 пункту 2 розділу ІІ)

ДОВІДКА
про фінансові інструменти, які перебувають у власності торговця цінними паперами, станом на останній день місяця (крім цінних паперів власних випусків)1

Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами

Найменування торговця цінними паперами

Дата, на яку сформована довідка

Звітний місяць

Звітний рік

Вид фінансового інструменту2

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера або код іншого фінансового інструменту

Серія векселя

Номер векселя

{Рядок десятий виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 945 від 28.12.2017}

Сума векселя

Частка консолідованого іпотечного боргу на дату реєстрації випуску (для іпотечних сертифікатів участі)

Премія (для опціонних сертифікатів)

Вид валюти цінного папера або іншого фінансового інструменту3

Ознака особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент: "1" - емітент, "2" - векселедавець, "3" - заставодавець

Код за ЄДРПОУ особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент

Номер реєстрації відповідно до торговельного, банківського або судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента, що розмістила/видала цінний папір

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) фізичної особи, що видала цінний папір або інший фінансовий інструмент

Найменування особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент

Країна реєстрації особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент4

Код ЄДРІСІ особи, що розмістила/видала цінний папір

Кількість цінних паперів/фінансових інструментів (шт.)

Примітки

__________
1 Зазначається щодо кожного фінансового інструменту окремо.
2 Заповнюється відповідно до Довідника 7 «Класифікація фінансових інструментів» Система довідників та класифікаторів.
3 Заповнюється відповідно до Довідника 46 «Перелік та коди валют» Система довідників та класифікаторів.
4 Заповнюється відповідно до Довідника 45 «Класифікація країн світу» Система довідників та класифікаторів.

{Додаток 3 в редакції Рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1408 від 06.08.2013, № 2002 від 01.12.2015; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 945 від 28.12.2017}
Додаток 4
до Положення про порядок складання
та подання адміністративних даних
щодо діяльності торговців цінними
паперами до Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку
(підпункт 2.4 пункту 2 розділу ІІ)

ДОВІДКА
про цінні папери та/або грошові кошти, які знаходяться в управлінні торговця цінними паперами станом на останній день звітного місяця

Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами

Найменування торговця цінними паперами

Дата, на яку складено адміністративні дані

Звітний місяць

Звітний рік

Об'єкт управління: "1" - цінні папери, "2" - грошові кошти

Вид фінансового інструменту1

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера або код іншого фінансового інструменту

Серія векселя

Номер векселя

Ознака особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент: "1" - емітент, "2" - векселедавець, "3" - заставодавець

Код за ЄДРПОУ особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) фізичної особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент

Найменування особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент

Країна реєстрації особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент2

Код ЄДРІСІ особи, що розмістила/видала цінний папір

Кількість цінних паперів/фінансових інструментів (шт.)

Загальна сума грошових коштів, переданих в управління торговцю цінними паперами (грн)

Вид валюти-

Примітки

__________
1 Заповнюється відповідно до Довідника 7 "Класифікація фінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів.
2 Заповнюється відповідно до Довідника 45 "Класифікація країн світу" Системи довідників та класифікаторів.
3 У разі якщо грошові кошти передані в управління в іноземній валюті, заповнюється сума - еквівалент у гривні за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день виконання.
4 Заповнюється відповідно до Довідника 46 "Перелік та коди валют" Системи довідників та класифікаторів.

{Додаток 4 в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1408 від 06.08.2013; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2002 від 01.12.2015; в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 273 від 10.03.2016}
Додаток 5
до Положення про порядок складання
та подання адміністративних даних
щодо діяльності торговців цінними
паперами до Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку
(підпункт 2.5 пункту 2 розділу ІІ)

ДОВІДКА
про нормативи торговця цінними паперами при здійсненні маржинальних операцій (крім банків)

Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами

Найменування торговця цінними паперами

Дата розрахунку показників маржинальних операцій

Звітний місяць

Звітний рік

Сума заборгованості усіх клієнтів перед торговцем за зобов’язаннями, що виникли за результатами здійснення торговцем маржинальних операцій в інтересах клієнтів, за сплатою гарантійного забезпечення в результаті здійснення торговцем в інтересах клієнтів строкових операцій, іншої заборгованості цих клієнтів перед торговцем за результатами інших договорів, укладених торговцем в інтересах клієнтів (грн)

Власний капітал торговця цінними паперами (грн)

Відхилення від нормативу граничнодопустимого розміру заборгованості всіх клієнтів перед торговцем (+, -)

Максимальна заборгованість одного клієнта перед торговцем

Максимальне відхилення від нормативу граничнодопустимого розміру заборгованості одного клієнта перед торговцем (+, -)

Примітки

{Додаток 5 в редакції Рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1408 від 06.08.2013, № 273 від 10.03.2016}
Додаток 6
до Положення про порядок складання
та подання адміністративних даних
щодо діяльності торговців цінними
паперами до Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку
(підпункт 2.6 пункту 2 розділу ІІ)

ДОВІДКА
про пруденційні нормативи торговця цінними паперами

Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами

Найменування торговця цінними паперами

Звітний місяць

Звітний рік

Дата, на яку здійснено розрахунок пруденційних нормативів

Мінімальний розмір регулятивного капіталу1 (грн)

Розмір регулятивного капіталу1 (грн)

Норматив адекватності регулятивного капіталу2, %

Норматив адекватності капіталу першого рівня2, %

Коефіцієнт фінансового левериджу2

Коефіцієнт абсолютної ліквідності2, 3

Норматив концентрації кредитного ризику за контрагентами, що не є банками або торговцями цінними паперами 2, %

Норматив концентрації кредитного ризику за контрагентами, що є банками або торговцями цінними паперами 2, %

Примітки

__________
1 Зазначається з округленням до двох знаків після коми.
2 Зазначається з округленням до чотирьох знаків після коми.
3 Не заповнюється у разі, якщо поточні зобов’язання (грн) дорівнюють нулю.

{Додаток 6 в редакції Рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1408 від 06.08.2013, № 2002 від 01.12.2015; із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1 від 10.01.2017, № 58 від 01.02.2018}Додаток 7
до Положення про порядок складання
та подання адміністративних даних
щодо діяльності торговців
цінними паперами
до Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку

ДОВІДКА
про вихідні дані для розрахунку показника розміру регулятивного капіталу

Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами

Найменування торговця цінними паперами

Звітний місяць

Звітний рік

Дата, на яку здійснено розрахунок пруденційних нормативів

Розмір регулятивного капіталу (грн)

Розмір капіталу I рівня (грн)

Розмір капіталу II рівня (грн)

Зареєстрований зареєстрований статутний капітал (грн)

Резервний капітал (грн)

Додатковий капітал (грн)

Нерозподілений прибуток на початок звітного року (грн)

Прибуток поточного року (якщо фінансовим результатом є прибуток) у разі підтвердження його розміру аудитором (аудиторською фірмою) відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (грн)

Неоплачений статутний капітал (грн)

Вилучений статутний капітал (грн)

Прострочена понад 30 днів дебіторська заборгованість (грн)

Довгострокова дебіторська заборгованість, в тому числі пролонгована, термін сплати якої не настав (грн)

{Рядок 16 виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1 від 10.01.2017}

Короткострокова дебіторська заборгованість, сумарний строк пролонгації якої перевищує 30 днів та термін сплати якої не настав (грн)

Нематеріальні активи за залишковою вартістю (грн)

Капітальні вкладення у нематеріальні активи (грн)

Прибуток на початок звітного року, що був розподілений у звітному році (грн)

Непокритий збиток на початок звітного року (грн)

Збитки поточного року (якщо фінансовим результатом є збиток) (грн)

Фінансові інвестиції у статутний капітал підприємств (крім приватних акціонерних товариств, акції яких перебувають у біржовому списку фондової біржі, публічних акціонерних товариств та фінансових установ) у разі, якщо загальна сума таких інвестицій перевищує 15 % статутного капіталу установи, у розмірі такого перевищення (грн)

Фінансові інвестиції у статутний капітал фінансових установ та пайові інвестиційні фонди у розмірі 10 і більше відсотків їх статутного капіталу (загальної номінальної вартості зареєстрованого випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду) (грн)

Балансова вартість цінних паперів, заборона щодо торгівлі якими на фондових біржах не встановлена законодавством України (крім акцій приватних акціонерних товариств, які відповідно до законодавства України можуть перебувати у біржовому списку фондової біржі), рішеннями Комісії або рішеннями суду, що не перебувають в біржовому списку принаймні однієї з фондових бірж, крім цінних паперів, емітованих або виданих центральними органами виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, Національним банком України та Державною іпотечною установою, цінних паперів, емітованих (випущених) іноземною державою або відповідним державним органом іноземної держави, яка має міжнародний кредитний рейтинг не нижче інвестиційного рівня за класифікацією міжнародного рейтингового агентства, яке включене до переліку міжнародних рейтингових агентств, визнаних Комісією, а також цінних паперів міжнародних фінансових організацій та цінних паперів іноземного емітента, допущених до торгівлі принаймні на одній з іноземних фондових бірж, що входять до переліку, затвердженого Комісією (грн)

Балансова вартість цінних паперів, торгівля якими на фондових біржах заборонена законодавством України (крім акцій приватних акціонерних товариств, які відповідно до законодавства України не можуть перебувати у біржовому списку фондової біржі, та векселів), рішеннями Комісії або рішеннями суду, а також цінних паперів, щодо яких зупинено внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів або обіг яких зупинено на підставі рішення суду, рішення Комісії або постанови уповноваженої особи Комісії про накладання санкції за правопорушення на ринку цінних паперів (грн)

Гудвіл (грн)

Векселі придбані та одержані, якщо цінні папери векселедавця не перебувають у біржовому реєстрі принаймні однієї з фондових бірж, та векселі, видані фізичними особами (грн)

Відстрочені податкові активи (грн)

Витрати майбутніх періодів (грн)

Внески до незареєстрованого статутного капіталу (грн)

Капітал у дооцінках (грн)

Примітки

__________
Усі дані, зазначені в додатку у гривнях, заповнюються з округленням до двох знаків після коми.

{Додаток 7 в редакції Рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 247 від 26.02.2013, № 2002  від 01.12.2015; із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1 від 10.01.2017, № 58 від 01.02.2018, № 940 від 28.12.2018}


{Додаток 8 виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1408 від 06.08.2013}{Додаток 9 виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1408 від 06.08.2013}Додаток 8
до Положення про порядок складання
та подання адміністративних даних
щодо діяльності торговців
цінними паперами
до Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку

ДОВІДКА
про вихідні дані для розрахунку нормативу адекватності регулятивного капіталу, нормативу адекватності капіталу першого рівня, коефіцієнта фінансового левериджу та коефіцієнта абсолютної ліквідності

Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами

Найменування торговця цінними паперами

Звітний місяць

Звітний рік

Дата, на яку здійснено розрахунок пруденційних нормативів

Величина вимоги до капіталу під кредитний ризик (грн)

Величина вимоги до капіталу під операційний ризик (грн)

Величина нетто-доходу за 1-й рік (грн)

Величина нетто-доходу за 2-й рік (грн)

Величина нетто-доходу за 3-й рік (грн)

Середнє значення позитивного нетто-доходу (грн)

Розмір зобов’язань (грн)

Розмір власного капіталу (грн)

Вартість високоліквідних активів (грн)

Готівкові кошти (грн)

Кошти на поточних рахунках, а також депозити до запитання та строкові депозити, за умовами яких кошти можуть бути повернуті на вимогу в будь-який час у повному обсязі, в банках, крім банків, у яких запроваджено тимчасову адміністрацію або проводиться процедура ліквідації (грн)

Поточні фінансові інвестиції, крім поточних фінансових інвестицій у цінні папери, що не перебувають в біржовому реєстрі принаймні однієї з фондових бірж (у тому числі торгівля якими на фондових біржах заборонена законодавством України), або щодо яких зупинено внесення змін до системи депозитарного обліку на підставі рішення суду, рішення Комісії або на інших підставах, установлених законом, або обіг яких чи торгівлю якими на будь-якій фондовій біржі зупинено на підставі рішення суду, рішення Комісії або на інших підставах, установлених законодавством, а також поточних фінансових інвестицій у цінні папери емітентів, щодо яких проводиться процедура ліквідації, та у корпоративні права в іншій, ніж цінні папери, формі (грн)

Поточні зобов’язання (грн)

Примітки

__________
Примітка.Усі дані, зазначені в додатку у гривнях, заповнюються з округленням до двох знаків після коми.

{Додаток в редакції Рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 247 від 26.02.2013, № 2002 від 01.12.2015; із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1 від 10.01.2017, № 58 від 01.02.2018, № 940 від 28.12.2018}
Додаток 9
до Положення про порядок складання
та подання адміністративних даних
щодо діяльності торговців
цінними паперами
до Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку

ДОВІДКА
про вихідні дані для розрахунку величини вимоги до капіталу під кредитний ризик

Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами

Найменування торговця цінними паперами

Звітний місяць

Звітний рік

Дата, на яку здійснено розрахунок пруденційних нормативів

Величина вимоги до капіталу під кредитний ризик (грн)

Вартість активів І групи зі ступенем ризику 0 відсотків (К1 = 0)

Готівкові кошти (грн)

Кошти на поточних рахунках та депозити до запитання в банках, крім банків, у яких запроваджено тимчасову адміністрацію або проводиться процедура ліквідації, та доходи, нараховані за ними (грн)

Державні цінні папери, цінні папери, гарантовані державою, та доходи, нараховані за ними (в тому числі цінні папери, емітовані (випущені) іноземною державою або відповідним державним органом іноземної держави, яка має міжнародний кредитний рейтинг не нижче інвестиційного рівня за класифікацією міжнародного рейтингового агентства, яке включене до переліку міжнародних рейтингових агентств, визнаних Комісією) (грн)

Вартість активів IІ групи зі ступенем ризику 20 відсотків (К2 = 0,2)

Строкові депозити в банках, крім банків, у яких запроваджено тимчасову адміністрацію або проводиться процедура ліквідації, та доходи, нараховані за ними (грн)

Цінні папери, які перебувають у біржовому реєстрі хоча б однієї з фондових бірж, крім відповідних активів, на суму яких зменшується розмір капіталу I рівня (грн)

Цінні папери іноземного емітента, допущені до торгівлі принаймні на одній з іноземних фондових бірж, що входять до переліку, затвердженого Комісією (грн)

Вартість активів IIІ групи зі ступенем ризику 50 відсотків (К3 = 0,5)

Цінні папери, які не перебувають у біржовому реєстрі, але перебувають у біржовому списку хоча б однієї з фондових бірж, крім цінних паперів венчурних інвестиційних фондів та відповідних активів, на суму яких зменшується розмір капіталу I рівня (грн)

{Рядок сімнадцятий виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 58 від 01.02.2018}

Векселі придбані та одержані, якщо цінні папери векселедавця перебувають у біржовому реєстрі принаймні однієї з фондових бірж (грн)

Короткострокова дебіторська заборгованість, термін сплати якої не настав (грн)

Вартість активів IV групи зі ступенем ризику 100 відсотків (К4 = 1)

Кошти на поточних рахунках та депозити в банках, у яких запроваджено тимчасову адміністрацію або проводиться процедура ліквідації (грн)

{Рядок двадцять перший виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 58 від 01.02.2018}

Цінні папери венчурних інвестиційних фондів, які не перебувають у біржовому реєстрі, але перебувають у біржовому списку хоча б однієї з фондових бірж, крім відповідних активів, на суму яких зменшується розмір капіталу I рівня (грн)

{Рядок двадцять другий виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 58 від 01.02.2018}

{Рядок двадцять третій виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 58 від 01.02.2018}

{Рядок двадцять четвертий виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 58 від 01.02.2018}

Незавершені капітальні інвестиції, крім відповідних активів, на суму яких зменшується розмір капіталу I рівня (грн)

{Рядок двадцять третій виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 58 від 01.02.2018}

{Рядок 29 виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1 від 10.01.2017}

{Рядок двадцять четвертий виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 58 від 01.02.2018}

{Рядок двадцять п'ятий виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 58 від 01.02.2018}

Активи, які не увійшли до інших груп активів, за винятком активів, на суму яких зменшується розмір капіталу I рівня (грн)

Вартість активів V групи зі ступенем ризику 150 відсотків (К5 = 1,5)

Цінні папери емітентів, щодо яких проводиться процедура ліквідації, крім відповідних активів, на суму яких зменшується розмір капіталу I рівня (грн)

Фінансові інвестиції у статутний капітал підприємств (крім акціонерних товариств), щодо яких проводиться процедура ліквідації, крім відповідних активів, на суму яких зменшується розмір капіталу I рівня (грн)

{Рядок двадцять сьомий виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 58 від 01.02.2018}

Примітки

{Додаток в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 247 від 26.02.2013; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1408 від 06.08.2013; в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2002 від 01.12.2015; із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1 від 10.01.2017, № 58 від 01.02.2018, № 940 від 28.12.2018}
Додаток 10
до Положення про порядок складання
та подання адміністративних даних
щодо діяльності торговців цінними
паперами до Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку
(підпункт 2.10 пункту 2 розділу II)

ДОВІДКА
про розрахунок нормативу концентрації кредитного ризику за контрагентами, що не є банками або торговцями цінними паперами1

Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами

Найменування торговця цінними паперами

Звітний місяць

Звітний рік

Найменування контрагента - юридичної особи

Код за ЄДРПОУ контрагента - юридичної особи - резидента

Номер реєстрації відповідно до торговельного, банківського або судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - контрагента - нерезидента

Прізвище фізичної особи - контрагента

Ім'я фізичної особи - контрагента

По батькові фізичної особи - контрагента (у разі наявності)

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) фізичної особи - контрагента

Країна реєстрації контрагента 2

Розмір регулятивного капіталу 3, грн

Частка у статутному капіталі юридичної особи 3, грн

Цінні папери та доходи, нараховані за ними, крім державних цінних паперів, цінних паперів, гарантованих державою, та доходів, нарахованих за ними (в тому числі цінних паперів, емітованих (випущених) іноземною державою або відповідним державним органом іноземної держави, яка має міжнародний кредитний рейтинг не нижче інвестиційного рівня за класифікацією міжнародного рейтингового агентства, яке включене до переліку міжнародних рейтингових агентств, визнаних Комісією) 3, грн

Дебіторська заборгованість 3, грн

Грошові кошти на поточних рахунках та депозити в банках, а також доходи, нараховані за ними3, грн

Сума активів, що становлять вимоги торговця цінними паперами до контрагента 3, грн

Норматив концентрації кредитного ризику 4, %

Примітки

__________
1 Зазначається інформація стосовно кожного з контрагентів (крім банків та торговців цінними паперами), значення нормативу концентрації кредитного ризику щодо якого перевищує нормативне значення, або у разі їх відсутності інформація стосовно одного відповідного контрагента з максимальним значенням нормативу концентрації кредитного ризику.
2 Заповнюється відповідно до Довідника 45 "Класифікація країн світу" Системи довідників та класифікаторів.
3 Зазначається з округленням до двох знаків після коми.
4 Зазначається з округленням до чотирьох знаків після коми.

ДОВІДКА
про розрахунок нормативу концентрації кредитного ризику за контрагентами, що є банками або торговцями цінними паперами 1

Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами

Найменування торговця цінними паперами

Звітний місяць

Звітний рік

Найменування контрагента

Код за ЄДРПОУ контрагента - резидента

Номер реєстрації відповідно до торговельного, банківського або судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - контрагента - нерезидента

Країна реєстрації контрагента 2

Розмір регулятивного капіталу 3, грн

Частка у статутному капіталі юридичної особи 3, грн

Цінні папери та доходи, нараховані за ними, крім державних цінних паперів, цінних паперів, гарантованих державою, та доходів, нарахованих за ними (в тому числі цінних паперів, емітованих (випущених) іноземною державою або відповідним державним органом іноземної держави, яка має міжнародний кредитний рейтинг не нижче інвестиційного рівня за класифікацією міжнародного рейтингового агентства, яке включене до переліку міжнародних рейтингових агентств, визнаних Комісією) 3, грн

Дебіторська заборгованість 3, грн

Грошові кошти на поточних рахунках та депозити в банках, а також доходи, нараховані за ними3, грн

Сума активів, що становлять вимоги торговця цінними паперами до контрагента 3, грн

Норматив концентрації кредитного ризику 4, %

Примітки

__________
1 Зазначається інформація стосовно кожного з контрагентів, що є банком або торговцем цінними паперами, значення нормативу концентрації кредитного ризику щодо якого перевищує нормативне значення, або у разі їх відсутності інформація стосовно одного відповідного контрагента з максимальним значенням нормативу концентрації кредитного ризику.
2 Заповнюється відповідно до Довідника 45 "Класифікація країн світу" Системи довідників та класифікаторів.
3 Зазначається з округленням до двох знаків після коми.
4 Зазначається з округленням до чотирьох знаків після коми.

{Положення доповнено новим Додатком згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 247 від 26.02.2013; в редакції Рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1408 від 06.08.2013, № 1776 від 23.12.2014, № 2002 від 01.12.2015, № 58 від 01.02.2018; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 940 від 28.12.2018}
Додаток 11
до Положення про порядок складання
та подання адміністративних даних
щодо діяльності торговців цінними
паперами до Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку

ДОВІДКА
про загальний обсяг укладених та виконаних договорів з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами торговця цінними паперами за рік1

Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами

Найменування торговця цінними паперами

Дата, на яку складено адміністративні дані

Звітний місяць

Звітний рік

Вид валюти2

Вид фінансового інструменту3

Місце укладання договорів4

Місце виконання договорів4

Загальна кількість укладених договорів при здійсненні андеррайтингу (шт.)

Загальна сума укладених договорів при здійсненні андеррайтингу (грн)5

Загальна кількість виконаних договорів при здійсненні андеррайтингу (шт.)

Загальна сума виконаних договорів при здійсненні андеррайтингу (грн)6

Загальна кількість укладених договорів при здійсненні брокерської діяльності (шт.)

Загальна сума укладених договорів при здійсненні брокерської діяльності (грн)5

Загальна кількість виконаних договорів при здійсненні брокерської діяльності (шт.)

Загальна сума виконаних договорів при здійсненні брокерської діяльності (грн)6

Загальна кількість укладених договорів при здійсненні дилерської діяльності (шт.)

Загальна сума укладених договорів при здійсненні дилерської діяльності (грн)5

Загальна кількість виконаних договорів при здійсненні дилерської діяльності (шт.)

Загальна сума виконаних договорів при здійсненні дилерської діяльності (грн)6

Загальна кількість (усього) укладених договорів торговцем цінними паперами (шт.)

Загальна сума (усього) укладених договорів торговцем цінними паперами (грн)5

Загальна кількість (усього) виконаних договорів торговцем цінними паперами (шт.)

Загальна сума (усього) виконаних договорів торговцем цінними паперами (грн)6

Примітки

__________
1 Зазначається за основними договорами щодо кожного виду валюти, виду фінансового інструменту, організованим / неорганізованим ринком окремо; при підрахунку кількості укладених та виконаних договорів враховуються всі договори, при підрахунку суми укладених договорів враховуються суми всіх укладених договорів, при підрахунку суми виконаних договорів враховуються суми договорів на виконання, суми договорів купівлі-продажу та суми договорів на придбання.
2 Заповнюється відповідно до Довідника 46 «Перелік та коди валют» Системи довідників та класифікаторів.
3 Заповнюється відповідно до Довідника 7 «Класифікація фінансових інструментів» Системи довідників та класифікаторів.
4 Заповнюється відповідно до Довідника 16 «Вид ринку здійснення правочину щодо цінних паперів» Системи довідників та класифікаторів.
5 Для операцій в іноземній валюті заповнюється сума – еквівалент у гривні за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день укладання.
6 Для операцій в іноземній валюті заповнюється сума – еквівалент у гривні за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день виконання.

{Положення доповнено новим  Додатком згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 247 від 26.02.2013; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1408 від 06.08.2013; в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2002 від 01.12.2015}
Додаток 12
до Положення про порядок складання
та подання адміністративних даних
щодо діяльності торговців
цінними паперами
до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку
(пункт 6 розділу II)

ДОВІДКА
про виконаний(і) або розірваний(і) договір(ори) з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами торговцем цінними паперами на неорганізованому ринку1

Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами

Найменування торговця цінними паперами

Дата, на яку складено адміністративні дані

Звітний місяць

Звітний рік

Вид договору2

Дата укладання договору

Дата виконання договору / частини операції за договором РЕПО

Дата розірвання договору (дата виконання, сума виконання, інформація про особу, що обліковує перехід прав власності, тощо не заповнюються)

Номер договору

Частина операції за договором РЕПО: "1" - перша частина операції за договором РЕПО, "2" - друга частина операції за договором РЕПО

Вид договору, на виконання якого укладений договір на виконання2, 3

Номер договору, на виконання якого укладений договір на виконання3

Дата укладання договору, на виконання якого укладений договір на виконання3

Дата виконання договору, на виконання якого укладений договір на виконання3

Номер разового замовлення (заповнюється при посиланні на договір на брокерське обслуговування)3

Дата надання/отримання разового замовлення (заповнюється при посиланні на договір на брокерське обслуговування)3

Дата виконання разового замовлення (заповнюється при посиланні на договір на брокерське обслуговування)3

Вид діяльності торговця цінними паперами4

Вид клієнта/контрагента торговця цінними паперами5

Вид професійної діяльності, яку здійснює клієнт/контрагент торговця цінними паперами6

Вид професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, яку здійснює клієнт / контрагент торговця цінними паперами (заповнюється у разі, якщо клієнт / контрагент торговця цінними паперами - торговець цінними паперами)7

Код за ЄДРПОУ клієнта / контрагента торговця цінними паперами - юридичної особи - резидента

Найменування клієнта/контрагента торговця цінними паперами - юридичної особи

Номер реєстрації відповідно до торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - клієнта / контрагента торговця цінними паперами - нерезидента

Код ЄДРІСІ пайового інвестиційного фонду, корпоративного інвестиційного фонду, в інтересах якого виступає компанія з управління активами - клієнт / контрагент торговця цінними паперами

Найменування пайового інвестиційного фонду, корпоративного інвестиційного фонду, в інтересах якого виступає компанія з управління активами - клієнт/контрагент торговця цінними паперами

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) фізичної особи - клієнта / контрагента торговця цінними паперами

Прізвище фізичної особи - клієнта / контрагента торговця цінними паперами

Ім'я фізичної особи - клієнта / контрагента торговця цінними паперами

По батькові фізичної особи - клієнта / контрагента торговця цінними паперами (у разі наявності)

Країна реєстрації клієнта / контрагента торговця цінними паперами8

Вид фінансового інструменту, який є об'єктом цивільних прав за договором9

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера або код іншого фінансового інструменту

Серія векселя

Номер векселя

Дата видачі векселя

Дата погашення векселя

Форма розрахунку за вексель: "1" - готівкова, "2" - безготівкова

Вид передачі простого векселя: "1" - бланковий індосамент, "2" - іменний

Вид ринку10

Вид ринку за характером проведення операції11

{Рядок сорок третій виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 945 від 28.12.2017}

Сума векселя

Частка консолідованого іпотечного боргу на дату реєстрації випуску (для іпотечних сертифікатів участі)

Премія (для опціонних сертифікатів)

Вид валюти цінного папера або іншого фінансового інструменту12

Код за ЄДРПОУ депозитарної установи

Найменування депозитарної установи

Ознака особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент: "1" - емітент, "2" - векселедавець, "3" - заставодавець

Код за ЄДРПОУ особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент

Номер реєстрації відповідно до торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи, що розмістила/видала цінний папір, - нерезидента

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) фізичної особи, що видала цінний папір або інший фінансовий інструмент

Найменування особи (П. І. Б. для фізичної особи), що розмістила / видала цінний папір або інший фінансовий інструмент

Код ЄДРІСІ особи, що розмістила цінний папір

Країна реєстрації особи, що розмістила/видала цінний папір8

Вид клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір
на виконання5

Вид професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, яку здійснює клієнт торговця цінними паперами (заповнюється у разі, якщо клієнт торговця цінними паперами - торговець цінними паперами)7

Код за ЄДРПОУ клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання, - юридичної особи - резидента

Найменування клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання, - юридичної особи

Номер реєстрації відповідно до торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання, - нерезидента

Код ЄДРІСІ пайового інвестиційного фонду, корпоративного інвестиційного фонду, в інтересах якого виступає компанія з управління активами, - клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання

Найменування пайового інвестиційного фонду, корпоративного інвестиційного фонду, в інтересах якого виступає компанія з управління активами, - клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) фізичної особи - клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання

Прізвище фізичної особи - клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання

Ім'я фізичної особи - клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання

По батькові фізичної особи - клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання (у разі наявності)

Країна реєстрації клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання8

Кількість цінних паперів при укладанні договору (шт.)

Кількість цінних паперів при виконанні договору (шт.)

Сума укладеного договору (грн)13

Вид валюти при укладанні договору12

Сума виконаного договору (грн)14

Вид валюти при виконанні договору12

Сума комісійної винагороди (грн)14

Комісійна винагорода (вид валюти)12

Вид послуги, яку надає торговець цінними паперами: "1" - купівля, "2" - продаж, "3" - міна, "4" - позика

Вид події за договором: "1" - зарахування, "2" - списання

Дата зарахування/списання цінних паперів

Дата зарахування/списання грошових коштів

Наявність додаткових договорів, які вносять зміни до основного договору: «1» - так, «2» - ні

Розрахунки за договором щодо цінних паперів здійснюються через торговця: "1" - так, "2" - ні

Примітки

__________
1 Заповнюється за кожним основним договором та кожною частиною операції за договором РЕПО окремо.
2 Заповнюється відповідно до Довідника 15 «Види договорів у діяльності з торгівлі цінними паперами» Системи довідників та класифікаторів.
3 Зазначаються у разі їх наявності реквізити договорів, які пов’язані з договором, про який розкривається інформація.
4 Заповнюється відповідно до Довідника 13 «Види професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами» Системи довідників та класифікаторів.
5 Заповнюється відповідно до Довідника 30 «Види зареєстрованих осіб у системі реєстру власників іменних цінних паперів» Системи довідників та класифікаторів.
6 Заповнюється відповідно до Довідника 12 «Види професійної діяльності на фондовому ринку» Системи довідників та класифікаторів.
7 Заповнюється відповідно до Довідника13 «Види професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами» Системи довідників та класифікаторів.
8 Заповнюється відповідно до Довідника 45 «Класифікація країн світу» Системи довідників та класифікаторів.
9 Заповнюється відповідно до Довідника 7 «Класифікація фінансових інструментів» Системи довідників та класифікаторів.
10 Заповнюється відповідно до Довідника 8 « Види ринку» Системи довідників та класифікаторів.
11 Заповнюється відповідно до Довідника 9 «Види ринку за характером проведення операцій» Системи довідників та класифікаторів.
12 Заповнюється відповідно до Довідника 46 «Перелік та коди валют» Системи довідників та класифікаторів.
13 Для операцій в іноземній валюті заповнюється сума - еквівалент у гривні за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день укладання.
14 Для операцій в іноземній валюті заповнюється сума - еквівалент у гривні за офіційним курсом гривні.

{Додаток 12 в редакції Рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1408 від 06.08.2013, № 1776 від 23.12.2014, № 2002 від 01.12.2015; із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 460 від 22.06.2017, № 945 від 28.12.2017}Додаток 13
до Положення про порядок складання
та подання адміністративних даних
щодо діяльності торговців
цінними паперами
до Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку

СУПРОВІДНА ДОВІДКА
для виправлених Даних торговця цінними паперами

Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами

Найменування торговця цінними паперами

Дата заповнення

Перелік виправлень та обґрунтування виправлених адміністративних даних

ПриміткиДодаток 14
до Положення про порядок складання
та подання адміністративних даних
щодо діяльності торговців
цінними паперами
до Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку
(пункт 6 розділу II)

ДОВІДКА
про укладення "підозрілого(их)" договору(ів) на неорганізованому ринку1

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами

Найменування торговця цінними паперами

Дата, на яку складено адміністративні дані

Звітний місяць

Звітний рік

Дата укладання договору

Номер договору

Вид фінансового інструменту, який є об'єктом цивільних прав за договором2

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера або код іншого фінансового інструменту

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент, або номер реєстрації відповідно до торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи, що розмістила/видала цінний папір, - нерезидента

Найменування особи, що розмістила / видала цінний папір або інший фінансовий інструмент

Код ЄДРІСІ особи, що розмістила цінний папір

{Рядок тринадцятий виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 945 від 28.12.2017}

Кількість цінних паперів при укладанні договору (шт.)

Сума укладеного договору (грн)3

{Рядок п'ятнадцятий виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 945 від 28.12.2017}

Відсоток різниці ціни цінного паперу за договором від останнього розрахованого за останні 12 місяців біржового курсу на фондовій біржі4

Відсоток різниці ціни цінного паперу за договором від останньої розрахованої за останні 12 місяців ціни закриття торговельного дня на фондовій біржі5

Примітки

__________
1Заповнюється за кожним основним договором та кожною частиною операції за договором РЕПО окремо.
2 Заповнюється відповідно до Довідника 7 «Класифікація фінансових інструментів» Системи довідників та класифікаторів.
3 Для операцій в іноземній валюті заповнюється сума - еквівалент у гривні за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день укладання.
4 Заповнюється щодо лістингових цінних паперів та цінних паперів, які використовуються для розрахунку біржового фондового індексу.
5 Заповнюється щодо позалістингових цінних паперів.

{Положення доповнено новим Додатком 14 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 460 від 22.06.2017; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 945 від 28.12.2017}Додаток 15
до Положення про порядок складання
та подання адміністративних даних
щодо діяльності торговців
цінними паперами
до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку
(підпункт 2.11 пункту 2 розділу ІІ)

ДОВІДКА
про виконаний(і) договір(ори) з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами іноземних емітентів, що вчинений(і) за межами України

Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами

Найменування торговця цінними паперами

Дата, на яку складено адміністративні дані

Звітний місяць

Звітний рік

Вид договору1

Код за ЄДРПОУ клієнта торговця цінними паперами - юридичної особи - резидента, або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) - фізичної особи - клієнта торговця цінними паперами

П.І.Б. фізичної особи - клієнта торговця цінними паперами або найменування юридичної особи

Найменування іноземної інвестиційної фірми

Номер реєстрації відповідно до торговельного, банківського або судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію іноземної інвестиційної фірми

Країна реєстрації іноземної інвестиційної фірми2

Найменування особи, що розмістила / видала цінний папір або інший фінансовий інструмент

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера або код іншого фінансового інструменту (за наявності)

Код класифікації фінансових інструментів (код СFI) (за наявності)

Кількість цінних паперів (фінансових інструментів) при виконанні договору (шт.)

Сума виконаного договору

Валюта при виконанні договору3

Вид послуги, яку надає торговець цінними паперами: "1" - купівля, "2" - продаж

Розрахунки за договорами щодо цінних паперів (фінансових інструментів) здійснюються через торговця: "1" - так, "2" - ні

Примітки

__________
1 Заповнюється за договором купівлі - продажу та договором на виконання відповідно до Довідника 15 «Види договорів у діяльності з торгівлі цінними паперами» Системи довідників та класифікаторів.
2 Заповнюється відповідно до Довідника 45 «Класифікація країн світу» Системи довідників та класифікаторів.
3 Заповнюється відповідно до Довідника 46 «Перелік та коди валют» Системи довідників та класифікаторів.

Директор департаменту
методології регулювання
професійних учасників
ринку цінних паперівІ. Курочкіна

{Положення доповнено новим Додатком 15 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 945 від 28.12.2017}

  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
  • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: