open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.11.2012  № 920


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 січня 2013 р.
за № 196/22728

Про затвердження Порядку розроблення та погодження прогнозного річного балансу надходження та розподілу природного газу в Україні, планового (розрахункового) балансу надходження та розподілу природного газу та формування і затвердження планового розподілу постачання природного газу споживачам

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
енергетики та вугільної промисловості
№ 620.1 від 30.08.2013
№ 882 від 02.12.2013}

Відповідно до статті 7 Закону України «Про засади функціонування ринку природного газу», з метою урегулювання взаємовідносин учасників газового ринку України і забезпечення дотримання вимог щодо розроблення прогнозного балансу надходження та розподілу природного газу, формування щомісячних планових розподілів поставок газу споживачам та документального оформлення використаних обсягів природного газу НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок розроблення та погодження прогнозного річного балансу надходження та розподілу природного газу в Україні, планового (розрахункового) балансу надходження та розподілу природного газу та формування і затвердження планового розподілу постачання природного газу споживачам, що додається.

{Пункт 2 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 882 від 02.12.2013}

3. Директору Департаменту з питань нафтової, газової, торф’яної, нафтопереробної промисловості та альтернативних видів палива Кирюшину І.В. забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Бондаренка А.Ю.

{Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 620.1 від 30.08.2013}

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

Ю. Бойко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

Голова Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сфері енергетики

Перший заступник Міністра
економічного розвитку і торгівлі України


М.Ю. Бродський

С.М. ТітенкоА.А. Максюта
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
енергетики та вугільної
промисловості України
26.11.2012  № 920


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 січня 2013 р.
за № 196/22728

ПОРЯДОК
розроблення та погодження прогнозного річного балансу надходження та розподілу природного газу в Україні, планового (розрахункового) балансу надходження та розподілу природного газу та формування і затвердження планового розподілу постачання природного газу споживачам

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України «Про засади функціонування ринку природного газу».

1.2. Цей Порядок поширюється на власників природного газу, газодобувні, газотранспортні, газозберігаючі, газорозподільні, газопостачальні підприємства, споживачів природного газу (далі - суб’єкти ринку природного газу) та оператора Єдиної газотранспортної системи України (далі - ЄГТСУ).

1.3. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про засади функціонування ринку природного газу».

1.4. Порядок доступу суб’єктів ринку природного газу до ЄГТСУ, їх взаємовідносини з оператором ЄГТСУ, а також механізм балансування обсягів природного газу в ЄГТСУ визначено Порядком доступу до Єдиної газотранспортної системи України, затвердженим постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 19 квітня 2012 року № 420, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07 травня 2012 року за № 721/21034.

ІІ. Розробка та погодження прогнозного річного балансу надходження та розподілу природного газу в Україні

2.1. Прогнозний річний баланс надходження та розподілу природного газу в Україні з урахуванням потреби в ньому галузей національної економіки, населення, а також можливостей газотранспортної системи розробляє оператор ЄГТСУ (далі - Оператор) за формою, наведеною у додатку 1 до цього Порядку.

2.2. Для розроблення прогнозного річного балансу надходження та розподілу природного газу в Україні суб’єкти ринку природного газу щороку до 15 жовтня надають Оператору:

2.2.1. Газодобувні підприємства - інформацію щодо прогнозних показників видобутку та реалізації природного газу за формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку.

2.2.2. Газопостачальні підприємства - інформацію щодо обсягів природного газу, які вони планують закупити та реалізувати споживачам згідно з укладеними договорами.

2.2.3. Газотранспортні, газозберігаючі та газорозподільні підприємства - інформацію стосовно обсягів природного газу, які вони планують використати в наступному році для забезпечення власних потреб, виробничо-технологічних витрат і нормативних втрат.

2.2.4. Власники природного газу (резиденти - імпортери/експортери) - інформацію щодо прогнозних обсягів купівлі природного газу за зовнішньоекономічними договорами (контрактами) та їх подальшого використання (транзиту територією України, зберігання газу в підземних сховищах газу (далі - ПСГ), реалізації газу газопостачальним підприємствам, споживачам або на власні потреби).

2.2.5. Газозберігаюче підприємство - інформацію щодо наявних обсягів зберігання природного газу і їх власників та вільних потужностей ПСГ.

2.3. Суб’єкти ринку природного газу з метою забезпечення розроблення балансу природного газу та належного балансування природного газу в ЄГТСУ зобов’язані надавати Оператору достовірні документи та інформацію.

2.4. При розробленні прогнозного річного балансу надходження та розподілу природного газу в Україні враховується гідрометеорологічна інформація щодо прогнозу кліматичних умов на планований рік, а також використовуються середньостатистичні дані за останні 5 років щодо обсягів використання газу усіма категоріями споживачів з урахуванням:

приросту газифікації квартир та будинків населення;

приросту газифікації об’єктів промисловості, установ і організацій, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів, та інших суб’єктів господарювання;

обсягів природного газу суб’єктів господарювання, для яких зазначені обсяги погоджуються в установленому законодавством порядку.

2.5. Оператор на підставі даних, отриманих відповідно до пунктів 2.2-2.4 цього розділу, та з урахуванням можливостей ЄГТСУ не пізніше 1 грудня року, що передує плановому, подає проект прогнозного річного балансу надходження та розподілу природного газу в Україні з поквартальною розбивкою на погодження до Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

2.6. Міністерство енергетики та вугільної промисловості України погоджує, а також направляє на погодження до заінтересованих органів виконавчої влади проект розпорядження Кабінету Міністрів України про затвердження прогнозного річного балансу надходження та розподілу природного газу в Україні на відповідний рік.

Після погодження із заінтересованими органами виконавчої влади зазначений проект до 20 грудня подається Міністерством енергетики та вугільної промисловості України на затвердження до Кабінету Міністрів України.

2.7. Затверджений в установленому законодавством порядку прогнозний річний баланс надходження та розподілу природного газу в Україні може бути скоригований протягом поточного року шляхом внесення до нього відповідних змін, які подаються Міністерством енергетики та вугільної промисловості України на затвердження до Кабінету Міністрів України.

ІІІ. Розробка планового (розрахункового) балансу надходження та розподілу природного газу в Україні на місяць

3.1. На підставі прогнозного річного балансу надходження та розподілу природного газу в Україні та з урахуванням інформації, зазначеної у пункті 3.2 цього розділу, Оператор щомісяця здійснює розрахунок обсягів природного газу та до 20 числа місяця, що передує місяцю постачання газу, розробляє місячний плановий (розрахунковий) баланс надходження та розподілу природного газу в Україні за формою, наведеною в додатку 3 до цього Порядку.

3.2. Для розроблення та затвердження місячного планового (розрахункового) балансу надходження та розподілу природного газу в Україні:

газопостачальні підприємства не пізніше ніж за 15 днів до початку місяця постачання природного газу споживачам надають Оператору інформацію про наявні в них обсяги природного газу (що підтверджується копіями відповідних договорів з власниками природного газу) та обсяги його реалізації споживачам, а також копію погодженої із газозберігаючим підприємством заяви щодо здійснення відбору/закачування газу з/до ПСГ за формами, наведеними у додатках 4, 5 до цього Порядку, та акти відбору/закачування газу з/до ПСГ за формами, наведеними у додатках 6, 7 до цього Порядку;

власники природного газу, газодобувні, газотранспортні, газозберігаючі та газорозподільні підприємства не пізніше ніж за 15 днів до початку місяця постачання природного газу надають Оператору інформацію, зазначену у пункті 2.2 розділу ІІ цього Порядку, за умови, що дані прогнозного річного балансу надходження та розподілу природного газу в Україні на плановий період змінюються більш ніж на 10 відсотків від їх поточних даних.

3.3. Оператор з урахуванням потужностей ПСГ та можливостей ЄГТСУ формує обсяг природного газу на відбір/закачування газу з/до ПСГ, що буде здійснюватись у місяці його постачання та який враховується при розробленні місячного планового (розрахункового) балансу надходження та розподілу газу в Україні.

3.4. Оператор доводить інформацію про обсяги природного газу, що внесені до затвердженого місячного планового (розрахункового) балансу надходження та розподілу природного газу в Україні, власникам природного газу, газодобувним, газотранспортним, газозберігаючим, газорозподільним та газопостачальним підприємствам.

ІV. Формування і затвердження планового розподілу постачання природного газу споживачам на місяць

4.1. Газопостачальні підприємства відповідно до затвердженого місячного планового (розрахункового) балансу надходження та розподілу газу в Україні до 25 числа місяця, що передує місяцю постачання газу, надають Оператору (підписаний керівником та скріплений печаткою газопостачального підприємства) плановий розподіл обсягів постачання природного газу на місяць у розрізі регіонів, категорій споживачів, газодобувних, газотранспортних та газорозподільних підприємств відповідно до укладених договорів на постачання природного газу та актів приймання-передачі природного газу від власників природного газу.

У плановому розподілі обсягів постачання газу зазначаються лише обсяги газу, які передбачені договорами на постачання газу між газопостачальним підприємством та його споживачами. Плановий розподіл постачання природного газу споживачу формується газопостачальним підприємством на весь обсяг природного газу, необхідний споживачу у місяці постачання.

4.2. На підставі показників затвердженого місячного планового (розрахункового) балансу надходження та розподілу природного газу в Україні та поданих газопостачальними підприємствами відповідно до пункту 4.1 цього розділу планових розподілів постачання природного газу споживачам на місяць Оператор щомісяця формує місячний плановий розподіл обсягів постачання природного газу споживачам та не пізніше 27 числа місяця, що передує місяцю постачання газу, в електронному вигляді доводить його до газотранспортних, газодобувних та газорозподільних підприємств для забезпечення транспортування цих обсягів природного газу споживачам та здійснення контролю за відпуском природного газу.

4.3. Газорозподільні підприємства протягом одного дня з дня надходження місячного планового розподілу обсягів постачання природного газу споживачам надають:

Оператору підтвердження щодо отримання інформації, передбаченої у пункті 4.2 цього розділу, та інформацію про місячний плановий розподіл обсягів транспортування газу споживачам у розрізі газотранспортних та газодобувних підприємств;

газотранспортним та газодобувним підприємствам інформацію про місячний плановий розподіл обсягів транспортування газу в розрізі газорозподільних станцій (за населеними пунктами).

4.4. У разі отримання газорозподільним підприємством змін до місячного планового розподілу постачання газу споживачам газорозподільне підприємство подає зазначену в пункті 4.3 цього розділу інформацію протягом одного дня з дня надходження таких змін.

V. Коригування планового розподілу обсягів постачання природного газу споживачам протягом місяця поставки газу

5.1. Коригування місячного планового розподілу обсягу постачання природного газу протягом місяця поставки газу може здійснюватись у разі зміни режиму використання газу споживачами, для чого газопостачальне підприємство надає Оператору (не пізніше ніж за 3 робочих дні до настання таких змін) такі документи:

5.1.1. У разі збільшення обсягів постачання природного газу:

заяву на коригування місячного планового розподілу обсягу постачання природного газу за окремим споживачем (споживачами);

документи, що підтверджують наявність у газопостачального підприємства додаткових ресурсів природного газу.

5.1.2. У разі зменшення обсягів постачання природного газу - заяву на коригування місячного планового розподілу обсягу постачання природного газу за окремим споживачем (окремими споживачами) з відповідним обґрунтуванням.

5.2. За умови виконання газопостачальним підприємством вимог, зазначених у пункті 5.1 цього розділу, Оператор протягом одного дня з дня надходження відповідних документів здійснює коригування місячного планового розподілу обсягу постачання природного газу у місяці його постачання і доводить відповідним газопостачальним, газотранспортним, газорозподільним та газодобувним підприємствам.

У разі відсутності у газопостачального підприємства ресурсу природного газу, необхідного для збільшення місячного планового обсягу постачання природного газу споживачу у місяці постачання газу, Оператор не збільшує місячний плановий обсяг постачання природного газу газопостачальному підприємству.

VI. Документальне оформлення обсягів природного газу, використаних споживачами у звітному місяці

6.1. До 5 числа місяця, наступного за звітним, газотранспортні, газорозподільні та газодобувні підприємства разом з газопостачальними підприємствами та споживачами оформляють, підписують та скріплюють печатками акти приймання-передачі газу.

Якщо за підсумками місяця фактичний обсяг споживання природного газу споживачем буде перевищувати місячний плановий обсяг постачання природного газу, газопостачальне підприємство (крім гарантованого постачальника) у п’ятиденний строк має погодити у Оператора (шляхом подання документів, зазначених у підпункті 5.1.1 пункту 5.1 розділу V цього Порядку) збільшення обсягу постачання природного газу за споживачами, про що Оператор у цей самий строк повинен повідомити відповідне газотранспортне та газорозподільне підприємство. В іншому разі величина перевищення планового обсягу постачання природного газу є обсягом постачання природного газу споживачу гарантованим постачальником, який визначений для нього Кабінетом Міністрів України. При цьому споживач зобов’язаний до 10 числа місяця, наступного за звітним, оформити з гарантованим постачальником усі необхідні документи щодо приймання-передачі газу.

6.2. Газотранспортні, газорозподільні та газодобувні підприємства:

до 12 числа місяця, наступного за звітним, разом з газопостачальним підприємством на підставі актів приймання-передачі газу складають і підписують реєстри щодо реалізації газу споживачам за звітний місяць окремо щодо кожного газопостачального підприємства;

до 12 числа місяця, наступного за звітним, складають зведені реєстри реалізації газу споживачам у розрізі газопостачальних підприємств, регіонів та категорій споживачів (промисловість, населення, бюджетні установи та організації, теплогенеруючі підприємства) і надають їх Оператору на паперових та електронних носіях.

6.3. До 12 числа місяця, наступного за звітним, газопостачальні підприємства надають Оператору:

копії (засвідчені підписом керівника та скріплені печаткою газопостачального підприємства) актів приймання-передачі у звітному місяці природного газу від його власників (підтвердження отриманих ресурсів газу);

інформацію щодо фактичної реалізації у звітному місяці природного газу споживачам у розрізі регіонів та категорій споживачів (промисловість, населення, бюджетні установи та організації, підприємства комунальної теплоенергетики), газотранспортних, газорозподільних та газодобувних підприємств;

засвідчені підписом керівника та печаткою копії реєстрів реалізації газу споживачам.

6.4. До 15 числа місяця, наступного за звітним, на підставі аналізу документів, зазначених у пунктах 6.2, 6.3 цього розділу, Оператор на електронних та паперових носіях:

формує інформацію про фактичне надходження та реалізацію газу споживачам у розрізі кожного газопостачального підприємства;

формує зведену інформацію про використання природного газу в Україні за звітний місяць за формою згідно з додатком 8 до цього Порядку;

формує зведену інформацію про використання протягом звітного місяця природного газу за регіонами України з виділенням окремих категорій споживачів за формою згідно з додатком 9 до цього Порядку;

формує зведений реєстр реалізації протягом звітного місяця природного газу населенню, релігійним організаціям, бюджетним установам та організаціям, теплогенеруючим підприємствам на вироблення теплової енергії для населення, на виробничо-технологічні витрати та нормативні втрати тощо за формою згідно з додатком 10 до цього Порядку;

формує зведений реєстр реалізації протягом звітного місяця природного газу промисловим споживачам за формою згідно з додатком 11 до цього Порядку;

формує інформацію про обсяги розбалансування газу в мережах газорозподільних підприємств за формою згідно з додатком 12 до цього Порядку.

VII. Звітність щодо виконання цього Порядку

7.1. Оператор до 20 числа місяця, що настає за звітним, надає інформацію Міністерству енергетики та вугільної промисловості України, Міністерству фінансів України, Міністерству економічного розвитку і торгівлі України та Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, про виконання балансу надходження та розподілу природного газу за формою, наведеною в додатку 4 до цього Порядку.

7.2. До 20 числа місяця, наступного за звітним, на підставі документів, зазначених у пунктах 6.2-6.4 розділу VI цього Порядку, Оператор здійснює аналіз випадків розбалансування реалізації газу, визначає суб’єктів ринку природного газу, з вини яких виникли нерозподілені обсяги, та надає Міністерству енергетики та вугільної промисловості України та Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, інформацію щодо таких випадків.

7.3. Оператор до 25 числа місяця, що настає за звітним, надає Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, інформацію (в розрізі регіонів) про використання природного газу.

Директор Департаменту
з питань нафтової, газової,
торф’яної, нафтопереробної
промисловості
та альтернативних
видів паливаІ. Кирюшин
Додаток 1
до Порядку розроблення та погодження
прогнозного річного балансу надходження
та розподілу природного газу в Україні,
планового (розрахункового) балансу
надходження та розподілу природного
газу та формування і затвердження
планового розподілу постачання
природного газу споживачам

ПРОГНОЗНИЙ РІЧНИЙ БАЛАНС
надходження та розподілу природного газу в Україні


Додаток 2
до Порядку розроблення та погодження
прогнозного річного балансу надходження
та розподілу природного газу в Україні,
планового (розрахункового) балансу
надходження та розподілу природного
газу та формування і затвердження
планового розподілу постачання
природного газу споживачам

ПРОГНОЗНІ ПОКАЗНИКИ
видобутку та реалізації природного газу


Додаток 3
до Порядку розроблення та погодження
прогнозного річного балансу надходження
та розподілу природного газу в Україні,
планового (розрахункового) балансу
надходження та розподілу природного
газу та формування і затвердження
планового розподілу постачання
природного газу споживачам

ПЛАНОВИЙ (РОЗРАХУНКОВИЙ) БАЛАНС
надходження та розподілу природного газу в Україні


Додаток 4
до Порядку розроблення та погодження
прогнозного річного балансу надходження
та розподілу природного газу в Україні,
планового (розрахункового) балансу
надходження та розподілу природного
газу та формування і затвердження
планового розподілу постачання
природного газу споживачам

ЗАЯВА
на відбір газу з підземного сховища газу


Додаток 5
до Порядку розроблення та погодження
прогнозного річного балансу надходження
та розподілу природного газу в Україні,
планового (розрахункового) балансу
надходження та розподілу природного
газу та формування і затвердження
планового розподілу постачання
природного газу споживачам

ЗАЯВА
на закачування газу до підземного сховища газу


Додаток 6
до Порядку розроблення та погодження
прогнозного річного балансу надходження
та розподілу природного газу в Україні,
планового (розрахункового) балансу
надходження та розподілу природного
газу та формування і затвердження
планового розподілу постачання
природного газу споживачам

АКТ
відбору природного газу з підземного сховища газу


Додаток 7
до Порядку розроблення та погодження
прогнозного річного балансу надходження
та розподілу природного газу в Україні,
планового (розрахункового) балансу
надходження та розподілу природного
газу та формування і затвердження
планового розподілу постачання
природного газу споживачам

АКТ
закачування природного газу з підземного сховища газу


Додаток 8-12
до Порядку розроблення та погодження
прогнозного річного балансу надходження
та розподілу природного газу в Україні,
планового (розрахункового) балансу
надходження та розподілу природного
газу та формування і затвердження
планового розподілу постачання
природного газу споживачам

ДОДАТКИ 8-12

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: