open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.12.2012  № 630


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 січня 2013 р.
за № 97/22629

Про затвердження порядків розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
№ 446 від 13.09.2013}

На виконання частини другої статті 261 Закону України «Про теплопостачання» та частини другої статті 181 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання;

Порядок розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення.

2. Департаменту економіки систем життєзабезпечення Мінрегіону України (Старцева С.М.) спільно з Департаментом нормативно-правового регулювання Мінрегіону України (Татаринцева М.А.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Заступник Міністра -
керівник апаратуГ.М. Семчук

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

В.о. Голови
Антимонопольного комітету України

Виконуючий обов'язки Голови
Державного агентства з інвестицій
та управління національними проектами України

В.о. виконавчого директора
Асоціації міст України

Перший заступник Міністра
економічного розвитку і торгівлі України


М.Ю. БродськийР.І. Кузьмін

І.М. ШевлякВ.В. СидоренкоА.А. Максюта
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
регіонального розвитку,
будівництва
та житлово-комунального
господарства України
14.12.2012  № 630,
Постанова Національної комісії,
що здійснює державне
регулювання у сфері
комунальних послуг
14.12.2012  № 381


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 січня 2013 р.
за № 97/22629

ПОРЯДОК
розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок установлює механізм розроблення, затвердження, погодження, схвалення інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання з метою визначення обґрунтованості запланованих ними капіталовкладень та/або витрат у структурі інвестиційної складової тарифів на теплову енергію за регульованим тарифом на принципах економічної доцільності, а також цільового використання коштів цими суб’єктами.

1.2. Дія цього Порядку поширюється на суб’єктів природних монополій та суб’єктів господарювання на суміжних ринках, які в установленому законодавством порядку отримали відповідну ліцензію (далі - ліцензіати) на право здійснювати господарську діяльність з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), її транспортування магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання.

1.3. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

виробничі інвестиції з прибутку - певна частка прибутку, що утворюється від господарської діяльності ліцензіата та направляється для фінансування заходів інвестиційної програми, спрямованих на розвиток виробництва;

джерела фінансування інвестиційної програми (далі - джерела фінансування) - кошти, отримані ліцензіатом від провадження ліцензованої діяльності, за рахунок яких здійснюється фінансування заходів інвестиційної програми, зокрема амортизаційні відрахування, виробничі інвестиції з прибутку, кошти в обсязі, передбаченому в установлених тарифах для виконання інвестиційних програм, та інші надходження, отримані від здійснення господарської діяльності, пов’язаної і не пов’язаної з ліцензованим видом діяльності (далі - власні кошти), та позичкові кошти (облігаційні позики, банківські кредити), залучені кошти (кошти, одержані від продажу акцій, залучені за договорами фінансового лізингу, пайові та інші внески громадян і юридичних осіб, інвесторів, гранти), бюджетні кошти;

заходи - придбання робіт, товарів та послуг, які спрямовані на оновлення основних фондів, підвищення ефективності виробництва, забезпечення обліку природних та енергетичних ресурсів, обсягів реалізації послуг; оптимізації технологічних витрат та втрат теплової енергії; підвищення якості надання послуг, рівня організації виробництва та інше, які впливають на складові тарифу;

звітний період - період дії інвестиційної програми, за який ліцензіат звітує про виконання інвестиційної програми;

планований період - період тривалістю 12 місяців, на який здійснюється формування тарифів, у структурі яких передбачаються відповідні джерела фінансування для виконання інвестиційної програми;

прогнозний період - строк, на який розроблено інвестиційну програму та який дорівнює планованому періоду або перевищує його, але не більший граничного терміну реалізації інвестиційної програми;

результативні показники - показники, визначені за підсумками аналізу (комерційного, технічного, фінансового, економічного аналізу ризиків тощо), що характеризують результати виконання інвестиційної програми та на підставі яких здійснюється оцінка ефективності та доцільності використання коштів, передбачених фінансовим планом для досягнення її мети та реалізації завдань;

схема оптимізації роботи систем теплопостачання - технічний документ техніко-економічного розвитку у сфері теплопостачання відповідного населеного пункту або регіону;

уповноважений орган - орган, який відповідно до законодавства уповноважений встановлювати тарифи на теплову енергію.

Інші терміни у цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про теплопостачання».

1.4. Перерахування коштів в обсязі, передбаченому в установлених тарифах для виконання інвестиційних програм, проводиться на поточні рахунки зі спеціальним режимом використання для проведення ліцензіатом розрахунків виключно на виконання заходів інвестиційних програм згідно з графіком на планований та прогнозний періоди.

ІІ. Розроблення інвестиційних програм

2.1. З метою обґрунтування запланованих витрат ліцензіатів, які спрямовуються на капітальні інвестиції в будівництво, реконструкцію, модернізацію об'єктів теплопостачання, придбання матеріальних та нематеріальних активів та/або сум, спрямованих на повернення кредитів, виплат за договорами фінансового лізингу та інших зобов’язань, які планується використати для фінансування зазначених цілей, ліцензіат розробляє інвестиційну програму, затверджує та здійснює її погодження, схвалення (для ліцензіатів Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері комунальних послуг (далі - Комісія)).

2.2. Інвестиційна програма формується відповідно до вимог цього Порядку із зазначенням обсягів та джерел фінансування заходів (без урахування податку на додану вартість (далі - ПДВ)) і має містити:

2.2.1. Титульний аркуш за формами, наведеними у додатку 1 - для ліцензіатів Комісії та у додатку 2 - для ліцензіатів Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

2.2.2. Зміст інвестиційної програми.

2.2.3. Інформаційну картку ліцензіата до інвестиційної програми за формою, наведеною у додатку 3.

2.2.4. Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми; фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх урахування у структурі тарифів на 12 місяців; план витрат за джерелами фінансування на виконання інвестиційної програми для врахування у структурі тарифів на 12 місяців за формами, наведеними у додатках 4-6, розрахованих відповідно до структури чинних та/або планованих тарифів і залучених коштів під час провадження господарської діяльності та з обов’язковим визначенням джерел фінансування заходів цієї інвестиційної програми.

2.2.5. Пояснювальну записку, яка має містити коротку інформацію про ліцензіата, висновки щодо необхідності впровадження інвестиційної програми, обґрунтування інвестиційних витрат за їх складовими, аналіз впливу результатів реалізації програми на структуру тарифу у прогнозному періоді, узагальнену характеристику об’єктів у сфері теплопостачання за формою, наведеною у додатку 7.

{Підпункт 2.2.5 пункту 2.2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 446 від 13.09.2013}

2.2.6. Опис заходів інвестиційної програми на планований та прогнозний період, який має містити:

техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходів;

визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження заходів інвестиційної програми (у випадку неможливості - надати обґрунтовані пояснення), аналіз альтернативних технічних рішень;

обґрунтування вартості запланованих заходів з наданням комерційних пропозицій (не менше двох) або звіту про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій, закупівля яких передбачена в інвестиційній програмі, загальною вартістю однотипного обладнання більше 10 тис.грн (у разі наявності єдиного заводу-виробника ліцензіат також має надати цінові пропозиції офіційних представників в Україні іноземних заводів-виробників);

затверджений в установленому порядку зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва об’єкту, спорудження якого передбачено інвестиційною програмою на планований період, та відомості ресурсів до нього;

{Абзац п'ятий підпункту 2.2.6 пункту 2.2 розділу II в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 446 від 13.09.2013}

копію звіту щодо проведення експертизи кошторисної частини проектної документації на планований період відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

2.2.7. У разі планування отримання позики, кредиту для фінансування заходів, передбачених інвестиційною програмою на планований або прогнозний період, надаються:

письмове техніко-економічне обґрунтування взяття позики, кредиту (бізнес-план);

прогнозний графік фінансування;

розрахунок очікуваного результату від реалізації заходів та доцільності їх фінансування за рахунок отриманої позики;

графік погашення відсотків та позики, кредиту;

аналіз впливу на структуру тарифу.

2.2.8. Зобов’язання ліцензіата щодо досягнення очікуваних результатів реалізації інвестиційної програми у сфері ліцензованої діяльності, зокрема щодо:

зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів;

забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів;

підвищення якості послуг у сфері теплопостачання;

підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища.

2.3. У разі відсутності забезпечення стовідсоткового технологічного обліку теплової енергії з джерел теплопостачання встановлення вузлів обліку теплової енергії включається до інвестиційної програми як першочерговий захід.

2.4. У разі передбачення заходів із розробки проектної документації на реалізацію робіт, запланованих на майбутні періоди, до інвестиційної програми включаються кошти на таку розробку в обсягах, розрахованих відповідно до вимог державних будівельних норм, із обґрунтуванням вартості розробки проектної документації.

2.5. Обсяги інвестицій визначаються, виходячи з технічного стану основних фондів, принципів економічної ефективності та доцільності запровадження відповідних заходів, а також з урахуванням їх впливу на рівень тарифів.

2.6. До встановлення тарифів, що забезпечують відшкодування економічно обґрунтованих планових витрат, обсяг коштів на фінансування інвестиційних програм, як правило, визначається в межах амортизаційних відрахувань, нарахованих ліцензіатом за звітний період, що передує схваленню (погодженню) інвестиційної програми.

{Розділ II доповнено новим пунктом 2.6 згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 446 від 13.09.2013}

2.7. Планування заходів інвестиційної програми, у першу чергу, базується на заходах, передбачених схемою теплопостачання населених пунктів, результатах проведеного енергетичного аудиту (за наявності), результативних показниках.

2.8. У межах інвестиційної програми забороняється проведення розрахунків для погашення кредиторської заборгованості або витрат, що були здійснені до періоду, на який розроблена така інвестиційна програма.

ІІІ. Затвердження та погодження інвестиційних програм

3.1. Розроблена з дотриманням вимог цього Порядку інвестиційна програма на планований період щодо об’єктів теплопостачання (крім об’єктів, що виробляють теплову енергію на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії) затверджується ліцензіатом згідно з його установчими документами.

Затверджена інвестиційна програма щодо об’єктів теплопостачання, що перебувають у державній або приватній власності, подається ліцензіатом на розгляд до уповноваженого органу.

3.2. Після затвердження інвестиційної програми стосовно об’єктів теплопостачання, що перебувають у комунальній власності, ліцензіат звертається із заявою щодо погодження цієї програми до органу місцевого самоврядування, повноваження якого поширюються на територію, на якій здійснюється діяльність ліцензіата.

Якщо орган місцевого самоврядування є уповноваженим органом, то ліцензіат погоджує інвестиційну програму відповідно до вимог розділу ІV цього Порядку.

3.3. До заяви ліцензіата додаються такі документи:

3.3.1 затверджена інвестиційна програма, складена відповідно до вимог Порядку, на паперовому та електронному носіях;

3.3.2 звіт за результатами проведеного енергетичного аудиту (за наявності);

3.3.3 копії документів фінансової звітності (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал) за два роки на дату останньої звітної дати, складені за формами, наведеними у наказі Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року № 87 «Про затвердження Положень (стандартів) бухгалтерського обліку», зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 21 червня 1999 року за № 391/3684, та завірені ліцензіатом;

3.3.4 копія договору концесії або оренди об'єктів централізованого теплопостачання, завірена ліцензіатом (за наявності);

3.3.5 інформаційна згода посадової особи ліцензіата на обробку персональних даних за формою, наведеною у додатку 8.

3.4. Сторінки інвестиційної програми нумеруються, прошнуровуються, кількість прошнурованих аркушів завіряється ліцензіатом та скріплюється його печаткою.

3.5. Числова інформація в інвестиційній програмі та звітах щодо її виконання зазначається з точністю до двох знаків після коми, а в разі якщо ціла частина числа дорівнює нулю - з точністю до двох значущих знаків після коми.

3.6. Матеріали, які надаються як обґрунтування розділів інвестиційної програми, завіряються ліцензіатом та скріплюються його печаткою.

3.7. Орган місцевого самоврядування погоджує інвестиційну програму протягом 10 робочих днів з дати її отримання.

3.8. Погоджена згідно з цим розділом інвестиційна програма щодо об’єктів теплопостачання, що перебувають у комунальній власності, подається ліцензіатом на розгляд до уповноваженого органу.

ІV. Розгляд інвестиційних програм уповноваженим органом

4.1. Якщо уповноваженим органом є Комісія, то інвестиційна програма схвалюється, а якщо орган місцевого самоврядування, - погоджується згідно з вимогами цього розділу.

4.2. Щороку, не пізніше ніж за два місяці до дати початку планованого періоду, ліцензіат подає до уповноваженого органу заяву щодо схвалення (погодження) інвестиційної програми разом з документами, передбаченими пунктом 3.3 розділу ІІІ цього Порядку.

4.3. За результатами попереднього розгляду, у разі встановлення невідповідності поданої заяви та документів до неї вимогам цього Порядку, заява до розгляду не приймається, про що протягом десяти робочих днів з дня її надходження до уповноваженого органу ліцензіат повідомляється вмотивованим листом.

4.4. Після усунення виявлених невідповідностей заява щодо схвалення (погодження) інвестиційної програми може знову подаватися ліцензіатом на розгляд уповноваженому органу.

4.5. Заява щодо схвалення (погодження) інвестиційної програми протягом двадцяти робочих днів уповноваженим органом розглядається щодо:

4.5.1 обґрунтування необхідності та доцільності проведення робіт, закупівлі основного обладнання, матеріалів, апаратного та програмного забезпечення, залучення кредитних та інших коштів, окремо по кожному заходу інвестиційної програми, включаючи строк окупності та визначення економічного та соціального ефекту від упровадження зазначених заходів інвестиційної програми, результативних показників;

4.5.2 обґрунтування вартості запланованих заходів, що передбачені інвестиційною програмою;

4.5.3 визначення джерел фінансування інвестиційної програми, розрахованих відповідно до структур тарифів та інших надходжень на планований період.

4.6. У разі необхідності до розгляду інвестиційної програми уповноваженим органом залучаються фахівці, консультанти, експерти. Проведення додаткових експертиз до загального строку розгляду заяви не включається.

4.7. Для отримання додаткової інформації до поданих документів уповноважений орган може направляти ліцензіату листа, відповідь на який має надаватися протягом десяти робочих днів з дня його отримання. Розгляд заяви продовжується на строк, необхідний для отримання відповіді на запит.

4.8. У разі відсутності в уповноваженого органу зауважень, пропозицій до поданих документів або відсутності у ліцензіата додаткових пояснень та обґрунтувань до інвестиційної програми остання в межах строків, визначених пунктом 4.5 цього розділу, відкрито розглядається уповноваженим органом.

4.9. За результатами розгляду інвестиційної програми уповноважений орган в установленому порядку приймає рішення про її схвалення (погодження). Копія рішення направляється ліцензіату протягом п’яти робочих днів з дати його прийняття.

4.10. Схвалена (погоджена) уповноваженим органом інвестиційна програма оформлюється ліцензіатом у трьох примірниках. Один примірник та його електронна версія залишається в уповноваженого органу, другий примірник та його електронна версія надаються до відповідного територіального органу уповноваженого органу (у разі утворення), третій - залишається у ліцензіата.

4.11. Кошти, передбачені на реалізацію схваленої (погодженої) інвестиційної програми, включаються ліцензіатом до розрахунку тарифу на теплову енергію.

V. Внесення змін до інвестиційної програми та надання інформації

5.1. У разі виникнення нагальної потреби у здійсненні закупівель у зв’язку з особливими економічними, соціальними, правовими чи іншими обставинами, яких ліцензіат не міг передбачити, у тому числі закупівель, пов’язаних з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, ліцензіат має право протягом планованого періоду звернутися до уповноваженого органу з пропозицією щодо внесення змін до інвестиційної програми, надавши відповідні обґрунтування.

{Пункт 5.1 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 446 від 13.09.2013}

5.2. У випадку фактичного збільшення надходження коштів понад п’ять відсотків відповідно до визначених джерел фінансування ліцензіат ініціює процедуру внесення відповідних змін до інвестиційної програми згідно з цим Порядком у частині збільшення джерел фінансування та доповнення запланованих заходів.

5.3. Зміни до інвестиційної програми вносяться згідно з цим Порядком.

5.4. У разі зміни обсягів фінансування на виконання заходів із незалежних від ліцензіата причин у розмірі до п’яти відсотків запланованої загальної суми на такі заходи останній може самостійно зробити перерозподіл фінансування між окремими позиціями в рамках одного розділу інвестиційної програми за умови незмінності фізичних обсягів закупівель.

5.5. Ліцензіат відповідає за достовірність наданої ним до уповноваженого органу інформації.

Директор Департаменту
економіки систем
життєзабезпечення
Мінрегіону УкраїниС.М. Старцева

Директор Департаменту
регулювання відносин,
інвестиційної політики
та технічного розвитку
у сфері теплопостачання
Національної комісії,
що здійснює державне
регулювання у сфері
комунальних послуг

С.В. Кремена
Додаток 1
до Порядку розроблення, погодження
та затвердження інвестиційних програм
суб’єктів господарювання у сфері
теплопостачання

СХВАЛЕНО
Постанова Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сфері комунальних послуг


ЗАТВЕРДЖЕНО

_______________________________
(посадова особа ліцензіата)

від __________________ № ______

_______________________________
(підпис)                                      (П.І.Б.)

М.П.

"___" ____________ 20____ року

М.П.

ПОГОДЖЕНО

Рішення ____________________________


____________________________________
(найменування органу місцевого самоврядування)


від ____________________ № __________

М.П.


ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА

__________________________________________________________
(найменування ліцензіата)

на 20__ - 20__ рокиДодаток 2
до Порядку розроблення, погодження
та затвердження інвестиційних програм
суб’єктів господарювання у сфері
теплопостачання

ПОГОДЖЕНО

Рішення ____________________________

____________________________________
(найменування органу місцевого самоврядування)


ЗАТВЕРДЖЕНО

_______________________________
(посадова особа ліцензіата)

_______________________________
(підпис)                                      (П.І.Б.)

від ____________________ № __________

М.П.

"___" ____________ 20____ року

М.П.

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА

__________________________________________________________
(найменування ліцензіата)

на 20__ - 20__ рокиДодаток 3
до Порядку розроблення, погодження
та затвердження інвестиційних програм
суб’єктів господарювання у сфері
теплопостачання

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
ліцензіата до інвестиційної програми
на ____________
(строк)

_______________________________________________________________
(найменування ліцензіата)

1. Загальна інформація про ліцензіата

Найменування ліцензіата


Рік заснування


Форма власності


Місце знаходження


Код за ЄДРПОУ


Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи ліцензіата, посада


Тел., факс, е-mail


Ліцензія на _________________________
(№, дата видачі, строк дії)


Ліцензія на _________________________
(№, дата видачі, строк дії)


Ліцензія на _________________________
(№, дата видачі, строк дії)


Статутний капітал ліцензіата, тис.грн


Балансова вартість активів, тис.грн


Амортизаційні відрахування за останній звітний період, тис.грн


Заборгованість зі сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)


2. Загальна інформація про інвестиційну програму

Цілі інвестиційної програми


Строк реалізації інвестиційної програми


На якому етапі реалізації заходів, зазначених в інвестиційній програмі, знаходиться ліцензіат


Головні етапи реалізації інвестиційної програми


3. Відомості про інвестиції за інвестиційною програмою

Загальний обсяг інвестицій, тис.грн


власні кошти


позичкові кошти


залучені кошти


бюджетні кошти


Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій):

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів


Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів


Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій


Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення


Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища


Інші заходи


4. Оцінка економічної ефективності інвестиційної програми

Чиста приведена вартість


Внутрішня норма дохідності


Дисконтований період окупності


Індекс прибутковості


Керівник ліцензіата

___________
(підпис)

_____________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

М.П.


Додаток 4
до Порядку розроблення, погодження
та затвердження інвестиційних програм
суб’єктів господарювання у сфері
теплопостачання

ПОГОДЖЕНО

Рішення____________________________

_____________________________________
(найменування органу місцевого самоврядування)


ЗАТВЕРДЖЕНО

____________________________________
                  (посадова особа ліцензіата)

____________________________________
          (підпис)                                      (П.І.Б.)

від ____________________ № _______

М.П.

"___" ____________ 20____ року

М.П.

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
використання коштів для виконання інвестиційної програми на 20__ - 20__ роки

___________________________________________________________________
(найменування ліцензіата)

№ з/п

Найменування заходів (пооб'єктно)

Кількісний показник (одиниця виміру)

Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис.грн (без ПДВ)

За способом виконання, тис.грн (без ПДВ)

Графік здійснення заходів та використання коштів на планований та прогнозний періоди тис.грн (без ПДВ)

Строк окупності (місяців) **

№ аркуша обґрунтовуючих матеріалів

Економія паливно-енергетичних ресурсів (тонни умовного палива/прогнозний період)

Економія фонду заробітної плати, (тис. грн/прогнозний період)

Економічний ефект (тис.грн ) ***

загальна сума

з урахуванням:

господарський (вартість матеріальних ресурсів)

підрядний

планований період

прогнозний період

амортизаційні відрахування

виробничі інвестиції з прибутку

позичкові кошти

інші залучені кошти, з них:

бюджетні кошти (не підлягають поверненню)

підлягають поверненню

не підлягають поверненню

планований період +1

планований період + n*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

І

Виробництво теплової енергії

1.1

Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:

1.1.1

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

х

х

х

х

х

х

Усього за підпунктом 1.1.1

х

х

1.1.2

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:

х

х

х

х

х

х

Усього за підпунктом 1.1.2

х

х

1.1.3

Інші заходи, з них:

х

х

х

х

х

х

Усього за підпунктом 1.1.3

х

х

Усього за пунктом 1.1

х

х

1.2

Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:

1.2.1

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

х

х

х

х

х

х

Усього за підпунктом 1.2.1

х

х

1.2.2

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:

х

х

х

х

х

х

Усього за підпунктом 1.2.2

х

х

1.2.3

Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:

х

х

х

х

х

х

Усього за підпунктом 1.2.3

х

х

1.2.4

Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:

х

х

х

х

х

х

Усього за підпунктом 1.2.4

х

х

1.2.5

Інші заходи, з них:

х

х

х

х

х

х

Усього за підпунктом 1.2.5

х

х

Усього за пунктом 1.2

х

х

Усього за розділом І

х

х

ІІ

Транспортування теплової енергії

2.1

Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:

2.1.1

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

х

х

х

х

х

х

Усього за підпунктом 2.1.1

х

х

2.1.2

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:

х

х

х

х

х

х

Усього за підпунктом 2.1.2

х

х

2.1.3

Інші заходи, з них:

х

х

х

х

х

х

Усього за підпунктом 2.1.3

х

х

Усього за пунктом 2.1

х

х

2.2

Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:

2.2.1

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

х

х

х

х

х

х

Усього за підпунктом 2.2.1

х

х

2.2.2

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:

х

х

х

х

х

х

Усього за підпунктом 2.2.2

х

х

2.2.3

Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:

х

х

х

х

х

х

Усього за підпунктом 2.2.3

х

х

2.2.4

Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:

х

х

х

х

х

х

Усього за підпунктом 2.2.4

х

х

2.2.5

Інші заходи, з них:

х

х

х

х

х

х

Усього за підпунктом 2.2.5

х

х

Усього за пунктом 2.2

х

х

Усього за розділом ІІ

х

х

ІІІ

Постачання теплової енергії

3.1

Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:

3.1.1

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

х

х

х

х

х

х

Усього за підпунктом 3.1.1

х

х

3.1.2

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:

х

х

х

х

х

х

Усього за підпунктом 3.1.2

х

х

3.1.3

Інші заходи, з них:

х

х

х

х

х

х

Усього за підпунктом 3.1.3

х

х

Усього за пунктом 3.1

х

х

3.2

Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:

3.2.1

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

х

х

х

х

х

х

Усього за підпунктом 3.2.1

х

х

3.2.2

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:

х

х

х

х

х

х

Усього за підпунктом 3.2.2

х

х

3.2.3

Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:

х

х

х

х

х

х

Усього за підпунктом 3.2.3

х

х

3.2.4

Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:

х

х

х

х

х

х

Усього за підпунктом 3.2.4

х

х

3.2.5

Інші заходи, з них:

х

х

х

х

х

х

Усього за підпунктом 3.2.5

х

х

Усього за пунктом 3.2

х

х

Усього за розділом ІІІ

х

х

Усього за інвестиційною програмою

__________
Примітки:

n* - кількість років інвестиційної програми.


** Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх упровадження при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ.


*** Складові розрахунку економічного ефекту від упровадження заходів ураховувати без ПДВ.


х - ліцензіатом не заповнюється.

___________________________
(посада відповідального виконавця)

___________
(підпис)

___________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
Додаток 5
до Порядку розроблення, погодження
та затвердження інвестиційних програм
суб’єктів господарювання у сфері
теплопостачання

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх урахування у структурі тарифів на 12 місяцівДодаток 6
до Порядку розроблення, погодження
та затвердження інвестиційних програм
суб’єктів господарювання у сфері
теплопостачання

ПЛАН ВИТРАТ
за джерелами фінансування на виконання інвестиційної програми для врахування у структурі тарифів на 12 місяців

_________________________________________________
(найменування ліцензіата)

№ з/п

Найменування заходів

Кошти, що враховуються у структурі тарифів за джерелами фінансування, тис.грн (без ПДВ)

загальна сума

з урахуванням:

амортизаційні відрахування

виробничі інвестиції з прибутку

сума позичкових коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню у планованому періоді

сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у планованому періоді

1

2

3

4

5

6

7

І

Виробництво теплової енергії

1.1

Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням :

1.1.1

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів

1.1.2

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів

1.1.3

Інші заходи

Усього за пунктом 1.1

1.2.

Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:

1.2.1

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів

1.2.2

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів

1.2.3

Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій

1.2.4

Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення

1.2.5

Інші заходи

Усього за пунктом 1.2

Усього за розділом І

ІІ

Транспортування теплової енергії

2.1

Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:

2.1.1

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів

2.1.2

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів

2.1.3

Інші заходи

Усього за пунктом 2.1

2.2

Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:

2.2.1

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів

2.2.2

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів

2.2.3

Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій

2.2.4

Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення

2.2.5

Інші заходи

Усього за пунктом 2.2

Усього за розділом ІІ

ІІІ

Постачання теплової енергії

3.1

Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:

3.1.1

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів

3.1.2

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів

3.1.3

Інші заходи

Усього за пунктом 3.1

3.2

Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:

3.2.1

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів

3.2.2

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів

3.2.3

Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій

3.2.4

Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення

3.2.5

Інші заходи

Усього за пунктом 3.2

Усього за розділом ІІІ

Усього за інвестиційною програмою

___________________________
(посадова особа ліцензіата)

________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

Фінансовий директор (головний бухгалтер)

________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

___________________________
(посада відповідального виконавця)

________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
Додаток 7
до Порядку розроблення, погодження
та затвердження інвестиційних програм
суб’єктів господарювання у сфері
теплопостачання

УЗАГАЛЬНЕНА ХАРАКТЕРИСТИКА
об’єктів теплопостачання

____________________________________________________________
(найменування ліцензіата)

станом на ____________ 20 ___ рік

№ з/п

Найменування та характеристика об'єктів теплопостачання

Одиниця виміру

Показник

загальний

з них аварійні

І. Виробництво теплової енергії

1

Джерела теплової енергії

1.1

Загальна кількість котелень, з них:

шт.

потужністю до 3 Гкал/год

шт.

потужністю від 3 до 20 Гкал/год

шт.

потужністю від 20 до 100 Гкал/год

шт.

потужністю 100 Гкал/год і більше

шт.

дахових

шт.

1.2

Загальна установлена потужність котелень, з них:

Гкал/год

потужністю до 3 Гкал/год

Гкал/год

потужністю від 3 до 20 Гкал/год

Гкал/год

потужністю від 20 до 100 Гкал/год

Гкал/год

потужністю 100 Гкал/год і більше

Гкал/год

дахових

Гкал/год

1.3

Середнє навантаження котелень:

у неопалювальний період

Гкал/год

у зимовий період

Гкал/год

1.4

Річний обсяг відпуску теплової енергії

Гкал

2

Котли та хвостові поверхні нагріву

2.1

Загальна кількість котлів:

шт.

2.1.1

за видом теплоносія, з них:

шт.

водогрійних з ККД менше 86%

шт.

водогрійних з ККД більше 86%

шт.

парових з ККД менше 89%

шт.

парових з ККД більше 89%

шт.

2.1.2

за видом палива, з них:

шт.

на газоподібному паливі

шт.

на твердому паливі

шт.

на рідкому паливі

шт.

2.2

Використання установлених виробничих потужностей котлів:

у неопалювальний період

%

у зимовий період

%

2.3

Загальна кількість економайзерів

шт.

3

Газоповітряний тракт, димові труби, очистка димових газів

3.1

Загальна кількість тягодуттєвих установок, з них:

шт.

димососів

шт.

дуттєвих вентиляторів (установлених окремо)

шт.

3.2

Загальна установлена потужність тягодуттєвих установок

кВт

3.3

Загальна кількість золошлакоуловлювачів

шт.

3.4

Загальна кількість димових труб, з них:

шт.

сталевих

шт.

цегляних та/або залізобетонних

шт.

4

Допоміжне обладнання

4.1

Загальна кількість деаераторних установок

шт.

4.2

Загальна кількість водопідігрівальних установок

шт.

4.3

Загальна кількість баків збору конденсату

шт.

4.4

Загальна кількість насосів, з них:

шт.

живильних

шт.

мережних

шт.

підживлювальних

шт.

конденсаційних

шт.

рециркуляційних

шт.

насосів гарячого водопостачання (ГВП)

шт.

циркуляційних (ГВП)

шт.

4.5

Загальна установлена потужність насосів

кВт

5

Водопідготовка і водно-хімічний режим

5.1

Загальна кількість водопідготовчих установок

шт.

5.2

Загальна кількість насосів у складі водопідготовчих установок

шт.

5.3

Загальна установлена потужність насосів

кВт

6

Електропостачання та електротехнічні пристрої

6.1

Загальна кількість лічильників обліку електричної енергії:

шт.

прямого включення

шт.

трансформаторного включення

шт.

6.2

Загальна кількість точок обліку електричної енергії, об'єднаних у ЛУЗОД (АСКОЕ)

шт.

6.3

Загальна кількість трансформаторних підстанцій 10 (6)/0,4 кВ:

шт.

потужністю до 630 кВА

шт.

потужністю понад 630 кВА

шт.

6.4

Використання установлених виробничих потужностей електротехнічного обладнання:

у неопалювальний період

%

у зимовий період

%

7

Автоматизація

7.1

Загальна кількість автоматизованих котелень, у тому числі

шт.

з повною автоматизацією (без постійного обслуговувального персоналу)

шт.

з частковою автоматизацією

шт.

7.2

Загальна кількість систем автоматичного регулювання параметрів робочого процесу

шт.

8

Прилади обліку теплової енергії

8.1

Загальна кількість приладів обліку теплової енергії, з них:

шт.

на джерелах теплопостачання

шт.

комерційного (у споживача)

шт.

8.2

Забезпеченість приладами обліку на джерелах теплопостачання

%

8.3

Забезпеченість приладами комерційного обліку

%

8.4

Загальна кількість приладів обліку, що необхідно встановити до 100% оснащеності, у тому числі:

шт.

на джерелах теплопостачання

шт.

комерційного обліку

шт.

9

Транспортні засоби

9.1

Загальна кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів, у тому числі:

шт.

спецтехніки

шт.

вантажних автомобілів

шт.

легкових автомобілів

шт.

10

Будівлі та споруди виробничого призначення

Загальна кількість

шт.

ІІ. Транспортування та постачання теплової енергії

11

Магістральні теплові мережі

11.1

Протяжність магістральних теплових мереж, у тому числі:

км

підземних канальних

км

підземних безканальних

км

надземних

км

11.2

Загальна кількість теплових камер

шт.

12

Місцеві (розподільчі) мережі

12.1

Протяжність місцевих (розподільчих) теплових мереж, у тому числі:

км

підземних

км

надземних

км

12.2

Загальна кількість теплових камер

шт.

13

Мережі гарячого водопостачання (ГВП)

13.1

Протяжність мереж ГВП, з них:

км

підземних

км

надземних

км

14

Центральні теплові пункти (ЦТП)

Загальна кількість ЦТП

шт.

15

Індивідуальні теплові пункти (ІТП)

Загальна кількість ІТП

шт.

16

Обладнання ЦТП та ІТП

16.1

Загальна кількість водопідігрівальних установок

шт.

16.2

Загальна кількість баків-акумуляторів гарячої води

шт.

16.3

Загальна кількість насосів, з них:

шт.

підживлювальних

шт.

насосів ГВП

шт.

циркуляційних (ГВП)

шт.

16.4

Загальна установлена потужність насосів

кВт

17

Електропостачання та системи управління

17.1

Загальна кількість лічильників обліку електричної енергії:

шт.

17.2

Загальна кількість систем автоматизації та контролю, у тому числі:

шт.

систем автоматичного погодного регулювання подачі теплоносія

шт.

17.3

Загальна кількість систем диспетчерського управління та телемеханіки

шт.

18

Прилади обліку теплової енергії і лічильники ГВП

18.1

Загальна кількість приладів обліку теплової енергії на ЦТП

шт.

18.2

Загальна кількість лічильників ГВП,з них:

шт.

на ЦТП

шт.

у споживачів (у будинках)

шт.

18.3

Забезпеченість приладами обліку теплової енергії на ЦТП

%

18.4

Забезпеченість лічильниками ГВП, з них:

%

на ЦТП

%

у споживачів (у будинках)

%

18.5

Загальна кількість приладів обліку теплової енергії на ЦТП, що необхідно встановити до 100 % оснащеності

шт.

18.6

Загальна кількість лічильників ГВП, що необхідно встановити до 100 % оснащеності, у тому числі:

шт.

на ЦТП

шт.

у споживачів (у будинках)

шт.

19

Транспортні засоби

19.1

Загальна кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів, з них:

шт.

спецтехніки

шт.

вантажних автомобілів

шт.

легкових автомобілів

шт.

20

Будівлі та споруди виробничого призначення

Загальна кількість

шт.

21

Опалювальна площа

тис.кв.м

22

Забезпечення гарячою водою

тис. жителів

23

Приєднане навантаження за категоріями:

населення

Гкал/год

бюджетні установи

Гкал/год

інші

Гкал/год

24

Фактичні річні втрати теплової енергії

тис.Гкал

%

___________________________
(посадова особа ліцензіата)

________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

М.П.

Фінансовий директор (головний бухгалтер)

________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

___________________________
(посада відповідального виконавця)

________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
Додаток 8
до Порядку розроблення, погодження
та затвердження інвестиційних програм
суб’єктів господарювання у сфері
теплопостачання

ІНФОРМАЦІЙНА ЗГОДА
посадової особи ліцензіата на обробку персональних даних

Я, _______________________________________________________________, при наданні
                                                             (прізвище, ім’я, по батькові)

даних до _____________________________________________________________________
                                                                         (найменування уповноваженого органу)

даю згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» на обробку моїх
особистих персональних даних у картотеках та/або за допомогою
інформаційно-телекомунікаційних систем з метою підготовки відповідно до вимог
законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань діяльності
ліцензіата.

___________________________
(підпис)

“___” _______________ 20__ року
(дата)

____________________________
(посада посадової особи ліцензіата)

_______________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: