open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

25.12.2012  № 1853


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 січня 2013 р.
за № 159/22691

Про затвердження Порядку реалізації на фондовій біржі цінних паперів, на які звернено стягнення

{Із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку
№ 2031 від 03.12.2015}

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», статей 23 - 25, статті 27 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», частини четвертої статті 62 Закону України «Про виконавче провадження» Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок реалізації на фондовій біржі цінних паперів, на які звернено стягнення, що додається.

2. Фондовим біржам привести свою діяльність у відповідність до вимог цього Порядку протягом трьох місяців з дати набрання чинності цим рішенням.

3. Департаменту регулювання діяльності торговців цінними паперами та фондових бірж (Науменко О.О.) забезпечити:

подання цього рішення на здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Управлінню інформаційних технологій, внутрішніх та зовнішніх комунікацій (Заїка А.Л.) забезпечити публікацію цього рішення відповідно до законодавства.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Тарасенка О.О.

6. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Комісії

Д. Тевелєв

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва


М.Ю. Бродський


Протокол засідання Комісії
від 25.12. 2012 р. № 57
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку
25.12.2012  № 1853


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 січня 2013 р.
за № 159/22691

ПОРЯДОК
реалізації на фондовій біржі цінних паперів, на які звернено стягнення

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок регулює процедуру реалізації на фондовій біржі цінних паперів, на які звернено стягнення, які можуть бути допущені до торгівлі на фондовій біржі відповідно до законодавства.

Дія цього Порядку поширюється на органи державної виконавчої служби, фондові біржі та інших професійних учасників фондового ринку.

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

аукціон на фондовій біржі (далі - аукціон) - режим проведення біржових торгів, за яким орган державної виконавчої служби в особі продавця (торговця цінними паперами) здійснює продаж цінних паперів, на які звернено стягнення, учаснику біржових торгів, який запропонував за ці цінні папери найвищу ціну, зафіксовану під час проведення торгів, на умовах конкурентних позицій інших покупців;

гарантійний внесок - грошове забезпечення участі покупця в придбанні цінних паперів, на які звернено стягнення, яке виступає гарантією дотримання вимог, встановлених цим Порядком та правилами фондової біржі, обов’язків покупця: щодо участі в аукціоні; щодо підписання протоколу аукціону; щодо укладання біржового контракту, у разі якщо його визнано переможцем аукціону; щодо проведення всіх передбачених грошових платежів;

клієнт - особа, в інтересах та за рахунок якої діє покупець на підставі відповідного договору;

лот - мінімальна кількість цінних паперів, що виставляється для продажу на аукціоні;

покупець - торговець цінними паперами, який є членом фондової біржі та безпосередньо бере участь в аукціоні та, у разі визнання його переможцем аукціону, зобов’язаний підписати протокол аукціону, укласти та виконати біржовий контракт;

початкова ціна лота - ціна цінних паперів, якими сформовано лот, що визначається відповідно до законодавства та цього Порядку і зазначається у заявці продавця;

продавець - торговець цінними паперами, який є членом фондової біржі і з яким орган державної виконавчої служби уклав договір щодо реалізації на фондовій біржі цінних паперів, на які звернено стягнення;

продажна ціна лота - найвища ціна лота, яку покупець запропонував під час проведення аукціону;

учасник аукціону - покупець та продавець;

фондова біржа - організатор аукціону, на якому здійснюється реалізація цінних паперів, на які звернено стягнення.

Інші терміни, які вжито у цьому Порядку, вживаються відповідно до законодавства України з питань функціонування фондового ринку та виконавчого провадження.

1.3. Реалізація цінних паперів, на які звернено стягнення, здійснюється на фондовій біржі, яка має ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку, видану у встановленому порядку Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку або Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - НКЦПФР), має електронну торговельну систему та правила якої визначають порядок проведення біржових торгів щодо реалізації цінних паперів, на які звернено стягнення, шляхом їх продажу на аукціоні та з якою орган державної виконавчої служби уклав відповідний договір.

1.4. На фондовій біржі реалізація цінних паперів, на які звернено стягнення, здійснюється відповідно до законодавства та правил такої фондової біржі, які повинні містити порядок реалізації цінних паперів, на які звернено стягнення, шляхом їх продажу на аукціоні.

Правила фондової біржі є обов’язковими для виконання членами фондової біржі та фондовою біржею.

1.5. Продаж на фондовій біржі цінних паперів, на які звернено стягнення, здійснюється з дотриманням вимог законодавства про захист економічної конкуренції.

ІІ. Підготовка до проведення аукціону

2.1. Для проведення аукціону орган державної виконавчої служби укладає договір про проведення аукціону з фондовою біржею.

2.2. Орган державної виконавчої служби укладає договір з торговцем цінними паперами (продавцем), якому доручає реалізацію цінних паперів на фондовій біржі за визначену винагороду за надані послуги з реалізації цінних паперів, на які звернено стягнення.

Винагорода встановлюється у відсотковому відношенні до продажної ціни лота та становить не більше трьох відсотків від продажної ціни лота.

2.3. Продавець повинен відповідати, зокрема, таким вимогам:

здійснювати діяльність на підставі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме брокерської діяльності, видану у встановленому порядку Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку або НКЦПФР;

мати ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи, видану у встановленому порядку Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку або НКЦПФР;

{Абзац третій пункту 2.3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2031 від 03.12.2015}

бути членом фондової біржі, з якою органом державної виконавчої служби укладено відповідний договір;

протягом останнього року не притягувався до відповідальності за правопорушення на ринку цінних паперів.

Фондова біржа надає органу державної виконавчої служби перелік торговців цінними паперами, допущених до укладання договорів купівлі-продажу цінних паперів та інших фінансових інструментів на такій фондовій біржі.

2.4. Фондова біржа проводить аукціон щодо реалізації цінних паперів, на які звернено стягнення, за заявкою продавця, яка має містити:

інформацію про емітента (емітентів) цінних паперів;

інформацію про цінні папери (міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів, вид цінних паперів, тип/різновид/найменування цінних паперів, серія цінних паперів - за наявності, вид опціонних сертифікатів - для випуску опціонних сертифікатів, номінальна вартість одного цінного папера (частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один сертифікат участі - для іпотечних сертифікатів участі, премія - для опціонних сертифікатів, кількість цінних паперів, на які звернено стягнення);

початкову ціну лота.

До заявки додаються документи, надані продавцю органом державної виконавчої служби, а саме:

копія виконавчого документа, а в разі наявності зведеного виконавчого провадження також довідка державного виконавця щодо загальної кількості виконавчих документів та суми, що підлягає стягненню за ними;

копія акта опису й арешту майна - цінних паперів;

копії документів, що підтверджують право власності на цінні папери, на які звернено стягнення;

інші необхідні документи, передбачені Інструкцією з організації примусового виконання рішень, затвердженою наказом Міністерства юстиції України від 02 квітня 2012 року № 512/5, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 02 квітня 2012 року за № 489/20802.

2.5. Фондова біржа визначає дату і час проведення аукціону з продажу цінних паперів, на які звернено стягнення. Дата проведення аукціону визначається не раніше, ніж через 20 днів від дати подання заявки на біржу продавцем.

2.6. Фондова біржа не пізніше ніж за 15 днів до дня проведення аукціону письмово повідомляє орган державної виконавчої служби про дату, час, місце проведення аукціону.

2.7. Фондова біржа не пізніше ніж за 15 днів до дня проведення аукціону оприлюднює в засобах масової інформації та на своєму веб-сайті інформацію, яка має містити такі відомості:

інформацію про емітента цінних паперів (повне найменування, код за ЄДРПОУ);

інформацію про цінні папери (міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів, вид цінних паперів, тип/різновид/найменування цінних паперів, серія цінних паперів - за наявності, вид опціонних сертифікатів - для випуску опціонних сертифікатів, номінальна вартість одного цінного папера (частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один сертифікат участі, - для іпотечних сертифікатів участі, премія - для опціонних сертифікатів, кількість цінних паперів, на які звернено стягнення);

початкову ціну лота;

суму гарантійного внеску покупця та строки його сплати, реквізити рахунку для сплати гарантійного внеску;

порядок та строки розрахунку за придбані на аукціоні цінні папери, реквізити рахунку для сплати коштів за такі цінні папери;

дату та час проведення аукціону;

кінцевий термін реєстрації учасників аукціону.

2.8. Фондова біржа забезпечує допуск учасників до проведення аукціону, організовує біржові торги та оформлює їхні результати, визначає переможця аукціону, готує та реєструє біржові контракти, інформує учасників аукціону про результати його проведення, забезпечує проведення необхідних розрахунків за результатами аукціону.

2.9. Кожен клієнт, який має намір придбати цінні папери, на які звернено стягнення, на момент подання заявки на купівлю повинен мати відкритий рахунок у цінних паперах в обраній ним депозитарній установі.

{Пункт 2.9 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2031 від 03.12.2015}

2.10. Особи, що мають намір взяти участь в аукціоні, подають до фондової біржі заявку та копію документа, що підтверджує сплату гарантійного внеску.

Строк подання заявок на участь в аукціоні становить не менше 10 днів.

2.11. Фондова біржа реєструє заявки на участь в аукціоні, які подані за формою, встановленою фондовою біржею.

2.12. До участі в аукціоні допускаються особи, що сплатили до початку аукціону гарантійний внесок, який становить двадцять відсотків від початкової ціни лота.

Гарантійний внесок після проведення біржових торгів зараховується до купівельної ціни покупцю, який став переможцем. Іншим покупцям гарантійний внесок повертається протягом двох робочих днів від дня підписання протоколу аукціону. Гарантійний внесок також підлягає поверненню покупцю протягом двох робочих днів від дня визнання аукціону таким, що не відбувся.

У разі порушення покупцем правил фондової біржі щодо проведення аукціону гарантійний внесок після проведення біржових торгів такому покупцю не повертається.

2.13. Початкова ціна лота визначається на підставі акта оцінки цінних паперів, на які звернено стягнення (іншого документа, що визначає ціну), яка здійснюється відповідно до Закону України «Про виконавче провадження».

Якщо цінні папери, на які звернено стягнення, запропоновані на аукціон, знаходяться в біржових списках фондових бірж, і середньозважена ціна біржових контрактів за такими цінними паперами, укладених на окремій фондовій біржі за період 6 місяців до дати подання заявки на продаж, перевищує більш ніж на 10 відсотків початкову ціну цінних паперів у лоті, то початкова ціна лота, визначена на підставі акта оцінки, може бути відкоригована фондовою біржею в бік її збільшення.

{Абзац другий пункту 2.13 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2031 від 03.12.2015}

Кожний лот має свій номер, який визначається фондовою біржею залежно від загальної кількості лотів цінних паперів, на які звернено стягнення, що пропонуються до продажу.

III. Порядок оформлення аукціонних документів та проведення розрахунків за цінними паперами, на які звернено стягнення

3.1. Під час проведення аукціону з реалізації цінних паперів, на які звернено стягнення, ведеться протокол (далі - протокол аукціону), який має містити такі дані: номер лота, початкова ціна лота та продажна ціна лота; сума сплаченого гарантійного внеску; відомості про учасника аукціону, який запропонував продажну ціну лота; розмір винагороди, яку переможець аукціону має сплатити фондовій біржі.

Протокол аукціону підписується фондовою біржею, продавцем та переможцем аукціону протягом двох робочих днів.

3.2. На підставі підписаного протоколу аукціону переможець аукціону укладає біржовий контракт та протягом трьох робочих днів з дати укладання біржового контракту сплачує на визначений рахунок біржі вартість придбаних цінних паперів, біржовий збір у розмірі одного відсотка від вартості придбаних цінних паперів, на які звернено стягнення, з урахуванням суми гарантійного внеску, сплаченого покупцем за участь у торгах, щодо зазначених цінних паперів у біржовому контракті.

3.3. Якщо покупець не вніс всієї належної суми у строки, передбачені пунктом 3.2 цього розділу, гарантійний внесок йому не повертається. Також гарантійний внесок не повертається учаснику аукціону, який став переможцем аукціону, але відмовився від підписання протоколу аукціону або укладання біржового контракту.

3.4. Якщо покупець у встановлені цим Порядком строки не здійснив усіх зазначених у пункті 3.2 платежів в оплату за придбані цінні папери, на які звернено стягнення, він визнається порушником вимог аукціону. Результати аукціону, за яким його було визнано переможцем, скасовуються з вини покупця. Біржовий контракт, укладений за результатами аукціону, вважається невиконаним з вини покупця й розривається з ініціативи продавця.

3.5. Протягом двох робочих днів після закінчення встановленого цим Порядком терміну оплати цінних паперів покупцем фондова біржа перераховує на рахунок органу державної виконавчої служби, Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, м. Києві та м. Севастополі сплачену покупцем повну суму вартості цінних паперів, на які звернено стягнення.

3.6. Поставка цінних паперів, на які звернено стягнення, здійснюється після повного розрахунку за їх придбання переможцем аукціону відповідно до укладеного між продавцем та переможцем аукціону біржового контракту у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

ІV. Припинення та визнання аукціону таким, що не відбувся

4.1. Аукціон може бути припинено фондовою біржею, цінні папери знято з продажу в разі невиконання умов порядку проведення аукціону, визначених фондовою біржею та цим Порядком. У цьому випадку аукціон вважається таким, що не відбувся.

4.2. Аукціон вважається таким, що не відбувся, у разі:

відсутності покупців або наявності тільки одного покупця;

несплати в установлений строк переможцем аукціону належної суми грошових коштів за придбані цінні папери, на які звернено стягнення;

непідписання переможцем аукціону протоколу аукціону протягом строку, передбаченого цим Порядком.

4.3. Якщо аукціон не відбувся у зв'язку з відсутністю покупців або наявністю тільки одного покупця, фондова біржа у триденний строк інформує орган державної виконавчої служби.

Якщо аукціон не відбувся у зв'язку з несплатою в установлений строк переможцем аукціону належної суми за придбані цінні папери, фондова біржа протягом трьох робочих днів від дня закінчення строку перерахування коштів повідомляє про це орган державної виконавчої служби.

4.4. Якщо аукціон не відбувся тричі, то цінні папери, на які звернено стягнення, знімаються з продажу на такій фондовій біржі, про що фондова біржа протягом трьох робочих днів повідомляє орган державної виконавчої служби.

4.5. У разі якщо цінні папери, на які звернено стягнення, були виставлені на аукціон, але не були реалізовані, то такі цінні папери підлягають уцінці відповідно до законодавства та подальшій реалізації уціненого лота на фондовій біржі.

V. Вирішення спорів

5.1. За порушення цього Порядку, порядку проведення аукціону, передбаченого правилами фондової біржі, та правил поведінки під час аукціону фондова біржа може застосовувати заходи впливу до учасників аукціону відповідно до правил такої фондової біржі.

5.2. Спори, що виникають при реалізації цінних паперів, на які звернено стягнення, вирішуються відповідно до законодавства.

Директор департаменту
регулювання діяльності
торговців цінними паперами
та фондових біржО. Науменко

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: