open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна

НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ

РІШЕННЯ

26.12.2012  № 2561


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 січня 2013 р.
за № 136/22668

Про внесення змін до Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору

Керуючись статтями 21, 22 Закону України “Про телебачення і радіомовлення”, статтями 15, 17 Закону України “Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення”, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору, затвердженого рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 01 грудня 2010 року № 1684 (у редакції рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14 грудня 2011 року № 2874), зареєстрованого в Міністерстві юстиції 20 грудня 2010 року за № 1294/18589, що додаються.

2. Управлінню правового забезпечення подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Відділу зв’язків із засобами масової інформації, громадськістю та громадськими організаціями оприлюднити це рішення на офіційному веб-сайті Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення В.Манжосова.

5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова

В. Манжосов
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної
ради України з питань
телебачення і радіомовлення
26.12.2012  № 2561


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 січня 2013 р.
за № 136/22668

ЗМІНИ
до Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору

1. У розділі ІІ:

1.1. У главі 1:

у пункті 1.2:

в абзаці четвертому слово та цифру “(додаток 3)” виключити;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

“закордонні”;

доповнити главу новим пунктом такого змісту:

“1.7. Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення забезпечується реалізація заходів із переходу до запровадження цифрових стандартів розповсюдження телерадіопрограм, надання програмних послуг, використання новітніх технологій та підвищення технічної якості мовлення”.

1.2. У главі 2:

пункт 2.6 після слова “ресурсу” доповнити словами “для потреб телерадіомовлення”;

пункти 2.7-2.15 викласти у новій редакції:

“2.7. Під час оголошення конкурсу на отримання ліцензії на багатоканальне мовлення з використанням радіочастного ресурсу в цифрових телемережах для місцевої або регіональної категорій мовлення Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення може розширити перелік критеріїв за умови їх публічного оголошення.

2.8. З метою збереження цілісності мережі теле- та радіомовлення загальнонаціональних та регіональних каналів мовлення та програмного наповнення додаткові частоти/канали або додатковий час мовлення, отримані на конкурсних засадах, заносяться до раніше виданих Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення ліцензій на мовлення.

2.9. Ліцензування мовлення місцевої категорії мовлення відбувається в обсягах часу, який забезпечується фінансово-економічними та професійно-технічними можливостями місцевих телерадіомовників, для ефективного використання радіочастотного ресурсу та вільного часу мовлення на каналах. Граничний обсяг мовлення для створення місцевого каналу мовлення визначається конкурсними умовами.

2.10. З метою визначення фактичної території розповсюдження програм ліцензіат надає до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення виміри напруженості електромагнітного поля або карти покриття, згідно з якими вносяться відповідні зміни до ліцензії, у тому числі на підставі інформації щодо фактичної експлуатації радіоелектронного засобу зазначеної ліцензіатом у заяві про переоформлення ліцензії.

2.11. Ліцензування провайдерів програмної послуги в багатоканальних ефірних телемережах (у тому числі з використанням технологій типу “Телесело”, “МІТРІС”, “ММDS”, цифрових мультиплексів) здійснюється відповідно до Закону України “Про телебачення і радіомовлення” та Положення про порядок видачі ліцензії провайдера програмної послуги, затвердженого рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 28.12.2011 № 2979, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.03.2012 за № 351/20664.

2.12. Створення і розвиток ефірних багатоканальних телемереж з використанням технології типу “МІТРІС” у сільській місцевості, на складних за рельєфом територіях, здійснюються із застосуванням обладнання систем, визначених відповідно до Плану використання радіочастотного ресурсу, за умови нестворення радіозавад супутниковому мовленню.

2.13. У разі створення багатоканальної ефірної телемережі (у тому числі з використанням технологій типу “Телесело”, “МІТРІС”, “ММDS”, цифрових мультиплексів) Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення звертається до суб’єктів господарювання з пропозицією стосовно надання протягом визначеного строку пропозицій щодо технічної розробки мережі мовлення.

2.14. Суб’єкти господарювання, які отримали ліцензії провайдера програмної послуги з використанням технології типу “МІТРІС”, за допомогою радіозв’язку у розподільчих системах надають програмну послугу шляхом ретрансляції телерадіопрограм відповідно до Закону України “Про телебачення і радіомовлення”.

2.15. Використання радіоелектронних засобів мовлення та/або випромінювальних пристроїв здійснюється відповідно до Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, для експлуатації яких не потрібні дозволи на експлуатацію, затвердженого рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку від 06.09.2007 № 914, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.11.2007 за № 1297/14564”;

доповнити главу після пункту 2.15 новим пунктом 2.16 такого змісту:

“2.16. Додаткове впровадження радіоелектронних засобів мовлення та/або випромінювальних пристроїв для підвищення якості приймання сигналу виключно в межах територій розташування (прийому) багатоканальних ефірних телемереж здійснюється за замовленням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення з подальшим внесенням їх місцезнаходження до переліку передавачів у додаток до ліцензії.”.

У зв’язку з цим пункти 2.16-2.18 вважати відповідно пунктами 2.17-2.19.

1.3. У главі 3:

у пункті 3.1:

абзаци перший - четвертий викласти у новій редакції:

“3.1. Встановлюються такі етапи впровадження цифрового мовлення:

I етап – розбудова багатоканальних телемереж МХ-1, МХ-2, МХ-3, МХ-5 (далі - цифрові Телемережі) (виконано);

ІІ етап - одночасне мовлення на цифрових Телемережах та мережі аналогового наземного мовлення. Забезпечення населення пристроями для прийому телепрограм у цифровому форматі (2012-2014 роки);

III етап - поетапне вимкнення ліцензіатами радіоелектронних засобів аналогового наземного телемовлення за згодою Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення (шляхом прийняття рішення) та з урахуванням рівня забезпечення населення перетворювачами цифрового сигналу. Вивільнення радіочастотного ресурсу (2013-2014 роки);

в абзаці п’ятому цифри “2013” замінити цифрами “2014”;

пункт 3.2 після слів “впровадження”, “планування” доповнити словом “цифрових”;

у пункті 3.4 після слова “розбудови” доповнити словом “цифрових”, слова “технічної розробки чи” виключити;

пункти 3.5-3.8 викласти у новій редакції:

“3.5. Відповідно до вимог статті 23 Закону України “Про телебачення і радіомовлення” цифрове мовлення з використанням радіочастотного ресурсу України ліцензується як багатоканальне мовлення на конкурсних засадах.

3.6. Конкурс на отримання ліцензії на мовлення з використанням вільних каналів мовлення у цифрових Телемережах оголошується згідно з рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

3.7. Перехід телевізійних технологій, запроваджених на вторинній основі для розвитку наземного ефірного телебачення у діапазоні 470-862 МГц (“Телесело”), на цифрові стандарти мовлення здійснюється після завершення V етапу впровадження цифрового мовлення.

3.8. Створення малопотужних багатоканальних телемереж для місцевого мовлення для забезпечення цифровим мовленням віддалених регіонів, сільської місцевості відбувається після завершення планування мультиплексів згідно з Планом “Женева-2006”, за умови наявності висновків Державного підприємства “Український державний центр радіочастот” згідно із пунктом 7 частини третьої статті 16 Закону України “Про радіочастотний ресурс України”;

доповнити главу двома новими пунктами такого змісту:

“3.9. Повний перехід наземного ефірного телемовлення від аналогового до цифрового стандарту планується до 17 червня 2015 року.

3.10. Враховуючи важливу соціальну складову процесу переходу України на цифрове мовлення, усі ліцензіати цифрових Телемереж зобов’язані протягом 2013 року брати участь в інформуванні населення про перехід країни на цифровий стандарт мовлення - безкоштовно транслювати у своїй програмі інформаційні ролики провайдера програмної послуги цифрових Телемереж щодо особливостей прийому сигналу багатоканальних телемереж МХ-1, МХ-2, МХ-3, МХ-5 в обсягах та на умовах, зазначених у додатку до ліцензії на мовлення.”.

2. У розділі ІІI:

2.1. У главі 1:

пункт 1.2 викласти у новій редакції:

“1.2. Мовлення телерадіокомпаній складають програми і передачі різного жанрового спрямування: інформаційно-аналітичні і публіцистичні, культурно-мистецькі, науково-просвітницькі, розважально-музичні та дитячі.”;

пункти 1.4-1.6 викласти у новій редакції:

“1.4. Форматами телевізійного мовлення є інформаційний, культуро-логічний, просвітницький, розважальний, дитячий, інформаційно-розважальний, розважально-інформаційний, інформаційно-просвітницький, інформаційно-культурологічний тощо.

1.5. Згідно з чинним законодавством телерадіоорганізації можуть змінювати формат мовлення тільки шляхом подання до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення заяви на переоформлення ліцензії, яка розглядається в установленому порядку.

1.6. Вживання мов в ефірі теле- і радіокомпаній відбувається з урахуванням статті 10 Закону України “Про телебачення і радіомовлення” та положень Європейської хартії регіональних мов або мов меншин”;

пункт 1.7 виключити.

2.2. У главі 3:

у назві глави слова “в кабельних мережах (окрім мереж багатоканального мовлення)” замінити словами “в телемережах (окрім цифрових Телемереж)”;

пункт 3.1 викласти у новій редакції:

“3.1. З метою реалізації частини першої статті 4 Закону України “Про телебачення і радіомовлення” провайдер програмної послуги зобов’язаний забезпечити усім абонентам можливість отримання програм універсальної програмної послуги (окрім провайдерів програмної послуги супутникових платформ за технологією DTH, типу “МІТРІС”), а також доступ до програм і передач вітчизняного виробництва”;

у пункті 3.7:

в абзаці першому слово “Пакетування” замінити словом “Розміщення”;

абзаци третій та четвертий виключити.

У зв’язку з цим абзаци п’ятий - восьмий вважати відповідно абзацами третім - шостим.

3. Додатки 1 та 2 до Плану викласти у новій редакції, що додаються.

4. Додаток 3 до Плану виключити.

Заступник начальника
управління науково-технічного
і частотного розвитку

Д. Кардаш
Додаток 1
до Плану розвитку національного
телерадіоінформаційного простору

Загальнонаціональні ефірні телевізійні канали

№ з/п

Суб’єкт інформаційної діяльності

Логотип каналу

1

Національна телекомпанія України, м. Київ

"Перший"

2

ТОВ "ТРК "ЕРА", м. Київ

"Ера"

3

ТРК "Студія "1+1" у формі ТОВ, м. Київ

"1+1"

4

ПрАТ "Телеканал "Інтер", м. Київ

"ІНТЕР"

5

ТОВ "МКТ "ICTV", м. Київ

"зірка ICTV"

6

ТОВ "Новий канал", м. Київ

"Н"

7

ТОВ "ТРК "Україна", м. Донецьк

"Україна"

8

ТОВ "ТРК "Україна", м. Донецьк

"КіноТочка"

9

ТОВ "ТРК "Україна", м. Донецьк

"НЛО-ТБ"

10

ПрАТ "Міжнародний Медіа Центр-СТБ", м. Київ

"С, Ти вдома"

11

ПрАТ "ТК "ТЕТ", м. Київ

"ТЕТ"

12

ТОВ "Телестудія "Служба інформації", м. Київ

"НТН"

13

ТОВ "Телеодин", м. Київ

"М1"

14

ТОВ "ТРК "Експрес-Інформ", м. Київ

"5 канал чесних новин"

15

Підприємство з іноземними інвестиціями у формі ТОВ "ТРК "НБМ", м. Київ

"5"

16

ТОВ "ТРО "Мульті Медіа Сервіс", м. Київ

"К1"

17

ТОВ "Телеканал "Тоніс", м. Київ

"тonis"

18

ТОВ "ТРК "Кіно ТВ", м. Київ

"Ентер-фільм"

19

ТОВ "Музичне телебачення", м. Київ

"MTV"

20

ТОВ "Телеканал "МЕГА", м. Київ

"М"

21

ТОВ "ТРК "Музика ТВ", м. Київ

"ПІКСЕЛЬ TV"

22

ТОВ "ТОТВЕЛЬД", м. Київ

"Хокей"

23

ТОВ "Телеканал "К2", м. Київ

"К2"

24

ТОВ "РЄАЛ ІСТЕЙТ-ТВ", м. Одеса

"2+2"

25

ТОВ "ТРК "Нові комунікації", м. Київ

"STAR TV"

26

ТОВ "Голдберрі", м. Київ

"g"

27

ТОВ "ТРК "Погода ТБ", м. Київ

"ПОГОДА ТБ"

28

ТОВ "Банківське телебачення", м. Київ

"БТБ"

29

ТОВ "КОРОНА САНРАЙС", м. Київ

"ВІНТАЖ ТВ"

30

ТОВ "АСПЕРА 2011", м. Київ

"ЕСКУЛАП- TV"

Загальнонаціональні канали ефірного радіомовлення

№ з/п

Суб’єкт інформаційної діяльності

Позивні

1

НРКУ (УР-1), м. Київ

"Українське радіо"

2

НРКУ (УР-2), м. Київ

"Українське радіо"

3

НРКУ (УР-3), м. Київ

"Українське радіо"

4

ТОВ "ТРК "НБМ-Радіо", м. Київ

"Радіо 5-Ретро ФМ"

5

ТОВ "ТРК "Радіо-Ера", м. Київ

"Радіо-Ера ФМ", "Радіо Ера", "Ера ФМ"

6

ДП "Новий обрій", м. Київ

"Super Radio"

7

ТОВ "ТРК "Медіа Маркет", м. Київ

"Хіт ФМ"

8

ПАТ "Наше радіо", м. Київ

"Наше радіо"

9

ТОВ "ТРО "Русское радио" - Україна", м. Київ

"Русское Радио"

10

ТОВ "ТРК "Клас", м. Київ

"Перець FM ", "Стильное"

11

ТОВ "ТРК "Радіо Кохання", м. Київ

"Радіо Мелодія"

12

ДП "ТРО "Довіра", м. Київ

"АВТОРАДІО"

13

ПАТ "ТРК "Люкс", м. Львів

"Люкс ФМ", "Радіо Люкс FM"

14

ПАТ "РК "Гала", м. Київ

"Гала Радіо"

15

Українська корпорація телебачення і радіомовлення "ЮТАР", м. Київ

"KISS FM"

Заступник начальника
управління науково-технічного
і частотного розвитку

Д. Кардаш
Додаток 2
до Плану розвитку національного
телерадіоінформаційного простору

Регіональні ефірні телевізійні канали

№ з/п

Суб’єкт інформаційної діяльності

Логотип

1

ДП "ТРК "Стерх" ТОВ "Природні інвестиції", м. Дніпропетровськ

"11 канал"

2

ПАТ "ТРК "Люкс", м. Львів

"24"

3

ТОВ "Аріадна ТВ", м. Київ

"Аріадна"

4

ТОВ "Гравіс", м. Київ

"ПЛЮСПЛЮС"

5

ТОВ "Гравіс-Кіно", м. Київ

"2+2"

6

ТОВ " Лідер ТВ", м. Київ

"Лідер ТВ"

7

ТОВ "Новий формат ТВ", м. Київ

"Новий формат"

8

ТОВ " Партнер ТВ", м. Київ

"Партнер"

9

ТОВ "ТВ Вибір", м. Київ

"Вибір"

10

Чернівецька ОДТРК, м. Чернівці

"БУКОВИНА"

11

ТОВ "ТРК "ТелеРадіоСвіт", м. Київ

"ТВі"

12

ТОВ "ТС " Астра-ТБ", м. Гірник Донецької області

"КРТ"

13

ДП "ТРК "Аверс" ВАТ "Корпорація "Аверс", м. Луцьк

"АВЕРС"

14

КП "Телерадіоагентство "Новий Чернігів" Чернігівської міської ради, м. Чернігів

одноголовий орел з мечем

15

ПАТ "Телевізійна служба Дніпропетровська", м. Дніпропетровськ

"34"

16

ПП "Інформаційна студія "Полісся-TV", м. Луцьк

"π"

17

ПП "ТРК "РАІ", м. Бурштин

"РАІ"

18

ТОВ "TV-4", м. Тернопіль

"4tv"

19

ТОВ "Запорізька незалежна ТРК "ТВ-5", м. Запоріжжя

"ТВ-5"

20

ТОВ "Незалежна ТРК "ІРТА", м. Луганськ

"ІРТА"

21

ТОВ "ТРК "Відікон", м. Суми

"V" "Відікон"

22

ТОВ "ТРК " ІТВ", м. Сімферополь

"ИТВ"

23

ТОВ "ТРК "Неаполь", м. Сімферополь

фортеця з зіркою

24

ТОВ "Чорноморська телерадіокомпанія", м. Сімферополь

стилізоване зображення сонця та хвилі

25

ДТРК Крим, м. Сімферополь

"КРЫМ"

26

Міське КП інформаційно-телевізійне агентство "ВІТА", м. Вінниця

"ВІТА"

27

ТОВ "ТРК "Україна", м. Донецьк

"ДОНБАС"

28

ПАТ "Медіагруп нові проекти", м. Краматорськ

Стилізоване зображення "ВПТВ"

29

ДП ТРК "Мукачево ("М-студіо")" виробничо-комерційного ТОВ "Продюсер", м. Мукачеве

"МS"

30

ПМП "ТРК "ДАНІО", с. Баранинці Ужгородського району

"Даніо"

31

ТОВ "ТРК "Регіональна телевізійна система", м. Луганськ

"ЛОТv24"

32

ТОВ "Коледж преси та телебачення", м. Миколаїв

"ТАК ТV"

33

ТОВ "ТРК "Град", м. Іллічівськ

"ГРАД"

34

ІА "Репортер" АТЗТ, м. Одеса

"РЕПОРТЕР"

35

ТОВ "ТРК ОНЮА "Академія", м. Одеса

"АКАДЕМІЯ"

36

ТОВ "ТРК "Академ-ТV", м. Суми

"Академ ТV"

37

Чернігівська ОДТРК, м. Чернігів

"Чернігівська ОДТРК Сівер-ЦЕНТР"

38

ТОВ "ТРК "ВІККА", м. Черкаси

"ВІККА"

39

ДО "Вінницька ОДТРК "ВІНТЕРА", м. Вінниця

"ВДТ"

40

Волинська ОДТРК, м. Луцьк

"ВТ"

41

Дніпропетровська ОДТРК, м. Дніпропетровськ

"Д"

42

Донецька ОДТРК, м. Донецьк

"27 канал"

43

Житомирська ОДТРК, м. Житомир

стилізоване зображення колосу

44

Закарпатська ОДТРК, м. Ужгород

"m 1" ("Тиса один")

45

Запорізька ОДТРК, м. Запоріжжя

"Запоріжжя"

46

Івано-Франківська ОДТРК, м. Івано-Франківськ

"ОДТРК Івано- Франківськ"

47

Івано-Франківське обласне телебачення "Галичина", м. Івано-Франківськ

"Галка в короні з печатки Ярослава Осмомисла"

48

Державна організація "Київська державна регіональна ТРК", м. Київ

"КДТРК"

49

Кіровоградська ОДТРК, м. Кіровоград

стилізована літера "К"

50

Державна організація "Луганської ОДТРК", м. Луганськ

"ЛОТ"

51

Львівська ОДТРК, м. Львів

"12"

52

Миколаївська ОДТРК, м. Миколаїв

"ТМ"

53

Одеська ОДТРК, м. Одеса

зображення паруса

54

Державна організація "Полтавська ОДТРК "Лтава", м. Полтава

"Лтава"

55

Рівненська ОДТРК, м. Рівне

"РТБ"

56

Сумська ОДТРК, м. Суми

графічне зображення людського ока, як умовне, графічне зображення об’єктиву телекамер та літери "Р" "Т" "С" (перші літери від слів "Регіональне Телебачення Сумщини"). Зображення та літери білого кольору в окремих квадратах блакитного кольору

57

Тернопільська ОДТРК, м. Тернопіль

"ТТБ"

58

Харківська ОДТРК, м. Харків

"ОТБ"

59

Херсонська ОДТРК "Скіфія", м. Херсон

"Скіфія"

60

Хмельницька ОДТРК "Поділля-Центр", м. Хмельницький

"Поділля-Центр"

61

Черкаська ОДТРК, м. Черкаси

"Рось"

62

Виробниче МП "Горизонт", м. Первомайський Харківської області

"ГОРИЗОНТ-TV"

63

ТОВ ТРК "Міст ТБ", м. Львів

"ZIK"

64

ОА "Вінницька громадська ТРК "Вінничина", м. Вінниця

Стилізована літера "В" на білому фоні та напис "Вінниччина"

65

ТОВ "Слово Волині", м. Луцьк

"СВ"

66

ТОВ "ТРК "Рівне 1", м. Рівне

"Рівне 1"

67

ТОВ "Редакція газети "Україна - Центр", м. Кіровоград

зображення представлене сплетінням літер латиниці "С" зеленого кольору та "U" білого кольору

68

ПАТ "Телевізійні кабельні мережі "Всесвіт", м. Первоймаськ Миколаївської області

"Твій Всесвіт"

69

ТОВ "Чернівецький промінь", м. Чернівці

"ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ПРОМІНЬ (КОМБІНОВАНЕ)"

70

Державна організація "Новгород-Сіверська регіональна державна ТРК "Сіверська", м. Новгород-Сіверський Чернігівської області

"ТС"

71

ДП "Дитяче телевізійне агентство", м. Хмельницький

"33 канал"

72

КП "ТРК "Март", м. Миколаїв

"МАРТ"

73

ТОВ "Місто ТБ", м. Чернівці

"Місто ТБ"

74

ТОВ "Скіф-2", м. Костянтинівка Донецької області

"Скіф-2"

75

Обласне об’єднання "Луганське кабельне телебачення", м. Луганськ

"ЛКТ"

76

ТОВ "ТРК "Херсон Плюс", м. Херсон

"Херсон Плюс"

Регіональні ефірні канали радіомовлення

№ з/п

Суб’єкт інформаційної діяльності

Позивні

1

АТ "Онікс", м. Харків

"ПЕРЕЦЬ FM"

2

Волинська ОДТРК, м. Луцьк

"Волинь моя"

3

Державна організація "Вінницька ОДТРК "ВІНТЕРА", м. Вінниця

"В ефірі Вінницька обласна державна телерадіокомпанія ВІНТЕРА"

4

Державна організація "Київська державна регіональна телерадіокомпанія", м. Київ

"Радіо "Голос Києва"

5

Державна організація Луганська ОДТРК, м. Луганськ

"Говорить Луганське обласне радіо", "Пульс"

6

Дніпропетровська ОДТРК, м. Дніпропетровськ

"В ефірі Дніпропетровське обласне радіо", "Другий канал обласного радіо"

7

Донецька ОДТРК, м. Донецьк

"Говорить Донецьк! В ефірі обласне радіо"

8

Дочірнє підприємство "ТРК "Центр", м. Сімферополь

"Радио "Лидер" Крым"

9

ДТРК "Крим", м. Сімферополь

"Радіо Крим"

10

Житомирська ОДТРК, м. Житомир

"Говорить Житомирське обласне радіо", "Житомирська хвиля"

11

Закарпатська ОДТРК, м. Ужгород

"FM Тиса", інструментальне виконання приспіву пісні "Верховино, мати моя", автор М. Машкін

12

Запорізька ОДТРК, м. Запоріжжя

"Радіо Запоріжжя - FM"

13

Івано-Франківська ОДТРК, м. Івано-Франківськ

"Верховино, світку наш"

14

Кіровоградська ОДТРК, м. Кіровоград

Радіо "Скіфія- Центр"

15

Львівська ОДТРК, м. Львів

"Львівське радіо"

16

Миколаївська ОДТРК, м. Миколаїв

музичний фрагмент пісні "Місто над Бугом", "Радіоканал Миколаїв"

17

Одеська ОДТРК, м. Одеса

фрагмент пісні І. Дунаєвського "Пісня про Одесу"

18

Полтавська ОДТРК "ЛТАВА", м. Полтава

"Ваша хвиля", музичний фрагмент "Полтавського вальсу", композитор Пантелеймон Маліненко, "Над полтавським краєм білі голуби..."

19

ПП "Компанія "Нова хвиля", м. Київ

"Радио Шарманка"

20

ПП "ТРК "Західна Столиця", м. Львів

"Західна Столиця"

21

ПП фірма "Лямін", м. Київ

"Радіо РОКС-Україна"

22

ПрАТ "Студія "Європозитив", м. Київ

"EUROPA PLUS"

23

Рівненська ОДТРК, м. Рівне

"Рівне ФМ", музичний фрагмент з пісні "Очерет мені був за колиску"

24

Сумська ОДТРК, м. Суми

"Слобода-FM", "Радіо Сумщини", "Говорять Суми"

25

Тернопільська ОДТРК, м. Тернопіль

"Знайди свою хвилю - радіо "Лад", фрагмент мелодії української народної пісні "Чом, чом земле моя?"

26

ТОВ "Євромюзік", м. Київ

"Радио Шансон"

27

ТОВ "Мюзік радіо", м. Київ

"Мюзік Радіо"

28

ТОВ "Раді.О", м. Одеса

"Просто Радіо"

29

ТОВ "Радіо FM", м. Донецьк

"Радіо РОКС-Україна"

30

ТОВ "Радіо Тернопіль", м. Київ

"Радіо Мелодія"

31

ТОВ "Радіо Шарманка", м. Київ

"Радіо Шарманка"

32

ТОВ "Радіостанція "Великий Луг", м. Запоріжжя

"Радіо 24"

33

ТОВ "РК "Ностальжі", м. Запоріжжя

"Радіо Мелодія", "KISS FM"

34

ТОВ "Студія Артекс", м. Cімферополь

"Транс-М-Радіо"

35

ТОВ "ТРК "52 канал", м. Одеса

"Моє радіо 103,8 ФМ"

36

ТОВ "ТРК "Аккерман", м. Білгород-Дністровський

"Аккерман FM", "Балта FM", "Любашівка FM", "Миколаївка FM", "Саврань FM"

37

ТОВ "ТРК "Галичина", м. Львів

"FM Галичина"

38

ТОВ "ТРК "Град", м. Іллічівськ

"FM 1 перше радіо"

39

ТОВ "ТРК "ІФ Медіа-Груп", м. Київ

"Радіо Марія"

40

ТОВ "ТРК "Класик Радіо", м. Київ

"Радіо РОКС - Україна"

41

ТОВ "ТРК "Контакт", м. Запоріжжя

"Радио Шансон"

42

ТОВ "ТРК "Львівська хвиля", м. Львів

"Львівська хвиля - радіо нашого міста"

43

ТОВ "ТРК "Нота", м. Харків

"Best FM"

44

ТОВ "ТРК "Пілот-Україна", м. Одеса

"Радіо Next"

45

ТОВ "ТРК "Шансон", м. Київ

"Радио Шансон"

46

ТОВ Незалежна ТРК "ІРТА", м. Луганськ

"Ірта"

47

ТОВ ТРК "АРТА ПЛЮС", м. Донецьк

"Радио "Класс"

48

ТОВ "ТРК "Даяна Мастер", м. Донецьк

"KISS FM"

49

ТОВ "ТРК Праймедіа", м. Львів

"Радіо 24"

50

ТОВ "ТРК "Радіо - Санна", м. Одеса

"Просто Радіо", "Гумор та пісні"

51

ТОВ фірма "Волинь", м. Київ

"Радіо Next"

52

Харківська ОДТРК, м. Харків

"Говорить Харків", музичний фрагмент пісні Марка Кармівського "Пісня про Харків"

53

Херсонська ОДТРК "Скіфія", м. Херсон

"Говорить радіо "Таврія", "Говорить Херсон. На першому національному працює обласне радіо"

54

Хмельницька ОДТРК "Поділля-центр", м. Хмельницький

"Радіо "Поділля - Центр", "Говорить Хмельницький"

55

Черкаська ОДТРК, м. Черкаси

"РОСЬ-РАДІО"

56

Чернівецька ОДТРК, м. Чернівці

музичний твір "Позивні радіостанції "Буковина", фрагмент пісні Левка Дудківського "Краю мій, край"

57

Чернігівська ОДТРК, м. Чернігів

голосова аудіозаставка на мотив української народної пісні "Стоїть гора високая"

Заступник начальника
управління науково-технічного
і частотного розвитку

Д. Кардаш

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: