open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ’ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

РІШЕННЯ

27.12.2012  № 684


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 січня 2013 р.
за № 175/22707

Про затвердження Порядку здійснення державного нагляду за користуванням радіочастотним ресурсом України в смугах радіочастот загального користування та визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень НКРЗ

{Рішення підлягає перегляду як таке, що не відповідає Закону № 877-V від 05.04.2007, згідно з Розпорядженням КМ № 169-р від 10.03.2017}

{Із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації
№ 670 від 26.12.2017}

Відповідно до статей 14 та 18 Закону України "Про радіочастотний ресурс України", Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1067, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок здійснення державного нагляду за користуванням радіочастотним ресурсом України в смугах радіочастот загального користування, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, рішення Національної комісії з питань регулювання зв’язку України:

від 27 жовтня 2006 року № 427 "Про затвердження Порядку здійснення державного нагляду за користуванням радіочастотним ресурсом України в смугах радіочастот загального користування", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 15 листопада 2006 року за № 1204/13078;

від 14 травня 2009 року № 1501 "Про затвердження Змін до Порядку здійснення державного нагляду за користуванням радіочастотним ресурсом України в смугах радіочастот загального користування", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 09 червня 2009 року за № 499/16515.

3. Департаменту державного нагляду в установленому порядку подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова НКРЗІ

П. Яцук

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва


М.Ю. Бродський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії,
що здійснює державне
регулювання у сфері зв’язку
та інформатизації
27.12.2012  № 684


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 січня 2013 р.
за № 175/22707

ПОРЯДОК
здійснення державного нагляду за користуванням радіочастотним ресурсом України в смугах радіочастот загального користування

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає процедуру здійснення державного нагляду за користуванням радіочастотним ресурсом України (далі - РЧР) у смугах радіочастот загального користування та додержанням суб'єктами господарювання, які здійснюють реалізацію радіоелектронних засобів (далі - РЕЗ) та випромінювальних пристроїв (далі - ВП), вимог законодавства України щодо реалізації РЕЗ та ВП, у тому числі порядку їх маркування (далі - державний нагляд).

1.2. Український державний центр радіочастот (далі - УДЦР) за дорученням Голови НКРЗІ бере участь у здійсненні державного нагляду.

1.3. Основними завданнями державного нагляду є запобігання, виявлення та усунення порушень законодавства при користуванні РЧР.

1.4. Державний нагляд за додержанням законодавства про РЧР здійснюють уповноважені НКРЗІ посадові особи у межах повноважень, визначених законодавством України.

1.5. Об'єктом державного нагляду є діяльність суб’єктів нагляду у сфері користування радіочастотним ресурсом.

Суб’єктами нагляду є користувачі РЧР у смугах радіочастот загального користування, їх філії, інші відокремлені структурні підрозділи, суб'єкти господарювання, що здійснюють ввезення з-за кордону, реалізацію РЕЗ та ВП, а також юридичні та фізичні особи, що користуються РЧР без ліцензій на користування РЧР, дозволів на експлуатацію РЕЗ та ВП у разі, якщо необхідність отримання ними таких ліцензій та дозволів передбачена Законом України "Про радіочастотний ресурс України".

1.6. НКРЗІ для забезпечення виконання покладених на неї завдань щодо державного нагляду:

отримує безоплатно від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування документи, матеріали, статистичну та іншу інформацію, необхідну для виконання функцій;

взаємодіє в установленому порядку з іншими органами державної влади, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, а також з органами місцевого самоврядування, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, підприємствами, установами, організаціями;

залучає спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, наукових та науково-дослідних установ, органів з оцінки відповідності (за погодженням з їх керівниками), радіоаматорів для розгляду питань, що належать до її повноважень.

1.7. Аналіз результатів державного нагляду здійснює НКРЗІ.

Інформація щодо результатів державного нагляду щокварталу публікується в офіційному бюлетені НКРЗІ, а також на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет.

ІІ. Організація державного нагляду

2.1. Державний нагляд за користуванням РЧР здійснюється шляхом проведення планових і позапланових перевірок, здійснення інших заходів відповідно до законодавства, спрямованих на запобігання, виявлення та усунення порушень законодавства про радіочастотний ресурс.

2.2. Державний нагляд включає:

контроль за наявністю передбачених законом ліцензій, інших дозвільних документів у сфері користування РЧР;

контроль за додержанням ліцензійних умов користування РЧР;

перевірку дотримання вимог законодавства щодо користування РЧР фізичними особами, юридичними особами, їх відокремленими підрозділами;

перевірку викладених у письмовому зверненні фактів про порушення законодавства, стандартів та інших нормативних документів у сфері користування РЧР;

перевірку виконання розпоряджень чи приписів про усунення виявлених порушень;

перевірку дотримання користувачем РЧР встановленого терміну початку використання та повного освоєння визначеного РЧР;

перевірку достовірності відомостей у документах, поданих заявником для отримання ліцензії на користування РЧР, та відповідності заявника і поданих документів ліцензійним умовам;

перевірку дотримання суб’єктами господарювання встановленого порядку реалізації РЕЗ та ВП.

2.3. Під час здійснення державного нагляду за зверненням Департаменту державного нагляду НКРЗІ (у разі потреби) УДЦР у визначені строки проведення перевірки здійснює радіочастотний моніторинг та надає його результати, які використовуються уповноваженими НКРЗІ посадовими особами.

2.4. Під час здійснення заходів державного нагляду забороняється перевіряти виконання вимог нормативно-правових актів, до яких не забезпечено вільний та безоплатний доступ, а саме, які не розміщені на офіційних веб-сайтах органів державної влади.

III. Планові перевірки

3.1. Планові перевірки суб’єктів нагляду здійснюються не частіше ніж один раз на три роки відповідно до плану перевірок користувачів радіочастотного ресурсу України у смугах радіочастот загального користування (додаток 1), який затверджується НКРЗІ щокварталу до 20 числа останнього місяця кварталу, що передує плановому, та на підставі наказу Голови НКРЗІ про проведення планової перевірки в межах поточної діяльності НКРЗІ.

3.2. У разі якщо користувач РЧР є суб’єктом ринку телекомунікацій, перевірки дотримання законодавства про РЧР та законодавства про телекомунікації проводяться одночасно.

3.3. Наказ Голови НКРЗІ про проведення планової перевірки має містити відомості про найменування (прізвище, ім’я, по батькові) суб’єкта нагляду, щодо діяльності якого буде проводитися перевірка, строк проведення перевірки та предмет перевірки.

3.4. Строк проведення планової перевірки користувачів РЧР не повинен перевищувати 25 робочих днів, з яких:

до 5 днів - для перевірки документів щодо здійснення діяльності суб’єктів нагляду з користування радіочастотним ресурсом;

до 11 днів - для здійснення планової перевірки на території і в приміщеннях користувачів РЧР;

до 9 днів - для оформлення результатів перевірки, під час якого може отримуватись від користувачів РЧР додаткова необхідна інформація, пояснення та інші матеріали.

3.5. Під час перевірки документів щодо здійснення діяльності суб’єктів нагляду, що користуються РЧР, для надання телекомунікаційних послуг вивчаються:

установчі документи, довідка про присвоєння коду з ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті)), накази про призначення керівника та затвердження структури суб’єкта господарювання, положення про відокремлений підрозділ (філію, представництво тощо) юридичної особи (у разі наявності);

наявність ліцензій на користування РЧР;

відповідність даних ліцензії на користування РЧР даним Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

Під час перевірки суб’єктів нагляду, що користуються РЧР, для надання телекомунікаційних послуг, на їх території та в приміщеннях перевіряються:

наявність оригіналів передбачених законом дозволів на експлуатацію РЕЗ та ВП, що експлуатуються користувачем РЧР;

дотримання встановлених термінів початку використання та повного освоєння визначеного РЧР;

здійснення експлуатації РЕЗ та ВП на бездозвільній основі відповідно до Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, для експлуатації яких не потрібні дозволи на експлуатацію, затвердженого рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 06 вересня 2007 року № 914, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 листопада 2007 року за № 1297/14564 (із змінами);

додержання вимог законодавства про РЧР, у тому числі ліцензійних умов користування РЧР, умов ліцензій на користування РЧР та умов дозволів на експлуатацію РЕЗ та ВП, що експлуатуються;

достовірність відомостей у документах, наданих для отримання ліцензії на користування РЧР та/або дозволу на експлуатацію РЕЗ та ВП, відповідність заявника та поданих документів ліцензійним умовам;

відповідність результатів радіочастотного моніторингу параметрам випромінювання, вказаним у дозволах на експлуатацію РЕЗ та ВП;

своєчасність подання повідомлення про зміну даних у документах, що додавались до заяви про видачу ліцензії на користування РЧР та відповідних дозволів на експлуатацію РЕЗ та ВП;

додержання умов застосування РЕЗ та ВП, визначених статтею 25 Закону України "Про радіочастотний ресурс України";

своєчасність виконання користувачем РЧР рішень НКРЗІ, розпоряджень про усунення порушень умов ліцензії та розпоряджень (приписів) про усунення порушень законодавства про РЧР і умов дозволів на експлуатацію РЕЗ.

3.6. Під час перевірки документів щодо здійснення діяльності суб’єктів нагляду, що здійснюють діяльність із розповсюдження телерадіопрограм, перевіряються:

установчі документи, довідка про присвоєння коду з ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті)), накази про призначення керівника та затвердження структури суб’єкта господарювання, положення про відокремлений підрозділ (філію, представництво тощо) юридичної особи (у разі наявності), накази про призначення керівника та затвердження структури суб’єкта господарювання, положення про відокремлений підрозділ (філію, представництво тощо) юридичної особи (за наявності);

наявність ліцензії на мовлення, виданої Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення, та дозволів на експлуатацію РЕЗ та ВП суб'єктами господарювання, які користуються РЧР, або договору на розповсюдження телерадіопрограм з власником ліцензії на мовлення, виданої Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення, дозволу на експлуатацію РЕЗ та ВП та копії цієї ліцензії.

Під час перевірки суб’єктів нагляду, що здійснюють діяльність із розповсюдження телерадіопрограм, на їх території та в приміщеннях перевіряються:

відповідність даних дозволу на експлуатацію РЕЗ даним Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

відповідність результатів радіочастотного моніторингу параметрам випромінювання, вказаним у дозволах на експлуатацію РЕЗ;

додержання умов дозволів на експлуатацію РЕЗ;

відповідність типів та параметрів РЕЗ, що використовуються для розповсюдження телерадіопрограм, зазначених у дозволах на експлуатацію РЕЗ;

додержання параметрів випромінювання і норм на допустимі відхилення параметрів випромінювань радіопередавачів;

своєчасність подання повідомлення про зміну даних у документах, що додавались до заяви про видачу дозволів на експлуатацію РЕЗ;

своєчасність виконання рішень НКРЗІ, розпоряджень (приписів) про усунення порушень законодавства про РЧР та умов дозволів на експлуатацію РЕЗ.

3.7. Під час перевірки документів щодо здійснення діяльності технологічних користувачів перевіряються установчі документи, довідка про присвоєння коду з ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті)), накази про призначення керівника та затвердження структури суб’єкта, положення про відокремлений підрозділ (філію, представництво тощо) юридичної особи (за наявності).

Під час перевірки діяльності технологічних користувачів на їх території та в приміщеннях перевіряються:

наявність передбачених законом оригіналів дозволів на експлуатацію РЕЗ та ВП, що використовуються користувачем РЧР;

здійснення експлуатації РЕЗ та ВП на бездозвільній основі відповідно до Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, для експлуатації яких не потрібні дозволи на експлуатацію, затвердженого рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 06 вересня 2007 року № 914, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 листопада 2007 року за № 1297/14564;

відповідність даних дозволу на експлуатацію РЕЗ та ВП даним Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (для суб’єктів господарювання) або паспортним даним (для фізичних осіб);

додержання умов законодавства в галузі зв’язку та дозволів на експлуатацію РЕЗ та ВП;

відповідність типів та параметрів РЕЗ та ВП, що використовуються суб’єктом нагляду, зазначеним у дозволах на експлуатацію РЕЗ та ВП;

відповідність результатів радіочастотного моніторингу параметрам випромінювання, вказаним у дозволах на експлуатацію РЕЗ користувача РЧР;

своєчасність виконання рішень НКРЗІ та розпоряджень (приписів) уповноважених НКРЗІ посадових осіб про усунення порушень законодавства щодо користування РЧР, умов дозволів на експлуатацію РЕЗ та ВП;

своєчасність подання повідомлення про зміну даних у документах, що додавались до заяви про видачу дозволів на експлуатацію РЕЗ або ВП.

3.8. Діяльність суб’єктів нагляду, які використовують аматорський радіозв’язок, перевіряється з таких питань:

додержання вимог Регламенту аматорського радіозв’язку України, затвердженого рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 21 жовтня 2010 року № 475, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 лютого 2011 року за № 205/18943;

склад аматорської радіостанції відповідно до дозволу на експлуатацію аматорської радіостанції;

відповідність параметрів випромінювання, визначених дозволами на експлуатацію аматорської радіостанції, результатам радіочастотного моніторингу.

3.9. Діяльність суб’єктів нагляду, які здійснюють реалізацію РЕЗ та ВП, перевіряється на дотримання правил реалізації РЕЗ та ВП з таких питань:

наявність виданих у встановленому порядку копій документів про підтвердження відповідності стандартам РЕЗ та ВП, що реалізуються;

наявність міжнародних кодів ідентифікації (далі - коди ІМЕІ) мобільних телефонів та іншого кінцевого обладнання мереж стільникового зв’язку, що мають код ІМЕІ, в узагальненій базі даних кодів ІМЕІ терміналів;

відповідність пункту реалізації РЕЗ та ВП вимогам, встановленим Порядком реалізації в Україні радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, затвердженим рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 05 лютого 2009 року № 1339, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 березня 2009 року за № 243/16259.

3.10. Планові перевірки суб’єкта нагляду у сфері користування РЧР здійснюються одночасно з перевіркою його відокремлених підрозділів.

3.11. Періоди діяльності суб’єкта нагляду, що перевірялись під час попередніх планових перевірок, повторній перевірці не підлягають.

IV. Позапланові перевірки

4.1. Позапланові перевірки суб’єктів нагляду у сфері користування РЧР, їх відокремлених підрозділів проводяться за рішенням НКРЗІ щодо питань, зазначених у цих рішеннях. Рішення про проведення позапланової перевірки приймається:

на підставі письмового звернення про порушення законодавства, стандартів та інших нормативних документів у сфері користування РЧР;

з метою перевірки виконання розпоряджень чи розпоряджень (приписів) про усунення порушень;

у разі виявлення недостовірності даних, зазначених у документах обов’язкової звітності, поданих суб’єктом нагляду, або неподання таких документів;

з метою перевірки дотримання суб’єктом нагляду встановленого терміну початку використання радіочастотного ресурсу.

Радіоаматори перевіряються на відповідність правилам експлуатації аматорської радіостанції та порядку проведення аматорського радіозв’язку, визначеним Регламентом аматорського радіозв’язку України, затвердженим рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 21 жовтня 2010 року № 475, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18 лютого 2011 року за № 205/18943.

Рішення про проведення позапланової перевірки не приймається на підставі повторного звернення від одного і того самого заявника з одного і того самого питання, якщо на підставі першого звернення було проведено позапланову перевірку.

4.2. За розпорядженням Голови НКРЗІ уповноважені нею посадові особи проводять перевірку достовірності відомостей у документах, поданих заявником для отримання ліцензії на користування РЧР, та відповідності заявника і поданих документів ліцензійним умовам.

4.3. Рішення НКРЗІ про проведення позапланової перевірки має містити відомості про найменування (прізвище, ім’я, по батькові) суб’єкта нагляду у сфері користування РЧР, щодо діяльності якого буде проводитися перевірка, строк проведення перевірки та предмет перевірки.

4.4. Під час проведення позапланової перевірки перевіряються тільки ті питання, необхідність яких стала підставою для її здійснення, та які зазначені у посвідченні (додаток 2).

4.5. Строк проведення позапланової перевірки користувачів радіочастотного ресурсу України не повинен перевищувати 10 робочих днів.

V. Посвідчення та склад комісії

5.1. На підставі наказу Голови НКРЗІ про проведення планової перевірки (рішення НКРЗІ про проведення позапланової перевірки) оформляється посвідчення, яке підписується Головою НКРЗІ або посадовою особою, уповноваженою Головою НКРЗІ, та засвідчується печаткою НКРЗІ.

5.2. Посвідчення є чинним лише протягом зазначеного в ньому строку здійснення перевірки.

5.3. Посвідчення реєструються в журналі обліку посвідчень (додаток 3), що ведеться в НКРЗІ в електронному вигляді.

5.4. У разі якщо суб’єкт нагляду здійснює свою діяльність у декількох регіонах України, перевірка його та відокремлених підрозділів здійснюється однією комісією (яка складається з підкомісій) з числа уповноважених НКРЗІ посадових осіб щодо здійснення державного нагляду за користуванням РЧР.

5.5. При проведенні перевірки суб’єкта нагляду, який здійснює свою діяльність у декількох регіонах України, до складу комісії включаються уповноважені НКРЗІ посадові особи у регіонах діяльності відокремлених підрозділів, які за результатами перевірок відокремлених підрозділів суб’єкта нагляду складають довідки щодо перевірки відокремленого підрозділу суб’єкта нагляду (додаток 4).

Результати перевірок таких відокремлених підрозділів включаються до акта перевірки дотримання законодавства про радіочастотний ресурс України (додаток 5) (далі - акт перевірки).

У разі потреби до матеріалів перевірки можуть долучатись висновки залучених НКРЗІ спеціалістів.

VI. Порядок проведення перевірок

1. Планові перевірки

1.1. НКРЗІ проводить планові перевірки за умови направлення письмового повідомлення суб’єкту нагляду про проведення перевірки не пізніше ніж за десять днів до дати початку проведення цієї перевірки.

Повідомлення за підписом уповноваженої НКРЗІ посадової особи повинно містити:

дату початку та дату закінчення здійснення планового заходу;

найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, щодо діяльності якої здійснюється захід;

найменування органу державного нагляду.

Повідомлення надсилається рекомендованим листом за місцезнаходженням (місцем проживання) суб’єкта нагляду, яке зазначене в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, за рахунок коштів НКРЗІ з повідомленням про вручення суб’єкту нагляду або вручається особисто керівнику чи уповноваженій особі суб’єкта нагляду під розписку.

Повідомлення про проведення планової перевірки відокремленого підрозділу суб’єкта нагляду НКРЗІ направляє в установленому законодавством порядку одночасно суб’єкту нагляду та його відокремленому підрозділу, який перевіряється.

1.2. Перед проведенням планової перевірки голова комісії зобов’язаний пред’явити керівнику суб’єкта нагляду або уповноваженій ним особі посвідчення та надати копію зазначеного посвідчення, а також пред’явити службові посвідчення, що засвідчують особу голови комісії та членів комісії.

1.3. Керівник (уповноважена особа) суб’єкта нагляду на зворотному боці посвідчення робить напис про ознайомлення з посвідченням, призначення особи, відповідальної за забезпечення проведення перевірки, та призначення особи, уповноваженої на підписання акта перевірки, засвідчує його своїм підписом та скріплює печаткою (за наявності).

2. Позапланові перевірки

2.1. Про проведення позапланової перевірки суб’єкт нагляду та його відокремлені підрозділи повідомляються безпосередньо перед її початком.

2.2. Перед проведенням позапланової перевірки голова комісії зобов’язаний пред’явити керівнику суб’єкта нагляду або уповноваженій ним особі посвідчення та надати копію зазначеного посвідчення, а також пред’явити службові посвідчення, що засвідчують особу голови комісії та членів комісії.

2.3. Керівник (уповноважена особа) суб’єкта нагляду на зворотному боці посвідчення робить напис про ознайомлення з посвідченням, призначення особи, відповідальної за забезпечення проведення перевірки, та призначення особи, уповноваженої на підписання акта перевірки, засвідчує його своїм підписом та скріплює печаткою (за наявності).

Датою початку перевірки є дата зазначеного напису.

2.4. У разі якщо підставою для проведення позапланової перевірки стало письмове звернення про порушення законодавства, стандартів та інших нормативних документів у сфері РЧР, перед проведенням позапланової перевірки голова комісії, крім того, ознайомлює керівника суб’єкта нагляду або уповноважену ним особу з документом, що став підставою для її проведення, та надає йому копію цього документа.

3. Особливості організації проведення позапланових перевірок у відокремлених підрозділах суб’єктів нагляду

3.1. Перед проведенням позапланової перевірки відокремленого підрозділу суб’єкта нагляду уповноважена НКРЗІ посадова особа в день початку перевірки особисто інформує керівника суб’єкта нагляду про проведення позапланової перевірки його відокремленого підрозділу шляхом передачі копії посвідчення та, у разі якщо підставою для проведення позапланової перевірки стало письмове звернення про порушення законодавства, стандартів та інших нормативних документів у сфері користування РЧР, - копію цього документа, а також повідомляє прізвище, ім’я, по батькові особи, яка призначена головою комісії, та її номер телефону.

3.2. Керівник (уповноважена особа) суб’єкта нагляду в день початку перевірки, але не пізніше однієї години після отримання копій документів від посадової особи НКРЗІ, засобами електронних комунікацій направляє керівнику (уповноваженій особі) відокремленого підрозділу копію отриманого посвідчення з відміткою про його ознайомлення, призначення особи, відповідальної за забезпечення проведення перевірки, та визначає особу, уповноважену на підписання акта перевірки з боку суб’єкта нагляду.

3.3. Керівник (уповноважена особа) суб’єкта нагляду інформує по телефону голову комісії про прийняте рішення щодо допуску комісії до проведення позапланової перевірки.

3.4. Голова комісії після отримання інформації від керівника (уповноваженої особи) суб’єкта нагляду про прийняте рішення щодо допуску комісії до проведення позапланової перевірки зобов’язаний пред’явити керівнику (уповноваженій особі) відокремленого підрозділу суб’єкта нагляду оригінал посвідчення та службові посвідчення, що засвідчують особу голови комісії та членів комісії.

3.5. Керівник (уповноважена особа) відокремленого підрозділу суб’єкта нагляду відповідно до прийнятого рішення керівника суб’єкта нагляду на зворотному боці оригіналу посвідчення робить напис про ознайомлення з посвідченням, засвідчує його своїм підписом та скріплює печаткою (за наявності).

3.6. У разі якщо підставою для проведення позапланової перевірки стало письмове звернення про порушення законодавства, стандартів та інших нормативних документів у сфері РЧР, перед проведенням позапланової перевірки голова комісії, крім того, ознайомлює керівника (уповноважену особу) відокремленого підрозділу суб’єкта нагляду з документом, що став підставою для її проведення, та надає йому копію цього документа. Керівник (уповноважена особа) суб’єкта нагляду на зворотному боці посвідчення зазначає про отримання копії цього документа.

4. Порядок допуску комісії, загальні вимоги до проведення перевірки

4.1. Перевірка здійснюється в робочий час, встановлений правилами внутрішнього трудового розпорядку суб’єкта нагляду.

4.2. Комісія вважається допущеною до перевірки при здійсненні керівником (уповноваженою особою) суб’єкта ринку телекомунікацій відповідного напису із скріпленням печаткою (за наявності) про допуск на зворотному боці посвідчення із зазначенням дати та часу ознайомлення з посвідченням.

Датою початку перевірки є дата здійснення такого напису.

4.3. Голова комісії перед початком перевірки повинен зробити напис у журналі реєстрації перевірок суб’єкта нагляду (за наявності), заповнюючи всі графи, які передбачені законодавством, та засвідчити його своїм підписом. У разі відсутності журналу реєстрації перевірок комісія повинна відобразити цей факт в акті перевірки.

4.4. Керівник (уповноважена особа) та посадові особи суб’єкта нагляду, його відокремленого підрозділу під час перевірки зобов’язані надавати на письмовий запит голови комісії необхідні для проведення перевірки довідки, документи або засвідчені в установленому порядку копії документів.

4.5. Документи надаються не пізніше наступного робочого дня після надання письмового запиту голови комісії. Документи, надання яких пов’язано з особливостями технологічного процесу діяльності суб’єкта нагляду, його відокремленого підрозділу, за погодженням з головою комісії надаються у інший визначений НКРЗІ строк.

4.6. Суб’єкт нагляду не повинен перешкоджати діям комісії щодо проведення перевірки та зобов’язаний забезпечувати умови для її проведення, зокрема організовувати робочі місця для голови та членів комісії, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам.

4.7. У разі відмови у допуску комісії до проведення перевірки керівник (уповноважена особа) суб’єкта нагляду, його відокремленого підрозділу зобов’язаний зробити напис на зворотному боці посвідчення про причини відмови.

4.8. У разі відмови суб’єкта нагляду, його відокремленого підрозділу у допуску комісії до проведення перевірки комісія складає акт про відмову у допуску комісії до проведення перевірки (далі - акт про відмову у допуску), який підписують голова та члени комісії. Відмова керівника (уповноваженої особи) суб’єкта нагляду, його відокремленого підрозділу зробити напис на зворотному боці посвідчення про причини відмови в допуску комісії до проведення перевірки не позбавляє комісію права скласти зазначений акт.

4.9. У разі відмови у допуску комісії до проведення перевірки ця перевірка вважається такою, що не відбулася.

На підставі акта про відмову у допуску до проведення перевірки здійснюється повторне направлення на перевірку у такому порядку:

Голова НКРЗІ видає наказ про визначення іншого строку проведення планової перевірки у межах відповідного кварталу, визначеного рішенням НКРЗІ;

НКРЗІ приймає рішення про визначення іншого строку проведення планової перевірки (якщо строк перевірки переноситься на інший квартал) або визначення іншого строку проведення позапланової перевірки.

У разі повторної відмови суб’єкта нагляду, його відокремленого підрозділу у допуску комісії до проведення перевірки комісія складає акт про повторну відмову користувача радіочастотного ресурсу в допуску представників НКРЗІ до проведення перевірки (додаток 6). Цей акт надається до розгляду на засідання НКРЗІ для прийняття відповідного рішення згідно з вимогами чинного законодавства.

4.10. У разі чинення суб’єктом нагляду, його відокремленим підрозділом перешкод, які не дають можливості комісії здійснювати перевірку у повному обсязі, комісія у двох примірниках складає акт про чинення перешкод, які не дають змоги здійснювати перевірку в повному обсязі (додаток 7) (далі - акт про чинення перешкод), який підписують голова та члени комісії. В акті про чинення перешкод мають бути зафіксовані факти чинення суб’єктом нагляду, його відокремленим підрозділом дій, що призвели до виникнення перешкод у проведенні комісією перевірки.

4.11. Комісія ознайомлює керівника (уповноважену особу) суб’єкта нагляду, його відокремленого підрозділу зі складеним актом про чинення перешкод.

4.12. Акт про чинення перешкод є невід’ємним додатком до акта перевірки.

VII. Порядок оформлення результатів перевірок

7.1. Акт перевірки складається у двох примірниках.

7.2. Один примірник акта перевірки надається суб’єкту нагляду, який перевірявся, другий - зберігається в НКРЗІ.

7.3. В акті перевірки повинні бути зазначені відомості про стан виконання суб’єктом нагляду вимог законодавства, а в разі невиконання - детальний опис усіх виявлених порушень законодавства про РЧР з посиланням на конкретні пункти, частини, статті законів, інших нормативно-правових актів.

7.4. Забороняється включати до акта перевірки відомості та порушення, які не були виявлені під час перевірки або раніше виявлені та усунуті до початку перевірки.

7.5. До акта перевірки можуть додаватися засвідчені в установленому порядку та підписані керівником (уповноваженою особою) суб’єкта нагляду, його відокремленого підрозділу копії документів, довідки, пояснення, що підтверджують факти, викладені в акті перевірки.

7.6. До акта перевірки додаються оформлені в установленому порядку матеріали УДЦР за результатами технічного радіоконтролю роботи РЕЗ суб’єкта нагляду у разі його здійснення під час проведення перевірки.

7.7. Примірники акта перевірки не пізніше останнього дня перевірки, зазначеного в посвідченні, підписуються головою і членами комісії та передаються для ознайомлення керівнику (уповноваженій особі) суб’єкта нагляду.

7.8. Керівник (уповноважена особа) суб’єкта нагляду на одному примірнику акта перевірки особисто зазначає, що ознайомився з актом перевірки і отримав один примірник, підписує його із зазначенням дати та ставить печатку (за наявності) і того самого дня повертає цей примірник голові комісії.

7.9. У разі коли керівник (уповноважена особа) суб’єкта нагляду не погоджується з актом перевірки, він робить у ньому напис про наявність зауважень та/або пояснень та підписує його.

Якщо подати в установлений строк письмові зауваження та/або пояснення через їх значний обсяг або складність неможливо, керівник (уповноважена особа) суб’єкта нагляду зазначає в акті перевірки перед своїм підписом дату їх надання та надсилає їх листом за місцезнаходженням НКРЗІ протягом трьох робочих днів з дня підписання акта перевірки.

7.10. Зауваження та/або пояснення щодо результатів державного нагляду, подані в установлений строк, долучаються до акта перевірки та є його невід’ємною частиною.

7.11. У разі відмови керівника (уповноваженої особи) суб’єкта нагляду від ознайомлення з актом перевірки, іншим актом, передбаченим цим Порядком, або від підписання акта перевірки голова комісії робить відповідний напис в обох примірниках акта перевірки про те, що ця особа відмовилася від ознайомлення з актом перевірки або з актом ознайомлена, але від підпису відмовилася. Цей напис засвідчується підписами голови та членів комісії.

Другий примірник акта перевірки з відповідним написом протягом трьох робочих днів після підписання акта перевірки голова комісії направляє рекомендованим листом з повідомленням про вручення суб’єкту нагляду.

7.12. У разі виявлення за результатами перевірки фактів вчинення адміністративного правопорушення уповноважені НКРЗІ посадові особи складають протокол про адміністративне правопорушення.

{Пункт 7.12 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 670 від 26.12.2017}

7.13. Розгляд справи за складеним протоколом здійснюється в порядку, передбаченому Кодексом України про адміністративні правопорушення.

7.14. У разі прийняття рішення про накладення адміністративного стягнення за результатами розгляду справи виноситься постанова про накладення адміністративного стягнення.

{Пункт 7.14 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 670 від 26.12.2017}

7.15. При виявленні за результатами перевірки фактів відповідних порушень комісія у двох примірниках складає акти, визначені пунктами 2 - 6 частини першої статті 38 Закону України "Про радіочастотний ресурс України", форма яких наведена у додатках 6, 8 - 11 до цього Порядку та які є невід’ємними додатками до акта перевірки.

7.16. У разі виявлення за наслідками перевірки обставин, що зазначені у частині другій статті 38 та частині третій статті 58 Закону України "Про радіочастотний ресурс України", про виявлені факти зазначається в акті перевірки.

Розгляд НКРЗІ питання щодо анулювання ліцензії з підстав виявлених вищенаведених фактів здійснюється в порядку, встановленому Законом України "Про радіочастотний ресурс України".

7.17. При виявленні за результатами перевірки фактів наявності підстав для анулювання дозволу на експлуатацію РЕЗ та ВП, визначених у пунктах 3-5 частини другої статті 45 Закону України "Про радіочастотний ресурс України", комісія складає за формою, наведеною у додатках 6, 10, 12 до цього Порядку, акти, що додаються до акта перевірки.

У разі виявлення за наслідками перевірки обставин, що зазначені у пунктах 6, 7 частини другої статті 45 та частині третій статті 58 Закону України "Про радіочастотний ресурс України", про виявлені факти зазначається в акті перевірки.

Розгляд НКРЗІ питання щодо анулювання дозволу з підстав виявлених вищенаведених фактів здійснюється в порядку, встановленому Законом України "Про радіочастотний ресурс України".

7.18. При виявленні за результатами перевірки підстав для анулювання дозволу на ввезення з-за кордону РЕЗ та ВП, визначених у пунктах 1-3 частини п’ятої статті 29 Закону України "Про радіочастотний ресурс України", комісія складає відповідні акти (додатки 6, 8, 10).

Департаментом державного нагляду НКРЗІ копії таких актів направляються до УДЦР для прийняття рішення та здійснення заходів, що передбачені частиною п’ятою статті 29 Закону України "Про радіочастотний ресурс України".

7.19. З метою вжиття заходів щодо усунення виявлених під час перевірки суб’єкта нагляду порушень вимог законодавства щодо користування РЧР, у тому числі порушень ліцензійних умов, на підставі акта перевірки складається розпорядження про усунення порушень умов ліцензії (додаток 13) або розпорядження (припис) про усунення порушень законодавства про радіочастотний ресурс України (додаток 14).

7.20. У разі наявності з боку суб’єкта нагляду письмових зауважень та/або пояснень до акта перевірки строк видання розпорядження про усунення порушень умов ліцензії або розпорядження (припису) про усунення порушень законодавства про РЧР обчислюється з дати отримання НКРЗІ відповідних зауважень та/або пояснень.

7.21. Розпорядження про усунення порушень умов ліцензії - обов’язкове для виконання письмове рішення уповноваженої НКРЗІ посадової особи щодо необхідності усунення суб’єктом нагляду виявлених порушень ліцензійних умов користування РЧР у визначені строки.

Уповноважена НКРЗІ посадова особа має прийняти рішення про винесення розпорядження про усунення порушень умов ліцензії протягом 20 робочих днів від дня складення акта перевірки.

Розпорядження про усунення порушень умов ліцензії складається у двох примірниках, один з яких надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення суб’єкту нагляду не пізніше трьох робочих днів від дати прийняття рішення про його видання.

7.22. Розпорядження (припис) про усунення порушень законодавства про РЧР - обов’язкова для виконання суб’єктом нагляду у визначені строки письмова вимога уповноваженої НКРЗІ посадової особи щодо усунення порушень вимог законодавства про радіочастотний ресурс України.

Уповноважена НКРЗІ посадова особа має прийняти рішення про винесення розпорядження (припису) про усунення порушень законодавства про радіочастотний ресурс України протягом 10 робочих днів від дня складення акта перевірки.

Розпорядження (припис) про усунення порушень законодавства про РЧР складається у двох примірниках, один з яких надається керівнику суб’єкта нагляду або уповноваженій ним особі для виконання.

У разі відмови керівника суб’єкта нагляду або уповноваженої ним особи від отримання розпорядження (припису) про усунення порушень законодавства про РЧР уповноваженої НКРЗІ посадової особи воно направляється рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

7.23. Суб’єкт нагляду, який одержав розпорядження про усунення порушень умов ліцензії або розпорядження (припис) про усунення порушень законодавства про РЧР уповноваженої НКРЗІ посадової особи, зобов’язаний у встановлений у розпорядженні (приписі) строк усунути порушення та подати НКРЗІ інформацію в письмовій формі про їх усунення.

7.24. З метою перевірки виконання розпоряджень про усунення порушень умов ліцензії чи розпоряджень (приписів) про усунення порушень законодавства про РЧР НКРЗІ може провести позапланову перевірку.

7.25. У разі виявлення за результатами проведення позапланової перевірки факту невиконання суб’єктом нагляду розпорядження про усунення порушень умов ліцензії або розпорядження (припису) про усунення порушень законодавства про РЧР комісія відображає це в акті перевірки та здійснює передбачені законом заходи.

VIII. Права та обов’язки суб’єктів нагляду при здійсненні державного нагляду

8.1. Під час здійснення в установленому законодавством порядку державного нагляду за користуванням РЧР суб’єкти нагляду мають право:

вимагати від членів комісії та уповноважених НКРЗІ посадових осіб додержання вимог законодавства;

бути присутніми під час здійснення перевірки;

вимагати від членів комісії та уповноважених НКРЗІ посадових осіб нерозголошення інформації, що є комерційною таємницею суб’єкта нагляду, оформленою згідно із законодавством;

одержувати та знайомитися з актами перевірки, розпорядженнями (приписами);

надавати в письмовій формі свої пояснення, зауваження або заперечення до акта перевірки;

оскаржувати в установленому законом порядку рішення, дії та бездіяльність НКРЗІ, уповноважених нею посадових осіб та членів комісії;

оскаржувати видане розпорядження або розпорядження (припис) у порядку та строки, що визначені законодавством;

застосовувати засоби фото, відеозапису під час проведення заходу державного нагляду;

не допускати уповноважених НКРЗІ посадових осіб та членів комісії до здійснення державного нагляду, якщо:

він здійснюється з порушенням вимог щодо періодичності, порядку повідомлення проведення заходів державного нагляду, передбачених законодавством;

комісія не ознайомила керівника (уповноважену особу) суб’єкта нагляду з документом, що став підставою для його проведення, та не надала копію цього документа.

8.2. Суб’єкти нагляду при здійсненні державного нагляду зобов’язані:

допускати голову та членів комісії на територію та в приміщення для проведення перевірки;

допускати представників комісії в технологічні приміщення з підвищеною небезпекою з урахуванням вимог норм техніки безпеки;

визначати особу, відповідальну за проведення перевірки;

надавати на письмовий запит голови комісії всі необхідні для проведення перевірки документи або засвідчені в установленому порядку копії документів, що перевіряються, забезпечувати умови для проведення перевірки;

виконувати розпорядження (приписи) та розпорядження уповноважених НКРЗІ посадових осіб про усунення порушень, виявлених під час перевірки;

одержувати примірник акта перевірки, розпорядження (припису).

IX. Права та обов’язки комісії

9.1. Під час здійснення в установленому порядку державного нагляду голова та члени комісії мають право:

доступу в установленому законодавством порядку на територію і в приміщення суб’єктів нагляду з метою перевірки додержання законодавства про РЧР, зокрема використання розташованих у них РЕЗ, а також у разі, якщо зазначені засоби та/або ВП, що знаходяться в цих приміщеннях, створюють радіозавади;

застосовувати засоби фото, відеозапису під час проведення заходу державного нагляду;

перевіряти дотримання вимог законодавства щодо користування РЧР суб’єктами нагляду, отримувати від них необхідні пояснення, матеріали та інформацію;

у межах своїх повноважень надавати обов’язкові для виконання розпорядження (приписи) стосовно усунення порушень законодавства про РЧР;

застосовувати в установленому законодавством порядку санкції за порушення законодавства про РЧР;

безоплатно отримувати від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування документи, матеріали, статистичну та іншу інформацію, необхідну для виконання функцій, покладених на НКРЗІ;

складати в установленому законодавством порядку протоколи про адміністративне правопорушення щодо користування РЧР;

у разі експлуатації РЕЗ та ВП без дозволів або з порушенням встановлених у дозволах параметрів, що, зокрема, може підтверджуватись результатами радіочастотного моніторингу УДЦР, зупиняти або припиняти в установленому законодавством порядку експлуатацію незаконно діючих РЕЗ та ВП.

9.2. Голова та члени комісії зобов’язані:

повно, об’єктивно та неупереджено здійснювати державний нагляд у межах повноважень, передбачених законодавством;

не втручатися і не перешкоджати здійсненню господарської діяльності під час здійснення перевірки;

забезпечувати нерозголошення оформленої згідно із законодавством комерційної таємниці суб’єкта нагляду, що стає доступною уповноваженим НКРЗІ посадовим особам під час здійснення державного нагляду;

ознайомлювати керівника суб’єкта нагляду або уповноважену ним особу з результатами державного нагляду;

надавати суб’єкту нагляду консультаційну допомогу щодо здійснення державного нагляду;

при виявленні порушень у межах своїх повноважень надавати обов’язкові для виконання розпорядження (приписи) стосовно усунення порушень законодавства про РЧР;

у разі наявності підстав складати в установленому законодавством порядку протоколи про вчинення адміністративного правопорушення щодо користування РЧР;

у разі наявності підстав застосовувати в установленому законодавством порядку санкції за порушення законодавства про РЧР.

9.3. У разі виявлення під час здійснення державного нагляду ознак кримінальних правопорушень НКРЗІ передає матеріали до правоохоронних органів відповідно до законодавства.

9.4. У разі виявлення під час здійснення державного нагляду порушень законодавства щодо користування РЧР чи експлуатації РЕЗ телерадіоорганізацій НКРЗІ передає матеріали до Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення.

Директор Департаменту
державного наглядуО.В. Корецький
Додаток 1
до Порядку здійснення державного
нагляду за користуванням
радіочастотним ресурсом України
в смугах радіочастот
загального користування


Затверджено
рішенням НКРЗІ

___ ______20__ року

ПЛАН
перевірок користувачів радіочастотного ресурсу України у смугах радіочастот загального користування
на ____ квартал 20__ року

№ з/п

Найменування (прізвище, ім’я, по батькові) користувача РЧР

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті))

Місцезнаходження (місце проживання)

Група користувача РЧР

Граничний строк перевірки
Додаток 2
до Порядку здійснення державного
нагляду за користуванням
радіочастотним ресурсом України
в смугах радіочастот
загального користування

ПОСВІДЧЕННЯДодаток 3
до Порядку здійснення державного
нагляду за користуванням
радіочастотним ресурсом України
в смугах радіочастот
загального користування

ЖУРНАЛ
обліку посвідчень

№ з/п

Номер та дата посвідчення

Найменування (прізвище, ім’я та по батькові) користувача РЧР

Вид перевірки

Строк проведення перевірки

початок

завершення


Додаток 4
до Порядку здійснення державного
нагляду за користуванням
радіочастотним ресурсом України
в смугах радіочастот
загального користування

ДОВІДКА
щодо перевірки відокремленого підрозділу суб’єкта нагляду


Додаток 5
до Порядку здійснення державного
нагляду за користуванням
радіочастотним ресурсом України
в смугах радіочастот
загального користування

АКТ
перевірки дотримання законодавства про радіочастотний ресурс України


Додаток 6
до Порядку здійснення державного
нагляду за користуванням
радіочастотним ресурсом України
в смугах радіочастот
загального користування

АКТ
про повторну відмову користувача радіочастотного ресурсу в допуску представників НКРЗІ до проведення перевірки


Додаток 7
до Порядку здійснення державного
нагляду за користуванням
радіочастотним ресурсом України
в смугах радіочастот
загального користування

АКТ
про чинення перешкод, які не дають здійснювати перевірку в повному обсязі

{Додаток 8 виключено на підставі Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 670 від 26.12.2017}

{Додаток 9 виключено на підставі Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 670 від 26.12.2017}


Додаток 8
до Порядку здійснення державного
нагляду за користуванням
радіочастотним ресурсом України
в смугах радіочастот
загального користування

АКТ
про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб’єктом господарювання для одержання ліцензії/дозволу


Додаток 9
до Порядку здійснення державного
нагляду за користуванням
радіочастотним ресурсом України
в смугах радіочастот
загального користування

АКТ
про встановлення факту передачі іншій юридичній або фізичній особі права на користування радіочастотним ресурсом України


Додаток 10
до Порядку здійснення державного
нагляду за користуванням
радіочастотним ресурсом України
в смугах радіочастот
загального користування

АКТ
про невиконання користувачем радіочастотного ресурсу України законних вимог НКРЗІ
(приписів та/або розпоряджень уповноважених НКРЗІ посадових осіб)


Додаток 11
до Порядку здійснення державного
нагляду за користуванням
радіочастотним ресурсом України
в смугах радіочастот
загального користування

АКТ
про повторне порушення користувачем умов ліцензії протягом року


Додаток 12
до Порядку здійснення державного
нагляду за користуванням
радіочастотним ресурсом України
в смугах радіочастот
загального користування

АКТ
про те, що користувач з власної вини не розпочав експлуатацію радіоелектронного засобу у визначені дозволом терміни


Додаток 13
до Порядку здійснення державного
нагляду за користуванням
радіочастотним ресурсом України
в смугах радіочастот
загального користування

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
про усунення порушень умов ліцензії


Додаток 14
до Порядку здійснення державного
нагляду за користуванням
радіочастотним ресурсом України
в смугах радіочастот
загального користування

РОЗПОРЯДЖЕННЯ (ПРИПИС)
про усунення порушень законодавства про радіочастотний ресурс України

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: