open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ

ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Р І Ш Е Н Н Я
27.12.2012 N 1903
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

5 березня 2013 р.

за N 355/22887
{ Рішення втратило чинність на підставі Рішення

Національної комісії з цінних паперів та

фондового ринку

N 341 ( z0415-14 ) від 25.03.2014 }
Про врегулювання питання

обслуговування операцій з цінними паперами

іноземних емітентів у Національній депозитарній

системі України
{ Із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії

з цінних паперів та фондового ринку N 342 ( z0394-14 ) від 25.03.2014 }

Відповідно до статей 3 та 8 Закону України "Про державне
регулювання ринку цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР ),
статей 14 та 17 Закону України "Про Національну депозитарну
систему та особливості електронного обігу цінних паперів в
Україні" ( 710/97-ВР ) та з метою здійснення заходів щодо
створення сприятливих умов і стимулювання обігу цінних паперів
іноземних емітентів в Україні та забезпечення його обслуговування
у Національній депозитарній системі України Національна комісія з
цінних паперів та фондового ринку В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Зміни до Положення про депозитарну діяльність,
затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку від 17 жовтня 2006 року N 999 ( z1238-06 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 листопада
2006 року за N 1238/13112, що додаються.
{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Рішення Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 342 ( z0394-14 ) від
25.03.2014 }
3. Національному депозитарію України та його клієнтам -
зберігачам цінних паперів привести облік цінних паперів іноземних
емітентів, що були зараховані на рахунки у цінних паперів
клієнтів, депонентів до набрання чинності цим рішенням, у
відповідність до вимог Змін до Положення про депозитарну
діяльність, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 17 жовтня 2006 року N 999
( z1238-06 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
27 листопада 2006 року за N 1238/13112, затверджених цим рішенням,
не пізніше місяця від дати набрання чинності цим рішенням.
4. Депозитаріям цінних паперів та зберігачам цінних паперів
привести свої внутрішні документи у відповідність до вимог Змін до
Положення про депозитарну діяльність, затвердженого рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 17 жовтня 2006 року N 999 ( z1238-06 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 27 листопада 2006 року за
N 1238/13112, та змін до Положення про розрахунково-клірингову
діяльність за договорами щодо цінних паперів, затвердженого
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 17 жовтня 2006 року N 1001 ( z1198-06 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 13 листопада 2006 року за
N 1198/13072, затверджених цим рішенням, не пізніше трьох місяців
від дати набрання чинності цим рішенням.
5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
6. Департаменту регулювання депозитарної та
розрахунково-клірингової діяльності (І.Курочкіна) забезпечити
подання на державну реєстрацію цього рішення до Міністерства
юстиції України.
7. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та
внутрішніх комунікацій (А.Заїка) забезпечити опублікування цього
рішення відповідно до законодавства.
8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена
Комісії О.Петрашка.
Голова Комісії Дмитро Тевелєв
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної служби
фінансового моніторингу України С.Г.Гуржій
Перший заступник
Міністра фінансів України А.І.Мярковський
Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва М.Ю.Бродський
Перший заступник Голови
Служби безпеки України П.Шатковський
Голова
Національного банку України І.В.Соркін
Протокол засідання Комісії

від 27.12.2012 р. N 59

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Національної комісії

з цінних паперів

та фондового ринку

27.12.2012 N 1903
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

5 березня 2013 р.

за N 355/22887

ЗМІНИ

до Положення про депозитарну діяльність

( z1238-06 )

1. Підпункт 1.4 пункту 1 розділу IV викласти в такій
редакції: "1.4. Загальна кількість цінних паперів певного випуску,
розміщених у бездокументарній формі або переведених у таку форму
при дематеріалізації чи конвертації, що обліковуються у
депозитарії, який обслуговує цей випуск відповідно до укладеного з
емітентом договору про обслуговування емісії цінних паперів, на
рахунках у цінних паперах його клієнтів, повинна дорівнювати
кількості, вказаній у глобальному сертифікаті цього випуску, який
зберігається в депозитарії. Загальна кількість цінних паперів певного випуску, розміщених
за межами України, що обліковуються у Національному депозитарії
України на рахунках у цінних паперах його клієнтів, повинна
дорівнювати кількості цінних паперів цього випуску, що
обліковуються на кореспондентському рахунку Національного
депозитарію України в іноземній депозитарній установі.".
2. У главі 2 розділу V:
2.1. Пункт 1 доповнити шістьма новими підпунктами такого
змісту: "1.1. Цінні папери іноземного емітента, що вводяться для
обслуговування до Національної депозитарної системи, зараховуються
на рахунки у цінних паперах депонентів, клієнтів депозитарних
установ за відповідними розпорядженнями депонентів, клієнтів чи
керуючих їх рахунками після зарахування цих цінних паперів на
рахунок у цінних паперах Національного депозитарію України,
відкритому в іноземній депозитарній установі, з якою Національним
депозитарієм України встановлені кореспондентські відносини. Цінні папери іноземного емітента, що вводяться для
обслуговування до Національної депозитарної системи, зараховуються
на рахунки у цінних паперах зберігачів - клієнтів Національного
депозитарію України та депонентів цих клієнтів (власників цінних
паперів) як такі, що не допущені до обігу на території України. Цінні папери іноземного емітента, що обліковуються на
рахунках у цінних паперах депонентів, клієнтів депозитарних
установ як такі, що не допущені до обігу на території України
(заблоковані), можуть бути списані, переказані з них виключно у
випадку проведення операцій, пов'язаних із списанням цих цінних
паперів з рахунку у цінних паперах Національного депозитарію
України в іноземній депозитарній установі, спадкуванням,
правонаступництвом, виконанням рішення суду, поверненням вкладу
учасника товариства в натуральній формі, переведенням депонентом
відповідних цінних паперів на свій рахунок у цінних паперах,
відкритий у іншого зберігача. Якщо цінні папери були обтяжені
зобов'язаннями, то такі цінні папери мають обліковуватися на
рахунках у цінних паперах депонентів з тим самим режимом обтяження
зобов'язаннями. Цінні папери іноземного емітента, що обліковуються на
рахунках у цінних паперах депонентів, клієнтів депозитарних
установ як такі, що не допущені до обігу на території України,
можуть бути розблоковані (обліковуватися як такі, що допущені до
обігу на території України) після отримання Національним
депозитарієм України рішення Комісії про допуск цінних паперів
іноземного емітента до обігу на території України та рішення про
граничний обсяг (збільшення граничного обсягу) цінних паперів
іноземного емітента, що допущені для обігу на території України. Рішення Комісії про граничний обсяг цінних паперів іноземного
емітента, що допущені до обігу на території України, може містити
інформацію щодо допуску до обігу на території України певної
кількості цих цінних паперів, що належать певним власникам. У
такому рішенні Комісії щодо кожного власника цінних паперів
іноземного емітента, що допущені для цього власника до обігу на
території України, вказуються такі реквізити: повне найменування - для юридичних осіб, прізвище, ім'я та по
батькові (для нерезидентів у разі наявності) - для фізичних осіб; код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів, країна
реєстрації та ідентифікаційний код з торговельного, судового або
банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний
суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб -
нерезидентів; паспортні дані або дані іншого документа, що посвічує особу
відповідно до вимог законодавства, реєстраційний номер облікової
картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних
осіб - платників податків (вказується для резидентів у разі
наявності), місце та дата народження - для фізичних осіб; депозитарний код рахунку в цінних паперах власника у
зберігача; кількість цінних паперів іноземного емітента, що належать
власнику та допущені для обігу на території України; реквізити зберігача, на рахунку у цінних паперах якого у
Національному депозитарії України обліковуються цінні папери
іноземного емітента, що належать власнику та допущені до обігу на
території України: повне (або скорочене) найменування; код за
ЄДРПОУ; дані ліцензії на провадження професійної діяльності на
фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної
діяльності зберігача цінних паперів - номер ліцензії, дата видачі,
орган, що видав ліцензію, строк дії ліцензії; депозитарний код
рахунку в цінних паперах зберігача у Національному депозитарії
України. Конфіденційна інформація, яка міститься у рішенні Комісії про
допуск цінних паперів іноземного емітента до обігу на території
України та/або рішенні Комісії про граничний обсяг цінних паперів
іноземного емітента, що допущені до обігу на території України,
поширюється та розкривається відповідно до вимог чинного
законодавства. 1.2. Національний депозитарій України протягом одного
робочого дня після отримання рішення Комісії про допуск цінних
паперів іноземного емітента до обігу на території України та
рішення про граничний обсяг цінних паперів іноземного емітента, що
допущені до обігу на території України, якщо рішення про граничний
обсяг цінних паперів іноземного емітента, що допущені до обігу на
території України, містить інформацію щодо допуску до обігу на
території України певної кількості цих цінних паперів, що належать
певним власникам, згідно з реквізитами та у кількості, зазначеними
у цьому рішенні Комісії, розблоковує цінні папери іноземного
емітента на рахунках у цінних паперах відповідних зберігачів (в
разі наявності таких цінних паперів на рахунках зберігачів) та
надає їм розпорядження на розблокування цих цінних паперів на
рахунках їх депонентів згідно з реквізитами та у кількості,
зазначеними у цьому рішенні Комісії. Розпорядження на розблокування цінних паперів мають бути
виконані зберігачами (в разі наявності таких цінних паперів на
рахунках депонентів) протягом одного робочого дня після їх
отримання. Якщо на рахунку у цінних паперах певного власника,
зазначеного у рішенні Комісії про допуск цінних паперів іноземного
емітента до обігу на території України, обліковується менша
кількість цінних паперів, ніж допущена для цього власника до обігу
на території України, розблоковуються всі цінні папери цього
випуску, що обліковуються на його рахунку в цінних паперах. Якщо на рахунку у цінних паперах певного власника,
зазначеного у рішенні Комісії про допуск цінних паперів іноземного
емітента до обігу на території України, обліковується більша
кількість цінних паперів, ніж допущена для цього власника до обігу
на території України, розблоковуються цінні папери цього випуску у
кількості, що дорівнює встановленому для нього у рішенні Комісії
граничному обсягу. 1.3. Національний депозитарій України протягом одного
робочого дня після отримання рішення Комісії про допуск цінних
паперів іноземного емітента до обігу на території України та
рішення про граничний обсяг цінних паперів іноземного емітента, що
допущені до обігу на території України, якщо рішення Комісії про
граничний обсяг цінних паперів іноземного емітента, що допущені до
обігу на території України, не містить інформацію щодо допуску до
обігу на території України певної кількості цих цінних паперів, що
належать певним власникам, повідомляє своїх клієнтів - зберігачів,
на рахунках яких обліковуються заблоковані цінні папери цього
випуску іноземного емітента, про можливість їх розблокування у
межах граничного обсягу, встановленого рішенням Комісії, за
розпорядженнями власників цінних паперів. Зберігачі зобов'язані повідомити про це депонентів, на
рахунках яких обліковуються заблоковані цінні папери цього випуску
іноземного емітента, не пізніше операційного дня, наступного після
дня отримання повідомлення від депозитарію. За розпорядженнями депонентів, клієнтів депозитарні установи
розблоковують заблоковані цінні папери іноземного емітента у межах
встановленого рішенням Комісії граничного обсягу. При отриманні Національним депозитарієм України від клієнта -
зберігача розпорядження на розблокування цінних паперів іноземного
емітента, виконання якого призведе до перевищення кількості цінних
паперів, що може бути розблокована відповідно до граничного
обсягу, встановленого рішенням Комісії, Національний депозитарій
України протягом одного робочого дня відмовляє у виконанні такого
розпорядження та повідомляє про відмову у виконанні розпорядження
на розблокування цінних паперів іноземного емітента цього
клієнта - зберігача, а зберігач повідомляє про це свого
депонента - власника цінних паперів, що ініціював цю операцію
розблокування. 1.4. Національний депозитарій України протягом одного
робочого дня після отримання рішення Комісії про збільшення
граничного обсягу цінних паперів іноземного емітента, допущених до
обігу на території України, якщо таке рішення містить інформацію
щодо збільшення допущених до обігу на території України цінних
паперів іноземного емітента до певної кількості цих цінних
паперів, що належать певним власникам: згідно з реквізитами та у кількості, зазначеними у цьому
рішенні Комісії, розблоковує цінні папери іноземного емітента на
рахунках у цінних паперах відповідних клієнтів - зберігачів (у
разі наявності таких цінних паперів на рахунках зберігачів) та
надає їм розпорядження на розблокування цих цінних паперів на
рахунках їх відповідних депонентів згідно з реквізитами та у
кількості, зазначеними у цьому рішенні Комісії. Розпорядження на розблокування цінних паперів мають бути
виконані зберігачами (в разі наявності таких цінних паперів на
рахунках депонентів) протягом одного робочого дня після їх
отримання. 1.5. Національний депозитарій України протягом одного
робочого дня після отримання рішення Комісії про збільшення
граничного обсягу цінних паперів іноземного емітента, допущених до
обігу на території України, якщо таке рішення не містить
інформацію щодо збільшення допущених до обігу на території України
цінних паперів іноземного емітента до певної кількості цих цінних
паперів, що належать певним власникам: повідомляє своїх клієнтів - зберігачів, на рахунках яких
обліковуються заблоковані цінні папери цього випуску іноземного
емітента, про збільшення граничного обсягу та можливість
розблокування додаткової кількості цінних паперів іноземного
емітента, заблокованих на рахунках їх депонентів; зберігачі зобов'язані повідомити про це депонентів, на
рахунках яких обліковуються заблоковані цінні папери цього випуску
іноземного емітента, не пізніше операційного дня, наступного після
дня отримання повідомлення від депозитарію. За розпорядженнями депонентів, клієнтів депозитарні установи
розблоковують заблоковані цінні папери іноземного емітента у межах
збільшеного рішенням Комісії граничного обсягу. При отриманні Національним депозитарієм України від клієнта -
зберігача розпорядження на розблокування цінних паперів іноземного
емітента, виконання якого призведе до перевищення кількості цінних
паперів, що може бути розблокована відповідно до збільшеного
граничного обсягу, встановленого рішенням Комісії, Національний
депозитарій України протягом одного робочого дня відмовляє у
виконанні такого розпорядження та повідомляє про відмову у
виконанні розпорядження на розблокування цінних паперів іноземного
емітента цього клієнта - зберігача, а зберігач повідомляє про це
свого депонента - власника цінних паперів, що ініціював цю
операцію розблокування. 1.6. Якщо відповідно до рішення Комісії про зміну граничного
обсягу цінних паперів іноземного емітента, допущених до обігу на
території України, граничний обсяг зменшується: стан обліку відповідних цінних паперів іноземного емітента,
які були свого часу розблоковані внаслідок отримання допуску до
обігу на території України відповідно до рішення Комісії, на
рахунках у цінних паперах депонентів, клієнтів депозитарних
установ не змінюється; Національний депозитарій України протягом одного робочого дня
після отримання відповідного рішення Комісії повідомляє своїх
клієнтів - зберігачів, на рахунках яких обліковуються заблоковані
цінні папери цього випуску іноземного емітента, про зменшення
граничного обсягу; зберігачі зобов'язані повідомити про зменшення граничного
обсягу депонентів, на рахунках яких обліковуються заблоковані
цінні папери цього випуску іноземного емітента, не пізніше
операційного дня, наступного після дня отримання повідомлення від
депозитарію. Водночас, Національний депозитарій України та його клієнти -
зберігачі при виконанні всіх наступних депозитарних операцій з
цінними паперами іноземного емітента, щодо яких був зменшений
граничний обсяг, не здійснюють розблокування відповідних цінних
паперів на рахунках клієнтів, депонентів, якщо його виконання
призведе до перевищення встановленого (зменшеного) граничного
обсягу.".
2.2. Пункт 9 після абзацу дванадцятого доповнити новими
абзацами тринадцятим - п'ятнадцятим такого змісту: "вказані у розпорядженні цінні папери іноземного емітента,
які призначені для переказу (крім проведення операцій блокування/
розблокування) або списання з рахунку в цінних паперах депонента,
клієнта, не допущені до обігу на території України (крім випадків,
передбачених підпунктом 1.1 пункту 1 цієї глави); вказані у розпорядженні на блокування цінні папери іноземного
емітента з метою їх резервування для продажу на фондовій біржі не
допущені до обігу на території України; укладення правочину щодо переходу прав власності на цінні
папери іноземного емітента на території України поза межами
фондової біржі;". У зв'язку з цим абзаци тринадцятий - дев'ятнадцятий вважати
відповідно абзацами дев'ятнадцятим - двадцять другим.
3. У пункті 5 розділу VII: доповнити пункт новим абзацом другим такого змісту: "У разі погашення цінних паперів, розміщених за межами
України, Національний депозитарій України отримує розпорядження
про проведення погашення цінних паперів від іноземної депозитарної
установи, у якій на рахунку Національного депозитарію України
обліковуються зазначені цінні папери."; в абзаці першому підпункту 5.1 слова "розпорядженням від
емітента депозитарій надає зберігачам" замінити словами "отриманим
від емітента розпорядженням депозитарій надає своїм
клієнтам-зберігачам та депозитаріям-кореспондентам,
депозитарій-кореспондент надає своїм клієнтам-зберігачам"; у підпункті 5.2 слово "депозитарій" замінити словом
"депозитарії"; абзац перший підпункту 5.4 викласти в такій редакції: "5.4. На дату обліку зберігач складає обліковий реєстр
власників цінних паперів відповідного випуску. Обліковий реєстр
передається зберігачем депозитарію, у якого на його рахунку в
цінних паперах обліковуються цінні папери, що погашаються,
способом, визначеним у депозитарному договорі.
Депозитарій-кореспондент складає зведений обліковий реєстр
власників облігацій відповідного випуску та передає його
депозитарію способом, визначеним у договорі про кореспондентські
відносини. Депозитарій складає зведений обліковий реєстр власників
облігацій відповідного випуску та передає його емітенту для
проведення розрахунків"; підпункт 5.5 доповнити двома новими абзацами такого змісту: "У випадку погашення цінних паперів, розміщених за межами
України, що обліковуються у Національному депозитарії України на
рахунках у цінних паперах його клієнтів, Національний депозитарій
України здійснює переказ коштів відповідно до вимог законодавства
України з питань валютного регулювання та валютного контролю і
безготівкових розрахунків та надає клієнтам розпорядження про
списання відповідних цінних паперів з рахунків їх клієнтів
(депонентів). Після списання цінних паперів з рахунків депонентів, клієнтів
Національний депозитарій України повідомляє іноземну депозитарну
установу про завершення погашення (якщо це передбачено відповідним
договором з іноземною депозитарною установою).".
4. У розділі VIII:
4.1. У пункті 4: абзац перший після слів "(депозитарієм-кореспондентом)"
доповнити словами ", або Національним депозитарієм України, на
рахунку у цінних паперах якого в іноземній депозитарній установі,
з якою ним встановлені кореспондентські відносини, обліковуються
цінні папери цього випуску,"; доповнити пункт після абзацу десятого новим абзацом
одинадцятим такого змісту: "запит Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку з метою прийняття рішення про допуск цінних паперів
іноземного емітента до обігу на території України, рішення про
граничний обсяг (збільшення граничного розміру) цінних паперів
іноземного емітента, що допущені для обігу на території України;". У зв'язку з цим абзац одинадцятий уважати абзацом
дванадцятим.
4.2. У пункті 6: доповнити пункт новим абзацом такого змісту: "Зведений обліковий реєстр за цінними паперами, розміщеними
за межами України, складається Національним депозитарієм України
за розпорядженням іноземної депозитарної установи, у якій на
рахунку Національного депозитарію України обліковуються цінні
папери, розміщені за межами України, запитом Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку з метою прийняття рішення про
допуск цінних паперів іноземного емітента до обігу на території
України, рішення про граничний обсяг (збільшення граничного
розміру) цінних паперів іноземного емітента, що допущені для обігу
на території України."; доповнити пункт новим підпунктом такого змісту: "6.4. У разі необхідності надання іноземній депозитарній
установі Переліку власників цінних паперів, розміщених за межами
України, Національний депозитарій України надає такий Перелік у
порядку та строки, встановлені іноземною депозитарною установою.".
Директор департаменту
регулювання депозитарної
та розрахунково-клірингової
діяльності І.Курочкіна

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: