open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
28.12.2012 N 591
{ Постанова втратила чинність на підставі Рішення

Національного банку

N 803-рш ( vr803500-17 ) від 15.12.2017 }

Про схвалення Змін до Методики

розрахунку економічних нормативів

регулювання діяльності банків в Україні

Відповідно до статей 7, 15, 55, 58 Закону України "Про
Національний банк України" ( 679-14 ) та статей 66, 69 Закону
України "Про банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ), з метою
підвищення ефективності та забезпечення стабільності
діяльності банків України правління Національного банку України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Схвалити Зміни до Методики розрахунку економічних
нормативів регулювання діяльності банків в Україні, схваленої
постановою Правління Національного банку України від 2 червня
2009 року N 315 ( v0315500-09 ) (зі змінами), що додаються.
2. Департаменту нормативно-методологічного забезпечення
банківського регулювання та нагляду (Іваненко Н.В.) довести зміст
цієї постанови до відома структурних підрозділів центрального
апарату, територіальних управлінь Національного банку України, а
також банків України для використання в роботі.
3. Зміни до Методики розрахунку економічних нормативів
регулювання діяльності банків в Україні вводяться в дію з 5 січня
2013 року, але не раніше дня набрання чинності постановою
Правління Національного банку України від 22 листопада 2012 року
N 486 ( z2051-12 ).
4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
заступника Голови Національного банку України Соркіна І.В.
В.о. Голови І.В.Соркін

СХВАЛЕНО

Постанова Правління

Національного банку України

28.12.2012 N 591

ЗМІНИ

до Методики розрахунку економічних нормативів

регулювання діяльності банків в Україні

( v0315500-09 )

1. У главі 1:
1.1. Назву глави після слова "Норматив" доповнити словами
"мінімального розміру".
1.2. В абзаці третьому визначення показника Рпс викласти в
такій редакції: "Рпс - фактично сформована сума резерву за нарахованими
доходами, що не були отримані понад 30 днів з дати їх нарахування
(які включаються до показника Нд/2), та простроченими нарахованими

2 2
доходами за активними банківськими операціями (1492/5 , 1493/5 , 2 2 2 2 2 2
1590/5 , 1592/5 , 2400/5 , 2401/5 , 3191/5 , 3291/5 , 2 3, 4" 599/5 ) .
1.3. В абзаці четвертому: визначення показника РР викласти в такій редакції: "РР - розрахункова сума резервів за активними банківськими
операціями, визначена відповідно до Положення про порядок
формування та використання банками України резервів для
відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями,
затвердженого постановою Правління Національного банку України від
25 січня 2012 року N 23 ( z0231-12 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 15 лютого 2012 року за N 231/20544,
що відображається у відповідних формах звітності банків про стан
формування цих резервів"; визначення показника ФР після слова "активними" доповнити
словом "банківськими"; у першому реченні визначення показника "(РР - ФР)" слова
"операціями банків" замінити словами "банківськими операціями".
1.4. В абзаці п'ятому розрахунок показника ДК викласти в
такій редакції:

2 2 2 2 2 "ДК = 1590/4 + 1592/1 + 2400/6 + 2401/6 + 5100/1 + 5030 +
Рпр/п + СК".
1.5. В абзаці дев'ятому розрахунок показника В викласти в
такій редакції:
"В = (3002 + 3003/2, 6, 7, 8 + 3005/2, 6, 7, 8 +- 3007/2, 3,

2 , 8, ААП) + (3010/5 + 3011/5, 6 + 3012/5, 6 + 3013/7, 8 +

2 014/5, 6 +- 3015/5, 6АП - 3016/5, 6КА + 3017/5, 6) + ((3102 +

2 103/2, 3 + 3105/2, 3 +- 3107/2, 3, 4АП) + (3122 + 3123 + 3125 +

3 132 + 3133 + 3135) - 3190/3, 4, 6, 8КА ) + ((1514 + 1515/5 -
1516/5КА) + (1524/2 + 1525/6 - 1526/6КА) - 1590/1, 4КА + (3212/1 -

2 216/5 + 3217/5) - 3290КА) + 4102 + 4103 + 4105 + 4202 + 4203 +

2 5 205 + 9500/2 + Сп ".
1.6. Доповнити главу після абзацу дев'ятого новим абзацом
такого змісту: "Сума за рахунками 1590/1, 4КА, 3290КА в показнику В
уключається за даними файла C5 "Додаткові дані для розрахунку
економічних нормативів" (далі - файл C5) зі значеннями параметрів
R012, що дорівнюють "F" або "H". У зв'язку з цим абзаци десятий - тринадцятий уважати
відповідно абзацами одинадцятим - чотирнадцятим.
2. У главі 2:
2.1. В абзаці першому визначення показника Ар після слів та
цифр "(за умови, що забезпечення відповідає вимогам пункту 2.5

8 лави 2 розділу VI Інструкції) " доповнити словами ", на суму
необтяжених облігацій внутрішньої державної позики, що
рефінансуються Національним банком України, та боргових цінних
паперів, емітованих Національним банком України, придбаних за
операціями репо (але не більше ніж основна сума боргу за окремою
кредитною операцією) з переходом права власності на такі цінні 8 апери ".
2.2. Доповнити главу після абзацу другого новим абзацом
такого змісту: "Сукупна сума відкритої валютної позиції банку за всіма
іноземними валютами та банківськими металами розраховується на
звітну дату в гривневому еквіваленті в такій послідовності: визначається відкрита валютна позиція банку (довга або
коротка) за кожною іноземною валютою та банківським металом; визначаються окремо сума довгих валютних позицій банку в усіх
іноземних валютах та сума коротких валютних позицій банку в усіх
іноземних валютах; визначається сума відкритої валютної позиції в усіх
банківських металах; визначається більша сума довгих або коротких відкритих
валютних позицій банку в усіх іноземних валютах; до більшої суми відкритої валютної позиції банку (довгої або
короткої) у всіх іноземних валютах додається сума відкритої
валютної позиції банку в усіх банківських металах (без урахування
знака). Отримане значення є сукупною сумою відкритої валютної
позиції банку за всіма іноземними валютами та банківськими
металами". У зв'язку з цим абзаци третій - восьмий уважати відповідно
абзацами четвертим - дев'ятим.
2.3. В абзаці четвертому розрахунок показника В викласти в
такій редакції:
"В = (3002 + 3003/2, 6, 7, 8 + 3005/2, 6, 7, 8 +- 3007/2, 3,

2 , 8, ААП) + (3010/5 + 3011/5, 6 + 3012/5, 6 + 3013/7, 8 +

2 014/5, 6 +- 3015/5, 6АП - 3016/5, 6КА + 3017/5, 6) + ((3102 +

2 103/2, 3 + 3105/2, 3 +- 3107/2, 3, 4АП) + (3122 + 3123 + 3125 +

2 132 + 3133 + 3135) - 3190/3, 4, 6, 8КА ) + ((1514 + 1515/5 -
1516/5КА) + (1524/2 + 1525/6 - 1526/6КА) - 1590/1, 4КА + (3212/1 -

2 216/5 + 3217/5) - 3290КА) + 4102 + 4103 + 4105 + 4202 + 4203 +
4205".
2.4. Доповнити главу після абзацу четвертого новим абзацом
такого змісту: "Сума за рахунками 1590/1, 4КА, 3290КА в показнику В
уключається за даними файла C5 зі значеннями параметрів R012, що
дорівнюють "F" або "H". У зв'язку з цим абзаци п'ятий - дев'ятий уважати відповідно
абзацами шостим - десятим.
2.5. В абзаці шостому слова "У цьому разі" виключити.
2.6. Доповнити главу після абзацу шостого п'ятьма новими
абзацами такого змісту: "Під час розрахунку показника Ар розподіл активів за групами
ризику здійснюється з урахуванням їх балансової вартості та
ступеня ризику відповідно до пункту 1.3 глави 1 розділу IV
Інструкції ( z0841-01 ): I група ризику - 0 відсотків; II група ризику - 10 відсотків; III група ризику - 20 відсотків; IV група ризику - 50 відсотків; V група ризику - 100 відсотків.

"**" Суми за рахунками із символом приймаються до розрахунку
показника Ар за даними файла C5 із значенням параметра S580
залежно від групи ризику, до якої віднесено відповідний актив. Під
час розрахунку показника Ар активні залишки за рахунками із

"**" имволом уключаються до активів, що зважуватимуться на
відповідні коефіцієнти ризику; залишки за контрактивними
рахунками, пасивні залишки за рахунками та залишки за

"**" озабалансовими рахунками із символом відраховуються з
активів, що зважуватимуться на відповідні коефіцієнти ризику. Сума за рахунком 1590/1КА у показнику Ар уключається за
даними файла C5 зі значеннями параметрів R012, що дорівнюють "А"
або "B", або "G". Сума за рахунком 3290КА у показнику Ар уключається за даними
файла C5 зі значеннями параметрів R012, що дорівнюють "А" або "B". Рахунки з обліку активів, що не внесені до таблиці "Розподіл
активів банку за групами ризику", у файлі C5 набувають значення
параметра S580, що дорівнює "9". У зв'язку з цим абзаци сьомий - десятий уважати відповідно
абзацами дванадцятим - п'ятнадцятим.
2.7. У таблиці "Розподіл активів банку за групами ризику"
абзацу дванадцятого: рядки за групами рахунків 140, 141, 142, 159, 189, 223, 240,
289, 301, 311, 319, 321, 329, 354, 359 викласти в такій редакції:
" ----------------------------------------------------------------- Номери |Коефіцієнти ризику | --------------------------------------------| | класу |розділу |групи | рахунку | | ------+--------+------+---------------------+-------------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ------+--------+------+---------------------+-------------------| | 14 | 140 | 1400 | 0 | | | | 1401 | 0 | | | | 2 | | | | | 1402/1 | 0 | | | | 2 | | | | | 1402/2 | 20 | | | | 2 | | | | | 1403/1 | 0 | | | | 2 | | | | | 1403/9 | 20 | | | | 1404 | 20 | | | | 2 | | | | | 1405АП | ** | | | | 2 | | | | | 1406/1, 2, 9КА | ** | | | | 2 | | | | | 1407/1, 2, 9 | ** | | | | 2 | | | | | 1408/1, 4, 5 | 0 | | | | 2 | | | | | 1408/2, 3, 8, 9 | 20 | ------+--------+------+---------------------+-------------------| | | 141 | 1410 | 0 | | | | 1411 | 0 | | | | 2 | | | | | 1412/1 | 0 | | | | 2 | | | | | 1412/2 | 20 | | | | 2 | | | | | 1413/1 | 0 | | | | 2 | | | | | 1413/9 | 20 | | | | 1414 | 20 | | | | 2 | | | | | 1415АП | ** | | | | 2 | | | | | 1416/2, 3, 4, 9КА | ** | | | | 2 | | | | | 1417/2, 3, 4, 9 | ** | | | | 2 | | | | | 1418/1, 4, 5 | 0 | | | | 2 | | | | | 1418/2, 3, 8, 9 | 20 | | | | 1419 | 100 | ------+--------+------+---------------------+-------------------| | | 142 | 1420 | 0 | | | | 1421 | 0 | | | | 2 | | | | | 1422/1 | 0 | | | | 2 | | | | | 1422/2 | 20 | | | | 2 | | | | | 1423/1 | 0 | | | | 2 | | | | | 1423/9 | 20 | | | | 1424 | 20 | | | | 2 | | | | | 1426/2, 3, 4, 9КА | ** | | | | 2 | | | | | 1427/2, 3, 4, 9 | ** | | | | 2 | | | | | 1428/1, 4, 5 | 0 | | | | 2 | | | | | 1428/2, 3, 8, 9 | 20 | | | | 1429 | 100 | ------+--------+------+---------------------+-------------------| | | 159 | 2 | | | | | 1590/1, 5, 6КА | ** | | | | 2 | | | | | 1592/2, 4, 5КА | ** | ------+--------+------+---------------------+-------------------| | | 189 | 2 | | | | | 1890КА | ** | ------+--------+------+---------------------+-------------------| | | 223 | 2 | | | | | 2232/1 | 50 | | | | 2 | | | | | 2232/9 | 100 | | | | 2 | | | | | 2233/1 | 50 | | | | 2 | | | | | 2233/9 | 100 | | | | 2 | | | | | 2235 | ** | | | | 2 | | | | | 2236КА | ** | | | | 2237 | 100 | | | | 2238/3, 4 | 50 | | | | 2238/8, 9 | 100 | | | | 2239 | 100 | ------+--------+------+---------------------+-------------------| | 24 | 240 | 2 | | | | | 2400/4, 5, 7КА | ** | | | | 2 | | | | | 2401/4, 5, 7КА | ** | ------+--------+------+---------------------+-------------------| | | 289 | 2 | | | | | 2890КА | ** | ------+--------+------+---------------------+-------------------| | | 301 | 2 | | | | |3010/6, 7, 8, A, 9 | 0 | | | | 2 | | | | | 3011/9 | 20 | | | | 2 | | | | | 3012/9 | 100 | | | | 2 | | | | | 3013/5 | 0 | | | | 2 | | | | | 3013/6 | 50 | | | | 2 | | | | | 3013/9 | 100 | | | | 2 | | | | | 3014/9 | 100 | | | | 2 | | | | | 3015/9АП | ** | | | | 2 | | | | | 3016/9КА | ** | | | | 2 | | | | | 3017/9 | ** | | | | 2 | | | | | 3018/3, 4 | 100 | | | | 2 | | | | | 3018/5, 6, A | 0 | | | | 2 | | | | | 3018/7, 8 | 50 | | | | 2 | | | | | 3018/D, E | 20 | ------+--------+------+---------------------+-------------------| | | 311 | 3110 | 0 | | | | 3111 | 20 | | | | 3112 | 100 | | | | 2 | | | | | 3113/1 | 0 | | | | 2 | | | | | 3113/2 | 50 | | | | 2 | | | | | 3113/9 | 100 | | | | 3114 | 100 | | | | 2 | | | | | 3115АП | ** | | | | 2 | | | | | 3116КА | ** | | | | 2 | | | | | 3117 | ** | | | | 2 | | | | | 3118/3, 4 | 100 | | | | 2 | | | | | 3118/5, 6, A | 0 | | | | 2 | | | | | 3118/7, 8 | 50 | | | | 2 | | | | | 3118/D, E | 20 | | | | 3119 | 100 | ------+--------+------+---------------------+-------------------| | | 319 | 2 | | | | | 3190/5, 7, 9КА | ** | | | | 2 | | | | | 3191КА | ** | ------+--------+------+---------------------+-------------------| | 32 | 321 | 3210 | 0 | | | | 3211 | 20 | | | | 2 | | | | | 3212/2 | 100 | | | | 2 | | | | | 3213/1 | 0 | | | | 2 | | | | | 3213/2 | 50 | | | | 2 | | | | | 3213/9 | 100 | | | | 3214 | 100 | | | | 2 | | | | | 3216/9КА | ** | | | | 2 | | | | | 3217/9 | ** | | | | 2 | | | | | 3218/3, 4 | 100 | | | | 2 | | | | | 3218/5, 6, A | 0 | | | | 2 | | | | | 3218/7, 8 | 50 | | | | 2 | | | | | 3218/D, E | 20 | | | | 3219 | 100 | ------+--------+------+---------------------+-------------------| | | 329 | 2 | | | | | 3290КА | ** | | | | 2 | | | | | 3291КА | ** | ------+--------+------+---------------------+-------------------| | | 354 | 2 | | | | | 3540/3 | 0 | | | | 2 | | | | | 3540/4 | 20 | | | | 2 | | | | | 3540/5 | 50 | | | | 2 | | | | | 3540/6 | 100 | | | | 3541 | 100 | | | | 3548 | 100 | ------+--------+------+---------------------+-------------------| | | 359 | 2 | | | | | 3590КА | ** | | | | 2 | | | | | 3599КА | ** | ----------------------------------------------------------------- ";
після групи рахунків 144 розділу 14 класу 1 доповнити новим
рядком за групою рахунків 149 такого змісту:
" ----------------------------------------------------------------- | | 149 | 2 | | | | | 1490КА | ** | | | | 2 | | | | | 1491КА | ** | | | | 2 | | | | | 1492КА | ** | | | | 2 | | | | | 1493КА | ** | ----------------------------------------------------------------- ";
після групи рахунків 900 розділу 90 класу 9 доповнити новим
рядком за групою рахунків 901 такого змісту:
" ----------------------------------------------------------------- | | 901 | 2 | | | | | 9010/1 | ** | | | | 2 | | | | | 9015/1 | ** | ----------------------------------------------------------------- ";
після групи рахунків 902 розділу 90 класу 9 доповнити новим
рядком за групою рахунків 903 такого змісту:
" ----------------------------------------------------------------- | | 903 | 2 | | | | | 9030/1 | ** | | | | 2 | | | | | 9031/1 | ** | | | | 2 | | | | | 9036/1 | ** | ----------------------------------------------------------------- ";
доповнити таблицю рядком за групою рахунків 950 такого
змісту:
" ----------------------------------------------------------------- | 95 | | 2 | | | | 950 | 9500/1, 3 | ** | ----------------------------------------------------------------- ";
у колонці 4: у групі рахунків 150:

* * рахунок "1500/9А " замінити рахунком "1500/2А ";

2 2 рахунок "1502/2 " замінити рахунком "1502/2, 9 ";
у групі рахунків 151:

2, 10 рахунок "1515/1, 2, 4 " замінити рахунком "1515/1, 2,
2 ";

2** рахунок "1516/1, 2, 4 " замінити рахунком "1516/1, 2,
2 КА ";
у групі рахунків 152:

* рахунок "1525(2)/1, 2, 3, 5, 9 " замінити рахунком

* 1525(2)/1, 2, 3, 5 ";

* рахунок "1526КА(2)/1, 2, 3, 5, 9 " замінити рахунком

* 1526КА(2)/1, 2, 3, 5 ";

** у групі рахунків 201 рахунок "2016 " замінити рахунком

2 2016КА ";

** у групі рахунків 202 рахунок "2026 " замінити рахунком

2 2026КА ";

** у групі рахунків 203 рахунок "2036 " замінити рахунком

2 2036КА ";
у групі рахунків 206:

** 2 рахунок "2065 " замінити рахунком "2065 ";

** 2 рахунок "2066 " замінити рахунком "2066КА ";
у групі рахунків 207:

** 2 рахунок "2075 " замінити рахунком "2075 ";

** 2 рахунок "2076 " замінити рахунком "2076КА ";
у групі рахунків 208:

** 2 рахунок "2085 " замінити рахунком "2085 ";

** 2 рахунок "2086 " замінити рахунком "2086КА ";
у групі рахунків 210:

** 2 рахунок "2105 " замінити рахунком "2105 ";

** 2 рахунок "2106 " замінити рахунком "2106КА ";
у групі рахунків 211:

** 2 рахунок "2115 " замінити рахунком "2115 ";

** 2 рахунок "2116 " замінити рахунком "2116КА ";
у групі рахунків 212:

** 2 рахунок "2125 " замінити рахунком "2125 ";

** 2 рахунок "2126 " замінити рахунком "2126КА ";
у групі рахунків 213:

** 2 рахунок "2135 " замінити рахунком "2135 ";

** 2 рахунок "2136 " замінити рахунком "2136КА ";
у групі рахунків 220:

** 2 рахунок "2205 " замінити рахунком "2205 ";

** 2 рахунок "2206 " замінити рахунком "2206КА ";
у групі рахунків 221:

** 2 рахунок "2215 " замінити рахунком "2215 ";

** 2 рахунок "2216 " замінити рахунком "2216КА ";

** у групі рахунків 222 рахунок "2226 " замінити рахунком

2 2226КА ";

11 у групі рахунків 300 рахунок "3007/9 " замінити рахунком

2 3007/9АП ";

11 у групі рахунків 310 рахунок "3107/1АП 2 " замінити рахунком

2 3107/1, 9АП ";

** у групі рахунків 440 рахунок "4409 " замінити рахунком

2 4409КА ";

** у групі рахунків 441 рахунок "4419 " замінити рахунком

2 4419КА ";

** у групі рахунків 450 рахунок "4509 " замінити рахунком

2 4509КА ";

"**" знаки "-(-)", "-(+)", "-(+/-)" замінити символом .
3. В абзаці першому глави 3 у розрахунку показника СА

2 ифри "3540/1, 2 " замінити цифрами "3540".
4. У главі 5:
4.1. Абзац третій доповнити новим реченням такого змісту: "У
зв'язку з цим під час розрахунку складової частини показників Ккр,
Рп різниця за рахунками (1500А - 1592/1, 2КА) зменшується на такі
коди файла 42 "Дані щодо максимального ризику на одного
контрагента" (далі - файл 42): 760000, 770000, 780000, а потім
розраховується сальдо розміщених та залучених коштів на
кореспондентських рахунках".
4.2. Перше речення абзацу четвертого після слів "під ці

"3" ктиви" доповнити посиланням на примітку .
5. У главі 6:
5.1. В абзаці першому в розрахунку показника А:

14 цифри "1522" замінити цифрами "1522/2 ";

14 цифри "1525/1, 2, 4, 5 " замінити цифрами "1525/1, 2, 4, 5,
14 ";

14 цифри та літери "1526/1, 2, 4, 5КА " замінити цифрами та

14 ітерами "1526/1, 2, 4, 5, 6КА ";

14 цифри "2010" замінити цифрами "2010/3 ";
цифри та літери "2016КА" замінити цифрами та

14 ітерами "2016/3КА ";

14 цифри та літери "2400/2, 9КА " замінити цифрами та

14 ітерами "2400/6, 7КА ";

14 цифри та літери "2401КА " замінити цифрами та

14 ітерами "2401/6, 7КА ";

2 доповнити розрахунок знаком та цифрами "+ 9500/3 ".
5.2. Абзац другий доповнити реченням такого змісту: "У
зв'язку з цим під час розрахунку складової частини показників А,
Зп сума за рахунками (1500 А - 1592/1, 2КА + 1502 + 1510 + 1512 +
1513 + 1515/1, 2, 4 - 1516/1, 2, 4КА + 1521 + 1522/2 + 1523 +
1524 + 1525/1, 2, 4, 5, 6 - 1526/1, 2, 4, 5, 6КА + 1600 А -
1590/1, 4КА) зменшується на такі коди файла 42: 730000, 740000,
750000, 760000, 770000, 780000, а потім розраховується сальдо
розміщених і залучених коштів на кореспондентських рахунках та за
операціями на міжбанківському ринку".
5.3. Абзац третій доповнити реченням такого змісту: "У
зв'язку з цим показник А додатково зменшується на такі коди
файла 42: 870000, 890000, 900000".
5.4. Після абзацу третього доповнити новим абзацом такого
змісту: "До розрахунку показника А включаються необтяжені облігації
внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним
банком України, та боргові цінні папери, емітовані Національним
банком України, у тому числі придбані за операціями репо (але не
більше ніж основна сума боргу за окремою кредитною операцією) з
переходом права власності на такі цінні папери, без урахування
строку до погашення". У зв'язку з цим абзаци четвертий - дванадцятий уважати
відповідно абзацами п'ятим - тринадцятим.
5.5. Перше речення абзацу п'ятого після слів "під ці активи"

"3" оповнити посиланням на примітку .
5.6. В абзаці сьомому: цифри та літери "2400/2, 9КА" замінити цифрами та
літерами "2400/6, 7КА"; цифри та літери "2401КА" замінити цифрами та
літерами "2401/6, 7КА"; цифри та літери "3290КА" виключити.
5.7. Після абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого
змісту: "Сума за рахунком 3290КА в показнику А включається за даними
файла А7 зі значеннями параметрів R012, що дорівнюють "A" або "F". У зв'язку з цим абзаци восьмий - тринадцятий уважати
відповідно абзацами дев'ятим - чотирнадцятим.
5.8. В абзаці дев'ятому слова, літери та цифри "значенням
параметра R012, що дорівнює "E" замінити словами, літерами та
цифрами "значеннями параметрів R012, що дорівнюють "G" або "H".
5.9. В абзаці десятому: цифри "1522" замінити цифрами "1522/2"; цифри "1525/1, 2, 4, 5" замінити цифрами "1525/1, 2, 4, 5,
6"; цифри та літери "1526/1,2, 4, 5КА" замінити цифрами та
літерами "1526/1, 2, 4, 5, 6КА"; слова, літери та цифри "значенням параметра R012, що дорівнює
"А" замінити словами, літерами та цифрами "значеннями параметрів
R012, що дорівнюють "А" або "F".
5.10. В абзаці одинадцятому цифри та літери "2016КА" замінити
цифрами та літерами "2016/3КА".
5.11. В абзаці дванадцятому в розрахунку показника Зп:

14 цифри "1522" замінити цифрами "1522/2 ";

14 цифри "1525/1, 2, 4, 5 " замінити цифрами "1525/1, 2, 4, 5,
14 ";

14 цифри та літери "1526/1, 2, 4, 5КА " замінити цифрами та

14 ітерами "1526/1, 2, 4, 5, 6КА ".
6. У главі 7:
6.1. В абзаці першому в розрахунку показника Ал:

14 цифри "1522" замінити цифрами "1522/2 ";

14 цифри "1525/1, 2, 4, 5 " замінити цифрами "1525/1, 2, 4, 5,
14 ";

14 цифри та літери "1526/1, 2, 4, 5КА " замінити цифрами та

14 ітерами "1526/1, 2, 4, 5, 6 КА ";

14 цифри "2010" замінити цифрами "2010/3 ";
цифри та літери "2016КА" замінити цифрами та

14 ітерами "2016/3КА ";

14 цифри та літери "2400/2, 9КА " замінити цифрами та

14 ітерами "2400/6, 7КА ";

14 цифри та літери "2401КА " замінити цифрами та

14 ітерами "2401/6, 7КА ";

2 розрахунок доповнити знаком та цифрами "+ 9500/3 ".
6.2. Абзац другий доповнити новим реченням такого змісту: "У
зв'язку з цим під час розрахунку складової частини Ал, З1 сума за
рахунками (1500А - 1592/1, 2КА + 1502 + 1510 + 1512 + 1513 +
1515/1, 2, 4 - 1516/1, 2, 4КА + 1521 + 1522/2 + 1523 + 1524 +
1525/1, 2, 4, 5, 6 - 1526/1, 2, 4, 5, 6КА + 1600А - 1590/1, 4КА)
зменшується на такі коди файла 42: 730000, 740000, 750000, 760000,
770000, 780000, 790000, 800000, 810000, а потім розраховується
сальдо розміщених і залучених коштів на кореспондентських рахунках
та за операціями на міжбанківському ринку".
6.3. Абзац третій доповнити новим реченням такого змісту: "У
зв'язку з цим показник Ал додатково зменшується на такі коди файла
42: 870000, 880000,890000, 900000, 910000".
6.4. Після абзацу третього доповнити новим абзацом такого
змісту: "До розрахунку показника Ал уключаються необтяжені облігації
внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним
банком України, та боргові цінні папери, емітовані Національним
банком України, у тому числі придбані за операціями репо (але не
більше ніж основна сума боргу за окремою кредитною операцією) з
переходом права власності на такі цінні папери, без урахування
строку до погашення". У зв'язку з цим абзаци четвертий - одинадцятий уважати
відповідно абзацами п'ятим - дванадцятим.
6.5. Перше речення абзацу п'ятого після слів "під ці активи"

"3" оповнити посиланням на примітку .
6.6. В абзаці сьомому: цифри та літери "2400/2, 9КА" замінити цифрами та
літерами "2400/6, 7КА"; цифри та літери "2401КА" замінити цифрами та
літерами "2401/6, 7КА"; цифри та літери "3290КА" виключити.
6.7. Після абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого
змісту: "Сума за рахунком 3290КА в показнику Ал уключається за даними
файла А7 зі значеннями параметрів R012, що дорівнюють "A" або "F". У зв'язку з цим абзаци восьмий - дванадцятий уважати
відповідно абзацами дев'ятим - тринадцятим.
6.8. В абзаці дев'ятому слова, літери та цифри "значенням
параметра R012, що дорівнює "E" замінити словами, літерами та
цифрами "значеннями параметрів R012, що дорівнюють "G" або "H".
6.9. В абзаці десятому: цифри "1522" замінити цифрами "1522/2"; цифри"1525/1, 2, 4, 5" замінити цифрами: "1525/1, 2, 4, 5,
6"; цифри та літери "1526/1, 2, 4, 5КА" замінити цифрами та
літерами "1526/1, 2, 4, 5, 6КА"; слова, літери та цифри "значенням параметра R012, що дорівнює
"А" замінити словами, літерами та цифрами "значеннями параметрів
R012, що дорівнюють "А" або "F".
6.10. В абзаці одинадцятому цифри та літери "2016КА" замінити
цифрами та літерами "2016/3КА".
6.11. В абзаці дванадцятому в розрахунку показника З1:

14 цифри "1522" замінити цифрами "1522/2 ";

14 цифри "1525/1, 2, 4, 5 " замінити цифрами "1525/1, 2, 4, 5,
14 ";

14 цифри та літери "1526/1, 2, 4, 5КА " замінити цифрами та

14 ітерами "1526/1, 2, 4, 5, 6КА ".
7. У главі 8:

"15" 7.1. Назву глави доповнити посиланням на примітку .
7.2. В абзаці першому визначення показника Зс викласти в
такій редакції: "Зс - сукупна заборгованість за строковими та простроченими
депозитами, кредитами, факторингом, фінансовим лізингом,
урахованими векселями, цінними паперами, простроченими
нарахованими доходами, іншими активними банківськими операціями та
фінансові зобов'язання банку щодо одного контрагента (або групи
пов'язаних контрагентів)".
7.3. В абзаці першому в розрахунку показника Зс:

2 2, 16 цифри "3540/1, 2 " замінити цифрами "3540/4, 5, 6 ";

2 розрахунок доповнити знаком та цифрами "- 9500/3 ".
8. У главі 9:

"17" 8.1. Назву глави доповнити посиланням на примітку .
8.2. В абзаці першому формулу розрахунку нормативу Н8
викласти в такій редакції:
Зв

"H8 = ------- · 100%". РК
8.3. В абзаці першому визначення показника Зв викласти в
такій редакції: "Зв - сукупна заборгованість за строковими та простроченими
депозитами, кредитами, факторингом, фінансовим лізингом,
урахованими векселями, цінними паперами, дебіторською
заборгованістю, простроченими нарахованими доходами, іншими
активними банківськими операціями та фінанансові зобов'язання
банку за всіма великими кредитними ризиками, наданими банком щодо
всіх контрагентів (або групи пов'язаних контрагентів)".
8.4. В абзаці першому в розрахунку показника Зв:

2 2, 16 цифри "3540/1, 2 " замінити цифрами "3540/4, 5, 6 ";

2 розрахунок доповнити знаком та цифрами "- 9500/3 ".
9. У главі 10:

"18" 9.1. Назву глави доповнити посиланням на примітку .
9.2. В абзаці першому визначення показника Зін викласти в
такій редакції: "Зін - сукупна заборгованість за строковими та простроченими
депозитами, кредитами, факторингом, фінансовим лізингом,
урахованими векселями, цінними паперами, простроченими
нарахованими доходами, іншими активними банківськими операціями та
фінансові зобов'язання банку щодо одного інсайдера (або групи
пов'язаних інсайдерів)".
9.3. В абзаці першому в розрахунку показника Зін:

2 2, 16 цифри "3540/1, 2 " замінити цифрами "3540/4, 5, 6 ";

2 розрахунок доповнити знаком та цифрами " - 9500/3 ".
10. У главі 11:

"19" 10.1. Назву глави доповнити посиланням на примітку .
10.2. В абзаці першому визначення показника СЗін викласти в
такій редакції: "СЗін - сукупна заборгованість за строковими та простроченими
депозитами, кредитами, факторингом, фінансовим лізингом,
урахованими векселями, цінними паперами, простроченими
нарахованими доходами, іншими активними банківськими операціями та
фінансові зобов'язання банку щодо всіх інсайдерів".
10.3. В абзаці першому в розрахунку показника СЗін:

2 2, 16 цифри "3540/1, 2 " замінити цифрами "3540/4, 5, 6 ";

2 розрахунок доповнити знаком та цифрами " - 9500/3 ".

"15" 11. У назві глави 12 посилання на примітку замінити

"20" осиланням на примітку .
12. У главі 13:

"15" 12.1. У назві глави посилання на примітку виключити.
12.2. Показник Кін замінити показником СКін.
12.3. Доповнити главу новим абзацом такого змісту: "Показник СКін додатково зменшується на такі коди файла 42:
190000, 200000, 210000, 220000".
13. У главі 14:
13.1. В абзаці першому формулу розрахунку співвідношення
залишків за вкладами фізичних осіб до залишків пасивів банку
викласти в такій редакції:
Вкл.ф.

"Сп.б. = --------- · 100%". П
13.2. В абзаці першому розрахунок показника Вкл.ф. викласти в
такій редакції: "Вкл.ф. = 2620П + 2622 + 2625П + 2628 + 2630 + 2635 +

2
2636КП + 2637 + 2638 + (3320/5, 7 - 3326/5, 7КП + 3327/5, 7) +

2 2 2 328/5, 7 + (3330/5, 7 - 3336/5, 7КП) + 3337/5, 7 + 3338/5,
2 2 2 2 + (3340/5, 7 - 3346/5, 7КП) + 3347/5, 7 + 3348/5, 7 ".
14. У примітках:

"3", "4" 14.1. Примітки викласти в такій редакції: 3 " Сума сформованого резерву за кожною активною банківською
операцією під час розрахунку економічних нормативів розподіляється
пропорційно обсягу суми основної заборгованості перед банком та
суми нарахованих за нею доходів на останню дату формування
резервів". 4 "3" " Визначена в порядку, зазначеному в примітці , частина
суми сформованих резервів за нарахованими доходами розподіляється
пропорційно обсягу суми нарахованих доходів, що не були отримані
протягом 30 днів з дати їх нарахування, суми нарахованих доходів,
що не були отримані понад 30 днів з дати їх нарахування, та суми
прострочених нарахованих доходів за кожною активною банківською
операцією на останню дату формування резервів".

"5" 14.3. Примітку після слова та цифр "файла 42" доповнити
словом, цифрами та літерами "(код 43NNNN)".

"6" 14.4. Примітку після слова та цифр "файла 42" доповнити
словом, цифрами та літерами "(код 41NNNN)".

"7" 14.5. Примітку після слова та цифр "файла 42" доповнити
словом, цифрами та літерами "(код 42NNNN)".

"8" 14.6. Примітку викласти в такій редакції: 8 " За даними файла С5 визначається: сума забезпечення кредиту (вкладень у боргові цінні папери)
безумовним зобов'язанням (рахунки 9010/1, 9015/1, 9030/1, 9031/1,
9036/1); сума забезпечення кредиту (вкладень у боргові цінні папери)
грошовим покриттям у вигляді застави майнових прав (рахунок
9500/1); сума необтяжених облігацій внутрішньої державної позики, що
рефінансуються Національним банком України, та боргових цінних
паперів, емітованих Національним банком України, придбаних за
операціями репо (але не більше ніж основна сума боргу за окремою
кредитною операцією) з переходом права власності на такі цінні
папери (рахунок 9500/3)".

"10", "11" 14.7. Примітки виключити.

"15" 14.8. Примітку викласти в такій редакції: 15 " Показник Зс заповнюється відповідно до файла 42
(код 01NNNN) та додатково зменшується на такі коди файла 42:
05NNNN, 61NNNN, 85NNNN".

"16 - 20" 14.9. Доповнити примітками такого змісту: 16 " Під час розрахунку нормативів кредитного ризику (Н7, Н8,
Н9, Н10) залишки за рахунком 3540/4, 5 уключаються до розрахунку
показників Зс, Зв, Зін, СЗін у сумі перевищення дебіторської
заборгованості над обсягом кредиторської заборгованості відповідно
за кожним строковим договором до настання терміну (що не перевищує
двох робочих днів після дня укладення договору) виконання
зобов'язань за таким договором. Залишки за рахунком 3540/6
уключаються до розрахунку показників Зс, Зв, Зін, СЗін у повному
обсязі. 17

Показник Зв заповнюється відповідно до файла 42
(код 020000). 18

Показник Зін заповнюється відповідно до файла 42
(код 03NNNN) та додатково зменшується на такі коди файла 42:
62NNNN, 86NNNN. 19

Показник CЗін заповнюється відповідно до файла 42
(код 040000) та додатково зменшується на такий код файла 42:
630000. 20

Сума з позначкою "Кін" заповнюється відповідно до файла 42
(код 72NNNN) з урахуванням пункту 1.10 глави 1 розділу VII
Інструкції" ( z0841-01 ).
15. Доповнити Методику розрахунку економічних нормативів
регулювання діяльності банків в Україні додатком такого змісту:

"Додаток

до Методики розрахунку

економічних нормативів

регулювання діяльності

банків в Україні

ПЕРЕЛІК

значень параметрів R012 та S580,

які використовуються під час розрахунку

економічних нормативів

Таблиця 1
------------------------------------------------------------------ Код за параметром S580 | Назва коду за параметром S580 | ---------------------------+------------------------------------| 1 | 2 | ---------------------------+------------------------------------| 1 | I група активів - 0 відсотків | ---------------------------+------------------------------------| 2 | II група активів - 10 відсотків | ---------------------------+------------------------------------| 3 | III група активів - 20 відсотків | ---------------------------+------------------------------------| 4 | IV група активів - 50 відсотків | ---------------------------+------------------------------------| 5 | V група активів - 100 відсотків | ---------------------------+------------------------------------| 9 | Інші | -----------------------------------------------------------------
Таблиця 2
------------------------------------------------------------------ Код за параметром R012| Назва коду за параметром R012 | ----------------------+-----------------------------------------| 1 | 2 | ----------------------+-----------------------------------------| A |Резерви за активними банківськими | |операціями, строк погашення яких не | |настав | ----------------------+-----------------------------------------| B |Інші резерви за активними банківськими | |операціями | ----------------------+-----------------------------------------| C |Неамортизовані дисконти/премії за | |кредитами, строк погашення яких не настав| ----------------------+-----------------------------------------| F |Резерви, сформовані під заборгованість | |інших банків за субординованим боргом (у | |частині рахунків 1524/2, 3212/1) | ----------------------+-----------------------------------------| G |Резерви, сформовані під заборгованість | |інших банків за фінансовим лізингом (у | |частині рахунку 1520) | ----------------------+-----------------------------------------| H |Резерви, сформовані під заборгованість | |інших банків за субординованим боргом (у | |частині рахунку 1514) | ----------------------------------------------------------------- ".
Директор Департаменту
нормативно-методологічного
забезпечення банківського
регулювання та нагляду Н.В.Іваненко

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: