open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
28.12.2012 N 590
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

22 січня 2013 р.

за N 168/22700

Про внесення змін

до деяких нормативно-правових актів

Національного банку України

Відповідно до статті 7 Закону України "Про Національний банк
України" ( 679-14 ), з метою забезпечення стягнення коштів з
рахунків платників податків органами державної податкової служби
згідно з вимогами Податкового кодексу України ( 2755-17 )
Правління Національного банку України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Унести до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні
в національній валюті, затвердженої постановою Правління
Національного банку України від 21 січня 2004 року N 22
( z0377-04 ), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України
29 березня 2004 року за N 377/8976 (зі змінами), такі зміни:
1.1. Абзац другий пункту 1.17 глави 1 доповнити новим
реченням такого змісту: "Банк здійснює поновлення видаткових
операцій за рахунком клієнта на підставі рішення податкового
керуючого або суду".
1.2. У пункті 3.10 глави 3: абзац перший після слова "виплату" доповнити словом
"оподатковуваного"; після абзацу першого доповнити пункт новим абзацом такого
змісту: "Якщо податковий агент перераховує на рахунки працівників
підприємства, що відкриті в банках, дохід, з якого згідно з
Податковим кодексом України ( 2755-17 ) не утримується податок на
доходи фізичних осіб, то в реквізиті "Призначення платежу"
розрахункового документа має бути зазначено, що дохід не підлягає
оподаткуванню". У зв'язку з цим абзаци другий та третій уважати відповідно
абзацами третім та четвертим.
2. Затвердити Зміни до Положення про порядок виконання
банками документів на переказ, примусове списання і арешт коштів в
іноземних валютах та банківських металів, затвердженого постановою
Правління Національного банку України від 28 липня 2008 року N 216
( z0910-08 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
1 жовтня 2008 року за N 910/15601 (зі змінами), що додаються.
3. Генеральному департаменту інформаційних технологій та
платіжних систем (Синявська Н.Б.) після державної реєстрації в
Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до
відома Операційного, територіальних управлінь Національного банку
України та банків України для використання в роботі.
4. Постанова набирає чинності з дня її офіційного
опублікування.
В.о. Голови І.В.Соркін
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник
Міністра фінансів України А.І.Мярковський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Правління

Національного банку України

28.12.2012 N 590
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

22 січня 2013 р.

за N 168/22700

ЗМІНИ

до Положення про порядок виконання банками документів

на переказ, примусове списання і арешт коштів

в іноземних валютах та банківських металів

( z0910-08 )

1. Преамбулу після слів "Цивільного кодексу України"
доповнити словами "Податкового кодексу України ( 2755-17 ) ".
2. У главі 1:
2.1. У пункті 1.2: абзац другий викласти в такій редакції: "банк-боржник - банк, кореспондентський рахунок якого (далі -
коррахунок) відкрито в уповноваженому банку і з коррахунку якого
здійснюється примусове списання (далі - списання) коштів в
іноземних валютах та/або банківських металів на підставі платіжної
вимоги на списання коштів в іноземних валютах або банківських
металів (далі - платіжна вимога на списання)/інкасового доручення
(розпорядження) на стягнення коштів в іноземних валютах [далі -
інкасове доручення (розпорядження)], оформленої/оформленого в
установленому порядку"; абзац четвертий викласти в такій редакції: "клієнт-боржник - клієнт, який має рахунки в уповноваженому
банку і з рахунків якого на підставі платіжної вимоги на списання,
оформленої в установленому порядку, здійснюється списання коштів в
іноземних валютах та/або банківських металів або на підставі
інкасового доручення (розпорядження), оформленого в установленому
порядку, здійснюється стягнення коштів в іноземних валютах"; доповнити пункт новим абзацом такого змісту: "Інші терміни, що вживаються в цьому Положенні,
використовуються в значеннях, визначених цивільним, податковим та
валютним законодавством України".
2.2. Доповнити главу новим пунктом такого змісту: "1.6. Уповноважений банк здійснює зупинення/поновлення
видаткових операцій за рахунками клієнтів/коррахунками банків
відповідно до нормативно-правового акта Національного банку з
питань здійснення безготівкових розрахунків в Україні в
національній валюті".
3. Доповнити Положення ( z0910-08 ) новою главою такого
змісту:

"7. Порядок списання уповноваженим банком коштів

в іноземних валютах з рахунків клієнтів-боржників /

з коррахунків банків-боржників на підставі

інкасового доручення (розпорядження),

оформленого органом державної податкової служби
7.1. Інкасове доручення (розпорядження) оформляється,
приймається, надсилається для виконання до уповноваженого банку,
виконується, повертається та відкликається відповідно до порядку,
визначеного нормативно-правовим актом Національного банку з питань
здійснення безготівкових розрахунків у національній валюті в
Україні, з урахуванням особливостей, викладених у цьому Положенні.
7.2. Інкасове доручення (розпорядження)
подається/надсилається органом державної податкової служби
безпосередньо до уповноваженого банку, у якому відкрито рахунок
клієнта-боржника/коррахунок банку-боржника.
7.3. Уповноважений банк приймає інкасове доручення
(розпорядження) незалежно від наявності на рахунку
клієнта-боржника/коррахунку банку-боржника достатнього залишку
коштів та виконує його лише в межах наявних коштів в іноземній
валюті того виду, який зазначений в інкасовому дорученні
(розпорядженні). В інкасовому дорученні (розпорядженні) на списання коштів у
зазначеному в ньому виді іноземної валюти для її продажу та
подальшого перерахування національної валюти на рахунок отримувача
обов'язково зазначаються: номер рахунку клієнта-боржника/коррахунку банку-боржника в
іноземній валюті, з якого здійснюватиметься списання; номер рахунку в національній валюті отримувача коштів; сума та назва іноземної валюти, що підлягає списанню з
подальшим продажем. У реквізиті "Призначення платежу" зазначається, що іноземна
валюта підлягає продажу на МВРУ за національну валюту, а також
назва, дата видачі та номер (якщо він присвоєний) судового
рішення. Судове рішення, на підставі якого оформлено інкасове
доручення (розпорядження), уповноваженому банку не подається.
7.4. Уповноважений банк, який обслуговує клієнта-боржника або
в якому відкрито коррахунок банку-боржника, здійснює продаж на
МВРУ списаних з рахунку клієнта-боржника/коррахунку банку-боржника
коштів в іноземних валютах у термін до п'яти робочих днів з дати
їх списання. Обмеження щодо строку продажу іноземних валют
не поширюється на іноземні валюти, що не належать до 1-ї групи
Класифікатора ( v0521500-98 ).
7.5. Уповноважений банк, який обслуговує клієнта-боржника або
в якому відкрито коррахунок банку-боржника, перераховує отримані
від продажу іноземної валюти на МВРУ кошти на рахунок у
національній валюті отримувача коштів, який зазначений в
інкасовому дорученні (розпорядженні), не пізніше ніж через два
робочих дні після їх зарахування на його коррахунок. Якщо іноземна валюта продана клієнтам, які мають рахунки в
уповноваженому банку, який обслуговує клієнта-боржника чи в якому
відкрито коррахунок банку-боржника, або куплена уповноваженим
банком, який обслуговує клієнта-боржника чи в якому відкрито
коррахунок банку-боржника, за кошти в національній валюті, що
належать цьому уповноваженому банку, то кошти від продажу
уповноважений банк перераховує на рахуноку національній валюті
отримувача коштів, який зазначений в інкасовому дорученні
(розпорядженні), не пізніше ніж через два робочих дні з дати їх
списання з рахунку покупця валюти.
7.6. Витрати уповноважених банків на проведення операцій, що
зазначені в цій главі, відшкодовуються за рахунок
клієнта-боржника/банку-боржника".
Директор Генерального
департаменту інформаційних
технологій та платіжних систем Н.Б.Синявська

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: