open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

Указ
Президента України

Про внесення змін до Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби безпеки України

1. Внести до Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби безпеки України, затвердженого Указом Президента України від 27 грудня 2007 року № 1262 (зі змінами, внесеними Указами від 28 березня 2008 року № 280, від 12 серпня 2010 року № 808 та від 24 травня 2012 року № 348), такі зміни:

1) пункт 12 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

"зарахування до списків особового складу Служби безпеки України".

У зв'язку з цим абзаци другий - четвертий вважати відповідно абзацами третім - п'ятим;

2) абзац перший пункту 35 викласти в такій редакції:

"35. У разі прийняття на військову службу до Служби безпеки України осіб рядового та начальницького складу Міністерства внутрішніх справ України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Державної пенітенціарної служби України, осіб начальницького складу податкової міліції, які мають спеціальні звання, а також осіб з їх числа, які мають відповідні спеціальні звання, але на час прийняття на військову службу до Служби безпеки України не працюють у зазначених органах, для заміщення військових посад таким особам присвоюються військові звання в порядку переатестування з урахуванням їх спеціальних звань, а працівникам та колишнім працівникам прокуратури, які мають класні чини, - з урахуванням їх класних чинів";

3) пункт 37 викласти в такій редакції:

"37. Усунення військовослужбовців від виконання службових обов'язків здійснюється відповідно до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України.

Військовослужбовець, стосовно якого складено протокол про адміністративне корупційне правопорушення, може бути відсторонений від виконання службових повноважень за рішенням начальника (командира) до закінчення розгляду справи судом.

Військовослужбовець, стосовно якого винесено постанову про притягнення як обвинуваченого у вчиненні злочину у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді до розгляду справи судом.

Відсторонення військовослужбовців від посади як захід забезпечення кримінального провадження здійснюється відповідно до Кримінального процесуального кодексу України.

Військовослужбовцям Служби безпеки України, яких усунуто від виконання службових обов'язків, відсторонено від виконання повноважень на посаді, відсторонено від виконання службових повноважень, а також військовослужбовцям, стосовно яких здійснюється кримінальне провадження, чергові військові звання не присвоюються.

У подальшому подання до присвоєння військових звань таким військовослужбовцям здійснюється залежно від результатів проведених заходів та прийнятих рішень";

4) у пункті 43:

у підпункті "е" слова "організаційної та правової" замінити словами "організаційної або правової";

в останньому абзаці слова "у зв'язку з вагітністю, пологами або для догляду за дитиною" та "тривалої" виключити;

5) абзац третій пункту 45 викласти в такій редакції:

"Порядок розгляду питань стосовно кандидатів, яких рекомендовано до призначення на керівні посади від начальника відділу, прирівняних до такої посади і вище, у тому числі порядок та випадки направлення таких кандидатів на медичний огляд для вивчення та оцінки стану їх здоров'я і фізичного розвитку, визначаються Головою Служби безпеки України";

6) підпункт "в" пункту 48 викласти в такій редакції:

"в) у разі здійснення стосовно військовослужбовця кримінального провадження - до закриття кримінального провадження чи постановлення вироку судом";

7) пункт 51 викласти в такій редакції:

"51. Атестування військовослужбовців Служби безпеки України у мирний час проводиться:

а) не менше ніж один раз на 5 років;

б) перед закінченням строку контракту (не пізніше ніж за 3 місяці) у разі укладання нового контракту;

в) при переміщенні військовослужбовців з вищих посад на нижчі згідно з підпунктом "в" пункту 46 цього Положення;

г) при поданні до звільнення за підпунктом "е" пункту 62 чи підпунктом "е" пункту 63 цього Положення військовослужбовців, на яких накладено дисциплінарне стягнення - попередження про неповну службову відповідність, якщо вони протягом року не виправили свою поведінку зразковим виконанням військового обов'язку і стягнення не відіграло виховної ролі.

Атестування випускників вищих військових навчальних закладів Служби безпеки України, аспірантів (ад'юнктів) і докторантів проводиться безпосередньо перед закінченням навчання. У рік закінчення вищого військового навчального закладу, аспірантури (ад'юнктури) чи докторантури за новим місцем служби вони не атестуються.

Атестування всіх військовослужбовців Служби безпеки України або окремих їх категорій може бути проведено за рішенням Голови Служби безпеки України також в інші строки або з інших підстав, ніж передбачені цим пунктом";

8) у пункті 56:

абзаци другий, третій і п'ятий після слова "здоров'я" доповнити словами "у зв'язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі";

абзац восьмий після слів "займати певні посади" доповнити словами "у зв'язку з набранням законної сили судовим рішенням щодо притягнення до відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення";

9) пункт 62 доповнити підпунктами "і" та "ї" такого змісту:

"і) у зв'язку з набранням законної сили судовим рішенням, відповідно до якого військовослужбовця притягнуто до відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення;

ї) у разі неможливості переведення на іншу посаду у зв'язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі";

10) пункт 63 доповнити підпунктами "з" та "и" такого змісту:

"з) у зв'язку з набранням законної сили судовим рішенням, відповідно до якого військовослужбовця притягнуто до відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення;

и) у разі неможливості переведення на іншу посаду у зв'язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі";

11) в абзаці другому пункту 64 та в абзаці першому пункту 68 слова та цифри "підпунктами "е", "є", "ж", "и" пункту 62 та підпунктами "е", "є", "ж" пункту 63" замінити словами та цифрами "підпунктами "е", "є", "ж", "и", "і" пункту 62 та підпунктами "е", "є", "ж", "з" пункту 63";

12) абзац перший пункту 65 викласти в такій редакції:

"65. Військовослужбовці Служби безпеки України, стосовно яких здійснюється кримінальне провадження, не підлягають звільненню з військової служби за підпунктами "е", "и" пункту 62 та підпунктом "е" пункту 63, якщо підставою для звільнення є ті діяння військовослужбовців, щодо яких здійснюється кримінальне провадження, до закриття справи чи постановлення вироку суду".

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
16 січня 2013 року
№ 21/2013


 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: