open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня
                             
                             
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Р І Ш Е Н Н Я
22.01.2013 N 61
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

7 лютого 2013 р.

за N 231/22763

Про затвердження Змін до Положення

про порядок навчання та атестації фахівців

з питань фондового ринку
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Національної

комісії з цінних паперів та фондового ринку

N 1049 ( z0999-14 ) від 12.08.2014 }

Відповідно до пункту 17 частини другої статті 7 Закону
України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні"
( 448/96-ВР ) та з метою вдосконалення організації підготовки
фахівців для фондового ринку України Національна комісія з цінних
паперів та фондового ринку В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Зміни до Положення про порядок навчання та
атестації фахівців з питань фондового ринку, затвердженого наказом
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від
24 вересня 1996 року N 215 ( z0584-96 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 8 жовтня 1996 року за N 584/1609
(далі - Зміни) (додаються).
2. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного
опублікування, крім абзацу п'ятого підпункту 1.2, абзацу п'ятого
підпункту 1.3 та абзацу третього підпункту 1.5 пункту 1 Змін, які
набирають чинності з 1 січня 2015 року. Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1049 ( z0999-14 )
від 12.08.2014 }
3. Департаменту аналізу, стратегії та розвитку законодавства
(М.Лібанов) забезпечити подання цього рішення на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та
внутрішніх комунікацій (А.Заїка) забезпечити опублікування цього
рішення відповідно до законодавства.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена
Комісії О.Мозгового.
Голова Комісії Д.Тевелєв
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва М.Ю.Бродський
Протокол засідання Комісії

від 22.01.2013 р. N 3

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Національної комісії

з цінних паперів

та фондового ринку

22.01.2013 N 61
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

7 лютого 2013 р.

за N 231/22763

ЗМІНИ

до Положення про порядок навчання

та атестації фахівців з питань фондового ринку

( z0584-96 )

1. У розділі 1:
1.1. У пункті 1.1 слово "Державною" замінити словом
"Національною".
1.2. У пункті 1.4: абзац третій викласти у такій редакції: "список викладачів, які залучаються до проведення занять, із
зазначенням посади, вченого звання, наукового ступеня та місця
роботи, даних, які підтверджують наявність досвіду викладання у
цій галузі, реквізити договорів, які засвідчують відносини між
навчальними закладами та викладачами, а також інформацію про
проходження стажування на базі Навчально-методичного центру
відповідно до пункту 3.2 розділу 3 цього Положення"; доповнити пункт після абзацу шостого новим абзацом сьомим
такого змісту: "список навчальних посібників, рекомендованих Міністерством
освіти і науки, молоді та спорту України або Національною комісією
з цінних паперів та фондового ринку, які розкривають тематику
відповідних спеціалізацій підготовки фахівців ринку цінних
паперів". У зв'язку з цим абзаци сьомий, восьмий вважати відповідно
абзацами восьмим, дев'ятим.
1.3. У пункті 1.5: абзац четвертий викласти у такій редакції: "список викладачів, які залучаються до проведення занять, із
зазначенням посади, вченого звання, наукового ступеня та місця
роботи, даних, які підтверджують наявність досвіду викладання у
цій галузі, реквізити договорів, які засвідчують відносини між
навчальними закладами та викладачами, а також інформацію про
проходження стажування на базі Навчально-методичного центру
відповідно до пункту 3.2 розділу 3 цього Положення"; доповнити пункт після абзацу четвертого новим абзацом п'ятим
такого змісту: "список навчальних посібників, рекомендованих Міністерством
освіти і науки, молоді та спорту України або Національною комісією
з цінних паперів та фондового ринку, які розкривають тематику
відповідних спеціалізацій підготовки фахівців ринку цінних
паперів". У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом шостим.
1.4. Пункт 1.6 після абзацу першого доповнити чотирма
абзацами такого змісту: "Кожний навчальний заклад повинен оприлюднювати на власному
веб-сайті таку інформацію: план-графік проведення навчання фахівців; розклад навчання; навчальні програми із зазначенням викладачів з кожної теми,
перелік актів законодавства, необхідних для вивчення відповідних
навчальних програм". У зв'язку з цим абзаци другий, третій вважати відповідно
абзацами шостим, сьомим.
1.5. Доповнити розділ після пункту 1.6 новими пунктами 1.7,
1.8 такого змісту: "1.7. Навчальний заклад повинен забезпечити доступ слухачів
до власного бібліотечного фонду, який повинен включати в себе
літературу з питань функціонування і розвитку фондового ринку та
навчальні посібники відповідно до типових навчальних програм. Навчальний заклад повинен забезпечити кожного слухача
збірником чинних редакцій актів законодавства, необхідних для
вивчення відповідних навчальних програм.
1.8. Навчальний заклад зобов'язаний щороку у термін до
1 вересня надавати до Комісії з цінних паперів актуалізовану
інформацію стосовно списку викладачів, які залучатимуться до
проведення занять протягом наступного навчального року, із
зазначенням дати проходження останнього стажування кожним
викладачем". У зв'язку з цим пункти 1.7-1.11 вважати відповідно пунктами
1.9-1.13.
1.6. В абзаці другому пункту 1.11 слова та цифри "на дискеті
3,5"" замінити словами "на електронному носії".
2. У розділі 2:
2.1. Пункт 2.7 доповнити після абзацу першого новим абзацом
другим такого змісту: "Фахівець має право скласти кваліфікаційний іспит протягом
1 року з дати отримання свідоцтва про навчання з відповідної
спеціалізації". У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.
2.2. В абзаці другому пункту 2.13 слова та цифри "на дискеті
3,5"" замінити словами "на електронному носії".
Директор департаменту аналізу,
стратегії та розвитку
законодавства М.Лібанов

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: