open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

22.01.2013  № 64


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 лютого 2013 р.
за № 269/22801

Про затвердження Порядку погодження кандидатур керівників фондових бірж  і вимоги до таких керівників під час їх перебування на посаді

{Заголовок Наказу із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 853 від 02.07.2014}

{Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
№ 2410 від 24.10.2013
№ 853 від 02.07.2014
№ 848 від 16.08.2016
№ 521 від 14.07.2017}

Відповідно до пунктів 28, 376 частини другої статті 7, пунктів 15, 16 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», статті 27 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», статті 10 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок погодження кандидатур керівників фондових бірж і вимоги до таких керівників під час їх перебування на посаді, що додається.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 853 від 02.07.2014}

2. Департаменту регулювання діяльності торговців цінними паперами та фондових бірж (Науменко О.О.) забезпечити:

подання цього рішення на здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню інформаційних технологій, внутрішніх та зовнішніх комунікацій (Заїка А.Л.) забезпечити публікацію цього рішення відповідно до законодавства.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Тарасенка О.О.

Голова Комісії

Д. Тевелєв

ПОГОДЖЕНО:


Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М.Ю. Бродський


Протокол засідання Комісії
від 22 січня 2013 р.  № 3
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
22.01.2013  № 64


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 лютого 2013 р.
за № 269/22801

ПОРЯДОК
погодження кандидатур керівників фондових бірж і вимоги до таких керівників під час їх перебування на посаді

{У заголовку, тексті та додатках до Порядку слова «та депозитарій», «або депозитарій», «або в депозитарії» у всіх відмінках та числах виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 853 від 02.07.2014}

{У тексті Порядку після слів «печаткою заявника» доповнено словами «(за наявності)», після слів «печаткою юридичної особи» доповнено словами «(за наявності)» згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 853 від 02.07.2014}

І. Загальні положення

1. Цей Порядок встановлює процедуру та умови отримання погодження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) кандидатур на посади керівників фондової біржі, вимоги до керівників фондових бірж під час їх перебування на посаді та дії фондових бірж у разі прийняття рішення Комісією щодо невідповідності керівника вимогам законодавства, в тому числі цього Порядку.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

заявник - фондова біржа (в особі уповноваженого органу), що подає заяву та визначені цим Порядком документи для отримання письмового погодження Комісії кандидатури на посаду керівника фондової біржі;

керівник фондової біржі - фізична особа (у тому числі фізична особа - іноземець), яка відповідно до установчих документів фондової біржі здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу або голови колегіального виконавчого органу, яка обрана відповідним органом управління фондової біржі та отримала погодження Комісії;

співбесіда - безпосереднє представлення кандидатом на посаду керівника фондової біржі на засіданні Комісії інформації щодо його досвіду, рівня професійних знань та вмінь, особистих якостей тощо;

стаж роботи на фондовому ринку - загальний стаж роботи сертифікованого фахівця за будь-яким видом професійної діяльності у професійному учаснику фондового ринку або саморегулівній організації на ринку цінних паперів (до введення в дію сертифікатів враховується стаж роботи фахівця, що отримав відповідне кваліфікаційне посвідчення встановленого зразка, у тому числі фахівця з питань бухгалтерського обліку) та/або стаж роботи на керівній посаді в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку та/або Комісії та/або на посаді керівника або заступника керівника в саморегулівній організації;

уповноважений орган - орган фондової біржі, якому відповідно до установчих документів надані повноваження обирати керівника та/або подавати кандидатуру керівника на погодження до Комісії;

уповноважена особа - фізична особа, яка, зокрема, на підставі рішення уповноваженого органу заявника щодо обрання кандидата на посаду керівника фондової біржі має право підпису заяви та документів для отримання письмового погодження Комісії.

Термін «ділова репутація» у цьому Порядку вживається в значенні, визначеному у Законі України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

Інші терміни, які вживаються в цьому Порядку, використовуються відповідно до законодавства України.

{Пункт 2 розділу I доповнено абзацом дев’ятим згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 848 від 16.08.2016}

3. Кандидат на посаду керівника фондової біржі приступає до виконання обов’язків керівника після погодження його кандидатури Комісією.

4. У разі продовження дії або переукладання трудового договору керівника фондової біржі, який обіймав цю посаду протягом останнього року, отримував відповідне письмове погодження Комісії та відповідає вимогам цього Порядку, отримувати погодження Комісії не потрібно.

Про продовження дії або переукладання трудового договору керівника фондової біржі уповноважений орган фондової біржі протягом 20 календарних днів з дати продовження або переукладання трудового договору письмово повідомляє Комісію про це.

5. У разі звільнення (закінчення строку повноважень, передбачених статутом, внутрішніми положеннями, трудовим контрактом, за власним бажанням, на вимогу державного органу тощо) керівника фондової біржі така фондова біржа повинні на наступний робочий день призначити особу з відповідним сертифікатом на право здійснювати професійну діяльність з цінними паперами в Україні, яка тимчасово виконуватиме його обов’язки, на строк не більше трьох місяців, та надати до Комісії накази про звільнення керівника фондової біржі та про призначення на цю посаду особи, що тимчасово виконуватиме обов’язки керівника.

6. Фондова біржа не пізніше тримісячного строку перебування на посаді особи, яка тимчасово виконувала обов’язки керівника, повинна відновити необхідну кількість сертифікованих фахівців (у тому числі керівних посадових осіб, які відповідають установленим Комісією вимогам) та протягом 5 робочих днів з дня обрання відповідним органом управління фондової біржі кандидатури керівника надати заяву та визначені цим Порядком документи до Комісії для погодження такої кандидатури.

ІІ. Порядок подання та перелік документів, які надаються заявником для отримання погодження Комісії

1. Для отримання погодження щодо призначення на посаду керівника фондової біржі уповноважений орган заявника надає до загального відділу Комісії або надсилає поштою (рекомендованим листом) заяву на отримання погодження кандидатури на посаду керівника фондової біржі (додаток 1) та відповідні документи, перелік яких установлений пунктом 3 цього розділу.

Заявник має право надати додаткові відомості та документи, що підтверджують відповідність його ділової репутації вимогам цього Порядку.

{Пункт 1 розділу II доповнено новим абзацом другим згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 521 від 14.07.2017}

Заява та документи, що надаються відповідно до цього Порядку, мають бути викладені українською мовою, підписані уповноваженою особою заявника, не містити виправлень та неточностей.

{Абзац третій пункту 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 521 від 14.07.2017}

У разі якщо документ має більше одного аркуша, він повинен бути прошитий, пронумерований, підписаний уповноваженою особою заявника.

{Абзац четвертий пункту 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 521 від 14.07.2017}

Документи, що подаються заявником згідно з додатками до цього Порядку, повинні бути оформлені згідно з установленою у додатках формою та мати дату підписання.

Крім того, документи, які надаються заявником у письмовій формі згідно з додатками, надаються також на оптичному носії.

Документи, що стосуються фізичної особи - іноземця або видані органом іноземної держави, які подаються до Комісії, повинні бути засвідчені нотаріально за місцем видачі та легалізовані в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. При цьому документи, складені іноземною мовою, повинні супроводжуватися нотаріально засвідченим перекладом на українську мову.

Якщо окремі документи, передбачені цим Порядком, не можуть бути представлені фізичною особою - іноземцем, надається письмове запевнення (у довільній формі) про відсутність у законодавстві відповідної держави вимог щодо отримання таких документів (дозволів, погоджень тощо).

2. Заявник для вирішення питання про погодження кандидатури керівника протягом 5 робочих днів після прийняття рішення щодо його обрання відповідним органом фондової біржі повинен надати (надіслати) заяву на отримання погодження кандидатури на посаду керівника фондової біржі (далі - заява) разом з документом, що підтверджує право уповноваженої особи щодо підпису заяви та документів, перелік яких установлений пунктом 3 цього розділу.

3. До заяви додаються такі документи:

3.1. Копія рішення відповідного органу управління фондової біржі щодо звільнення з посади керівника та копія рішення відповідного органу управління фондової біржі щодо обрання кандидатури на посаду керівника, засвідчені підписом уповноваженої особи.

{Підпункт 3.1 пункту 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 521 від 14.07.2017}

3.2. Анкета кандидата на посаду керівника фондової біржі (додаток 2) за підписом особи кандидата на посаду керівника фондової біржі, засвідченим особою, яка займається кадровими питаннями на такій фондовій біржі, або нотаріально.

3.3. Копії документів про освіту, видані вищим навчальним закладом України та/або іноземним навчальним закладом, засвідчені підписом уповноваженої особи або нотаріально (для фізичної особи - іноземця).

До документів, виданих іноземним навчальним закладом, додається нотаріально засвідчений переклад українською мовою таких документів.

{Підпункт 3.3 пункту 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 521 від 14.07.2017}

3.4. Копія трудової книжки або інший документ (для фізичної особи - іноземця), що підтверджує трудовий стаж кандидата на посаду за останні три роки, засвідчені на останньому місці роботи або нотаріально (для фізичної особи - іноземця).

3.5. Копії сторінок паспорта, які містять фотографію, прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, серію і номер паспорта, дату видачі та найменування органу, що його видав, реєстрацію місця проживання, інформацію про громадянство, засвідчені підписом уповноваженої особи або нотаріально.

{Підпункт 3.5 пункту 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 521 від 14.07.2017}

3.6. Копія реєстраційного номера облікової картки платника податків, а в разі, якщо фізична особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган державної податкової служби і має відмітку у паспорті, - копії таких сторінок паспорта, засвідчені підписом уповноваженої особи або нотаріально.

{Підпункт 3.6 пункту 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 521 від 14.07.2017}

3.7. Інформація щодо кандидата на посаду керівника фондової біржі, надана органом, що здійснює нагляд за фондовим ринком відповідної іноземної держави, та/або інформація від учасників фондового ринку іноземної держави, де раніше працював кандидат на посаду (для фізичної особи - іноземця або громадянина України, який працював в іноземній державі за вказаним напрямом), засвідчена підписом керівника юридичної особи, що надала таку інформацію (у разі наявності).

{Підпункт 3.7 пункту 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 521 від 14.07.2017}

3.8. Інформація щодо кандидата на посаду керівника фондової біржі, надана професійними учасниками фондового ринку та/або їх засновниками, де раніше працював кандидат на посаду, та/або інформація учасників заявника, засвідчена підписами учасників або підписом керівника юридичної особи, які надали таку інформацію (у разі наявності).

{Підпункт 3.8 пункту 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 521 від 14.07.2017}

3.9. Копія дозволу на використання праці іноземців та осіб без громадянства в Україні, засвідчена нотаріально (для фізичної особи - іноземця).

3.10. Для фізичної особи - іноземця - довідка відповідного державного органу іноземної держави, на території якої проживає кандидат на посаду, про відсутність судимості, не знятої або не погашеної в установленому порядку.

ІІІ. Умови, яким повинен відповідати кандидат на посаду керівника фондової біржі

1. Кандидат на посаду керівника фондової біржі повинен відповідати таким вимогам щодо професійної придатності:

мати вищу освіту (не нижче рівня спеціаліста);

{Абзац другий пункту 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 848 від 16.08.2016}

мати стаж роботи на фондовому ринку не менше трьох років, у тому числі стаж роботи як керівної посадової особи на фондовому ринку не менше одного року;

{Абзац третій пункту 1 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 521 від 14.07.2017}

мати сертифікат на право здійснення дій, пов’язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку, - організації торгівлі цінними паперами;

{Абзац четвертий пункту 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 853 від 02.07.2014; в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 848 від 16.08.2016}

мати належний рівень професійних знань та вмінь, що, зокрема, оцінюється за результатами співбесіди.

2. Ділова репутація кандидатур керівників фондових бірж за останні два роки повинна відповідати таким вимогам:

кандидат не позбавлявся права обіймати певні посади або займатися діяльністю на ринках фінансових послуг;

кандидат не має судимості, у тому числі за злочини проти власності, у сфері господарської діяльності та/або у сфері службової діяльності, не знятої або не погашеної в установленому законодавством порядку;

попередня діяльність (бездіяльність) кандидата, що здійснював контроль у фінансовій установі та/або у разі відсутності осіб у структурі власності, що здійснювали контроль, був кінцевим бенефіціарним власником (контролером), здійснював повноваження одноосібного виконавчого органу (або призначений головою або членом колегіального виконавчого органу) фінансової установи, не призвела до прийняття рішень про банкрутство (примусову ліквідацію) фінансової установи, призначення тимчасового керівника (тимчасової адміністрації) станом на будь-яку дату протягом одного року, що передує зазначеним подіям;

{Абзац четвертий пункту 2 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 521 від 14.07.2017}

попередня діяльність (бездіяльність) кандидата, що здійснював контроль у фінансовій установі та/або у разі відсутності осіб у структурі власності, що здійснювали контроль, був кінцевим бенефіціарним власником (контролером), здійснював повноваження одноосібного виконавчого органу (або призначений головою або членом колегіального виконавчого органу) фінансової установи, не призвела до застосування санкції у вигляді анулювання (відкликання) відповідної ліцензії на ринку фінансових послуг (крім анулювання ліцензії у зв’язку з нездійсненням ліцензіатом певного виду діяльності на ринку фінансових послуг), що не була скасована у встановленому законодавством порядку, станом на будь-яку дату протягом одного року, що передує зазначеним подіям;

{Абзац п'ятий пункту 2 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 521 від 14.07.2017}

{Абзац шостий пункту 2 розділу III виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 521 від 14.07.2017}

{Абзац сьомий пункту 2 розділу III виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 521 від 14.07.2017}

дії кандидата не призвели до анулювання документів, що надають йому право проваджувати діяльність на ринку фінансових послуг;

{Абзац шостий пункту 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 521 від 14.07.2017}

до кандидата не застосовувались економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) органами іноземних держав (крім держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», та (або) дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України), міждержавними об’єднаннями, міжнародними організаціями або Україною;

кандидат не був притягнутий до адміністративної відповідальності щодо порушення законодавства на ринку цінних паперів більше двох разів протягом року за одне й те ж правопорушення;

кандидат з’являвся на складання протоколу про адміністративне правопорушення на ринку цінних паперів (у разі його складання та відсутності об’єктивних підстав для неявки);

кандидата не було звільнено на вимогу державного органу (у тому числі іноземного) та на підставі пунктів 2-4, 7, 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України (крім іноземця);

кандидат не має несплачених штрафних санкцій, які накладались за порушення законодавства про фінансові послуги, у тому числі на ринку цінних паперів;

кандидатом погоджено істотну участь у професійному учаснику фондового ринку у разі її набуття та/або збільшення в установленому законодавством порядку (у разі якщо на дату набуття та/або збільшення істотної участі така вимога була встановлена законодавством);

кандидат відсутній в переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, в установленому законодавством порядку.

{Пункт 2 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 848 від 16.08.2016}

3. Керівниками фондових бірж не можуть бути особи, які згідно із займаними посадами у Комісії здійснювали повноваження контролю, нагляду або підготовки чи прийняття таких рішень щодо діяльності фондових бірж, якщо з дня припинення таких повноважень не минув один рік.

{Пункт 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 853 від 02.07.2014}

ІV. Порядок розгляду документів та прийняття відповідного рішення щодо погодження кандидатури керівників фондових бірж

1. Комісія приймає відповідне рішення з урахуванням загальної оцінки всіх поданих документів та результатів співбесіди у строк не більше 30 календарних днів від дати надходження заяви та відповідних документів, перелік яких установлений пунктом 3 розділу ІІ цього Порядку.

{Абзац перший пункту 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2410 від 24.10.2013}

Якщо протягом строку розгляду Комісією заяви та відповідних документів на отримання погодження кандидатури на посаду керівника фондової біржі у заявника відбулися зміни в будь-яких відомостях, що надавались у цих документах, він зобов'язаний протягом наступного робочого дня повідомити Комісію про ці зміни.

{Абзац другий пункту 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2410 від 24.10.2013}

2. Рішення про погодження кандидатури керівника фондової біржі або відмову у такому погодженні приймається з урахуванням оцінки всіх поданих документів, визначених пунктом 3 розділу ІІ цього Порядку, на засіданні Комісії згідно з регламентом її роботи з обов’язковим запрошенням на співбесіду кандидата на посаду та оформлюється відповідним рішенням Комісії.

Таке запрошення на співбесіду надсилається у письмовій формі за підписом керівника структурного підрозділу, який виносить проект рішення на розгляд Комісії, не пізніше ніж за три робочі дні до дня засідання Комісії. Таке запрошення може додатково надсилатися засобами електронної пошти, телефонного зв’язку (факсу) тощо.

У разі нез’явлення кандидата з поважних причин, що підтверджується відповідними документами, вирішення питання щодо погодження або відмови у погодженні його кандидатури переноситься на наступне засідання Комісії.

У разі ненадання документів, які підтверджують поважні причини нез’явлення кандидата на посаду на співбесіду, рішення про відмову в погодженні приймається за його відсутності.

У рішенні про відмову щодо такого погодження обов’язково зазначаються підстави такої відмови з відповідним їх обґрунтуванням.

3. Комісія надсилає письмове повідомлення щодо прийняття відповідного рішення (з доданням його копії) не пізніше тридцяти днів від дати надходження заяви на отримання погодження кандидатури на посаду керівника фондової біржі та відповідних документів. Таке повідомлення підписується керівником структурного підрозділу Комісії, що здійснює розгляд заяви та відповідних документів.

{Пункт 3 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 853 від 02.07.2014}

4. Комісія має право протягом строку розгляду заяви та відповідних документів здійснювати перевірку достовірності відомостей, які зазначені у документах, наданих для отримання погодження на посаду керівника фондової біржі, зокрема надавати запити до попередніх роботодавців щодо кандидатури керівника, які необхідні для прийняття відповідного рішення.

Якщо протягом строку розгляду Комісією заяви та відповідних документів на отримання погодження кандидатури на посаду керівника фондової біржі відбулися зміни в будь-яких відомостях, то заявник зобов’язаний протягом 5 робочих днів з дати таких змін письмово повідомити Комісію про ці зміни.

У цьому разі відповідне рішення приймається Комісією з урахуванням змін, про які Комісію було письмово повідомлено заявником у період розгляду документів.

5. У разі прийняття Комісією рішення про відмову у погодженні кандидатури керівника фондової біржі заява та документи заявнику не повертаються.

6. Заява та документи, подані заявником, залишаються без розгляду, а документи повертаються заявнику у разі, якщо:

заява та/або документи підписані особою, яка не має на це повноважень;

заявником наданий неповний пакет документів або подані документи оформлено з порушенням вимог, установлених цим Порядком;

у разі пред’явлення кандидату на посаду керівника обвинувачення у вчиненні злочину до вирішення питання щодо нього в установленому законом порядку.

7. Про залишення заяви без розгляду заявник повідомляється у письмовій формі (за підписом члена Комісії, який згідно з розподілом обов’язків відповідає за цей напрям роботи) із зазначенням підстав залишення такої заяви без розгляду в строк не пізніше 5 робочих днів з дати надходження цих документів.

Після усунення причин, що були підставою для залишення заяви без розгляду, заявник може повторно подати заяву та відповідні документи, які розглядаються відповідно до цього Порядку.

8. Підставами для прийняття рішення Комісії про відмову є:

кандидат на посаду керівника згідно з поданими документами не відповідає вимогам цього Порядку;

документи щодо кандидата на посаду керівника містять недостовірну інформацію;

кандидат не підтвердив належний рівень професійних знань та вмінь, що, зокрема, оцінюється за результатами співбесіди;

кандидат не з’явився на співбесіду без поважних причин;

наявність конфлікту інтересів.

9. У разі прийняття Комісією рішення про відмову в погодженні кандидата на посаду керівника фондової біржі заявник у строк, що не перевищує 60 календарних днів від дати прийняття такого рішення, подає до Комісії заяву та пакет документів щодо нового кандидата або щодо попередньої кандидатури за умови усунення причин, що стали підставою для такої відмови.

V. Вимоги до керівників фондових бірж під час їх перебування на посаді

1. Керівники фондової біржі протягом усього строку перебування на посаді повинні відповідати вимогам щодо їх ділової репутації, встановленим пунктом 2 розділу ІІІ цього Порядку.

{Пункт 1 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2410 від 24.10.2013}

2. Під час перебування на посаді зазначені керівники зобов’язані ставитися з відповідальністю до виконання своїх службових обов’язків, приймати рішення в межах наданих їм повноважень, не використовувати службове становище у власних інтересах, підтримувати власний професійний рівень.

3. Комісія у разі наявності інформації щодо невідповідності керівника фондової біржі вимогам законодавства може порушити питання про звільнення такого керівника.

Підставами для порушення питання щодо невідповідності керівника вимогам законодавства є:

виявлення факту невідповідності ділової репутації керівника вимогам, встановленим пунктом 2 розділу ІІІ цього Порядку;

у відношенні керівника фондової біржі розглядається питання щодо анулювання сертифіката на право здійснювати професійну діяльність з цінними паперами в Україні - з організації торгівлі цінними паперами (для керівника фондової біржі);

{Абзац четвертий пункту 3 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 853 від 02.07.2014}

перевищення службових повноважень (вчинення керівником дій, які виходять за межі наданих йому повноважень);

зловживання службовим становищем (використання службового становища у власних інтересах або інтересах третіх осіб всупереч інтересам фондової біржі);

виявлення фактів підробки документів (складання, подання, оприлюднення документів, що містять недостовірну інформацію тощо);

ненадання документів на письмову вимогу уповноважених осіб Комісії, перешкоджання входженню уповноважених осіб Комісії до приміщень фондової біржі у зв’язку з реалізацією ними своїх повноважень;

наявність відомостей про те, що дія або бездіяльність керівника призвела до порушень фондовою біржею вимог законодавства.

4. Комісія у разі наявності вищезазначених підстав для порушення питання щодо невідповідності керівника фондової біржі вимогам законодавства письмово запрошує на зустріч такого керівника (за підписом члена Комісії, який згідно з розподілом обов’язків відповідає за цей напрям роботи) із зазначенням дати та часу проведення зустрічі.

Розгляд документів щодо невідповідності керівника фондової біржі вимогам законодавства проводиться в порядку, передбаченому пунктом 2 розділу IV цього Порядку.

5. Рішення про невідповідність керівника фондової біржі вимогам законодавства приймається на засіданні Комісії.

6. Комісія надсилає фондовій біржі письмове повідомлення про прийняття відповідного рішення (з доданням його копії) протягом трьох робочих днів з дати прийняття цього рішення за підписом керівника структурного підрозділу, який за розподілом обов’язків відповідає за цей напрям роботи.

7. У разі прийняття рішення про невідповідність керівника вимогам законодавства Комісія повідомляє уповноважений орган фондової біржі про необхідність усунення причин, що стали підставами для прийняття такого рішення, та/або необхідність звільнення з посади такого керівника та призначення на цю посаду особи, що відповідає вимогам законодавства.

8. Фондова біржа протягом 10 робочих днів з дня отримання повідомлення повинні повідомити Комісію про заходи, вчинені їх уповноваженими органами щодо виконання рішення Комісії про невідповідність керівника вимогам законодавства.

9. У разі якщо протягом 30 календарних днів з дати порушення Комісією питання про звільнення керівника фондової біржі не були усунені причини, що стали підставами для прийняття такого рішення Комісії, або не прийняті рішення про звільнення з посади такого керівника та про призначення на цю посаду особи, що відповідає вимогам законодавства, Комісія має право призначити тимчасового керівника фондової біржі.

VІ. Державний контроль щодо керівників фондових бірж

1. Державний нагляд та контроль за дотриманням вимог цього Порядку фондовими біржами та їх керівниками здійснюють Комісія та її територіальні органи відповідно до Законів України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», «Про цінні папери та фондовий ринок», цього Порядку та інших нормативно-правових актів Комісії з питань регулювання діяльності фондових бірж.

2. Рішення Комісії про відмову в погодженні кандидата на посаду керівника фондової біржі може бути оскаржено в судовому порядку.

Директор департаменту
регулювання діяльності
торговців цінними паперами
та фондових біржО. Науменко
Додаток 1
до Порядку погодження кандидатур
керівників фондових бірж
і вимоги до таких керівників
під час їх перебування на посаді

ЗАЯВА
на отримання погодження кандидатури на посаду керівника фондової біржі

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 853 від 02.07.2014, № 521 від 14.07.2017}


Додаток 2
до Порядку погодження кандидатур
керівників фондових бірж
і вимоги до таких керівників
під час їх перебування на посаді

АНКЕТА
кандидата на посаду керівника фондової біржі

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 853 від 02.07.2014, № 848 від 16.08.2016, № 521 від 14.07.2017}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: