open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
24.01.2013 N 287
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

13 лютого 2013 р.

за N 255/22787

Про внесення змін

до Порядку складання звітних даних страховиків

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 12-1,
статті 12-2 та пунктів 1 та 18 частини першої статті 28 Закону
України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків
фінансових послуг" ( 2664-14 ), підпункту 7 пункту 3 Положення про
Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України
від 23 листопада 2011 року N 1070 ( 1070/2011 ),
П О С Т А Н О В И Л А:
1. Унести до Порядку складання звітних даних страховиків,
затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг України від 03 лютого 2004 року N 39
( z0517-04 ), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України
23 квітня 2004 року за N 517/9116 (у редакції розпорядження
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 15 вересня 2005 року N 4619 ( z1153-05 ), такі зміни:
1.1. Пункт 2.4 глави 2 доповнити новим абзацом такого змісту: "Страховики, створені у формі акціонерних товариств, разом з
річною звітністю подають звіт про корпоративне управління
(додаток 5)."
1.2. Доповнити Порядок ( z0517-04 ) новим додатком 5, що
додається.
2. Департаменту страхового регулювання та нагляду разом з
юридичним департаментом забезпечити подання цього розпорядження до
Міністерства юстиції України для державної реєстрації.
3. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
4. Сектору зв'язків з громадськістю та протоколу забезпечити
оприлюднення цього розпорядження після його державної реєстрації.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
члена Нацкомфінпослуг Левченко В.П.
Голова Комісії А.Стасевський
Протокол засідання Комісії

від 24.01.2013 р. N 6

Додаток 5

до Порядку складання

звітних даних страховиків

( z0517-04 )

ЗВІТ

про корпоративне управління страховика

1. Вкажіть мету провадження діяльності страховика.
2. Вкажіть факти дотримання/недотримання принципів чи кодексу
корпоративного управління (з посиланням на джерело розміщення їх
тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року.
3. Вкажіть інформацію про власників істотної участі (в тому
числі осіб, що здійснюють контроль за страховиком) (для юридичних
осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження;
для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх
відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх
складу за рік.
4. Вкажіть інформацію про склад наглядової ради страховика та
його зміну за рік, у тому числі утворені нею комітети.
5. Вкажіть інформацію про склад виконавчого органу страховика
та його зміну за рік.
6. Вкажіть факти порушення членами наглядової ради та
виконавчого органу страховика внутрішніх правил, що призвело до
заподіяння шкоди страховику або споживачам фінансових послуг, або
інформацію про відсутність таких фактів.
7. Вкажіть інформацію про заходи впливу, застосовані протягом
року органами державної влади до страховика, в тому числі до
членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про
відсутність таких заходів впливу.
8. Вкажіть розмір винагороди за рік членів наглядової ради та
виконавчого органу страховика.
9. Вкажіть інформацію про значні фактори ризику, що впливали
на діяльність страховика протягом року.
10. Вкажіть інформацію про наявність у страховика системи
управління ризиками та її ключові характеристики.
11. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом
року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані,
зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової
звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського
обліку.
12. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі,
що перевищує встановлений у статуті страховика розмір, або про їх
відсутність.
13. Вкажіть інформацію про результати оцінки активів у разі
їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує
встановлений у статуті страховика розмір.
14. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в
тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого
об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є
комерційною таємницею), або інформацію про їх відсутність.
15. Вкажіть інформацію про використані рекомендації органів,
які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо
аудиторського висновку.
16. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової
ради страховика, призначеного протягом року (для юридичної особи
зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для
фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові).
17. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора,
зокрема: загальний стаж аудиторської діяльності; кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги
такому страховику; перелік інших аудиторських послуг, що надавалися такому
страховику протягом року; випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення
виконання функцій внутрішнього аудитора; ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх
п'яти років; стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою
України протягом року, та факти подання недостовірної звітності
страховика, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені
органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових
послуг.
18. Вкажіть інформацію про захист страховиком прав споживачів
фінансових послуг, зокрема: наявність механізму розгляду скарг; прізвище, ім'я та по батькові працівника страховика,
уповноваженого розглядати скарги; стан розгляду страховиком протягом року скарг стосовно
надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли,
та кількість задоволених скарг); наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг
страховиком та результати їх розгляду.
19. Вкажіть інформацію про корпоративне управління у
страховику, подання якої передбачено законами з питань регулювання
окремих ринків фінансових послуг та/або прийнятими згідно з такими
законами нормативно-правовими актами органів, які здійснюють
державне регулювання ринків фінансових послуг.
Керівник __________________ ______________________

(підпис) (ініціали, прізвище)
М.П.
Головний бухгалтер __________________ ______________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: