open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

25.01.2013  № 7


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 лютого 2013 р.
за № 276/22808

Про затвердження Змін до Положення про порядок ведення реєстру учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Відповідно до пункту 1 частини третьої статті 12 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок ведення реєстру учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 12 липня 2012 року № 7, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 вересня 2012 року за № 1547/21859 (додаються).

2. Відділу стратегії та нормативно-методологічного забезпечення разом з юридичним відділом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Банкам, що внесені до реєстру учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, подати до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у двотижневий строк після набрання чинності цим рішенням інформацію, передбачену абзацом четвертим пункту 2 розділу ІІІ Положення про порядок ведення реєстру учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 12 липня 2012 року № 7, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 вересня 2012 року за № 1547/21859.

5. Відділу зв’язків з громадськістю та міжнародними організаціями забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в мережі Інтернет після його державної реєстрації.

Директор-розпорядник

О.І. Шарова
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчої
дирекції Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб
25.01.2013  № 7


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 лютого 2013 р.
за № 276/22808

ЗМІНИ
до Положення про порядок ведення реєстру учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

1. Пункт 5 розділу І викласти в такій редакції:

"5. У разі надання інформації (документів) безпосередньо до Фонду датою подання є дата реєстрації паперових форм інформації (документів) у Фонді. При надходженні інформації (документів) поштою дата подання визначається за поштовим штемпелем підприємства (відділення) зв'язку, що обслуговує відправника. При невиконанні цих умов інформація (документи) дані вважаються поданими несвоєчасно.".

2. Підпункт 4.2 пункту 4 розділу ІІ викласти в такій редакції:

"4.2. До реєстру учасників Фонду в електронному вигляді, крім наведеної у підпункті 4.1 пункту 4 розділу ІІ цього Положення інформації, додатково вносяться дані про прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання та паспортні дані або дані інших документів, що засвідчують особу, реєстраційний номер облікової картки платника податків, присвоєний органом державної податкової служби таких осіб:

голови правління (ради директорів) учасника Фонду;

заступників або виконуючих обов’язки голови правління та членів правління (ради директорів) учасника Фонду;

головного бухгалтера, його заступників або виконуючих обов’язки головного бухгалтера;

власників істотної участі учасника Фонду;

членів спостережної (наглядової) ради учасника Фонду;

членів ревізійної комісії учасника Фонду;

осіб, які надавали послуги як аудитори учаснику Фонду;

осіб, які надавали послуги як юридичні радники учаснику Фонду;

суб’єктів оціночної діяльності, які надавали послуги учаснику Фонду;

осіб, які на індивідуальній основі отримують від учасника Фонду проценти за вкладом на більш сприятливих умовах, ніж звичайні, або мають інші фінансові привілеї від учасника Фонду.

У разів якщо особа через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган державної податкової служби, до реєстру учасників Фонду вноситься інформація про відмітку у паспорті такої особи щодо наявності у неї права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта (для резидентів).".

3. У розділі ІІІ:

у пункті 2:

абзац четвертий доповнити словами "із зазначенням на її зворотній стороні інформації щодо фактичної дати отримання ліцензії банком засвідченої підписом керівника та печаткою банку;";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"інформацію, передбачену абзацами п’ятим - дванадцятим підпункту 4.2 пункту 4 розділу ІІ цього Положення, у вигляді завірених копій документів та у електронному вигляді у форматі .dbf за формою, визначеною у додатку 2 до цього Положення.";

У пункті 3 цифру "2" замінити цифрою "3";

пункт 4 викласти в такій редакції:

"4. Учасник Фонду зобов’язаний потягом семи робочих днів з дати виникнення змін до відомостей, що містяться у документах, визначених в абзацах другому - четвертому пункту 2 цього розділу, подати до Фонду поштою або безпосередньо до Фонду, або засобами електронного зв’язку Національного банку України письмове Повідомлення про зміни відомостей, що містяться в реєстрі учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, згідно з додатком 4 до цього Положення. У разі зміни осіб, інформація про яких внесена до реєстру, Повідомлення додатково повинно містити інформацію щодо дати та номеру розпорядчого документу про призначення зазначених осіб.

Учасник Фонду зобов’язаний у разі виникнення змін щоквартально до 10 числа місяця, наступного за кварталом, надавати до Фонду інформацію, передбачену абзацом п’ятим пункту 2 цього розділу, станом на 1 число кварталу. Інформація, передбачена абзацами восьмим - десятим підпункту 4.2 пункту 4 розділу ІІ цього Положення, подається за один рік, що передує кварталу, у якому вона подається.";

пункт 10 після слова "перевірок" доповнити словами "та дистанційно".

4. Доповнити додатком 2 (додається).

У зв’язку з цим додатки 2, 3 вважати відповідно додатками 3, 4.

Начальник
відділу стратегії
та нормативно-методологічного
забезпеченняН.О. Лапаєва
Додаток 2
до Положення про порядок
ведення реєстру учасників
Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб

ІНФОРМАЦІЯ
щодо осіб, яким Фонд не гарантує відшкодування коштів
за вкладами банку

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: