open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

05.02.2013  № 131


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 лютого 2013 р.
за № 320/22852

Про порядок подання та розміщення інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів торговцями цінними паперами та фондовими біржами

{Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку
№ 1185 від 09.07.2013
№ 532 від 23.04.2014
№ 291 від 11.05.2017}

Відповідно до пункту 15 частини другої статті 7 та пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», частини десятої статті 17 та частини третьої статті 23 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Встановити, що торговець цінними паперами подає до загальнодоступної інформаційної бази даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів для подальшого розміщення інформацію про всі вчинені поза фондовою біржею ним або за його участю правочини щодо емісійних цінних паперів протягом трьох робочих днів після дати виконання правочину щодо емісійних цінних паперів відповідно до додатка 1 до цього рішення.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1185 від 09.07.2013, № 532 від 23.04.2014}

2. Встановити, що фондова біржа подає до загальнодоступної інформаційної бази даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів для подальшого розміщення інформацію про всі вчинені на ній правочини щодо емісійних цінних паперів до кінця наступного робочого дня після дати виникнення правочину щодо емісійних цінних паперів відповідно до додатків 2, 3 до цього рішення.

3. Торговець цінними паперами у разі виявлення невідповідності інформації, яка розміщена в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів, має усунути ці невідповідності, повторно подати для розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів інформацію, передбачену пунктом 1 цього рішення, не пізніше строків, встановлених пунктом 1 цього рішення.

Фондова біржа у разі виявлення невідповідності інформації, яка розміщена в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів, має усунути ці невідповідності, повторно подати для розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів інформацію, передбачену пунктом 2 цього рішення, не пізніше строків, встановлених пунктом 2 цього рішення.

Виправлена інформація обов’язково повинна подаватися разом із супровідною довідкою щодо виправлення інформації (додаток 4 до цього рішення), в якій зазначається причина виникнення невідповідності (невідповідностей).

Супровідна довідка щодо виправлення інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів не відображається.

{Рішення доповнено новим пунктом 3 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 532 від 23.04.2014}

4. Додатки до цього рішення складаються відповідно до опису розділів та схем XML файлів, визначених окремим документом нормативно-технічного характеру.

5. Встановити, що Система довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затверджена рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 8 травня 2012 року № 646, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 25 травня 2012 року за № 831/21143, є обов’язковою для використання торговцями цінними паперами та фондовими біржами при складанні та поданні інформації до загальнодоступної інформаційної бази даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів.

6. Інформація подається до загальнодоступної інформаційної бази даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів в обсязі, що встановлений цим рішенням, та у строки, зазначені в пунктах 1 - 3 цього рішення.

{Абзац перший пункту 6 в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 532 від 23.04.2014}

Інформація повинна містити всі визначені цим рішенням відповідні додатки, які мають бути заповнені та містити достовірну та повну інформацію.

7. Порядок взаємодії між особами, що зобов'язані подавати інформацію на фондовому ринку, та особою, уповноваженою Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку на розміщення інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів, здійснюється відповідно до нормативно-правового акта Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що регулює взаємовідносини між особами, які зобов'язані розкривати інформацію на фондовому ринку, та особою, уповноваженою Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку на розміщення інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів.

8. Державний контроль за дотриманням торговцями цінними паперами та фондовими біржами вимог цього Положення здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

9. Департаменту регулювання діяльності торговців цінними паперами та фондових бірж (О. Науменко) забезпечити:

подання цього рішення для здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

10. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до вимог законодавства України.

11. Це рішення набирає чинності з 1 березня 2013 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

12. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії К. Кривенка.

Голова Комісії

Д. Тевелєв


Протокол засідання Комісії
від 05.02.2013 № 5
Додаток 1
до рішення Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку
05.02.2013 № 131
(в редакції рішення Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку
09.07.2013  № 1185)

ІНФОРМАЦІЯ
про всі вчинені торговцем цінними паперами поза фондовою біржею правочини щодо емісійних цінних паперів

Дата, на яку складено інформацію

Дата вчинення правочину (виконання договору)1

Вид правочину2

Найменування емітента цінних паперів за правочином

Код за ЄДРПОУ емітента цінних паперів за правочином

Вид фінансового інструменту, який є об’єктом цивільних прав за правочином3

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера

Кількість цінних паперів за правочином

Ціна цінних паперів за правочином

__________
1 Інформація подається за договорами купівлі-продажу, договорами на виконання та договорами на придбання цінних паперів.
2 Заповнюється відповідно до Довідника 15 «Види договорів у діяльності з торгівлі цінними паперами» Системи довідників та класифікаторів.
3 Заповнюється відповідно до Довідника 7 «Класифікація фінансових інструментів» Системи довідників та класифікаторів.

{Додаток 1 в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1185 від 09.07.2013}

Директор департаменту
регулювання діяльності
торговців цінними
паперами та фондових біржО. Науменко
Додаток 2
до рішення Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку
05.02.2013 № 131
(в редакції рішення
Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку
23.04.2014 № 532)
(пункт 2)

ІНФОРМАЦІЯ
про укладені (виконані) біржові контракти (договори РЕПО) з емісійними цінними паперами на фондовій біржі

Код за ЄДРПОУ фондової біржі

Найменування фондової біржі

Дата, на яку складено інформацію

Дата вчинення правочину (укладання біржового контракту)

Частина операції за договором РЕПО: "1" - перша частина операції за договором РЕПО, "2" - друга частина операції за договором РЕПО1

Найменування емітента цінних паперів за правочином

Код за ЄДРПОУ емітента цінних паперів за правочином

Вид фінансового інструменту, який є об'єктом цивільних прав за правочином2

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера

Кількість цінних паперів за правочином

Ціна цінних паперів за правочином

__________
1 Заповнюється, якщо розкривається інформація про договір РЕПО.
2 Заповнюється відповідно до Довідника 7 «Класифікація фінансових інструментів» Системи довідників та класифікаторів.

{Додаток 2 в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 532 від 23.04.2014}

Директор департаменту
регулювання діяльності
торговців цінними
паперами та фондових біржО. Науменко
Додаток 3
до рішення Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку
05.02.2013 № 131
(в редакції рішення
Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку
11.05.2017 № 291)
(пункт 2)

ІНФОРМАЦІЯ
про цінні папери та інші фінансові інструменти, які знаходяться в біржовому списку організатора торгівлі

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ організатора торгівлі

Найменування організатора торгівлі

Дата, станом на яку складено дані

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента фінансового інструменту або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент цінних паперів - нерезидент

Найменування емітента фінансового інструменту

Реєстраційний код за ЄДРІСІ (у разі укладання біржового контракту з цінними паперами інститутів спільного інвестування)

Класифікація фінансового інструменту 1

Код класифікації фінансового інструменту (код CFI)

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера або код іншого фінансового інструменту (для опціонів інформація заповнюється у вигляді "a, b, c", де "a" - реєстраційний номер випуску опціону, "b" - клас опціону, "c" - серія опціону)

Країна реєстрації емітента фінансового інструменту 2

Рівень лістингу: "1" - перший рівень лістингу, "2" - другий рівень лістингу, "0" - позалістингові

Біржовий курс цінного папера

Кількість заявок, поданих учасниками біржових торгів на купівлю цінних паперів або інших фінансових інструментів

Кількість заявок, поданих учасниками біржових торгів на продаж цінних паперів або інших фінансових інструментів

Цінний папір міститься в переліку таких, що беруть участь у розрахунку біржового фондового індексу: "1" - так, "0" - ні

Останнє розраховане протягом торговельного дня значення поточної ціни цінного папера

__________
Примітки1 Заповнюється відповідно до Довідника 7 "Класифікація фінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів.


2 Заповнюється відповідно до Довідника 45 "Класифікація країн світу" Системи довідників та класифікаторів.

{Додаток 3 в редакції Рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 532 від 23.04.2014, № 291 від 11.05.2017}

Директор департаменту
регулювання діяльності
торговців цінними
паперами та фондових біржО. Науменко


Додаток 4
до рішення Національної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку
05.02.2013  № 131
(в редакції рішення
Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку
23.04.2014 № 532)
(пункт 3)

СУПРОВІДНА ДОВІДКА
щодо виправлення інформації

Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами / організатора торгівлі

Найменування торговця цінними паперами / організатора торгівлі

Дата заповнення довідки

Перелік виправлень та обґрунтування виправлення інформації

Примітки

{Рішення доповнено новим Додатком 4 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 532 від 23.04.2014}

Заступник директора
департаменту регулювання
діяльності торговців
цінними паперами
та фондових бірж

І. Барамія


 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: