open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.02.2013  № 73


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 лютого 2013 р.
за № 336/22868

Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів
№ 627 від 27.06.2013
48 від 08.02.2014
№ 241 від 17.02.2017
№ 564 від 20.06.2018
№ 226 від 31.05.2019}

Відповідно до статті 6 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року № 87 «Про затвердження Положень (стандартів) бухгалтерського обліку», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21 червня 1999 року за № 391/3684 (із змінами).

3. Установити, що юридичні особи (крім банків та бюджетних установ), які зобов’язані подавати фінансову звітність згідно із законодавством, застосовують форми фінансової звітності, визначені Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до складання фінансової звітності», затвердженим цим наказом, починаючи із звітності за І квартал 2013 року і в наступних звітних періодах.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку (Чмерук М.О.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Мярковського А.І.

Міністр

Ю. Колобов

ПОГОДЖЕНО:


Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва


Голова Державної служби статистики України

М.Ю. Бродський


О.Г. Осауленко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
07.02.2013  № 73


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 лютого 2013 р.
за № 336/22868

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ (СТАНДАРТ)
бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»

І. Загальні положення

1. Цим Національним положенням (стандартом) визначаються мета, склад і принципи складання фінансової звітності та вимоги до визнання і розкриття її елементів.

{Пункт 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 564 від 20.06.2018}

2. Норми цього Національного положення (стандарту) застосовуються до фінансової звітності і консолідованої фінансової звітності юридичних осіб (далі - підприємства) усіх форм власності (крім банків та бюджетних установ), які зобов’язані подавати фінансову звітність згідно із законодавством.

3. Терміни, що використовуються в національних положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку, мають такі значення:

активи - ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, призведе до отримання економічних вигод у майбутньому;

баланс (звіт про фінансовий стан) - звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов’язання і власний капітал;

бухгалтерська звітність - звітність, що складається на підставі даних бухгалтерського обліку для задоволення потреб певних користувачів;

витрати - зменшення економічних вигод у вигляді зменшення активів або збільшення зобов’язань, що призводить до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілення власниками);

{Абзац п'ятий пункту 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 564 від 20.06.2018}

власний капітал - різниця між активами і зобов’язаннями підприємства;

{Абзац шостий пункту 3 розділу I в редакції Наказу Міністерства фінансів № 564 від 20.06.2018}

грошові кошти (гроші) - готівка, кошти на рахунках у банках та депозити до запитання;

доходи - збільшення економічних вигод у вигляді збільшення активів або зменшення зобов’язань, яке призводить до зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків власників);

{Абзац восьмий пункту 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 564 від 20.06.2018}

еквіваленти грошових коштів (грошей) - короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми грошей і які характеризуються незначним ризиком зміни вартості;

збиток - перевищення суми витрат над сумою доходу, для отримання якого були здійснені ці витрати;

звичайна діяльність - будь-яка основна діяльність підприємства, а також операції, що її забезпечують або виникають внаслідок її проведення;

звіт про власний капітал - звіт, який відображає зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду;

звіт про рух грошових коштів - звіт, який відображає надходження і вибуття грошових коштів (грошей) протягом звітного періоду в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності;

{Абзац тринадцятий пункту 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 564 від 20.06.2018}

звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) - звіт про доходи, витрати, фінансові результати та сукупний дохід;

зобов’язання - заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди;

інвестиційна діяльність - придбання та реалізація тих необоротних активів, а також тих фінансових інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів (грошей);

{Абзац шістнадцятий пункту 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 564 від 20.06.2018}

інший сукупний дохід - доходи і витрати, які не включені до фінансових результатів підприємства;

консолідована фінансова звітність - фінансова звітність підприємства, яке здійснює контроль, та підприємств, які ним контролюються, як єдиної економічної одиниці;

{Абзац вісімнадцятий пункту 3 розділу I в редакції Наказу Міністерства фінансів № 564 від 20.06.2018}

користувачі звітності - фізичні та юридичні особи, що потребують інформації про діяльність підприємства для прийняття рішень;

міжнародні стандарти фінансової звітності - прийняті Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку документи, якими визначено порядок складання фінансової звітності;

національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку - нормативно-правовий акт, яким визначаються принципи та методи ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності підприємствами (крім підприємств, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності та національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі), розроблений на основі міжнародних стандартів фінансової звітності і законодавства Європейського Союзу у сфері бухгалтерського обліку та затверджений центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку;

{Абзац двадцять перший пункту 3 розділу I в редакції Наказу Міністерства фінансів № 564 від 20.06.2018}

негрошові операції - операції, які не потребують використання грошей та їх еквівалентів;

необоротні активи - всі активи, що не є оборотними;

облікова політика - сукупність принципів, методів і процедур, які використовуються підприємством для ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової звітності;

{Абзац двадцять четвертий пункту 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 564 від 20.06.2018}

оборотні активи - гроші та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи використання протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати балансу;

{Абзац двадцять п'ятий пункту 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 564 від 20.06.2018}

операційна діяльність - основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю;

операційний цикл - проміжок часу між придбанням запасів для провадження діяльності і отриманням грошей та їх еквівалентів від реалізації виробленої з них продукції або товарів і послуг;

основна діяльність - операції, пов’язані з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), що є головною метою створення підприємства і забезпечують основну частку його доходу;

прибуток - сума, на яку доходи перевищують пов’язані з ними витрати;

примітки до фінансової звітності - сукупність показників і пояснень, які забезпечують деталізацію і обґрунтованість статей фінансової звітності, а також інша інформація, розкриття якої передбачено відповідними національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку або міжнародними стандартами фінансової звітності;

принцип бухгалтерського обліку - правило, яким слід керуватися при вимірюванні, оцінці та реєстрації господарських операцій і при відображенні їх результатів у фінансовій звітності;

розкриття - надання інформації, яка є суттєвою для користувачів фінансової звітності;

рух грошових коштів (грошей) - надходження і вибуття грошей та їхніх еквівалентів;

{Абзац тридцять третій пункту 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 564 від 20.06.2018}

стаття - елемент фінансового звіту, який відповідає критеріям, установленим цим Національним положенням (стандартом).

сукупний дохід - зміни у власному капіталі протягом звітного періоду внаслідок господарських операцій та інших подій (за винятком змін капіталу за рахунок операцій з власниками);

суттєва інформація - інформація, відсутність якої може вплинути на рішення користувачів фінансової звітності. Суттєвість інформації визначається відповідними національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку або міжнародними стандартами фінансової звітності та керівництвом підприємства;

фінансова діяльність - діяльність, яка призводить до змін розміру і складу власного та позикового капіталів підприємства;

фінансова звітність - звітність, що містить інформацію про фінансовий стан та результати діяльності підприємства;

{Абзац тридцять восьмий пункту 3 розділу I в редакції Наказу Міністерства фінансів № 564 від 20.06.2018}

чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - дохід, що визначається шляхом вирахування з доходу від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг (у тому числі платежів від оренди об’єктів інвестиційної нерухомості) наданих знижок, вартості повернутих раніше проданих товарів, доходів, що за договорами належать комітентам (принципалам тощо), та податків і зборів.

{Пункт 3 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 564 від 20.06.2018}

4. Метою складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан та результати діяльності підприємства.

{Пункт 4 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 564 від 20.06.2018}

5. Порядок і строки подання фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності користувачам визначаються законодавством.

{Пункт 5 розділу I в редакції Наказу Міністерства фінансів № 564 від 20.06.2018}

ІІ. Склад та елементи фінансової звітності

1. Фінансова звітність складається з: балансу (звіту про фінансовий стан) (далі - баланс), звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) (далі - звіт про фінансові результати), звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал і приміток до фінансової звітності.

Баланс підприємства складається на кінець останнього дня звітного періоду.

Підприємства, які складають фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, складають проміжну фінансову звітність, яка охоплює відповідний період (І квартал, перше півріччя, дев’ять місяців), наростаючим підсумком з початку звітного року у складі балансу та звіту про фінансові результати.

{Абзац третій пункту 1 розділу II в редакції Наказу Міністерства фінансів № 564 від 20.06.2018}

2. Для мікропідприємств, малих підприємств, які визнані такими відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», непідприємницьких товариств, представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності та підприємств, які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат відповідно до податкового законодавства, встановлюється скорочена за показниками фінансова звітність у складі балансу і звіту про фінансові результати, форма і порядок складання яких визначаються Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 25 «Спрощена фінансова звітність», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000 року № 39, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15 березня 2000 року за № 161/4382 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 24 січня 2011 року № 25) (із змінами). Зазначені підприємства можуть самостійно визначати доцільність складання фінансової звітності за формами, наведеними у цьому Національному положенні (стандарті).

{Пункт 2 розділу II в редакції Наказу Міністерства фінансів № 226 від 31.05.2019}

3. Форма і склад статей фінансової звітності визначаються цим Національним положенням (стандартом) і наводяться у додатках 1 і 2 до цього Національного положення (стандарту).

4. Підприємства можуть не наводити статті, за якими відсутня інформація до розкриття (крім випадків, якщо така інформація була в попередньому звітному періоді), а також додавати статті із збереженням їх назви і коду рядка з переліку додаткових статей фінансової звітності, наведених у додатку 3 до цього Національного положення (стандарту), у разі якщо стаття відповідає таким критеріям:

інформація є суттєвою;

оцінка статті може бути достовірно визначена.

5. Показники про податок на прибуток, витрати і збитки, вирахування з доходу, вибуття коштів, зменшення складових власного капіталу наводяться в дужках.

6. До фінансової звітності включаються показники діяльності філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів підприємства.

{Пункт 6 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 564 від 20.06.2018}

7. У балансі відображаються активи, зобов’язання та власний капітал підприємства. У випадках, передбачених нормативно-правовими актами, складається окремий баланс. Для складання окремого балансу дані первинних документів про господарські операції філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів, виділених підприємством на окремий баланс, а також про господарські операції, які відповідно до законодавства підлягають відображенню в окремому балансі, заносяться до окремих (відкритих для цього відокремленого підрозділу або для відображення господарських операцій з певної діяльності підприємства) регістрів бухгалтерського обліку. За даними окремих регістрів бухгалтерського обліку складаються окремий баланс і відповідні форми фінансової звітності щодо зазначених господарських операцій. Показники окремого балансу і відповідних форм фінансової звітності включаються до балансу і відповідних форм фінансової звітності підприємства. Особливості складання окремого балансу спільної діяльності визначаються національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку або міжнародними стандартами фінансової звітності. При складанні балансу та відповідних форм фінансової звітності підприємств з урахуванням показників окремого балансу та відповідних форм окремої фінансової звітності інформація про внутрішньогосподарські розрахунки (взаємні зобов’язання у рівній сумі) не наводиться.

8. У звіті про фінансові результати розкривається інформація про доходи, витрати, прибутки і збитки, інший сукупний дохід та сукупний дохід підприємства за звітний період.

9. У звіті про рух грошових коштів наводяться дані про рух грошових коштів (грошей) протягом звітного періоду в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. При складанні фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності підприємства можуть обрати спосіб складання звіту про рух грошових коштів за прямим або непрямим методом із застосуванням відповідної форми звіту.

{Абзац перший пункту 9 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 564 від 20.06.2018}

Підприємство розгорнуто наводить суми надходжень та витрачання, що виникають у результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. Якщо рух грошових коштів (грошей) у результаті однієї операції включає суми, які належать до різних видів діяльності, то ці суми наводяться окремо у складі відповідних видів діяльності. Внутрішні зміни у складі грошових коштів (грошей) до звіту про рух грошових коштів не включаються. Негрошові операції (отримання активів шляхом фінансової оренди; бартерні операції; придбання активів шляхом емісії акцій тощо) не включаються до звіту про рух грошових коштів.

{Абзац другий пункту 9 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 564 від 20.06.2018}

10. У звіті про власний капітал розкривається інформація про зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду. У графах звіту про власний капітал, призначених для наведення складових власного капіталу, зазначаються показники, наведені у розділі I «Власний капітал» балансу. Для забезпечення порівняльного аналізу інформації звіту про власний капітал підприємства повинні додавати до річного звіту звіт про власний капітал за попередній рік.

11. Підприємства, які відповідно до законодавства застосовують міжнародні стандарти фінансової звітності і відповідно до міжнародного стандарту фінансової звітності 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності» подають першу річну фінансову звітність за міжнародними стандартами, у балансі наводять інформацію на початок і кінець звітного періоду, а також на дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності.

ІІІ. Якісні характеристики фінансової звітності та принципи її складання

{Назва розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 564 від 20.06.2018}

1. Інформація, яка наводиться у фінансовій звітності, повинна бути дохідлива і зрозуміла її користувачам за умови, що вони мають достатні знання та заінтересовані у сприйнятті цієї інформації.

{Пункт 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 564 від 20.06.2018}

2. Фінансова звітність повинна містити лише доречну інформацію, яка впливає на прийняття рішень користувачами, дає змогу вчасно оцінити минулі, теперішні та майбутні події, підтвердити та скоригувати їхні оцінки, зроблені у минулому.

3. Фінансова звітність повинна бути достовірною (правдивою). Інформація, наведена у фінансовій звітності, є достовірною (правдивою), якщо вона не містить помилок та перекручень, які здатні вплинути на рішення користувачів звітності.

{Пункт 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 564 від 20.06.2018}

4. Фінансова звітність повинна надавати можливість користувачам порівнювати:

фінансові звіти підприємства за різні періоди;

фінансові звіти різних підприємств.

5. Передумовою зіставності є наведення відповідної інформації попереднього періоду та розкриття інформації про облікову політику і її зміни. Установлення і зміни облікової політики підприємства здійснюються підприємством, яке визначає її за погодженням з власником (власниками) або уповноваженим органом (посадовою особою) відповідно до установчих документів.

6. Фінансова звітність підприємства формується з дотриманням таких принципів:

автономності підприємства, за яким кожне підприємство розглядається як юридична особа, що відокремлена від власників; тому особисте майно і зобов’язання власників не повинні відображатись у фінансовій звітності підприємства;

безперервності діяльності, що передбачає оцінку активів і зобов’язань підприємства, виходячи з припущення, що його діяльність триватиме далі;

періодичності, що припускає розподіл діяльності підприємства на певні періоди з метою складання фінансової звітності;

історичної (фактичної) собівартості, що визначає пріоритет оцінки активів, виходячи з витрат на їх виробництво та придбання;

нарахування, згідно з яким доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент їх виникнення незалежно від часу надходження або сплати грошових коштів (грошей);

{Абзац шостий пункту 6 розділу III в редакції Наказу Міністерства фінансів № 564 від 20.06.2018}

повного висвітлення, згідно з яким фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки операцій та подій, яка може вплинути на рішення, що приймаються на її основі;

послідовності, який передбачає постійне (із року в рік) застосування підприємством обраної облікової політики. Зміна облікової політики повинна бути обґрунтована і розкрита у фінансовій звітності;

обачності, згідно з яким методи оцінки, що застосовуються в бухгалтерському обліку, повинні запобігати заниженню оцінки зобов’язань та витрат і завищенню оцінки активів і доходів підприємства;

превалювання сутності над формою, за яким операції повинні обліковуватись відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми;

єдиного грошового вимірника, який передбачає вимірювання та узагальнення всіх операцій підприємства у його фінансовій звітності в єдиній грошовій одиниці.

IV. Розкриття інформації у фінансовій звітності

1. Фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності складають підприємства, які відповідно до законодавства зобов’язані їх застосовувати, а також ті, які прийняли таке рішення (закріплене в обліковій політиці) самостійно.

Міжнародний стандарт фінансової звітності для малих і середніх підприємств можуть застосовувати підприємства, які зобов’язані застосовувати міжнародні стандарти фінансової звітності відповідно до законодавства, а також ті підприємства, які прийняли таке рішення самостійно. Застосовування міжнародного стандарту фінансової звітності для малих і середніх підприємств не допускається підприємствами, на які не поширюється сфера його застосування. Підприємства, які для складання фінансової звітності застосовують міжнародний стандарт фінансової звітності для малих і середніх підприємств, використовують форми звітів, затверджені цим Національним положенням (стандартом).

2. У фінансовій звітності обов’язково наводиться інформація, розкриття якої вимагають національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку або міжнародні стандарти фінансової звітності та/або інші нормативно-правові акти Міністерства фінансів України з питань бухгалтерського обліку.

3. Інформація, що підлягає розкриттю, наводиться безпосередньо у фінансових звітах або у примітках до фінансової звітності.

Згортання статей активів і зобов’язань, доходів і витрат є неприпустимим, крім випадків, передбачених відповідними національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку або міжнародними стандартами фінансової звітності.

4. Інформація про підприємство, яка підлягає розкриттю у фінансовій звітності, включає:

4.1. Назву, організаційно-правову форму та місцезнаходження підприємства (країну, де зареєстроване підприємство, адресу його офісу).

4.2. Короткий опис основної діяльності підприємства.

4.3. Назву підприємства, що контролює інші підприємства (материнське (холдингове) підприємство), а також назву фактичної контролюючої сторони, якщо вона має іншу назву.

{Підпункт 4.3 пункту 4 розділу IV в редакції Наказу Міністерства фінансів № 564 від 20.06.2018}

4.4. Середню кількість працівників підприємства протягом звітного періоду.

4.5. Дату затвердження фінансової звітності.

4.6. Повідомлення про складання фінансової звітності за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку або міжнародними стандартами фінансової звітності.

{Підпункт 4.6 пункту 4 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 241 від 17.02.2017}

5. Кожний фінансовий звіт повинен містити дату, станом на яку наведені його показники, або період, який він охоплює. Якщо період, за який складено фінансовий звіт, відрізняється від звітного періоду, то причини і наслідки цього повинні бути розкриті у примітках до фінансової звітності.

6. Підприємство повинно висвітлювати обрану облікову політику шляхом опису:

6.1. Принципів оцінки статей звітності.

6.2. Методів обліку щодо окремих статей звітності.

7. У примітках до фінансової звітності наводиться інформація про призначення та умови використання кожного елемента власного капіталу (крім зареєстрованого капіталу).

8. Акціонерні товариства наводять у примітках до фінансової звітності інформацію про:

8.1. Загальну суму активів, одержаних у ході передплати на акції, у такому розрізі:

8.1.1. Сума грошей, внесених як плата за акції, із зазначенням кількості акцій.

8.1.2. Вартісна оцінка майна, внесеного як плата за акції, із зазначенням кількості акцій.

8.1.3. Загальна сума іноземної валюти, внесеної як плата за акції, із зазначенням кількості акцій та курсу, за яким валюту зараховано в обліку.

8.2. Акції у складі статутного капіталу за окремими типами і категоріями:

8.2.1. Кількість випущених акцій із зазначенням неоплаченої частини статутного капіталу.

8.2.2. Номінальна вартість акції.

8.2.3. Зміни протягом звітного періоду у кількості акцій, що перебувають в обігу.

8.2.4. Права, привілеї та обмеження, пов’язані з акціями, у тому числі обмеження щодо розподілу дивідендів та повернення капіталу.

8.2.5. Акції, що належать самому товариству, його дочірнім і асоційованим підприємствам.

8.2.6. Перелік засновників і кількість акцій, якими вони володіють.

8.2.7. Кількість акцій, які перебувають у власності членів виконавчого органу, та перелік осіб, частки яких у статутному капіталі перевищують 5%.

8.2.8. Акції, зарезервовані для випуску згідно з опціонами та іншими контрактами, із зазначенням їх термінів і сум.

8.3. Накопичену суму дивідендів, не сплачених за привілейованими акціями.

8.4. Суму, включену (або не включену) до складу зобов’язань, коли дивіденди були передбачені, але формально не затверджені.

9. Усі інші підприємства наводять у примітках до фінансової звітності інформацію про:

9.1. Розподіл часток зареєстрованого капіталу між власниками.

9.2. Права, привілеї або обмеження щодо цих часток.

9.3. Зміни у складі часток власників у зареєстрованому капіталі.

10. У примітках до фінансової звітності наводиться (розкривається) інформація про:

10.1. Склад грошових коштів (грошей).

{Підпункт 10.1 пункту 10 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 564 від 20.06.2018}

10.2. Склад статей звіту про рух грошових коштів «Інші надходження», «Інші платежі» та інших статей, які об’єднують декілька видів грошових потоків.

10.3. Наявність значних сум грошей, які є в наявності у підприємства і які недоступні для використання групою, до якої належить підприємство.

11. У разі придбання або продажу дочірніх підприємств та інших господарських одиниць протягом звітного періоду наводиться (розкривається) інформація про:

11.1. Загальну їх вартість придбання або продажу.

11.2. Частину їх загальної вартості, яка, відповідно, була сплачена або отримана грошима.

11.3. Суму грошей у складі їх активів, що були придбані чи продані.

11.4. Суму активів (крім грошей) і зобов’язань придбаного або проданого дочірнього підприємства та інших господарських одиниць у розрізі окремих статей.

Директор департаменту
податкової, митної політики
та методології
бухгалтерського облікуМ.О. Чмерук
Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги
до фінансової звітності»


КОДИ

Дата (рік, місяць, число)01

Підприємство ________________________________________

за ЄДРПОУ


Територія ____________________________________________

за КОАТУУ


Організаційно-правова форма господарювання ____________

за КОПФГ


Вид економічної діяльності _____________________________

за КВЕД

Середня кількість працівників1 _____________________________________

Адреса, телефон _________________________________________________

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку


за міжнародними стандартами фінансової звітності


БАЛАНС
(Звіт про фінансовий стан)

на ____________ 20__ р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи
Нематеріальні активи

1000первісна вартість

1001накопичена амортизація

1002Незавершені капітальні інвестиції

1005Основні засоби

1010первісна вартість

1011знос

1012Інвестиційна нерухомість

1015Довгострокові біологічні активи

1020Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств1030інші фінансові інвестиції

1035Довгострокова дебіторська заборгованість

1040Відстрочені податкові активи

1045Інші необоротні активи

1090Усього за розділом I

1095II. Оборотні активи
Запаси

1100Поточні біологічні активи

1110Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130з бюджетом

1135у тому числі з податку на прибуток

1136Інша поточна дебіторська заборгованість

1155Поточні фінансові інвестиції

1160Гроші та їх еквіваленти

1165Витрати майбутніх періодів

1170Інші оборотні активи

1190Усього за розділом II

1195III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200Баланс

1300Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал

1400Капітал у дооцінках

1405Додатковий капітал

1410Резервний капітал

1415Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420Неоплачений капітал

1425

( )

( )

Вилучений капітал

1430

( )

( )

Усього за розділом I

1495II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання

1500Довгострокові кредити банків

1510Інші довгострокові зобов’язання

1515Довгострокові забезпечення

1520Цільове фінансування

1525Усього за розділом II

1595IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків

1600Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями1610товари, роботи, послуги

1615розрахунками з бюджетом

1620у тому числі з податку на прибуток

1621розрахунками зі страхування

1625розрахунками з оплати праці

1630Поточні забезпечення

1660Доходи майбутніх періодів

1665Інші поточні зобов’язання

1690Усього за розділом IІІ

1695ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700Баланс

1900Керівник

Головний бухгалтер

__________
1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.


КОДИ

Дата (рік, місяць, число)01

Підприємство ____________________________________________
                                                                      (найменування)

за ЄДРПОУ


Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за __________________ 20__ р.

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

І. Фінансові результати

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( )

( )

Валовий:
прибуток2090збиток

2095

( )

( )

Інші операційні доходи

2120Адміністративні витрати

2130

( )

( )

Витрати на збут

2150

( )

( )

Інші операційні витрати

2180

( )

( )

Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток2190збиток

2195

( )

( )

Дохід від участі в капіталі

2200Інші фінансові доходи

2220Інші доходи

2240Фінансові витрати

2250

( )

( )

Втрати від участі в капіталі

2255

( )

( )

Інші витрати

2270

( )

( )

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток2290збиток

2295

( )

( )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305Чистий фінансовий результат:
прибуток2350збиток

2355

( )

( )

II. Сукупний дохід

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405Накопичені курсові різниці

2410Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415Інший сукупний дохід

2445Інший сукупний дохід до оподаткування

2450Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455Інший сукупний дохід після оподаткування

2460Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465III. Елементи операційних витрат

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Матеріальні затрати

2500Витрати на оплату праці

2505Відрахування на соціальні заходи

2510Амортизація

2515Інші операційні витрати

2520Разом

2550ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

2600Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615Дивіденди на одну просту акцію

2650Керівник

Головний бухгалтер


КОДИ

Дата (рік, місяць, число)
Підприємство _____________________________________________
                                                                              (найменування)

за ЄДРПОУ


Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 20___ р.

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)3000Повернення податків і зборів

3005у тому числі податку на додану вартість

3006Цільового фінансування

3010Інші надходження

3095Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)3100( )( )

Праці

3105

( )

( )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( )

( )

Зобов’язань з податків і зборів

3115

( )

( )

Інші витрачання

3190

( )

( )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій3200необоротних активів

3205Надходження від отриманих:
відсотків3215дивідендів

3220Надходження від деривативів

3225Інші надходження

3250Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій3255( )( )

необоротних активів

3260

( )

( )

Виплати за деривативами

3270

( )

( )

Інші платежі

3290

( )

( )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу3300Отримання позик

3305Інші надходження

3340Витрачання на:
Викуп власних акцій3345( )( )

Погашення позик

3350Сплату дивідендів

3355

( )

( )

Інші платежі

3390

( )

( )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400Залишок коштів на початок року

3405Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410Залишок коштів на кінець року

3415Керівник

Головний бухгалтер


КОДИ

Дата (рік, місяць, число)
Підприємство ____________________________________________
                                                                          (найменування)

за ЄДРПОУ


Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)

за 20___ р.


Форма № 3-н

Код за ДКУД

1801006

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

1

2

3

4

5

6

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності


Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

3500

Коригування на:
амортизацію необоротних активів3505
Х
Х

збільшення (зменшення) забезпечень

3510

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

3515

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій

3520

Зменшення (збільшення) оборотних активів

3550

Збільшення (зменшення) поточних зобов’язань

3560

Грошові кошти від операційної діяльності

3570

Сплачений податок на прибуток

3580

Х


Х


Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності


Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій3200
Х
Х

необоротних активів

3205


Х


Х

Надходження від отриманих:
відсотків3215
Х
Х

дивідендів

3220


Х


Х

Надходження від деривативів

3225


Х


Х

Інші надходження

3250


Х


Х

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій3255Х
Х


необоротних активів

3260

Х


Х


Виплати за деривативами

3270

Х


Х


Інші платежі

3290

Х


Х


Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності


Надходження від:
Власного капіталу3300
Х
Х

Отримання позик

3305


Х


Х

Інші надходження

3340


Х


Х

Витрачання на:
Викуп власних акцій3345Х
Х


Погашення позик

3350

Х


Х


Сплату дивідендів

3355

Х


Х


Інші платежі

3390

Х


Х


Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

Залишок коштів на початок року

3405


Х


Х

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

Залишок коштів на кінець року

3415

Керівник

Головний бухгалтер


КОДИ

Дата (рік, місяць, число)01

Підприємство ____________________________________________
                                                                         (найменування)

за ЄДРПОУ


Звіт про власний капітал

за _________________ 20___ р.

Форма № 4

Код за ДКУД

1801005

Стаття

Код рядка

Зареєстрований (пайовий) капітал

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000

Коригування:
Зміна облікової політики4005

Виправлення помилок

4010

Інші зміни

4090

Скоригований залишок на початок року

4095

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)4200

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

Відрахування до резервного капіталу

4210

Внески учасників:
Внески до капіталу4240

Погашення заборгованості з капіталу

4245

Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)4260

Перепродаж викуплених акцій (часток)

4265

Анулювання викуплених акцій (часток)

4270

Вилучення частки в капіталі

4275

Інші зміни в капіталі

4290

Разом змін у капіталі

4295

Залишок на кінець року

4300

Керівник

Головний бухгалтер

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів 627 від 27.06.2013, № 48 від 08.02.2014}Додаток 2
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги
до фінансової звітності»


КОДИ

Дата (рік, місяць, число)01

Підприємство ________________________________________

за ЄДРПОУ


Територія ____________________________________________

за КОАТУУ


Організаційно-правова форма господарювання ____________

за КОПФГ


Вид економічної діяльності _____________________________

за КВЕД

Середня кількість працівників1 _____________________________________

Адреса, телефон _________________________________________________

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Консолідованого звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2-к), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку


за міжнародними стандартами фінансової звітності


КОНСОЛІДОВАНИЙ БАЛАНС
(Звіт про фінансовий стан)

на ____________ 20__ р.

Форма № 1-к

Код за ДКУД

1801007

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи
Нематеріальні активи

1000первісна вартість

1001накопичена амортизація

1002Незавершені капітальні інвестиції

1005Основні засоби

1010первісна вартість

1011знос

1012Інвестиційна нерухомість

1015Довгострокові біологічні активи

1020Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств1030інші фінансові інвестиції

1035Довгострокова дебіторська заборгованість

1040Відстрочені податкові активи

1045Гудвіл при консолідації

1055Інші необоротні активи

1090Усього за розділом I

1095II. Оборотні активи
Запаси

1100Поточні біологічні активи

1110Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами1130з бюджетом

1135у тому числі з податку на прибуток

1136Інша поточна дебіторська заборгованість

1155Поточні фінансові інвестиції

1160Гроші та їх еквіваленти

1165Витрати майбутніх періодів

1170Інші оборотні активи

1190Усього за розділом II

1195III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200Баланс

1300Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал

1400Капітал у дооцінках

1405Додатковий капітал

1410Резервний капітал

1415Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420Неоплачений капітал

1425

( )

( )

Вилучений капітал

1430

( )

( )

Неконтрольована частка

1490Усього за розділом I

1495II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання

1500Довгострокові кредити банків

1510Інші довгострокові зобов’язання

1515Довгострокові забезпечення

1520Цільове фінансування

1525Усього за розділом II

1595IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків

1600Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями1610товари, роботи, послуги

1615розрахунками з бюджетом

1620у тому числі з податку на прибуток

1621розрахунками зі страхування

1625розрахунками з оплати праці

1630Поточні забезпечення

1660Доходи майбутніх періодів

1665Інші поточні зобов’язання

1690Усього за розділом IІІ

1695ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700Баланс

1900Керівник

Головний бухгалтер

__________
1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.


КОДИ

Дата (рік, місяць, число)01

Підприємство ____________________________________________
                                                                               (найменування)

за ЄДРПОУ


Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за __________________ 20__ р.

Форма № 2-к

Код за ДКУД

1801008

І. Фінансові результати

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( )

( )

Валовий:
прибуток2090збиток

2095

( )

( )

Інші операційні доходи

2120Адміністративні витрати

2130

( )

( )

Витрати на збут

2150

( )

( )

Інші операційні витрати

2180

( )

( )

Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток2190збиток

2195

( )

( )

Дохід від участі в капіталі

2200Інші фінансові доходи

2220Інші доходи

2240Фінансові витрати

2250

( )

( )

Втрати від участі в капіталі

2255

( )

( )

Інші витрати

2270

( )

( )

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток2290збиток

2295

( )

( )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

( )

( )

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305Чистий фінансовий результат:
прибуток2350збиток

2355

( )

( )

II. Сукупний дохід

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405Накопичені курсові різниці

2410Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415Інший сукупний дохід

2445Інший сукупний дохід до оподаткування

2450Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455Інший сукупний дохід після оподаткування

2460Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465Чистий прибуток (збиток), що належить:
власникам материнської компанії2470неконтрольованій частці

2475Сукупний дохід, що належить:
власникам материнської компанії2480неконтрольованій частці

2485III. Елементи операційних витрат

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Матеріальні затрати

2500Витрати на оплату праці

2505Відрахування на соціальні заходи

2510Амортизація

2515Інші операційні витрати

2520Разом

2550ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

2600Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615Дивіденди на одну просту акцію

2650Керівник

Головний бухгалтер


КОДИ

Дата (рік, місяць, число)
Підприємство _____________________________________________
                                                                          (найменування)

за ЄДРПОУ


Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за __________________ 20__ р.

Форма № 3-к

Код за ДКУД

1801009

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)3000Повернення податків і зборів

3005у тому числі податку на додану вартість

3006Цільового фінансування

3010Інші надходження

3095Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)3100( )( )

Праці

3105

( )

( )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( )

( )

Зобов’язань з податків і зборів

3115

( )

( )

Інші витрачання

3190

( )

( )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій3200необоротних активів

3205Надходження від отриманих:
відсотків3215дивідендів

3220Надходження від деривативів

3225Інші надходження

3250Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій3255( )( )

необоротних активів

3260

( )

( )

Виплати за деривативами

3270

( )

( )

Інші платежі

3290

( )

( )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу3300Отримання позик

3305Інші надходження

3340Витрачання на:
Викуп власних акцій3345( )( )

Погашення позик

3350Сплату дивідендів

3355

( )

( )

Інші платежі

3390

( )

( )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400Залишок коштів на початок року

3405Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410Залишок коштів на кінець року

3415Керівник

Головний бухгалтер


КОДИ

Дата (рік, місяць, число)
Підприємство _________________________________________
                                                                            (найменування)

за ЄДРПОУ


Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)

за __________________ 20__ р.

Форма № 3-кн

Код за ДКУД

1801010

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року видаток

надходження

видаток

надходження

видаток

1

2

3

4

5

6

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності


Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

3500

Коригування на:
амортизацію необоротних активів3505
Х
Х

збільшення (зменшення) забезпечень

3510

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

3515

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій

3520

Зменшення (збільшення) оборотних активів

3550

Збільшення (зменшення) поточних зобов’язань

3560

Грошові кошти від операційної діяльності

3570

Сплачений податок на прибуток

3580

Х


Х


Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності


Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій3200
Х
Х

необоротних активів

3205


Х


Х

Надходження від отриманих:
відсотків3215
Х
Х

дивідендів

3220


Х


Х

Надходження від деривативів

3225


Х


Х

Інші надходження

3250


Х


Х

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій3255Х
Х


необоротних активів

3260

Х


Х


Виплати за деривативами

3270

Х


Х


Інші платежі

3290

Х


Х


Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності


Надходження від:
Власного капіталу3300
Х
Х

Отримання позик

3305


Х


Х

Інші надходження

3340


Х


Х

Витрачання на:
Викуп власних акцій3345Х
Х


Погашення позик

3350

Х


Х


Сплату дивідендів

3355

Х


Х


Інші платежі

3390

Х


Х


Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

Залишок коштів на початок року

3405


Х


Х

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

Залишок коштів на кінець року

3415

Керівник

Головний бухгалтер


КОДИ

Дата (рік, місяць, число)01

Підприємство ____________________________________________
                                                                             (найменування)

за ЄДРПОУ


Консолідований звіт про власний капітал

за _________________ 20___ р.

Форма № 4-к

Код за ДКУД

1801011

Стаття

Код рядка

Належить власникам материнської компанії

Неконтрольована частка

Разом

зареєстрований  (пайовий)  капітал

капітал у дооцінках

додатковий капітал

резервний капітал

нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

неоплачений капітал

вилучений капітал

всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Залишок на початок року

4000Коригування:
Зміна облікової політики4005Виправлення помилок

4010Інші зміни

4090Скоригований залишок на початок року

4095Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100Інший сукупний дохід за звітний період

4110Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)4200Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205Відрахування до резервного капіталу

4210Внески учасників:
Внески до капіталу4240Погашення заборгованості з капіталу

4245Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)4260Перепродаж викуплених акцій (часток)

4265Анулювання викуплених акцій (часток)

4270Вилучення частки в капіталі

4275Інші зміни в капіталі

4290Разом змін у капіталі

4295Залишок на кінець року

4300Керівник

Головний бухгалтер

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів 627 від 27.06.2013, № 48 від 08.02.2014}Додаток 3
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги
до фінансової звітності»

ПЕРЕЛІК
додаткових статей фінансової звітності

Статті

Код рядка

1

2

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

1016

Знос інвестиційної нерухомості

1017

Первісна вартість довгострокових біологічних активів

1021

Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів

1022

Гудвіл

1050

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

Виробничі запаси

1101

Незавершене виробництво

1102

Готова продукція

1103

Товари

1104

Депозити перестрахування

1115

Векселі одержані

1120

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів

1140

Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків

1145

Готівка

1166

Рахунки в банках

1167

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань1181

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

резервах незароблених премій

1183

інших страхових резервах

1184

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

Емісійний дохід

1411

Накопичені курсові різниці

1412

Інші резерви

1435

Пенсійні зобов’язання

1505

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

Благодійна допомога

1526

Страхові резерви

1530

у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань1531

резерв збитків або резерв належних виплат

1532

резерв незароблених премій

1533

інші страхові резерви

1534

Інвестиційні контракти

1535

Призовий фонд

1540

Резерв на виплату джек-поту

1545

Векселі видані

1605

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами

1635

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками

1640

Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків

1645

Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю

1650

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

Чисті зароблені страхові премії

2010

Премії підписані, валова сума

2011

Премії, передані у перестрахування

2012

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування

2123

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

Дохід від благодійної допомоги

2241

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

Надходження від повернення авансів

3020

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

Надходження від операційної оренди

3040

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

Надходження від страхових премій

3050

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

3117

Витрачання на оплату зобов’язань з інших податків і зборів

3118

Витрачання на оплату авансів

3135

Витрачання на оплату повернення авансів

3140

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами

3150

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

Надходження від погашення позик

3230

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

Витрачання на надання позик

3275

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

Витрачання на сплату відсотків

3360

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

Прибуток (збиток) від участі в капіталі

3521

Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання

3522

Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття

3523

Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій

3524

Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів

3526

Фінансові витрати

3540

Збільшення (зменшення) запасів

3551

Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів

3552

Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги

3553

Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості

3554

Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів

3556

Зменшення (збільшення) інших оборотних активів

3557

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги

3561

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом

3562

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування

3563

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці

3564

Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів

3566

Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань

3567

Сплачені відсотки

3585

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

4111

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

4112

Накопичені курсові різниці

4113

Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств

4114

Інший сукупний дохід

4116

Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства

4215

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів

4220

Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення

4225

Зменшення номінальної вартості акцій

4280

Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві

4291


{Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів 627 від 27.06.2013, № 48 від 08.02.2014}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: