open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

11.02.2013  № 10


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 квітня 2013 р.
за № 636/23168

Про затвердження Змін до Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами

Відповідно до пункту 2 частини третьої статті 12 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 9 серпня 2012 року № 14, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 7 вересня 2012 року за № 1548/21860, що додаються.

2. Відділу стратегії та нормативно-методологічного забезпечення разом з юридичним відділом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Відділу зв’язків з громадськістю та міжнародними організаціями забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в мережі Інтернет після його державної реєстрації.

Директор-розпорядник

О.І. Шарова
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчої дирекції
Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб
11.02.2013 № 10


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 квітня 2013 р.
за № 636/23168

ЗМІНИ
до Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами

1. У розділі I:

1.1. Абзац другий пункту 2 викласти в такій редакції:

«загальна розрахункова сума - загальна сума вкладів та відсотків станом на день прийняття рішення Національним банком України про віднесення банку до категорії неплатоспроможних та початку процедури виведення Фондом банку з ринку;».

1.2. Пункт 3 викласти в такій редакції:

«3. Фонд гарантує кожному вкладнику банку відшкодування коштів за його вкладом. Фонд відшкодовує кошти в розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані на день прийняття рішення Національним банком України про віднесення банку до категорії неплатоспроможних та початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на дату прийняття такого рішення, незалежно від кількості вкладів в одному банку. Сума граничного розміру відшкодування коштів за вкладами не може бути меншою 200000 гривень. Адміністративна рада Фонду не має права приймати рішення про зменшення граничної суми відшкодування коштів за вкладами. Зобов'язання з виплати відсотків за вкладами, нарахованих під час здійснення тимчасової адміністрації, задовольняються відповідно до черговості, встановленої пунктом 4 частини першої статті 52 Закону.».

2. Розділ II викласти в такій редакції:

«II. Діяльність із забезпечення виконання зобов'язань банку з виплати коштів у період здійснення тимчасової адміністрації

1. Національний банк України інформує Фонд про віднесення банку до категорії неплатоспроможних наступного дня після ухвалення відповідного рішення.

2. Фонд розпочинає процедуру виведення неплатоспроможного банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації в банку на наступний робочий день після офіційного отримання рішення Національного банку України про віднесення банку до категорії неплатоспроможних.

3. Виконавча дирекція Фонду не пізніше наступного робочого дня після офіційного отримання рішення Національного банку України про віднесення банку до категорії неплатоспроможних призначає з числа працівників Фонду уповноважену особу Фонду.

4. Банк після отримання повідомлення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних повинен здійснити:

а) нарахування відсотків станом на день прийняття рішення Національним банком України про віднесення банку до категорії неплатоспроможних та початку процедури виведення Фондом банку з ринку;

б) консолідацію (зведення) баз даних про вкладників на рівні головного банку станом на дату віднесення банку до категорії неплатоспроможних та початку процедури виведення Фондом банку з ринку;

в) звірку між базою даних та балансовими рахунками сум залишків за вкладами і відсотками, нарахованими станом на дату віднесення банку до категорії неплатоспроможних та початку процедури виведення Фондом банку з ринку. Результати звірки оформлюються у вигляді Акта звірки бази даних та балансових рахунків (додаток 7 до Правил формування та ведення баз даних про вкладників, затверджених рішенням виконавчої дирекції Фонду від 9 липня 2012 року № 3, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 серпня 2012 року за № 1430/21742 (далі - Правила));

г) архівування бази даних про вкладників станом на день віднесення банку до категорії неплатоспроможних та початку процедури виведення Фондом банку з ринку та направлення її до Фонду разом із супровідним листом. У супровідному листі зазначаються кількість інформаційних рядків, підсумкові значення сум залишків на рахунках та сум нарахованих відсотків у файлі "D", а також кількість інформаційних рядків, підсумкові значення сум за вкладами з нарахованими відсотками та гарантованих сум у файлі "Z". До супровідного листа додається Акт звірки бази даних та балансових рахунків;

ґ) протягом місяця з дня прийняття рішення Національним банком України про віднесення банку до категорії неплатоспроможних та початку процедури виведення Фондом банку з ринку провести аналіз стану бази даних (установити записи про вкладників, у яких відсутні або некоректно введені реквізити) та порівняння інформації, що зазначена у базі даних, на повну відповідність даним з копій документів вкладників із справ з оформлення рахунків та усунути всі виявлені помилки (за наявності). Зазначений аналіз та порівняння інформації оформлюються Протоколом контролю стану бази даних про вкладників (файл "D") (додаток 8 до Правил) (далі - протокол контролю).

На підставі протоколу контролю банк має право надати до Фонду відповідні зміни до бази даних про вкладників. У супровідному листі зазначаються:

кількість інформаційних рядків у файлі "D", що змінюються;

підсумкові значення сум залишків на рахунках та сум нарахованих відсотків у файлі "D" (за записами, що змінюються);

кількість інформаційних рядків, що змінюються у файлі "Z";

підсумкові значення сум за вкладами з нарахованими відсотками та гарантованих сум у файлі "Z" (за записами, що змінюються).

Разом зі змінами банк надає Фонду копію протоколу контролю, засвідчену підписом уповноваженої особи Фонду та відбитком печатки банку.

5. З метою забезпечення виконання зобов'язань банку з виплати в межах гарантованої Фондом суми коштів за договорами, строк яких закінчився, та за договорами банківського рахунку Фонд має право надати неплатоспроможному банку цільову позику.

6. У разі необхідності отримання цільової позики уповноважена особа Фонду подає Фонду разом із обґрунтуванням заявку на отримання цільової позики. До заявки додаються:

список вкладників, які отримують кошти в межах гарантованої суми за рахунок цільової позики Фонду, згідно з додатком 1 до цього Положення (далі - Список);

перелік вкладників, кошти яких не підлягають відшкодуванню Фондом відповідно до пунктів 4 - 7 частини четвертої статті 26 Закону.

7. Цільова позика перераховується Фондом неплатоспроможному банку  на підставі заявки уповноваженої особи Фонду окремими частинами (траншами).

8. Список формується відповідно до базової структури Правил у розрізі рахунків вкладника з визначенням належних розрахункових сум, в електронному вигляді - за структурою інформаційного рядка файла "Список", визначеною у додатку 2 до цього Положення.

Список складається з інформації, що введена в базу даних про вкладників відповідно до укладених з банком договорів банківського вкладу (депозиту) та банківського рахунку.

До Списку не включається інформація про вкладників, кошти яких не підлягають відшкодуванню Фондом відповідно до частини четвертої статті 26 Закону.

Список подається до Фонду на паперових та електронних носіях разом із супровідним листом. У супровідному листі зазначаються кількість інформаційних рядків та підсумкове значення розрахункових сум.

Список на паперових носіях (пронумерованих, прошитих) засвідчується підписом уповноваженої особи Фонду та відбитком печатки банку, на електронних носіях - на CD-дисках у csv-файлі. Дані на паперових та електронних носіях повинні бути ідентичними.

9. Фонд завантажує поданий уповноваженою особою Фонду Список до програмно-апаратного комплексу Фонду та здійснює його перевірку в частині:

невключення до Переліку вкладників, кошти яких не підлягають відшкодуванню Фондом відповідно до частини четвертої статті 26 Закону;

наявності всіх необхідних для проведення ідентифікації реквізитів вкладника;

коректності реквізитів вкладника;

значення загального розміру розрахункових сум за всіма рахунками одного вкладника не повинно перевищувати суму граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на дату прийняття рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних та початку процедури виведення Фондом банку з ринку.

Результати перевірки Списку разом із супровідним листом передаються уповноваженій особі Фонду. У супровідному листі зазначаються сума і кількість записів, що прийняті Фондом, та сума і кількість записів, що повертаються уповноваженій особі Фонду як помилкові.

Протягом процедури здійснення тимчасової адміністрації в банку уповноважена особа Фонду може надавати до Фонду додаткову інформацію про вкладників, яким необхідно здійснити виплати за рахунок цільової позики, щодо:

зменшення (збільшення) кількості;

зміни розміру сум;

зміни особи вкладника (на підставі свідоцтва про право на спадщину тощо);

змін реквізитів вкладників.

10. Періодичність здійснення переказу одної частини (траншу) цільової позики визначається договором цільової позики.

11. Перерахування частини (траншу) цільової позики неплатоспроможному банку здійснюється за розпорядженням директора-розпорядника Фонду, на підставі рішення виконавчої дирекції Фонду та договору цільової позики.

12. Уповноважена особа Фонду подає виконавчій дирекції Фонду звіт про виплати коштів вкладникам за рахунок цільової позики Фонду (додаток 3):

станом на 1 число кожного місяця протягом дії тимчасової адміністрації;

після отримання вкладниками всіх сум за траншем;

станом на кінець останнього дня виплат вкладникам за рахунок цільової позики.

Звіт про виплати коштів вкладникам за рахунок цільової позики Фонду подається:

на паперовому носії - згідно з додатком 3 до цього Положення;

на електронному носії - за структурою інформаційного рядка файла "Звіт про виплати", визначеною у додатку 4 до цього Положення.

13. Звіти на паперових носіях (пронумерованих, прошитих) засвідчуються підписами уповноваженої особи Фонду та відбитком печатки неплатоспроможного банку, на електронних носіях - на CD-дисках у csv-файлі. Дані на паперових та електронних носіях повинні бути ідентичними. Звіти подаються до Фонду разом із супровідним листом.

14. Уповноважена особа Фонду зобов'язана забезпечити:

повернення невиплаченої суми цільової позики Фонду у строк, визначений договором цільової позики;

надання виконавчій дирекції Фонду звіту про виплати коштів вкладникам за рахунок цільової позики Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (додатки 3 та 4) станом на останній день виплат вкладникам за рахунок цільової позики та остаточного звіту про виплати коштів вкладникам за рахунок цільової позики Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (додаток 5). Зазначений остаточний звіт подається тільки на паперовому носії.».

3. У розділі III:

3.1. Пункт 3 викласти в такій редакції:

«3. Уповноважена особа Фонду протягом трьох днів з дня прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку формує та подає до Фонду повний перелік вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду (додаток 6), із визначенням сум, що підлягають відшкодуванню (далі - Перелік).».

3.2. Абзац третій пункту 4 виключити.

У зв’язку з цим абзац четвертий уважати абзацом третім.

4. У розділі IV:

4.1. У пункті 6 слово «загальної» виключити.

4.2. Пункти 7 та 8 викласти в такій редакції:

«7. Строк виплати банком-агентом відшкодувань вкладникам становить тридцять робочих днів з дня отримання від Фонду коштів. По закінченні цього строку  або у разі припинення (призупинення) виплат відшкодувань вкладникам (частині вкладників) відповідно до рішення суду або іншого уповноваженого органу державної влади банк–агент повертає до Фонду не отриману вкладниками суму та надає Фонду звіти про виплати відповідно до пунктів 8, 9, 10 розділу V цього Положення.

Якщо сума, що отримана впродовж строку виплати за Загальним реєстром, складає менше 70 % від суми зобов’язань Фонду перед вкладниками цього банку та/або якщо судом або іншим уповноваженим органом державної влади було прийнято рішення про відновлення виплат відшкодувань вкладникам (частині вкладників) Фонд:

на підставі рішення виконавчої дирекції формує Реєстр переказів вкладникам, які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду (далі - Реєстр переказів), за формою Загального реєстру (додаток 9) з урахуванням сум, що отримані вкладниками, та направляє його банку–агенту для здійснення подальших виплат;

за розпорядженням директора-розпорядника Фонду перераховує банку–агенту суму для подальших виплат відшкодування.

8. Виплата сум відшкодування особам, які  унаслідок їх неявки або з інших причин (спадкоємці, вкладники, реквізити яких у Загальному реєстрі/Реєстрі переказів відмінні від реквізитів їх документів, тощо) не одержали кошти протягом строку виплат за Загальним реєстром/Реєстром переказів, здійснюється шляхом переказу відшкодувань за результатами розгляду індивідуальних звернень вкладників до Фонду.».

4.3. Третє речення абзацу третього пункту 12 викласти в такій редакції: «Після перевірки даних про особу, яка має право на отримання гарантованої суми відшкодування, такі дані включаються до Реєстру переказів.».

4.4. Доповнити розділ новим пунктом 15 такого змісту:

«15. Якщо адміністративною радою Фонду прийнято рішення про збільшення розміру відшкодування коштів за вкладами, яке поширюється на банки, що перебували в стадії ліквідації на день прийняття такого рішення:

Фонд на підставі Переліку складає Загальний реєстр. Сума, яку банк–агент повинен сплатити вкладнику (поле 11 додатка 9 до цього Положення), складається з неотриманого залишку гарантованої суми з урахуванням збільшеного розміру відшкодування коштів за вкладами;

виконавча дирекція Фонду приймає рішення про відшкодування коштів за вкладами та затверджує Загальний реєстр.

Перерахування гарантованої суми за Загальним реєстром, передача Загального реєстру банку-агенту здійснюються на підставі рішення виконавчої дирекції за розпорядженням директора-розпорядника Фонду.

Виплата Фондом відшкодування вкладникам таких банків здійснюється відповідно до пунктів 7-14 цього розділу.».

5. У пункті 9 розділу V цифру «9» замінити цифрою «8».

6. У додатках 1, 3, 5, 6, 9 слово «коп.»  замінити словом «грн.».

7. У додатку 2:

7.1. У колонці 4 рядка 13 літеру та цифри «С20» замінити літерою та цифрами «С40».

7.2. У колонці 4 рядка 14 літеру та цифри «N14» замінити літерою та цифрами «С40».

7.3. Доповнити колонку 3 рядка 15 після слів «сума залишку на рахунку» словами «станом на день прийняття рішення Національним банком України про віднесення банку до категорії неплатоспроможних».

7.4. Доповнити колонку 3 рядка 16 після слів «нарахованих відсотків» словами «станом на день прийняття рішення Національним банком України про віднесення банку до категорії неплатоспроможних».

8. Доповнити додаток 3 новою колонкою такого змісту:

«

Дата перерахування частини (траншу) цільової позики

20


».

9. У додатку 4:

9.1. У колонці 4 рядка 13 літеру та цифри «С20» замінити літерою та цифрами «С40».

9.2. У колонці 4 рядка 14 літеру та цифри «N14» замінити замінити літерою та цифрами «С40».

9.3. Доповнити додаток після рядка 19 новим рядком такого змісту:

«

20

Дата перерахування частини (траншу) цільової позики

Дата перерахування Фондом частини (траншу) цільової позики

D = 10

».

У зв’язку з цим рядок 20 вважати рядком 21.

10. У додатку 9 поле «Головний бухгалтер» виключити.

Начальник відділу
організації виплатІ.В. Араліна

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: