open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

12.02.2013  № 160


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 березня 2013 р.
за № 386/22918

Про затвердження Вимог до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при отриманні ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів

{Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
№ 1652 від 09.12.2014
№ 577 від 24.05.2016
№ 656 від 05.09.2017}

Відповідно до частини першої статті 27 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», Закону України «Про аудиторську діяльність», Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Вимоги до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при отриманні ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів, що додаються.

2. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити опублікування цього рішення в офіційних друкованих виданнях НКЦПФР відповідно до законодавства.

3. Директору департаменту аналізу, стратегії та розвитку законодавства М.Лібанову забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Мозгового О. М.

Голова Комісії

Д. Тевелєв

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

Голова Аудиторської палати України


М.Ю. Бродський

І.І. Нестеренко


Протокол засідання Комісії
від 12 лютого 2013 р.  № 6
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
12.02.2013  № 160


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 березня 2013 р.
за № 386/22918

ВИМОГИ
до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при отриманні ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів

I. Загальні положення

1. Ці Вимоги розроблено відповідно до частини першої статті 27 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», Закону України «Про аудиторську діяльність», Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг.

2. Аудиторський висновок, який подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) при отриманні ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів (далі - ліцензія), повинен бути складений відповідно до вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі - МСА), зокрема до МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора», МСА 710 «Порівняльна інформація - відповідні показники і порівняльна фінансова звітність», МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність», Міжнародного стандарту завдань з огляду (далі - МСЗО) 2410 «Огляд проміжної фінансової інформації, що виконується незалежним аудитором суб’єкта господарювання».

II. Основні вимоги щодо формату та структури Аудиторського висновку щодо фінансової звітності заявника

1. За наслідками аудиту річної фінансової звітності складається Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності, а також за наслідками огляду квартальної фінансової звітності складається Висновок (звіт) щодо огляду проміжної фінансової звітності у встановлених законодавством випадках.

2. Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності (далі - Аудиторський висновок) повинен містити такі основні розділи:

розділ «Звіт щодо фінансової звітності»;

розділ «Звіт про інші правові та регуляторні вимоги» - інша відповідальність аудитора щодо звітності;

розділ «Інші елементи».

2.1. Розділ «Звіт щодо фінансової звітності» включає такі параграфи:

2.1.1. Аудиторський висновок має заголовок, який чітко вказує на те, що це є звіт незалежного аудитора, а саме: «Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора)
щодо фінансової звітності _____________________________________».
                                                       (найменування юридичної особи - заявника)

2.1.2. Аудиторський висновок адресується тим, для кого він був підготовлений. Адресат - Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, інші особи.

2.1.3. У вступному параграфі зазначаються:

основні відомості про заявника:

а) повне найменування;

б) ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, зазначений в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

{Абзац четвертий підпункту 2.1.3 пункту 2 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 577 від 24.05.2016}

в) місцезнаходження;

г) дата державної реєстрації;

ґ) основні види діяльності;

д) дата внесення змін до установчих документів;

е) перелік учасників (акціонерів) (фізичні особи - прізвище, ім’я та по батькові; юридичні особи - найменування, організаційно-правова форма, місцезнаходження), які є власниками 5% і більше акцій (часток) на дату складання аудиторського висновку із зазначенням фактичної кількості цього розміру;

назва кожного із фінансових звітів, які входять до складу перевіреної фінансової звітності, із зазначенням дати або періоду, за який вони складені, а також посилання на стислий виклад облікової політики та іншу пояснювальну інформацію щодо фінансової звітності.

2.1.4. У параграфі «Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність» описується відповідальність тих осіб, на яких покладено зобов’язання із складання фінансової звітності, зокрема відповідальність за складання фінансової звітності до застосовної концептуальної основи фінансової звітності (Міжнародні стандарти фінансової звітності (далі - МСФЗ) або Положення (стандарти) бухгалтерського обліку (далі - П(С)БО) відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»), а також за внутрішній контроль, необхідний для складання фінансової звітності, яка не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

2.1.5. У параграфі «Відповідальність аудитора» зазначається:

що відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо фінансової звітності на основі результатів аудиту;

що аудит проводився відповідно до МСА та цих Вимог;

що вимагають стандарти від аудитора та наводиться опис аудиту як виконання аудиторських процедур;

чи забезпечують отримані аудиторські докази, на думку аудитора, достатню та відповідну основу для висловлення аудиторської думки.

2.1.6. Думка аудитора щодо повного комплекту фінансової звітності відповідно до МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора» та інших стандартів, що стосуються підготовки аудиторського висновку, зазначається в параграфі «Висловлення думки».

Думка аудитора щодо повного комплекту фінансової звітності, яка може бути немодифікованою і наводитися в окремому розділі немодифікованого аудиторського висновку (складеного в усіх суттєвих аспектах відповідно до застосовної концептуальної основи фінансової звітності або надає достовірну інформацію відповідно до застосовної концептуальної основи фінансової звітності).

Думка аудитора щодо повного комплекту фінансової звітності, яка може бути модифікованою, наводитися в окремому розділі модифікованого аудиторського висновку.

Модифікований аудиторський висновок може містити такі типи модифікованих думок:

а) умовно-позитивна;

б) негативна;

в) відмова від висловлення думки.

Параграф з описанням питань, що призвели до модифікації думки аудитора, включається в текст аудиторського висновку безпосередньо перед параграфом, у якому висловлена думка, під заголовком «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», «Підстава для висловлення негативної думки» або «Підстава для відмови від висловлення думки», якщо в процесі аудиту існує будь-яка з наведених нижче обставин:

а) на основі отриманих достатніх і прийнятних аудиторських доказів аудитор доходить висновку, що фінансова звітність у цілому містить суттєві викривлення;

б) аудитор не має можливості отримати достатні й прийнятні аудиторські докази, щоб дійти висновку, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвих викривлень.

У параграфі із описанням питань, що призвели до модифікації думки аудитора, аудитор описує факти, що призвели до модифікації думки аудитора, та оцінює їх суттєвість щодо:

а) невідповідності національним П(С)БО або МСФЗ відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;

б) неможливості застосування П(С)БО або МСФЗ відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» у випадку відсутності первинних документів та облікових регістрів, які були основою для складання фінансової звітності;

в) невідповідного використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності ліцензіата (заявника) та/або існування суттєвої невизначеності, яка у майбутньому може суттєво вплинути на оцінку здатності безперервної діяльності;

г) наявності інших фактів та обставин, які впливають на достовірність фінансової звітності в цілому.

2.1.7. Аудитор для того, щоб привернути увагу користувачів до питання, яке розкрите або не розкрите у фінансовій звітності, але є, на думку аудитора, важливим для розуміння, може включити до аудиторського висновку додаткову інформацію. Така додаткова інформація наводиться в параграфах, які розміщуються після параграфа «Висловлення думки»:

«Пояснювальний параграф» стосується тільки тієї інформації, яка була подана чи розкрита у фінансовій звітності;

параграф «Інші питання» включається, якщо аудитор вважає за потрібне повідомити про питання, яке не було розкрите у фінансовій звітності.

2.2. Розділ «Звіт про інші правові та регуляторні вимоги» повинен включати:

2.2.1. Опис питань і висновки, яких дійшов аудитор, щодо:

а) відповідності розміру власного капіталу за даними фінансової звітності заявника, складеної за останній звітний період, що передував даті подання заяви про видачу ліцензії, вимогам, установленим нормативно-правовими актами Комісії;

б) відповідності розміру статутного капіталу установчим документам (опис оцінки із зазначенням форми внесків);

в) формування та сплати статутного капіталу (сплачено повністю чи частково, документи (із зазначенням назви, дати, номера), на підставі яких зроблено аудиторський висновок). У разі якщо статутний капітал сплачено не в повному обсязі, зазначається розмір сплаченої та несплаченої частини статутного капіталу;

г) відсутності у заявника прострочених зобов’язань щодо сплати податків (наявність/відсутність податкового боргу) та зборів, несплачених штрафних санкцій за порушення законодавства про фінансові послуги, у тому числі на ринку цінних паперів.

2.2.2. Висновки щодо питань, які наведено у підпункті 2.2.1 підпункту 2.2 пункту 2 цього розділу, повинні бути сформульовані у формі, яка відповідає завданню з надання достатньої впевненості, як немодифікована або модифікована думка.

2.2.3. Інформацію стосовно напрямів використання коштів, що внесені для формування статутного капіталу юридичної особи, яка відповідно до статуту має намір провадити професійну діяльність на ринку цінних паперів з дати створення або з дати внесення змін до статуту щодо основних видів діяльності підприємства.

2.2.4. Інформацію щодо пов’язаних осіб заявника, які було встановлено аудитором в процесі виконання процедур аудиту фінансової звітності.

2.2.5. Інформацію про наявність та обсяг непередбачених активів та/або зобов’язань, ймовірність визнання яких на балансі є достатньо високою.

2.2.6. Інформацію про наявність подій після дати балансу, які не знайшли відображення у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан заявника.

2.2.7. Інформацію про наявність інших фактів та обставин, які можуть суттєво вплинути на діяльність заявника у майбутньому та оцінку ступеня їхнього впливу.

2.2.8. Іншу фінансову інформацію відповідно до законодавства.

2.3. Розділ «Інші елементи» включає такі параграфи:

2.3.1. Основні відомості про аудиторську фірму:

а) повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів;

б) номер і дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України (далі - АПУ);

в) номер, серія, дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, виданого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

г) прізвище, ім’я, по батькові аудиторів, що брали участь в аудиті; номер, серія, дата видачі сертифікатів аудитора, виданих АПУ;

ґ) місцезнаходження юридичної особи та її фактичне місце розташування.

2.3.2. Основні відомості про умови договору на проведення аудиту:

а) дата та номер договору на проведення аудиту;

б) дата початку та дата закінчення проведення аудиту.

2.3.3. Дата складання аудиторського висновку.

2.3.4. Підпис аудиторів, що проводили перевірку, та/або підпис директора аудиторської фірми.

{Підпункт 2.3.4 підпункту 2.3 пункту 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1652 від 09.12.2014, № 656 від 05.09.2017}

2.4. Висновок (звіт) щодо огляду проміжної фінансової звітності (далі - Звіт щодо огляду) повинен містити такі елементи:

2.4.1. Заголовок - «Висновок (звіт) щодо огляду проміжної фінансової звітності
_______________________________________».
        (найменування юридичної особи - заявника)

2.4.2. Звіт щодо огляду адресується тим, для кого він був підготовлений. Адресат - Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, інші особи.

2.4.3. Ідентифікація оглянутої проміжної фінансової звітності - назва кожного із звітів, що входять до складу фінансової звітності, дата й період, охоплений проміжною фінансовою звітністю.

2.4.4. Зазначення того, що за складання й подання проміжної фінансової звітності відповідно до застосовної концептуальної основи фінансової звітності (МСФЗ або П(С)БО) відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» несе відповідальність управлінський персонал юридичної особи.

2.4.5. Зазначення того, що огляд фінансової звітності проводився відповідно до МСЗО 2410 «Огляд проміжної фінансової інформації, що виконується незалежним аудитором суб’єкта господарювання», та зазначення того, що передбачає такий огляд.

Зазначення того, що огляд значно менший за обсягом, ніж аудит і опис наслідків такого обмеження.

2.4.6. Висновок про те, чи привернув увагу аудитора будь-який факт, який дає йому підставу вважати, що проміжна фінансова звітність (підготовлена за МСФЗ) не надає достовірну інформацію або не відображає достовірно у всіх суттєвих аспектах фінансовий стан суб’єкта господарювання відповідно до МСФЗ, або, що проміжна фінансова звітність (підготовлена за П(С)БО) не складена у всіх суттєвих аспектах відповідно до П(С)БО, з урахуванням формулювань, які наведено у підпункті 2.5 пункту 2 цього розділу.

2.4.7. Основні відомості про аудиторську фірму відповідно до підпункту 2.3 пункту 2 цього розділу.

2.4.8. Дата звіту.

2.4.9. Підпис аудиторів, що проводили перевірку, та/або підпис директора аудиторської фірми.

{Підпункт 2.4.9 підпункту 2.4 пункту 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1652 від 09.12.2014, № 656 від 05.09.2017}

2.5. Аудитор може надати модифікований або негативний Звіт щодо огляду, якщо його увагу привернув будь-який факт, який дає йому підстави вважати, що необхідно зробити суттєве коригування проміжної фінансової звітності. Модифікація Звіту щодо огляду робиться додаванням до звіту пояснювального параграфа та наданням умовно-позитивного висновку.

2.6. Якщо аудитор не може завершити огляд внаслідок обмеження обсягу, він повинен у Звіті щодо огляду зазначити причини обмеження обсягу.

2.7. Аудитор повинен додати до Звіту щодо огляду пояснювальний параграф для висвітлення суттєвої невизначеності щодо безперервності діяльності заявника у разі наявності події або умови, які свідчать про таку невизначеність.

III. Основні вимоги щодо формату та структури Аудиторського висновку щодо фінансової звітності власника з істотною участю у заявника (ліцензіата)

1. За наслідками аудиту річної фінансової звітності юридичної особи - власника з істотною участю у заявника (ліцензіата) (далі - особа з істотною участю) складається Аудиторський висновок, а також за наслідками огляду квартальної фінансової звітності складається Звіт щодо огляду у встановлених законодавством випадках.

2. Аудиторський висновок повинен містити такі основні розділи:

розділ «Звіт щодо фінансової звітності»;

розділ «Звіт про інші правові та регуляторні вимоги» - інша відповідальність аудитора щодо звітності;

розділ «Інші елементи».

2.1. Розділи «Звіт щодо фінансової звітності» та «Інші елементи», а також Висновок (звіт) щодо огляду проміжної фінансової звітності складається відповідно до підпунктів 2.1, 2.3, 2.4 пункту 2 розділу II цих Вимог.

2.2. Розділ «Звіт про інші правові та регуляторні вимоги» повинен включати:

2.2.1. Опис питань і висновки, яких дійшов аудитор щодо:

а) відповідності розміру власного капіталу за даними фінансової звітності особи з істотною участю, складеної за останній звітний період, що передував даті подання заяви про видачу ліцензії, вимогам, установленим відповідними нормативно-правовими актами Комісії;

б) відповідності розміру статутного капіталу установчим документам (опис оцінки із зазначенням форми внесків);

в) формування та сплати статутного капіталу (сплачено повністю чи частково, документи (із зазначенням назви, дати, номера), на підставі яких зроблено аудиторський висновок. У разі якщо статутний капітал сплачено не в повному обсязі, зазначається розмір сплаченої та несплаченої частин статутного капіталу;

г) відсутності в особи з істотною участю прострочених зобов’язань щодо сплати податків (наявність/відсутність податкового боргу) та зборів, несплачених штрафних санкцій за порушення законодавства про фінансові послуги, у тому числі на ринку цінних паперів;

ґ) наявності власних коштів в обсязі, необхідному для набуття/збільшення прямої істотної участі у заявника (ліцензіата) відповідно до розрахунку розміру власних коштів, порядок розрахунку якого визначено законодавством.

2.2.2. Висновки з питань, які наведено у підпункті 2.2.1 підпункту 2.2 пункту 2 цього розділу, повинні бути сформульовані у формі, яка відповідає завданню з надання достатньої впевненості, як немодифікована або модифікована думка.

2.2.3. Економічну оцінку фінансового стану щодо реальних та потенційних фінансових можливостей, у тому числі рівня ліквідності, фінансової стійкості (платоспроможності або автономії), покриття зобов’язань власним капіталом (фінансування), рентабельності активів.

2.2.4. Оцінку здатності особи з істотною участю у майбутньому надавати в разі потреби додаткову фінансову підтримку заявнику (відсутність підстав для погіршення фінансового стану при набутті/збільшенні такої істотної участі, спроможності забезпечити погашення своїх зобов’язань або вести прибуткову діяльність тощо).

2.2.5. Інформацію щодо пов’язаних осіб особи з істотною участю, які було встановлено аудитором в процесі виконання процедур аудиту фінансової звітності.

2.2.6. Інформацію про наявність та обсяг непередбачених активів та/або зобов’язань, ймовірність визнання яких на балансі є достатньо високою.

2.2.7. Інформацію про наявність подій після дати балансу, які не знайшли відображення у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан особи з істотною участю.

2.2.8. Інформацію про наявність інших фактів та обставин, які можуть суттєво вплинути на діяльність особи з істотною участю у майбутньому та ступінь їхнього впливу.

2.2.9. Іншу фінансову інформацію відповідно до законодавства.

Директор департаменту
аналізу, стратегії
та розвитку законодавства

М. Лібанов

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: