open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчої дирекції
Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб
09.07.2012  № 5
(у редакції рішення виконавчої
дирекції Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб
28.02.2013 № 14)

ЗВІТ
про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - форма звітності № 1Ф

за станом на ____________ ____ року

__________________
(найменування банку)

_______________
(код за ЄДРПОУ)

_____________________
(реєстраційний номер
учасника Фонду)

_____________________
(місцезнаходження банку)

(копійки)

№ з/п

Назва показника

Всього

У тому числі

кількість вкладників

сума вкладів

до 10 грн

від 10 до 150000* грн

від 150000* до 200000* грн

від 200000* до 250000* грн

понад 250000* грн

кількість

сума

кількість

сума

кількість

сума

кількість

сума

кількість

сума

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Частина I

1

Вклади всього

1.1

у національній валюті

1.2

в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату)

З усіх вкладів:

2

Чисті вклади всього

2.1

у національній валюті

2.2

в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату)

3

Ощадні сертифікати всього

3.1

у національній валюті

3.2

в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату)

4

Нараховані витрати всього

4.1

у національній валюті

4.2

в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату)

Частина II

Розподіл вкладів:

5

Вклади всього у національній валюті

6

Вклади всього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату)

7

Вклади всього в банківських металах (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату)

Частина III

8

Кошти фізичних осіб - підприємців

Частина IV

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9

Сума можливого відшкодування усього, у тому числі:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.1

Вклади на поточних рахунках, у тому числі:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.1.1

Вклади на карткових рахунках

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.2

Іменні ощадні сертифікати, у тому числі зі строком погашення:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.2.1

до запитання

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.2.2

до 1 місяця

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.2.3

від 1 до 2 місяців

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.2.4

від 2 до 3 місяців

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.2.5

більше 3 місяців

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.3

Вклади на депозитних рахунках, у тому числі зі строком повернення:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.3.1

до 1 місяця

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.3.2

від 1 до 2 місяців

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.3.3

від 2 до 3 місяців

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.3.4

більше 3 місяців

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.3.5

вклади на депозитних рахунках, строк дії договорів за якими закінчився і які не перераховані на поточний/картковий рахунок

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.4

Інші

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

__________
* Відповідно до статей 9 та 26 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" адміністративна рада Фонду встановлює та змінює розмір відшкодування коштів за вкладами, тому граничні значення діапазонів можуть змінюватися.

Начальник відділу стратегії
та нормативно-методологічного
забезпечення

Н.О. Лапаєва
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчої дирекції
Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб
28.02.2013  № 14


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 березня 2013 р.
за № 477/23009

ЗМІНИ
до Інструкції про порядок складання звіту про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - місячна форма звітності № 1Ф

1. У назві слово "місячна" виключити.

2. У пункті 1.1 розділу I слово "місячна" виключити.

3. У розділі II:

пункт 2.3 після слова "щомісяця" доповнити словами ", а учасники Фонду, віднесені до категорії проблемних, складають звіт подекадно";

у пункті 2.4:

в абзаці першому цифри "10" замінити цифрами "15";

доповнити пункт абзацами такого змісту:

"Учасники Фонду, що віднесені до категорії проблемних, подають звіт до Фонду електронною поштою Національного банку України з використанням засобів захисту Національного банку України у строк до 16-ї години наступного дня після закінчення відповідної декади.

Фонд може переносити (коригувати) строки з метою своєчасного подання звітності учасниками Фонду в період завершення звітного року";

пункт 2.5 викласти в такій редакції:

"2.5. Датою подання звіту вважаються час та дата його фактичного надсилання учасником до Фонду електронною поштою Національного банку України (дата та час отримання у Фонді конверта з файлом звіту, які фіксуються в журналі статистики електронної пошти).".

4. У розділі III:

пункт 3.3 доповнити абзацом такого змісту:

"Для частини IV звіту: діапазон визначається за загальною сумою всіх вкладів та нарахованих за ними відсотків одного вкладника, що відповідають зазначеному у Законі України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" терміну "вклад" та у межах суми, що гарантується Фондом відповідно до частини першої статті 26 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", з розбивкою за видами та строками вкладів";

доповнити пунктом 3.11 такого змісту:

"3.11. Частина IV заповнюється виключно за колонками 1, 2.

Рядок 9 "Сума можливого відшкодування усього, у тому числі:" - зазначається сума вкладів, що дорівнює сумі даних рядків 9.1 - 9.4.

Рядок 9.1 "Вклади на поточних рахунках, у тому числі:" - для розрахунку використовуються такі балансові рахунки:

2620 "Кошти на вимогу фізичних осіб";

2625 "Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток";

2628 "Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб" в частині витрат за коштами на вимогу фізичних осіб, у тому числі з використанням платіжних карток;

2903 "Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками" - тільки в частині вкладів фізичних осіб, крім коштів за недіючими анонімними та кодованими рахунками".

У разі якщо договором передбачено незнижувальний залишок на поточному рахунку вкладника, сума незнижувального залишку відображається у рядку 9.3 за строком, що залишився до строку скасування незнижувального залишку, або строку закінчення дії договору.

Рядок 9.1.1 "Вклади на карткових рахунках" - для розрахунку використовуються такі балансові рахунки:

2625 "Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток";

2628 "Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб" в частині витрат за рахунками фізичних осіб з використанням платіжних карток.

Рядок 9.2 "Іменні ощадні сертифікати, у тому числі зі строком погашення:" - для розрахунку використовуються такі балансові рахунки (тільки в частині іменних ощадних (депозитних) сертифікатів:

3320 "Короткострокові ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком";

3328 "Нараховані витрати за короткостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими банком";

3330 "Довгострокові ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком";

3338 "Нараховані витрати за довгостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими банком";

3340 "Ощадні (депозитні) сертифікати на вимогу, емітовані банком";

3348 "Нараховані витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами на вимоги, емітованими банком".

При розбивці ощадних (депозитних) сертифікатів за строками у рядках 9.2.2 - 9.2.5 відображаються дані щодо сертифікатів, які мають бути погашені протягом відповідного періоду, що слідує за звітною датою.

Дані рядка 9.2 мають відповідати сумі даних рядків 9.2.1 - 9.2.5.

Рядок 9.3 "Вклади на депозитних рахунках, у тому числі зі строками повернення:" - для розрахунку використовуються такі балансові рахунки:

2630 "Короткострокові вклади (депозити) фізичних осіб";

2635 "Довгострокові вклади (депозити) фізичних осіб";

2638 "Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб".

При розбивці вкладів (депозитів) за строками у рядках 9.3.1 - 9.3.4 відображаються дані щодо вкладів (депозитів), які мають бути погашені протягом відповідного періоду, що слідує за звітною датою.

У разі якщо строк дії строкового банківського вкладу (депозиту) закінчився і кошти за зазначеним договором не перераховано на поточний/картковий рахунок, сума вкладу відображається у рядку 9.3.5.

Дані рядка 9.3 повинні дорівнювати сумі даних рядків 9.3.1 - 9.3.5.

У разі якщо вкладник має декілька видів вкладів та/або сума всіх вкладів одного вкладника перевищує суму, що гарантується Фондом, частина IV заповнюється за видами та строками вкладів у такій черговості:

вклади на карткових рахунках;

вклади на поточних рахунках;

вклади в розрахунках фізичних осіб;

вклади на депозитних рахунках, строк дії договорів за якими закінчився і які не перераховані на поточний/картковий рахунок;

іменні ощадні (депозитні) сертифікати до запитання;

іменні ощадні (депозитні) сертифікати та вклади (депозити) фізичних осіб зі строком погашення до 1 місяця;

іменні ощадні (депозитні) сертифікати та вклади (депозити) фізичних осіб зі строком погашення від 1 до 2 місяців;

іменні ощадні (депозитні) сертифікати та вклади (депозити) фізичних осіб зі строком погашення від 2 до 3 місяців;

інші строкові іменні ощадні (депозитні) сертифікати та вклади (депозити) фізичних осіб.

При цьому дані останнього рядка, розраховані за одним вкладником, що був заповнений відповідно до визначеної черговості, мають відповідати різниці між сумою, що гарантується Фондом вкладнику, та сумою даних раніше заповнених рядків за таким вкладником".

Начальник відділу стратегії
та нормативно-методологічного
забезпечення

Н.О. Лапаєва

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: