open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

04.03.2013  № 76


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 березня 2013 р.
за № 475/23007

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національного банку № 387 від 25.09.2013}

Про внесення змін до Положення про депозитарну діяльність Національного банку України з державними цінними паперами

Відповідно до статті 2 Закону України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні" та з метою уніфікації режимів обліку державних цінних паперів на блокувальних рахунках у цінних паперах Національного банку України як депозитарію державних цінних паперів під час обслуговування біржових торгів з одностороннім та двостороннім забезпеченням, а також запровадження обліку на цих рахунках в розрізі кодів власників державних цінних паперів депонентів зберігачів - юридичних та фізичних осіб та вдосконалення механізму розрахунків за біржовими операціями щодо державних цінних паперів Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до Положення про депозитарну діяльність Національного банку України з державними цінними паперами, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 19 березня 2003 року № 114, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 квітня 2003 року за № 304/7625 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 15 грудня 2011 року № 456) (далі - Положення), такі зміни:

1.1. Абзац двадцять перший пункту 1.2 розділу І викласти в такій редакції:

"розрахунки з двостороннім забезпеченням - одиночні та нетингові розрахунки з попереднім резервуванням ДЦП клієнтів-постачальників та грошових коштів та/або ДЦП клієнтів-одержувачів за договорами купівлі-продажу ДЦП, укладеними на фондовій біржі. ДЦП клієнтів-постачальників резервуються в Депозитарії для участі в торгах з метою продажу, а ДЦП клієнтів-одержувачів - для участі в торгах з метою отримання додаткового грошового ліміту для забезпечення розрахунків за результатами торгів. Операцію блокування ДЦП в Депозитарії клієнт-одержувач здійснює в статусі клієнта-постачальника. Грошові кошти клієнтів-одержувачів резервуються в обслуговуючому банку фондової біржі. Забезпечення реалізації принципу "поставка проти оплати" під час здійснення таких розрахунків здійснюється Депозитарієм на підставі інформації фондової біржі щодо здійснення грошових розрахунків за договорами купівлі-продажу ДЦП".

1.2. У розділі ІІІ:

у пункті 3.3:

доповнити пункт після абзацу другого новим абзацом третім такого змісту:

"Генеральний департамент грошово-кредитної політики в разі нагальної потреби вносить зміни до плану балансових рахунків депозитарного обліку ДЦП, переліку депозитарних проводок за операціями з ДЦП щодо удосконалення механізмів розрахунків тощо".

У зв’язку з цим абзаци третій - дванадцятий уважати відповідно абзацами четвертим - тринадцятим;

абзац шостий викласти в такій редакції:

"Генеральний департамент інформаційних технологій та платіжних систем здійснює розроблення, упровадження та супроводження програмно-технологічного забезпечення, доопрацювання СЕП для забезпечення виконання відповідних функцій, пов’язаних з обслуговуванням розрахунків за договорами щодо ДЦП за принципом "поставка проти оплати", та забезпечує розроблення нормативно-правових актів Національного банку України щодо порядку проведення грошових розрахунків за операціями з ДЦП через СЕП";

абзац одинадцятий виключити.

У зв’язку з цим абзаци дванадцятий та тринадцятий уважати відповідно абзацами одинадцятим та дванадцятим;

доповнити пункт 3.7 після абзацу другого новим абзацом третім такого змісту:

"ведення рахунків у цінних паперах клієнтів-постачальників щодо обліку ДЦП, заблокованих для участі в торгах з метою отримання додаткового грошового ліміту для забезпечення розрахунків за результатами торгів".

У зв’язку з цим абзац третій уважати абзацом четвертим;

доповнити розділ після пункту 3.7 новим пунктом 3.8 такого змісту:

"3.8. Ведення рахунків у цінних паперах клієнтів-постачальників щодо обліку ДЦП, заблокованих для участі в торгах з метою отримання додаткового грошового ліміту для забезпечення розрахунків за результатами торгів, здійснюється Депозитарієм за умови, що правилами фондової біржі визначаються:

методика розрахунку справедливої вартості ДЦП та критерії визначення коефіцієнта покриття грошового ліміту за рахунок ДЦП;

порядок дій фондової біржі, пов’язаних із реалізацією ДЦП, заблокованих для отримання додаткового грошового ліміту;

джерела забезпечення грошових зобов’язань за результатами торгів ДЦП у разі неможливості/затримки реалізації ДЦП, заблокованих для отримання додаткового грошового ліміту;

перелік санкцій за порушення фондовою біржею зобов’язань стосовно забезпечення виконання укладених на фондовій біржі договорів за результатами торгів із використанням технології блокування ДЦП для отримання додаткового грошового ліміту".

У зв’язку з цим пункти 3.8 - 3.17 уважати відповідно пунктами 3.9 - 3.18;

підпункт "г" пункту 3.11 після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:

"інформації щодо ДЦП, заблокованих клієнтом-постачальником для участі в торгах з метою отримання додаткового грошового ліміту для забезпечення розрахунків за результатами торгів".

У зв’язку з цим абзаци другий і третій уважати відповідно абзацами третім і четвертим.

1.3. Підпункти "а" та "б" пункту 6.4 розділу VІ викласти в такій редакції:

"а) розпорядження на переказ/одержання ДЦП:

за міжбанківськими грошовими розрахунками з 9.00 до 17.55;

за внутрішньобанківськими грошовими розрахунками з 9.00 до 19.45;

б) електронні відомості сквитованих розпоряджень з 9.00 до 17.55".

1.4. У розділі VIII:

підпункт "а" пункту 8.3 доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"Розпорядження на переказ ДЦП щодо блокування для участі в торгах ДЦП та розпорядження на переказ ДЦП щодо розблокування з торгів ДЦП, що належать депонентам клієнта-постачальника, можуть містити відповідні коди депонентів - фізичних та юридичних осіб. Ці коди присвоюються клієнтами-постачальниками в порядку, визначеному законодавством України з питань депозитарної діяльності.

За депозитарними розпорядженнями/інформаційними повідомленнями, у яких клієнтами-постачальниками та біржами не зазначено коди власників ДЦП - фізичних/юридичних осіб, депозитарний облік виконуватиметься узагальнено (без визначення коду власника ДЦП)";

у пункті 8.4:

абзаци другий та третій викласти в такій редакції:

"блокування ДЦП для участі в торгах з метою продажу/отримання додаткового грошового ліміту для забезпечення розрахунків за результатами торгів (далі - блокування ДЦП для участі в торгах) на підставі розпорядження клієнта-постачальника на переказ ДЦП;

розблокування ДЦП з торгів, зарезервованих з метою продажу/отримання додаткового грошового ліміту для забезпечення розрахунків за результатами торгів (далі - розблокування ДЦП з торгів) на підставі розпорядження клієнта-постачальника на переказ ДЦП та інформаційного повідомлення фондової біржі щодо підтвердження розблокування ДЦП (далі - інформаційне повідомлення) за формою розпорядження на одержання";

доповнити пункт після абзацу третього новим абзацом четвертим такого змісту:

"переведення ДЦП з відповідних рахунків клієнтів-постачальників щодо обліку ДЦП, заблокованих для участі в торгах з метою отримання додаткового грошового ліміту для забезпечення розрахунків за результатами торгів, на їх рахунки в цінних паперах щодо обліку ДЦП, заблокованих для участі в торгах, на підставі відповідного інформаційного повідомлення фондової біржі".

У зв’язку з цим абзаци четвертий - сьомий уважати відповідно абзацами п’ятим - восьмим;

перше речення пункту 8.11 викласти в такій редакції: "Якщо розпорядження/інформаційне повідомлення пройшло перевірку, то Депозитарій уносить його реквізити до електронної відомості несквитованих розпоряджень (додаток 25), а реквізити розпоряджень клієнтів-постачальників щодо блокування ДЦП для участі в торгах, які проводяться фондовою біржею, та/або інформаційних повідомлень фондових бірж щодо переведення ДЦП з відповідних рахунків клієнтів-постачальників щодо обліку ДЦП, заблокованих для участі в торгах з метою отримання додаткового грошового ліміту для забезпечення розрахунків за результатами торгів, на їх рахунки у цінних паперах щодо обліку ДЦП, заблокованих для участі в торгах, - до електронної відомості затверджених розпоряджень (додаток 26)";

в абзаці другому пункту 8.22 слова "участі в торгах" виключити.

1.5. У розділі IX:

абзац другий пункту 9.2 викласти в такій редакції:

"Фондова біржа під час проведення розрахунків із двостороннім забезпеченням здійснює грошові розрахунки за договорами щодо ДЦП за схемою, наведеною в додатку 21 до цього Положення, з використанням рахунку, відкритого в обслуговуючому банку фондової біржі в порядку, що визначений правилами фондової біржі, зареєстрованими в Комісії";

у пункті 9.9:

абзац другий виключити.

У зв’язку з цим абзаци третій - восьмий уважати відповідно абзацами другим - сьомим;

у абзаці другому слова "під час проведення розрахунків із двостороннім забезпеченням" виключити;

у підпункті "а" пункту 9.10:

у абзаці першому слова "після завершення" замінити словами "на кінець";

доповнити підпункт після абзацу першого новим абзацом другим такого змісту:

"переказує ДЦП з відповідних рахунків клієнтів-постачальників щодо обліку ДЦП, заблокованих для здійснення розрахунків за результатами торгів, на відповідні рахунки клієнтів-постачальників щодо обліку ДЦП, заблокованих для участі в торгах".

У зв’язку з цим абзаци другий - шостий уважати відповідно абзацами третім - сьомим.

1.6. У розділі II додатка 1 до Положення:

пункт 2 доповнити новим підпунктом 2.1 такого змісту:

"2.1. Згідно з відомістю сквитованих розпоряджень, що сформована за результатами торгів, та відповідно до повідомлення про необхідність перерахування коштів за угодами щодо ДЦП, отриманого від Національного банку України як депозитарію, надавати Банку платіжні доручення про переказ коштів з рахунку Біржі на рахунки клієнтів Біржі, що поставляють цінні папери за укладеними ними чи їх депонентами договорами щодо ДЦП, укладеними на торгах, які проводяться Біржею".

У зв’язку з цим підпункти 2.1 та 2.2 уважати відповідно підпунктами 2.2 та 2.3;

підпункт 4.1 пункту 4 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 4.2 - 4.5 уважати відповідно підпунктами 4.1 - 4.4.

1.7. Додаток 2 до Положення доповнити такими балансовими рахунками:

після рядка

"для участі в торгах із розрахунками з двостороннім забезпеченням


030**

227030**

"

новим рядком такого змісту:

"для участі в торгах із розрахунками з двостороннім забезпеченням з метою отримання додаткового грошового ліміту для забезпечення розрахунків за результатами торгів

7

050**

227050**

"

після рядка

"для участі в торгах із розрахунками з двостороннім забезпеченням


430**

427430**

"

новими рядками такого змісту:

"фізичним особам і заблоковані для участі в торгах із розрахунками з двостороннім забезпеченням з метою отримання додаткового грошового ліміту для забезпечення розрахунків за результатами торгів

7

150**

427150**нерезидентам і заблоковані для участі в торгах із розрахунками з двостороннім забезпеченням з метою отримання додаткового грошового ліміту для забезпечення розрахунків за результатами торгів


250**

427250**юридичним особам - банкам-резидентам і заблоковані для участі в торгах із розрахунками з двостороннім забезпеченням з метою отримання додаткового грошового ліміту для забезпечення розрахунків за результатами торгів


350**

427350**юридичним особам - небанкам-резидентам і заблоковані для участі в торгах із розрахунками з двостороннім забезпеченням з метою отримання додаткового грошового ліміту для забезпечення розрахунків за результатами торгів


450**

427450**

"

1.8. У додатку 3:

у колонці "Кредит" пункту 18 "Купівля-продаж ДЦП на торгах, які проводяться фондовою біржею, з розрахунками з одностороннім забезпеченням" балансові рахунки покупця (після оплати) "210000, 410100, 410200, 410300, 410400" замінити рахунками "227010*; 427110*; 427210*; 427310*; 427410*";

пункт 19 "Купівля-продаж ДЦП на торгах, які проводяться фондовою біржею, з розрахунками з двостороннім забезпеченням" доповнити новим підпунктом такого змісту:

"

Дебет

Кредит

Примітки

У разі використання ДЦП з метою отримання додаткового грошового ліміту для забезпечення розрахунків за результатами торгів

210000
410100
410200
410300
410400
227050*
427150*
427250*
427350*
427450*

227050*
427150*
427250*
427350*
427450*
227030*
427130*
427230*
427330*
427430*

Балансові рахунки клієнта-постачальника;
у разі переведення ДЦП на рахунки клієнта-постачальника щодо обліку ДЦП, заблокованих для участі в торгах (з можливістю подальшого продажу ДЦП на торгах відповідно до вищевизначених проводок цього пункту)

"

1.9. У Схемі обслуговування Національним банком України операцій з ДЦП за договорами купівлі-продажу ДЦП із двостороннім забезпеченням розрахунків, що здійснюються в одиночному та нетинговому режимах, додатка 21 слова "Надає платіжні доручення відповідно до повідомлень про необхідність перерахування коштів" замінити словами "Надає платіжні доручення та/або здійснює (відповідно до повідомлення про необхідність перерахування коштів) облік змін кількості грошових коштів, що належать клієнтам-постачальникам та клієнтам-одержувачам та перебувають на рахунку фондової біржі в обслуговуючому банку фондової біржі".

1.10. У назвах колонок 5 та 6 додатків 22, 26, 27 до Положення та в назвах колонок 4 та 5 додатків 24, 25, 28 до Положення слова "для нерезидентів або банків" замінити словами "або належності".

2. Генеральному департаменту інформаційних технологій та платіжних систем (Синявська Н.Б.), Центральній розрахунковій палаті (Бендерський Ю.Л.) протягом десяти днів із дня офіційного опублікування цієї постанови внести відповідні зміни до програмно-технологічного забезпечення щодо здійснення Національним банком України функцій депозитарію державних цінних паперів та надати біржам опис взаємодії програмного забезпечення депозитарію та бірж для доопрацювання біржами власного програмного забезпечення.

3. Генеральному департаменту грошово-кредитної політики (Щербакова О.А.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України, зберігачів - клієнтів депозитарію Національного банку України та фондових бірж для використання в роботі.

4. Постанова набирає чинності через 10 днів із дня її офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Приходька Б.В.

В.о. Голови

Б.В. Приходько

ПОГОДЖЕНО:

Голова Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку
Д.М. Тевелєв

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: