open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 14 вересня 2011 р. N 961

Київ
Про внесення змін до постанов

Кабінету Міністрів України

від 10 серпня 1995 р. N 629

і від 4 жовтня 1995 р. N 786

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 10 серпня
1995 р. N 629 ( 629-95-п ) "Про затвердження Методики оцінки
вартості об'єктів оренди, Порядку викупу орендарем оборотних
матеріальних засобів та Порядку надання в кредит орендареві коштів
та цінних паперів" (ЗП України, 1995 р., N 12, ст. 276; Офіційний
вісник України, 2003 р., N 1, ст. 23, N 52, ст. 2764; 2008 р.,
N 45, ст. 1469; 2011 р., N 59, ст. 2372) і від 4 жовтня 1995 р.
N 786 ( 786-95-п ) "Про Методику розрахунку і порядок використання
плати за оренду державного майна" (ЗП України, 1996 р., N 2,
ст. 57; Офіційний вісник України, 1998 р., N 20, ст. 742; 2000 р.,
N 3, ст. 84, N 49, ст. 2124; 2001 р., N 8, ст. 321; 2002 р., N 28,
ст. 1320, N 47, ст. 2124; 2007 р., N 1, ст. 34; 2009 р., N 43,
ст. 1453, N 55, ст. 1901; 2010 р., N 6, ст. 259, N 84, ст. 2959)
зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 14 вересня 2011 р. N 961
ЗМІНИ,

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

від 10 серпня 1995 р. N 629 ( 629-95-п )

і від 4 жовтня 1995 р. N 786 ( 786-95-п )

1. Пункт 2 Методики оцінки об'єктів оренди, затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1995 р. N 629
( 629-95-п ), доповнити абзацом такого змісту:
"Результати незалежної оцінки є чинними протягом
шести місяців від дня її проведення, якщо інший строк не
передбачений у звіті щодо незалежної оцінки.".
2. У постанові Кабінету Міністрів України від 4 жовтня
1995 р. N 786 ( 786-95-п ):
1) назву та пункт 1 постанови ( 786-95-п ) викласти в такій
редакції:
"Про Методику розрахунку орендної плати

за державне майно та пропорції її розподілу";
"1. Затвердити Методику розрахунку орендної плати за державне
майно та пропорції її розподілу, що додається.";
2) у Методиці розрахунку і порядку використання плати за
оренду державного майна ( 786-95-п ), затвердженій зазначеною
постановою:
назву Методики викласти в такій редакції:
"МЕТОДИКА

розрахунку орендної плати за державне майно

та пропорції її розподілу";
у пункті 1 слова "і порядок" виключити;
абзац другий пункту 2 викласти в такій редакції:
"У разі коли орендодавцем нерухомого майна (будинку, споруди,
приміщення) є державне підприємство, установа, організація, розмір
орендної плати погоджується з органом, визначеним в абзаці другому
статті 5 Закону України "Про оренду державного та комунального
майна ( 2269-12 ).";
у пункті 4:
в абзаці першому:
у другому реченні слова "за перший місяць оренди" замінити
словами "за базовий місяць розрахунку орендної плати - останній
місяць, за який визначено індекс інфляції";
у третьому реченні слова "З урахуванням розміру орендної
плати за перший місяць" замінити словами "З урахуванням розміру
орендної плати за базовий місяць", а слова "плати за наступні
місяці" - словами "плати за перший та наступні місяці";
доповнити пункт абзацом такого змісту:
"Розрахунок орендної плати за базовий місяць затверджується
орендодавцем.";
у пункті 5:
в абзаці першому формулу "Опл = Вз x Сор.ц" замінити такою
формулою:
(Воз + Внм) x Сор.ц

"Опл = --------------------"; 100
в абзаці другому слова "Вз - вартість необоротних основних
засобів (без незавершеного будівництва) за незалежною оцінкою на
час оцінки об'єкта оренди, грн.;" замінити словами "Воз - вартість
основних засобів за незалежною оцінкою на час оцінки об'єкта
оренди, гривень; Внм - вартість нематеріальних активів за
незалежною оцінкою на час оцінки об'єкта оренди, гривень;";
пункт 7 викласти в такій редакції:
"7. Розмір річної орендної плати у разі оренди іншого, крім
нерухомого, окремого індивідуально визначеного майна,
встановлюється за згодою сторін, але не менш як 10 відсотків
вартості орендованого майна за результатами незалежної оцінки, а у
разі, коли орендарем є суб'єкт малого підприємництва, - не менш як
7 відсотків вартості орендованого майна за результатами такої
оцінки.";
у пункті 8:
в абзаці першому формулу "Опл = Вп x Сор" замінити такою
формулою:
Вп x Сор

"Опл = ------------"; 100
абзац третій виключити;
абзац перший пункту 10 доповнити реченням такого змісту:
"Індексація річної орендної плати проводиться один раз на рік на
підставі річних індексів інфляції у строки, визначені договором
оренди.";
пункт 12 викласти в такій редакції:
"12. Перед розрахунком орендної плати за перший місяць оренди
чи після перегляду розміру орендної плати визначається розмір
орендної плати за базовий місяць розрахунку за такою формулою:
Опл

Опл.міс = ----- x Ід.о. x Ім, 12
де Опл - розмір річної орендної плати, визначений за цією
Методикою, гривень; Ід.о. - індекс інфляції за період з дати
проведення незалежної або стандартизованої оцінки до базового
місяця розрахунку орендної плати; Ім - індекс інфляції за базовий
місяць розрахунку орендної плати.
Розмір орендної плати за перший місяць оренди визначається
шляхом коригування розміру орендної плати за базовий місяць на
індекс інфляції за період з першого числа наступного за базовим
місяця до останнього числа першого місяця оренди.";
абзац другий пункту 14 виключити;
додаток 1 до Методики ( 786-95-п ) викласти в такій редакції:
"Додаток 1

до Методики

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 14 вересня 2011 р. N 961)
ОРЕНДНІ СТАВКИ

за використання цілісних

майнових комплексів державних підприємств

------------------------------------------------------------------ Найменування |Орендна ставка, відсотків| --------------------------------------+-------------------------| Цілісні майнові комплекси державних | | підприємств: | | --------------------------------------+-------------------------| тютюнової промисловості, лікеро- | 25 | горілчаної та виноробної | | промисловості, радгоспів заводів (що | | виробляють виноробну продукцію) | | --------------------------------------+-------------------------| з виробництва електричного та | 20 | електронного устатковання, деревини та| | виробів з деревини, меблів, з | | організації концертно-видовищної | | діяльності та виставкової діяльності, | | ресторанів, морського, залізничного | | та автомобільного транспорту, | | торгівлі, випуску лотерейних білетів | | та проведення лотерей, кольорової | | металургії, нафтогазодобувної | | промисловості | | --------------------------------------+-------------------------| електроенергетики, газової, хімічної і| 16 | нафтохімічної промисловості, чорної | | металургії, зв'язку, швейної та | | текстильної промисловості, | | ресторанного господарства (крім | | ресторанів), з виробництва | | транспортних засобів, устатковання та | | їх ремонту, виробництва машин та | | устатковання, призначеного для | | механічного, термічного оброблення | | матеріалів або здійснення інших | | операцій, з виробництва гумових та | | пластмасових виробів, лісового | | господарства, рибного господарства, | | целюлозно-паперової промисловості, | | переробки відходів, видобування | | неенергетичних матеріалів, з надання | | додаткових транспортних послуг та | | допоміжних операцій, паливної | | промисловості, побутового | | обслуговування | | --------------------------------------+-------------------------| сільського господарства, харчової | 12 | промисловості (крім лікеро-горілчаної | | та виноробної промисловості), | | радгоспів-заводів, крім тих, що | | виробляють виноробну продукцію), | | металообробки, освіти, науки та | | охорони здоров'я, легкої (крім швейної| | та текстильної) промисловості, з | | виробництва будівельних матеріалів | | --------------------------------------+-------------------------| Інші об'єкти | 10"; | -----------------------------------------------------------------
у додатку 2 до Методики ( 786-95-п ):
слова "до Методики розрахунку і порядку використання плати за
оренду державного майна" замінити словами "до Методики";
у графі "Орендна ставка, відсотків":
у пункті 2 цифри "35" замінити цифрами "45";
у пункті 3 цифри "30" замінити цифрами "40";
у пункті 4 цифри "25" замінити цифрами "30";
пункт 9 доповнити абзацами такого змісту:
"офісних приміщень
антен";
у пункті 11:
абзац сьомий викласти в такій редакції:
"складів";
абзац восьмий виключити;
абзац другий пункту 13 виключити.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: