open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
Н А К А З
14.09.2011 N 1059
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

10 жовтня 2011 р.

за N 1169/19907

Деякі питання присудження наукових ступенів

і присвоєння вчених звань

Відповідно до підпунктів 26 і 28 пункту 4 Положення про
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,
затвердженого Указом Президента України від 08.04.2011 N 410
( 410/2011 ), пункту 2 Порядку присвоєння вченого звання професора
і доцента, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 27.12.2008 N 1149 ( 1149-2008-п ), та пункту 9 Порядку
присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого
наукового співробітника, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 07.03.2007 N 423 ( 423-2007-п ),
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити такі, що додаються: Положення про атестаційну колегію Міністерства освіти і
науки, молоді та спорту України; Положення про спеціалізовану вчену раду ( z1170-11 ).
2. Установити, що спеціалізовані вчені ради, утворені Вищою
атестаційною комісію України, діють до закінчення строку своїх
повноважень.
3. Визнати такими, що втратили чинність, накази Вищої
атестаційної комісії України згідно з переліком, що додається.
4. Директору департаменту атестації кадрів (В.Д.Бондаренку)
забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві
юстиції України.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Є.М.Суліму.
6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Міністр Д.В.Табачник

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

14.09.2011 N 1059
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

10 жовтня 2011 р.

за N 1169/19907

ПОЛОЖЕННЯ

про атестаційну колегію

Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

1. Атестаційна колегія Міністерства освіти і науки, молоді та
спорту України (далі - атестаційна колегія) є дорадчим органом
МОНмолодьспорту, що утворюється з метою виконання повноважень щодо
підготовки та атестації наукових і науково-педагогічних кадрів
вищої кваліфікації, покладених на МОНмолодьспорт.
2. Атестаційна колегія у своїй діяльності керується
Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента
України, Кабінету Міністрів України, МОНмолодьспорту, а також цим
Положенням.
3. Основним завданням атестаційної колегії є участь у: забезпеченні функціонування системи підготовки та атестації
наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації; прийнятті рішень щодо діяльності аспірантури, ад'юнктури,
докторантури у вищих навчальних закладах III-IV рівня акредитації,
закладах післядипломної освіти III-IV рівня акредитації, наукових
установах (за винятком наукових установ Національної академії наук
України); формуванні мережі спеціалізованих вчених рад; затвердженні рішень спеціалізованих вчених рад про
присудження наукового ступеня доктора наук і кандидата наук; присвоєнні вчених звань старшого наукового співробітника,
доцента і професора науковим і науково-педагогічним працівникам
вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації, закладів
післядипломної освіти III-IV рівня акредитації та наукових
установ.
4. Атестаційна колегія відповідно до покладених на неї
завдань бере участь у: 1) прийнятті рішень щодо: відкриття, перереєстрації та закриття аспірантури, ад'юнктури
та докторантури у вищих навчальних закладах III-IV рівня
акредитації, науково-дослідних (науково-технічних) установах, крім
установ, підпорядкованих Національній академії наук України; утворення спеціалізованих вчених рад у вищих навчальних
закладах III-IV рівня акредитації, наукових установах, у тому
числі для проведення разових захистів, а також щодо зміни профілю
спеціалізованої вченої ради та змін у її складі; проведення додаткової експертизи атестаційних справ
здобувачів вчених звань шляхом надсилання атестаційної справи до
науковометодичної комісії, положення про яку затверджено
МОНмолодьспортом; розгляду дисертацій, які розглянуті експертною радою з
порушенням встановленої процедури або щодо яких до МОНмолодьспорту
надійшла додаткова інформація, яка не була врахована експертною
радою, шляхом повернення до експертної ради для повторного
розгляду або надсилання на додатковий розгляд до однієї зі
спеціалізованих вчених рад або провідним ученим, фахівцям з
відповідного наукового напряму; присвоєння вчених звань старшого наукового співробітника,
доцента і професора науковим і науково-педагогічним працівникам
вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації або закладів
післядипломної освіти III-IV рівня акредитації та наукових установ
на підставі розгляду атестаційних справ здобувачів вчених звань; утворення апеляційних комісій щодо присудження наукових
ступенів чи присвоєння вчених звань або їх позбавлення; 2) затвердженні рішень спеціалізованих вчених рад про
присудження наукових ступенів, у тому числі щодо переатестації
вчених, яким присуджено наукові ступені в інших державах, та
нострифікації дипломів про наукові ступені, виданих в інших
державах, або скасувує такі рішення; 3) проведенні переатестації вчених, яким присвоєно вчені
звання в інших державах, і нострифікації атестатів про присвоєння
вчених звань, виданих в інших державах; 4) позбавленні наукових ступенів і вчених звань в
установленому МОНмолодьспортом порядку; 5) розгляді питань щодо затвердження: типових програм кандидатських іспитів; переліку наукових спеціальностей; паспортів наукових спеціальностей; переліку наукових фахових видань України (друкованих та
електронних) та механізму визнання фаховими наукових праць,
опублікованих у наукових виданнях інших держав.
5. Атестаційна колегія має право: одержувати в установленому порядку від вищих навчальних
закладів III-IV рівня акредитації, закладів післядипломної освіти
III-IV рівня акредитації, наукових установ інформацію, документи,
матеріали і статистичні дані, необхідні для виконання покладених
на неї завдань; заслуховувати на своїх засіданнях керівників вищих навчальних
закладів III-IV рівня акредитації, закладів післядипломної освіти
III-IV рівня акредитації, наукових установ, спеціалізованих вчених
рад, а також здобувачів наукових ступенів і вчених звань.
6. Атестаційна колегія утворюється у складі Голови
атестаційної колегії, його заступника, двох учених секретарів та
членів колегії. Головою атестаційної колегії є Міністр освіти і науки, молоді
та спорту України. Заступника Голови атестаційної колегії призначає Голова
атестаційної колегії з числа членів колегії. Ученими секретарями атестаційної колегії є керівники
відповідних структурних підрозділів МОНмолодьспорту. Членами атестаційної колегії є керівники та провідні вчені
вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації або закладів
післядипломної освіти III-IV рівня акредитації, наукових установ
та представники національних академій наук. Персональний склад атестаційної колегії затверджується
наказом МОНмолодьспорту України.
7. Формою роботи атестаційної колегії є засідання, які
проводяться за рішенням Голови атестаційної колегії.
8. Засідання атестаційної колегії проводить її Голова, а за
його відсутності - заступник Голови. Засідання атестаційної колегії є правоможним, якщо на ньому
присутні не менш як дві третини її складу.
9. Рішення атестаційної колегії приймається відкритим
голосуванням або таємно - на вимогу третини членів атестаційної
колегії і вважається прийнятим, якщо за нього проголосували дві
третини присутніх на засіданні членів атестаційної колегії. Рішення атестаційної колегії оформляється протоколом, що
підписується головуючим на засіданні та ученими секретарями. У
випадку рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого
на засіданні.
10. Рішення атестаційної колегії затверджується наказом
МОНмолодьспорту України.
Директор Департаменту
роботи з персоналом
та керівними кадрами І.А.Некрасса
Директор Департаменту
атестації кадрів В.Д.Бондаренко

Додаток

до наказу Міністерства

освіти і науки, молоді

та спорту України

14.09.2011 N 1059

ПЕРЕЛІК

наказів Вищої атестаційної комісії України,

що втратили чинність

1. Наказ Вищої атестаційної комісії України від 20.03.2000
N 119 ( z0299-00 ) "Про термін чинності повідомлень про захист
дисертацій", зареєстрований в Міністерстві юстиції України
23.05.2000 за N 299/4520.
2. Наказ Вищої атестаційної комісії України від 04.04.2000
N 175 ( z0352-00 ) "Про затвердження Переліку установ і
організацій, куди обов'язково належить надсилати наукові видання,
у яких публікуються основні результати дисертаційних робіт",
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.06.2000 за
N 352/4573.
3. Наказ Вищої атестаційної комісії України від 04.04.2000
N 176 ( z0353-00 ) "Про затвердження Переліку установ і
організацій, куди обов'язково належить надсилати наукові
монографії, у яких опубліковані основні результати дисертаційних
робіт", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.06.2000
за N 353/4574.
4. Наказ Вищої атестаційної комісії України від 04.04.2000
N 178 ( z0431-00 ) "Про опублікування результатів дисертацій на
здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук та про їх
апробацію", зареєстрований в Міністерстві юстиції України
18.07.2000 за N 431/4652 (зі змінами).
5. Наказ Вищої атестаційної комісії України від 29.08.2000
N 429 ( z0918-00 ) "Про затвердження Положення про спеціалізовані
вчені ради", зареєстрований в Міністерстві юстиції України
14.12.2000 за N 918/5139 (зі змінами).
6. Наказ Вищої атестаційної комісії України від 21.09.2000
N 440 ( z0718-00 ) "Про прийняття рішень щодо присвоєння вченого
звання старшого наукового співробітника вченими радами наукових
установ та вищих навчальних закладів", зареєстрований в
Міністерстві юстиції України 17.10.2000 за N 718/4939 (зі
змінами).
7. Наказ Вищої атестаційної комісії України від 21.09.2000
N 441 ( z0789-00 ) "Щодо прийняття до розгляду документів, які
подаються до ВАК України з питань переатестації вченого, якому
присуджено науковий ступінь в іншій країні", зареєстрований в
Міністерстві юстиції України 09.11.2000 за N 789/5010.
8. Наказ Вищої атестаційної комісії України від 03.12.2007
N 845 ( z1377-07 ) "Про затвердження Переліку установ і
організацій, до яких обов'язково надсилаються автореферати
дисертацій", зареєстрований в Міністерстві юстиції України
18.12.2007 за N 1377/14644.
9. Наказ Вищої атестаційної комісії України від 21.03.2008
N 208 ( z0311-08 ) "Про затвердження переліку спеціальностей, за
якими можуть бути присуджені наукові ступені в галузі медичних та
ветеринарних наук здобувачам, які мають повну вищу біологічну
освіту та здобули кваліфікацію біолога", зареєстрований в
Міністерстві юстиції України 15.04.2008 за N 311/15002.
10. Наказ Вищої атестаційної комісії України від 07.05.2010
N 278 ( z0354-10 ) "Про затвердження Порядку внесення друкованих
та електронних наукових видань до Переліку наукових фахових видань
України, в яких можуть публікуватися основні результати
дисертаційних робіт", зареєстрований в Міністерстві юстиції
України 03.06.2010 за N 354/17649.
11. Наказ Вищої атестаційної комісії України від 19.07.2010
N 559 ( z0645-10 ) "Про затвердження Переліку документів
атестаційної справи, що подається до ВАК України з питань
переатестації вченого, якому присуджено науковий ступінь в іншій
державі, або нострифікації диплома про науковий ступінь, виданого
в іншій державі, та вимог до її оформлення", зареєстрований в
Міністерстві юстиції України 06.08.2010 за N 645/17940.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: