open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 21 вересня 2011 р. N 990

Київ
Про внесення змін до постанови

Кабінету Міністрів України

від 11 липня 2002 р. N 956

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня
2002 р. N 956 ( 956-2002-п ) "Про ідентифікацію та декларування
безпеки об'єктів підвищеної небезпеки" (Офіційний вісник України,
2002 р., N 29, ст. 1357; 2004 р., N 10, ст. 617) зміни, що
додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 21 вересня 2011 р. N 990
ЗМІНИ,

що вносяться до постанови

Кабінету Міністрів України

від 11 липня 2002 р. N 956 ( 956-2002-п )

1. У пункті 3 постанови ( 956-2002-п ) слова "Державний
департамент з нагляду за охороною праці" замінити словами
"Державну службу гірничого нагляду та промислової безпеки".
2. У нормативах порогових мас небезпечних речовин для
ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки, затверджених
зазначеною постановою ( 956-2002-п ):
1) у пункті 1:
підпункт 2 викласти у такій редакції:
"2) горючі рідини - рідини, які можуть самозайматися, а також
займатися за наявності джерела горіння і самостійно горіти після
його видалення. Горючі рідини з температурою спалаху, що дорівнює
або менша 61 град.C у закритому тиглі або менша 66 град.C у
відкритому тиглі, належать до легкозаймистих. Особливо
небезпечними є легкозаймисті рідини, температура спалаху яких не
перевищує 28 град.C (згідно з ГОСТ 12.1.044-89);";
абзаци п'ятий і шостий підпункту 4 викласти у такій редакції:
"Ініціюючі (первинні) вибухові речовини - речовини, які під
впливом теплових або механічних зовнішніх факторів здатні до
швидкого хімічного перетворення з виділенням тепла і газоподібних
продуктів.
Бризантні (вторинні) вибухові речовини - речовини, які під
впливом ініціюючих вибухових речовин або значних теплових чи
механічних зовнішніх факторів здатні до хімічного перетворення з
виділенням тепла і газоподібних продуктів. Піротехнічні суміші -
композиції на основі окислювача та горючої речовини з різними
функціональними домішками, що здатні під впливом ініціюючих
вибухових речовин або під значним впливом зовнішніх факторів до
екзотермічних реакцій із світловим, тепловим, звуковим, реактивним
або димовим (зокрема сльозогінним) ефектом;";
в абзаці четвертому підпункту 5 слово "хлор," виключити;
абзац перший підпункту 7 після цифр і слова "(1992 рік)"
доповнити словами "; речовини, які можуть здійснювати тривалий
негативний вплив на водне середовище";
2) додатки 1 і 2 до нормативів викласти у такій редакції:
"Додаток 1

до нормативів

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 21 вересня 2011 р. N 990)
НОРМАТИВИ

порогових мас деяких індивідуальних небезпечних речовин

------------------------------------------------------------------ Найменування індивідуальної | Порогова | Категорії та | небезпечної речовини | маса, тонн | групи, до яких | | | може бути | | |віднесена речовина| |-------------+------------------| |1 клас|2 клас|категорія | група | -------------------------------+------+------+----------+-------| Алкіли свинцю | 50 | 5 |2, 3, 7, 9|1, 2, 3| -------------------------------+------+------+----------+-------| Аміак | 500 | 50 | 1, 8 | 1, 3 | -------------------------------+------+------+----------+-------| Амонію нітрат* | 2500 | 350 | 5 | 1 | -------------------------------+------+------+----------+-------| Амонію нітрат (добрива)** | 5000 | 1250 | 5 | 1 | -------------------------------+------+------+----------+-------| Арсенатний ангідрид, арсенатна | 2 | 1 | 7, 8, 9 | 3 | кислота та/або її солі | | | | | -------------------------------+------+------+----------+-------| Арсенітний ангідрид, арсенітна | 0,1 | | 7, 8, 9 | 3 | кислота та/або її солі | | | | | -------------------------------+------+------+----------+-------| Арсеновмісний водень (арсін) | 1 | 0,2 | 1, 7, 9 |1, 2, 3| -------------------------------+------+------+----------+-------| Ацетилен | 50 | 5 | 1 | 1, 2 | -------------------------------+------+------+----------+-------| Берилій та його сполуки у | 0,01 | | 3, 7 | 2, 3 | перерахунку на берилій | | | | | -------------------------------+------+------+----------+-------| Бром | 50 | 20 | 6, 8, 9 |1, 2, 3| -------------------------------+------+------+----------+-------| Водень | 50 | 5 | 1 | 1, 2 | -------------------------------+------+------+----------+-------| Вугільної кислоти | 0,75 | 0,3 | 8 | 3 | дихлорангідрид (фосген) | | | | | -------------------------------+------+------+----------+-------| Етилену оксид | 50 | 5 | 1, 5, 8 | 1, 2 | -------------------------------+------+------+----------+-------| Кисень | 2000 | 200 | 6 | 1, 2 | -------------------------------+------+------+----------+-------| Метанол | 5000 | 500 | 2, 3, 9 |1, 2, 3| -------------------------------+------+------+----------+-------| Метилізоціанат | 0,15 | | 2, 3, 7 |1, 2, 3| -------------------------------+------+------+----------+-------| 4,4-метилен-біс(2-хлоранілін) | 0,01 | | 3, 7, 9 |1, 2, 3| та/або солі в порошкоподібному | | | | | стані | | | | | -------------------------------+------+------+----------+-------| Нікелеві сполуки | 1 | | 7 | 3 | (дрібнодисперсний порошок), | | | | | монооксид нікелю, діоксид | | | | | нікелю, триоксид нікелю, | | | | | сульфід нікелю (II), сульфід | | | | | нікелю (III) | | | | | -------------------------------+------+------+----------+-------| Поліхлоридні дибензофурани та |0,001 | | 7, 9 | 3 | поліхлоридні дибензодіоксини | | | | | | | | | | (включаючи ТХДД), розраховані | | | | | із застосуванням коефіцієнта | | | | | токсичного еквіваленту ТХДД*** | | | | | -------------------------------+------+------+----------+-------| Пропілену оксид | 50 | 5 | 2, 3, 8 | 1, 2 | -------------------------------+------+------+----------+-------| Сірки діоксид | 250 | 25 | 1 | 1, 2 | -------------------------------+------+------+----------+-------| Сірки триоксид | 75 | 7,5 | 8 | 3 | -------------------------------+------+------+----------+-------| Сірководень | 50 | 5 | 1, 8 | 1, 2 | -------------------------------+------+------+----------+-------| Толуїдиндиізоціонат | 100 | 10 | 3, 7 |1, 2, 3| -------------------------------+------+------+----------+-------| Формальдегід (концентрація | 50 | 5 | 1, 8, 9 |1, 2, 3| понад 90 відсотків) | | | | | -------------------------------+------+------+----------+-------| Фосфористий водень (фосфін) | 1 | 0,2 | 7, 9 | 3 | -------------------------------+------+------+----------+-------| Хлор | 25 | 10 | 6, 8 | 1, 2 | -------------------------------+------+------+----------+-------| Хлороводень (зріджений газ) | 250 | 25 | 8, 9 | 3 | -------------------------------+------+------+----------+-------| Канцерогени: 4-амінобіфеніл |0,001 | | 7, 9 | 3 | та/або його солі, бензидин | | | | | та/або його солі, | | | | | бі(хлорметиловий) ефір, | | | | | хлорметилметиловий ефір, | | | | | диметилкарбамілхлорид, | | | | | диметилнітрозомін, | | | | | гексаметилфосфористий триамід, | | | | | 2-нафтиламін та/або | | | | | його солі, | | | | | 1,3-пропансултон-4-нітродифеніл| | | | | -----------------------------------------------------------------
_______________

* Масовий вміст азоту в амонію нітраті та його сумішах
становить понад 28 відсотків, а водяні розчини амонію нітрату
містять понад 90 відсотків азоту.
** Масовий вміст азоту в простих добривах на основі амонію
нітрату, а також у складних добривах на його основі (з фосфатом
та/або поташем) становить понад 28 відсотків.
*** Коефіцієнти токсичного еквіваленту (ХДД -
хлордибензодіоксин, ХДФ - хлордибензофуран, Т - тетра, П - пента,
Гкс - гекса, Гпт - гепта, О - окта):
1,2,3,7,8 - ПХДД 0,5
1,2,3,4,7,8 - ГксХДД 0,1
1,2,3,6,7,8 - ГксХДД 0,1
1,2,3,7,8,9 - ГксХДД 0,1
1,2,3,4,6,7,8 - ГптХДД 0,01
ОХДД 0,001
2,3,7,8 - ТХДФ 0,1
2,3,4,7,8 - ПХДФ 0,5
1,2,3,7,8 - ПХДФ 0,05
1,2,3,4,7,8 - ГксХДФ 0,1
1,2,3,7,8,9 - ГксХДФ 0,1
1,2,3,6,7,8 - ГксХДФ 0,1
2,3,4,6,7,8 - ГксХДФ 0,1
1,2,3,4,6,7,8 - ГксХДФ 0,01
1,2,3,4,7,8,9 - ГксХДФ 0,01
ОХДФ 0,001

Додаток 2

до нормативів

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 21 вересня 2011 р. N 990)
НОРМАТИВИ

порогових мас небезпечних речовин за категоріями
------------------------------------------------------------------ Номер| Найменування категорії | Порогова | Групи, до яких| кате-| небезпечних речовин | маса, тонн | може бути | горії| |-------------| віднесена | | |1 клас|2 клас| речовина | | | | | відповідної | | | | | категорії | -----+----------------------------+------+------+---------------| 1 |Горючі (займисті) гази | 200 | 50 | 1, 2 | -----+----------------------------+------+------+---------------| 2 |Горючі рідини |50 000|5 000 | 2 | -----+----------------------------+------+------+---------------| 3 |Горючі рідини, перегріті під| 200 | 50 | 1, 2 | |тиском | | | | -----+----------------------------+------+------+---------------| 4 |Ініціюючі (первинні) | 50 | 10 | 1 | |вибухові речовини | | | | -----+----------------------------+------+------+---------------| 5 |Бризантні (вторинні) та | 200 | 50 | 1 | |піротехнічні вибухові | | | | |речовини | | | | -----+----------------------------+------+------+---------------| 6 |Речовини-окисники | 200 | 50 | 1, 2 | -----+----------------------------+------+------+---------------| 7 |Високотоксичні речовини | 20 | 5 | 3 | -----+----------------------------+------+------+---------------| 8 |Токсичні речовини | 200 | 50 | 3 | -----+----------------------------+------+------+---------------| 9 |Речовини, які становлять | 500 | 200 | 3 | |небезпеку для навколишнього | | | | |природного середовища | | | | |(високотоксичні для водних | | | | |організмів) та/або можуть | | | | |здійснювати довгостроковий | | | | |негативний вплив на водне | | | | |середовище | | | | -----+----------------------------+------+------+---------------| 10 |Речовини, які вступають у | 200 | 50 | 1, 2, 3". | |бурхливу реакцію з водою з | | | | |виділенням горючих та/або | | | | |вибухонебезпечних чи | | | | |токсичних газів | | | | -----------------------------------------------------------------
3. У Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної
небезпеки, затвердженому зазначеною постановою ( 956-2002-п ):
1) у пункті 1:
абзац третій виключити;
абзац четвертий після слів "радіоактивних речовин" доповнити
словами ", крім складових частин цих об'єктів з небезпечними
речовинами, що зазначені у додатках 1 і 2 до нормативів порогових
мас небезпечних речовин для ідентифікації об'єктів підвищеної
небезпеки, затверджених цією постановою (далі - нормативи)";
абзац шостий викласти у такій редакції:
"небезпечних речовин, що перевозяться за межами підприємства
автомобільним, залізничним, авіаційним, річковим та морським
транспортом;";
доповнити пункт абзацом такого змісту:
"потенційно небезпечних об'єктів, що належать до таких у
зв'язку із наявністю на них відходів, крім тих, на яких можливе
кількісне визначення небезпечних речовин відповідно до
нормативів.";
2) пункт 4 після слів "на об'єкті," доповнити словами
"дорівнює або";
3) пункт 5 доповнити абзацами такого змісту:
"Потенційно небезпечними об'єктами магістральних
нафтопровідних, нафтопродуктопровідних та інших трубопровідних
систем для транспортування рідких небезпечних речовин є дільниці
лінійної частини магістральних трубопроводів між лінійною запірною
арматурою; перекачувальні станції з резервуарними парками; основні
та резервні нитки переходів магістральних трубопроводів через
руслову та заплавну частину водних перепон (між запірною арматурою
на протилежних берегах).
Потенційно небезпечними об'єктами газотранспортних
підприємств є дільниці магістральних газопроводів у межах зони
обслуговування структурних підрозділів таких підприємств;
компресорні станції з вузлом підключення (від вхідного охоронного
крана до вихідного); газорозподільні станції; підземні сховища
газу; автомобільні газонаповнювальні компресорні станції.
Дільниці багатониткових магістральних газопроводів чи
магістральні газопроводи, які проходять у межах одного
технологічного коридору і відстань між осями яких становить менш
як 500 метрів, є одним потенційно небезпечним об'єктом. Якщо
відстань між дільницями газопроводів багатониткових систем у межах
зони обслуговування одного газотранспортного підприємства
перевищує 500 метрів, такі дільниці є окремими потенційно
небезпечними об'єктами.
Потенційно небезпечними об'єктами систем постачання
природного газу до обласних центрів, міст обласного значення,
населених пунктів одного або кількох адміністративних районів є
газопроводи високого тиску I і II категорій та газопроводи
середнього тиску всіх діаметрів (без дворових вводів), що
перебувають на балансі спеціалізованих підприємств газового
господарства.
Потенційно небезпечними об'єктами систем постачання
скрапленого вуглеводневого газу є газонаповнювальні станції та
пункти, проміжні склади балонів, автомобільні газозаправні станції
та пункти, резервуарні установки, групові газобалонні установки.";
4) пункт 6 доповнити абзацами такого змісту:
"У разі коли небезпечна речовина може бути віднесена
одночасно до кількох категорій небезпечних речовин,
використовується значення речовини у тій категорії, в якій її
порогова маса найменша.
У разі коли сумарна маса жодної індивідуальної небезпечної
речовини або небезпечної речовини будь-якої категорії не перевищує
1 відсотка порогової маси небезпечних речовин другого класу,
об'єкт не відноситься до об'єктів підвищеної небезпеки.";
5) у пункті 7:
підпункт 4 викласти у такій редакції:
"4) для лінійної частини магістральних нафтопровідних,
нафтопродуктопровідних та інших трубопровідних систем для
транспортування рідких небезпечних речовин - сумарна маса
небезпечної речовини, що міститься у лінійній частині трубопроводу
між двома запірними пристроями, і сумарна маса, що може виділитися
протягом часу, встановленого для виявлення витоку речовини та
здійснення перекриття запірних пристроїв, згідно з технологічним
регламентом та проектною документацією, а для внутрішньозаводських
трубопроводів - сумарна маса небезпечної речовини у всьому
трубопроводі.
Для розрахунку сумарної маси нафти, нафтопродуктів та інших
небезпечних речовин використовуються параметри проектного режиму
експлуатації магістральних трубопроводів і технологічного
обладнання та проектна ємність резервуарних парків;";
доповнити пункт підпунктами 4-1 - 4-3 такого змісту:
"4-1) для лінійної частини магістральних газопроводів -
сумарна маса небезпечної речовини, що міститься в дільниці
газопроводу між лінійною запірною арматурою, включаючи резервні
нитки, технологічні перемички і відгалуження, та сумарна маса, що
може виділитися протягом часу, встановленого для виявлення витоку
речовини та здійснення ручного перекриття лінійної запірної
арматури згідно з технологічним регламентом та проектною
документацією.
Сумарна маса газу визначається з урахуванням проектних
значень робочого тиску газу на дільницях магістральних
газопроводів та у технологічному обладнанні;
4-2) для систем постачання природного газу до населених
пунктів та адміністративних районів - сумарна маса природного
газу, що міститься в системі за умови дотримання проектного
значення тиску, яка встановлюється шляхом визначення суми:
маси газу, що міститься в газопроводах високого тиску I і
II категорій всіх діаметрів, з урахуванням маси газу, що може
виділитися із системи протягом встановленого строку, необхідного
для локалізації аварійної ситуації;
маси газу, що міститься в газопроводах середнього тиску всіх
діаметрів, ураховуючи масу газу, що може виділитися із системи
протягом встановленого строку, необхідного для локалізації
аварійної ситуації.
Під час проведення розрахунків маса газу, що міститься у
дворових вводах, не враховується.
Системи газопостачання, що перебувають на балансі відомчих
споживачів, ідентифікуються їх власником у складі виробництв, що
споживають природний газ;
4-3) для міжцехових, внутрішньоцехових, внутрішньоскладських
трубопроводів - сумарна маса небезпечної речовини у всьому
трубопроводі;";
підпункт 5 викласти у такій редакції:
"5) для операцій зливу-наливу - сумарна маса небезпечної
речовини в залізничних або автомобільних цистернах, у вантажних
танках суден під час проведення технологічних операцій.
Для розрахунків використовуються значення проектної ємності і
проектної кількості цистерн або танків, які можуть встановлюватися
на естакаді або причалі одночасно.";
6) пункт 8 виключити;
7) пункти 9-12 викласти у такій редакції:
"9. Потенційно небезпечний об'єкт відноситься до об'єктів
підвищеної небезпеки 1 класу, якщо сумарна маса хоча б однієї
індивідуальної небезпечної речовини або небезпечної речовини
однієї категорії на потенційно небезпечному об'єкті, що
розрахована згідно з пунктами 6 і 7 цього Порядку, дорівнює
пороговій масі небезпечних речовин 1 класу згідно з додатками 1 і
2 до нормативів або перевищує таку масу.
У разі коли сумарна маса жодної індивідуальної небезпечної
речовини або небезпечної речовини будь-якої категорії не перевищує
порогову масу небезпечних речовин 1 класу, за її властивостями
визначаються категорії, до яких вона може бути віднесена згідно з
пунктом 1 нормативів та додатком 1 до них. Порогова маса
небезпечних речовин кожної категорії розраховується відповідно до
пункту 10 цього Порядку.
Якщо індивідуальна небезпечна речовина за своїми
властивостями може бути віднесена до кількох категорій, її сумарна
маса враховується під час визначення сумарної маси небезпечних
речовин у кожній категорії, до якої вона може бути віднесена.
10. Порогову масу небезпечних речовин однієї групи або
категорії визначають за формулою
Q = (сума) q : (сума) (q / Q ),

ПГК i i i
де Q - порогова маса небезпечних речовин однієї групи або

ПГК атегорії;
q - сумарна маса небезпечної речовини або категорії i ебезпечної речовини, що перебуває на об'єкті;
Q - норматив порогової маси небезпечної речовини або i атегорії небезпечної речовини відповідного класу;
i - змінюється від 1 до n, де n - загальна кількість
індивідуальних небезпечних речовин та категорій небезпечних
речовин.
Розрахунок значення порогової маси небезпечних речовин однієї
категорії або групи для 1 класу проводиться з використанням
значення Q для 1 класу і для 2 класу - з використанням значення

i для 2 класу згідно з додатками 1 і 2 до нормативів.
i
Якщо речовина, зазначена у додатку 1 до нормативів, належить
за своїми властивостями також до однієї з категорій речовин,
зазначених у додатку 2 до нормативів, визначення Q здійснюється

ПГК урахуванням порогової маси, наведеної в додатку 1 до нормативів.
11. Потенційно небезпечний об'єкт відноситься до об'єктів
підвищеної небезпеки 1 класу, якщо сумарна маса небезпечних
речовин хоча б однієї категорії, що визначена згідно з пунктом 9
цього Порядку, дорівнює пороговій масі небезпечних речовин 1 класу
цієї категорії, визначеній відповідно до пункту 10 цього Порядку,
або перевищує таку масу.
12. У разі коли сумарна маса небезпечних речовин жодної
категорії, що визначена згідно з пунктом 10 цього Порядку, не
перевищує порогову масу небезпечних речовин 1 класу для цієї
категорії, за властивостями індивідуальних небезпечних речовин і
категорій небезпечних речовин визначаються групи, до яких вони
можуть бути віднесені згідно з пунктом 2 нормативів. Порогова маса
небезпечних речовин зазначених груп розраховується згідно з
пунктом 10 цього Порядку.
Якщо небезпечна речовина за своїми властивостями може бути
віднесена до кількох груп, її сумарна маса враховується у кожній
групі, до якої вона може бути віднесена.
У разі коли небезпечна речовина може бути віднесена одночасно
до кількох груп небезпечних речовин, під час визначення класу
небезпеки використовується зазначення речовини у тій групі, де її
розрахована порогова маса найменша.";
8) пункт 13 виключити;
9) пункти 14-17 викласти у такій редакції:
"14. Потенційно небезпечний об'єкт відноситься до об'єктів
підвищеної небезпеки 1 класу, якщо сумарна маса небезпечних
речовин хоча б однієї групи дорівнює пороговій масі небезпечних
речовин 1 класу для цієї групи, визначеній відповідно до пункту 10
цього Порядку, або перевищує таку масу.
15. Якщо сумарні маси всіх індивідуальних небезпечних
речовин, категорій або груп небезпечних речовин, визначені згідно
з пунктами 6-12 цього Порядку, менші за нормативи порогової маси
небезпечних речовин 1 класу, але хоча б одна з них дорівнює
нормативу порогової маси небезпечних речовин 2 класу згідно з
додатками 1 і 2 до нормативів чи нормативу, розрахованому згідно з
пунктом 10 цього Порядку, або перевищує їх, потенційно небезпечний
об'єкт відноситься до об'єктів підвищеної небезпеки 2 класу.
Якщо сумарні маси всіх індивідуальних небезпечних речовин,
категорій або груп небезпечних речовин, визначені згідно з
пунктами 6-12 цього Порядку, менші за нормативи порогової маси
небезпечних речовин 2 класу згідно з додатками 1 і 2 до нормативів
або нормативи, розраховані згідно з пунктом 10 цього Порядку,
потенційно небезпечний об'єкт не відноситься до об'єктів
підвищеної небезпеки.
16. У разі коли найменша відстань від елементів потенційно
небезпечного об'єкта до елементів селитебної території або
промислових об'єктів не перевищує 500 метрів для небезпечних
речовин 1 і 2 групи і 1000 метрів для небезпечних речовин 3 групи,
пороговою масою вважається маса небезпечних речовин, визначена за
формулою

2

Q = Q х (R / R ) ,

ir i x П
де Q - порогова маса небезпечних речовин;

ir
Q - встановлений або розрахований згідно з пунктом 10 цього i орядку норматив порогової маси 2 класу;
R - відстань від потенційно небезпечного об'єкта до межі x айближчого елемента селитебної території або промислового
об'єкта;
R - гранична відстань від потенційно небезпечного об'єкта до П айближчого промислового об'єкта або елемента селитебної
території, починаючи з якої проводиться перерахунок нормативу
порогової маси (для речовин 1 і 2 групи R дорівнює 500 метрів,

П ля речовин 3 групи R дорівнює 1000 метрів).

П
У разі коли Q менше 1 відсотка встановленого або

ir озрахованого згідно з пунктом 10 цього Порядку нормативу
порогової маси 2 класу, порогова маса приймається рівною
1 відсотку незалежно від відстані потенційно небезпечного об'єкта
до елементів селитебної території.
Селитебна територія - ділянки житлових будинків, громадських
установ, будівель та споруд, зокрема навчальних, проектних,
науково-дослідних та інших інститутів без дослідних виробництв,
внутрішньоселитебна, вулично-дорожня і транспортна мережа, площі,
парки, сади, сквери, бульвари, інші об'єкти зеленого будівництва і
місця загального користування (ДБН 360-92**, пункт 2.2)
( v0044481-92 ). Характеристика елементів селитебної території
затверджується Мінрегіоном.
Вимоги цього пункту не поширюються на потенційно небезпечні
об'єкти лінійної частини магістральних продуктопроводів у межах
охоронних зон.
17. У разі коли найменша відстань від елементів потенційно
небезпечного об'єкта до елементів селитебної території або
промислових об'єктів не досягає 500 метрів для небезпечних речовин
1 і 2 групи та 1000 метрів для речовин 3 групи і сумарна маса хоча
б однієї з усіх видів небезпечних речовин або хоча б однієї
категорії чи групи небезпечних речовин, що розрахована згідно з
пунктами 6-12 цього Порядку, дорівнює пороговій масі небезпечних
речовин 2 класу, що розрахована згідно з пунктом 16 цього Порядку,
або перевищує таку масу, потенційно небезпечний об'єкт відноситься
до об'єктів підвищеної небезпеки 2 класу, а якщо менша -
потенційно небезпечний об'єкт не відноситься до об'єктів
підвищеної небезпеки.
Вимоги цього пункту не поширюються на потенційно небезпечні
об'єкти лінійної частини магістральних продуктопроводів у межах
охоронних зон.";
10) у пункті 18:
в абзаці першому слова "Державної інспекції цивільного
захисту та техногенної безпеки, Держекоінспекції" замінити словами
"Державної інспекції техногенної безпеки, Мінприроди", а слово
"Держпожбезпеки," виключити;
в абзаці третьому після слів "підвищеної небезпеки" доповнити
словами "за формою згідно з додатком 4", а слова "регіональних
друкованих засобах масової інформації" замінити словами
"друкованих засобах масової інформації регіональної сфери
розповсюдження";
доповнити пункт абзацом такого змісту:
"Повідомлення про результати ідентифікації об'єктів
підвищеної небезпеки військового призначення надсилаються до
Міноборони.";
11) пункт 19 викласти в такій редакції:
"19. Суб'єкт господарювання, у власності або користуванні
якого є об'єкти підвищеної небезпеки, проводить у шестимісячний
строк їх повторну ідентифікацію у разі:
зміни умов виробництва, номенклатури небезпечних речовин або
їх кількості;
внесення змін до законодавства у сфері діяльності, пов'язаної
з об'єктами підвищеної небезпеки;
будівництва в прилеглих районах нових об'єктів, якщо це
впливає на зміст відомостей, наведених у повідомленні про
результати ідентифікації;
зміни власника об'єкта.";
12) у пункті 22:
абзац перший після слів "результати ідентифікації" доповнити
словами "та копій свідоцтв про їх державну реєстрацію";
абзац другий виключити;
13) пункт 23 доповнити абзацом такого змісту:
"Державний реєстр об'єктів підвищеної небезпеки військового
призначення веде Міноборони.";
14) у пункті 25:
слово "Держнаглядохоронпраці" замінити словами
"територіальний орган Держгірпромнагляду";
доповнити пункт абзацами такого змісту:
"Суб'єкт господарювання надсилає уповноваженим органам копію
свідоцтва про державну реєстрацію об'єкта (об'єктів) підвищеної
небезпеки.
У разі коли за результатами ідентифікації об'єкти не
віднесено до об'єктів підвищеної небезпеки, територіальний орган
Держгірпромнагляду надсилає суб'єктові господарювання інформацію
про результати ідентифікації.";
15) у пункті 26:
в абзаці першому слова "перелік об'єктів підвищеної
небезпеки, включених" замінити словами "дані про об'єкти
підвищеної небезпеки, включені";
в абзаці другому слова "Державного реєстру об'єктів
підвищеної небезпеки" замінити словами "відомостей про об'єкти
підвищеної небезпеки згідно з додатком 4";
доповнити пункт абзацом такого змісту:
"Інформація про об'єкти підвищеної небезпеки військового
призначення оприлюднюється Міноборони з урахуванням вимог
відповідних нормативно-правових актів.";
16) в абзацах першому і четвертому пункту 27 слово
"Держнаглядохоронпраці" замінити словами "територіальний орган
Держгірпромнагляду" у відповідному відмінку;
17) у тексті Порядку ( 956-2002-п ) слово
"Держнаглядохоронпраці" замінити словом "Держгірпромнагляд" у
відповідному відмінку, а слова "суб'єкт господарської діяльності"
в усіх відмінках і формах числа - словами "суб'єкт господарювання"
у відповідному відмінку і числі;
18) у додатках до Порядку ( 956-2002-п ):
у додатку 1:
у пункті 1:
абзац восьмий викласти у такій редакції:
"Розташування на місцевості та відстань від потенційно
небезпечних об'єктів до промислових об'єктів або елементів
селитебної території.";
абзаци 9-14 виключити;
у пункті 3 таблицю викласти у такій редакції:
------------------------------------------------------------------ "Найме- |Найменування| Наймену-| Маса індивідуальної | нування |виробництва | вання | небезпечної речовини і маса | потенцій-| (дільниці, |небезпеч-| небезпечної речовини кожної | но | установки, | ної | категорії, до якої вона може | небезпеч-| апарата | речовини|бути віднесена за нормативами | ного | тощо), які | та її | порогових мас | об'єкта | входять до | маса, |-------------------------------| | складу | тонн | Індиві-| Номер категорії за | | потенційно | | дуальна| нормативами | |небезпечного| |речовина| порогових мас | | об'єкта | | |----------------------| | | | |1|2|3|4|5|6|7|8|9|10";| -----------------------------------------------------------------
у додатку 2 таблицю викласти у такій редакції:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N| Наймену- | Номер | Клас | Наймену- | Місце |Найменування,| Маса | Код |Реєстраційний|При- | | вання та | об'єкта |підвищеної| вання | розташу- | категорія |небезпечної | об'єкта | номер (код) |мітки| | юридична |підвищеної|небезпеки | об'єкта | вання | небезпечної | речовини |підвищеної| декларації | | | адреса |небезпеки | |підвищеної| об'єкта | речовини, |(небезпечних|небезпеки | безпеки | | | суб'єкта | | |небезпеки |підвищеної| група | речовин) | у | об'єкта | | |господар- | | | і його |небезпеки | небезпечних | |Державному| підвищеної | | | ської | | | склад | | речовин, за | | реєстрі | небезпеки у | | |діяльності| | | | | якими | | об'єктів | Державному | | | | | | | | проводилася | |підвищеної| реєстрі | | | | | | | |ідентифікація| |небезпеки | об'єктів | | | | | | | | об'єкта | | | підвищеної | | | | | | | | | | | небезпеки | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
у додатку 3 слово "Держнаглядохоронпраці" замінити словом
"Держгірпромнагляду";
19) доповнити Порядок ( 956-2002-п ) додатком 4 такого
змісту:
"Додаток 4

до Порядку ідентифікації та обліку

об'єктів підвищеної небезпеки
ВІДОМОСТІ

про об'єкти підвищеної небезпеки

------------------------------------------------------------------------ N|Наймену- | Номер | Клас |Наймену- | Код |Реєстраційний|Приміт-| |вання та |об'єкта |підви-| вання | об'єкта | номер | ки". | |місцезна-| підви- |щеної | об'єкта |підвищеної| декларації | | |ходження | щеної |небез-|підвище- |небезпеки | безпеки | | |суб'єкта |небезпе-| пеки | ної | у | об'єкта | | |господа- | ки | |небезпеки|Державно- | підвищеної | | | рювання | | | |му реєстрі| небезпеки у | | | | | | | об'єктів | Державному | | | | | | |підвищеної| реєстрі | | | | | | |небезпеки | об'єктів | | | | | | | | підвищеної | | | | | | | |небезпеки та | | | | | | | | дата її | | | | | | | | реєстрації | | -----------------------------------------------------------------------
4. У Порядку декларування безпеки об'єктів підвищеної
небезпеки, затвердженому зазначеною постановою ( 956-2002-п ):
1) в абзаці другому пункту 3 слова "(зразок додається)"
виключити, а після слова "складається" доповнити словами "за
формою згідно з додатком";
2) у пункті 8:
в абзаці першому слова "Державної спеціальної (воєнізованої)
аварійно-рятувальної служби МНС, Держекоінспекції" замінити
словами "Державної інспекції техногенної безпеки, Мінприроди", а
слово "Держпожбезпеки," виключити;
доповнити пункт абзацом такого змісту:
"Декларації безпеки об'єктів підвищеної небезпеки військового
призначення подаються разом з позитивним експертним висновком у
порядку, встановленому Міноборони.";
3) у пункті 9:
в абзаці першому слова "регіональних друкованих засобах
масової інформації" замінити словами "друкованих засобах масової
інформації регіональної сфери розповсюдження";
абзаци четвертий і п'ятий виключити;
доповнити пункт абзацом такого змісту:
"Відомості про об'єкти підвищеної небезпеки військового
призначення для оприлюднення у друкованих засобах масової
інформації регіональної сфери розповсюдження Міноборони подає
місцевим держадміністраціям або виконавчим органам місцевих рад.";
4) абзац другий пункту 12 після слова "підвищення" доповнити
словами "або зниження";
5) у пункті 15:
в абзацах другому і четвертому слово "Держнаглядохоронпраці"
замінити словами "Територіальний орган Держгірпромнагляду";
абзац третій виключити;
6) у пункті 16 слово "Держнаглядохоронпраці" замінити словами
"територіальний орган Держгірпромнагляду";
7) у пункті 17 слово "перелік" замінити словами "відомості
щодо";
8) у тексті Порядку ( 956-2002-п ) слово
"Держнаглядохоронпраці" замінити словом "Держгірпромнагляд" у
відповідному відмінку, а слова "суб'єкт господарської діяльності"
в усіх відмінках і формах числа - словами "суб'єкт господарювання"
у відповідному відмінку і числі.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: