open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
21.09.2011 N 341
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

14 жовтня 2011 р.

за N 1193/19931

{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови

Національного банку

N 90 ( v0090500-18 ) від 02.08.2018 }

Про внесення змін до постанови

Правління Національного банку України

від 09.09.2003 N 389

та до Положення про порядок подання

банками до Національного банку України

аудиторських звітів за результатами

щорічної перевірки фінансової звітності
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою

Національного банку

N 410 ( z1466-11 ) від 17.11.2011 }

Відповідно до вимог статті 70 Закону України "Про банки і
банківську діяльність" ( 2121-14 ), з метою забезпечення щорічної
перевірки фінансової звітності банків аудиторською фірмою
Правління Національного банку України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Унести до постанови Правління Національного банку України
від 09.09.2003 N 389 ( z0871-03 ) "Про затвердження Положення про
порядок подання банками до Національного банку України
аудиторських звітів за результатами щорічної перевірки фінансової
звітності", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України
29.09.2003 за N 871/8192 (зі змінами), такі зміни:
1.1. У назві та пункті 1 постанови слова "аудиторських
звітів" замінити словами "звіту аудитора".
1.2. У преамбулі постанови цифри та слова "69", "аудитором
(аудиторською фірмою)" замінити відповідно цифрами та
словами "70", "аудиторською фірмою".
2. Унести зміни до Положення про порядок подання банками до
Національного банку України аудиторських звітів за результатами
щорічної перевірки фінансової звітності, затвердженого постановою
Правління Національного банку України від 09.09.2003 N 389
( z0871-03 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
29.09.2003 за N 871/8192 (зі змінами) (далі - Положення), виклавши
його в новій редакції, що додається.
3. Дозволити банкам подати до Національного банку України
договір про проведення обов'язкового аудиту за 2011 рік з
аудиторською фірмою, у складі якої працює аудитор (аудитори),
який(і) унесений(ні) до реєстру аудиторів банків Національного
банку України, у строк не пізніше 31.12.2011. Пункт 3 в редакції Постанови Національного банку N 410
( z1466-11 ) від 17.11.2011 }
4. Банки під час укладення договору про проведення
обов'язкового аудиту за 2011 рік мають урахувати вимогу пункту 2.5
глави 2 Положення щодо неперевищення тривалості договірних
відносин між банком та аудиторською фірмою більше ніж сім років
поспіль.
5. Департаменту нормативно-методологічного забезпечення
банківського регулювання та нагляду (Іваненко Н.В.) після
державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст
цієї постанови до відома банків України, територіальних управлінь
Національного банку України та Аудиторської палати України для
використання в роботі.
6. Постанова набирає чинності з дня її офіційного
опублікування.
7. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
заступника Голови Національного банку України Соркіна І.В.,
директора Генерального департаменту банківського нагляду
Ткаченка О.О. та начальників територіальних управлінь
Національного банку України.
В.о. Голови Ю.В.Колобов
ПОГОДЖЕНО:
Голова Аудиторської
палати України І.І.Нестеренко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Правління

Національного банку України

09.09.2003 N 389

( z0871-03 )

(у редакції постанови

Правління Національного

банку України

від 21.09.2011 N 341)
Зареєстрованов Міністерстві

юстиції України

14 жовтня 2011 р.

за N 1193/19931

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок подання банками

до Національного банку України звіту

аудитора за результатами

щорічної перевірки фінансової звітності

1. Загальні положення
1.1. Це Положення встановлює вимоги щодо порядку подання
банками до Національного банку України (далі - Національний банк)
аудиторських висновків (звітів) аудиторських фірм та інших
документів за результатами щорічної аудиторської перевірки
фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності
(далі - аудит) банків, що подається до Національного банку.
1.2. Це Положення розроблено на підставі Законів України "Про
Національний банк України" ( 679-14 ), "Про банки і банківську
діяльність" ( 2121-14 ), "Про аудиторську діяльність" ( 3125-12 )
та нормативно-правових актів Національного банку і враховує
принципи нагляду, що розроблені Базельським комітетом з питань
банківського нагляду, та вимоги Європейського Співтовариства про
обов'язковий аудит.
1.3. Це Положення розроблено з метою врегулювання процесів
нагляду за дотриманням банками вимог законодавства України, у тому
числі нормативно-правових актів Національного банку щодо подання
фінансової звітності до Національного банку та її щорічної
перевірки аудиторською фірмою.
1.4. Вимоги цього Положення поширюються на банки, що
зареєстровані на території України, у тому числі філії іноземних
банків, які згідно з вимогами законодавства України зобов'язані
подавати до Національного банку фінансову звітність, щорічно
перевірену аудиторською фірмою відповідно до положень статті 70
Закону України "Про банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ).
1.5. Об'єктом аудиту є річна фінансова звітність,
консолідована фінансова звітність та інша інформація щодо
фінансово-господарської діяльності, що складається і подається
банками до Національного банку відповідно до вимог
нормативно-правових актів Національного банку та підлягає
оприлюдненню в установленому законодавством України порядку.
2. Вимоги до банків щодо забезпечення подання

до Національного банку перевіреної

аудиторською фірмою фінансової звітності
2.1. Річна фінансова звітність (консолідована фінансова
звітність), що подається банком до Національного банку та підлягає
оприлюдненню, має бути перевірена аудиторською фірмою з метою
висловлення нею думки про те, що фінансова звітність банку
відображає (або не відображає) достовірно, в усіх суттєвих
аспектах його фінансовий стан або надає (не надає) достовірну та
справедливу інформацію про фінансовий стан банку відповідно до
міжнародних стандартів фінансової звітності. Згідно з положеннями національних стандартів аудиту, які
затверджуються Аудиторською палатою України відповідно до
законодавства про аудиторську діяльність (далі - Стандарти),
аудиторська фірма може відмовитися від висловлення думки щодо
фінансової звітності.
2.2. Банк зобов'язаний подати до Національного банку
аудиторський висновок (звіт) та інші документи за результатами
аудиту банку після його розгляду загальними зборами учасників
протягом 10 календарних днів після закриття зборів, але не пізніше
кінцевого строку, що встановлений у пункті 3.2 глави 3 цього
Положення.
2.3. Аудиторський висновок (звіт) та інші документи
аудиторської фірми щодо підтвердження (або непідтвердження)
достовірності, повноти та відповідності законодавству України
річної фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності
банку, мають бути складені згідно з вимогами цього Положення,
Стандартів та оформлені у вигляді "Звіту незалежного аудитора"
(далі - звіт аудитора).
2.4. Перед проведенням аудиту банк має укласти з аудиторською
фірмою договір про проведення обов'язкового аудиту, у якому
передбачаються предмет і термін перевірки, її обсяг, розмір і
умови оплати послуг, відповідальність сторін, кінцевий строк
отримання банком звіту аудитора (далі - договір). Договір має
відповідати вимогам законодавства України, у тому числі цього
Положення, та Стандартів. До часу укладення договору банк зобов'язаний перевірити
наявність в аудиторської фірми, яка проводитиме аудит банку, права
на здійснення такого аудиту. Банк зобов'язаний подати до Національного банку до 1
листопада поточного року, за який здійснюється аудит, засвідчену
відбитком печатки банку копію договору, укладеного з аудиторською
фірмою, що внесена до Реєстру аудиторських фірм, які мають право
на проведення аудиторських перевірок банків (далі - Реєстр
аудиторських фірм), складеного українською мовою, а також
інформацію про дотримання ним вимог, викладених у пункті 2.6 цієї
глави. Копія договору подається банком до відповідного підрозділу
Національного банку (підрозділу банківського нагляду Національного
банку або його територіального управління), який здійснює функції
банківського нагляду за цим банком згідно з рішенням Комісії
Національного банку України з питань нагляду та регулювання
діяльності банків. Національний банк для здійснення банківського нагляду має
право вимагати від банку розширення предмета аудиту. Вимоги Національного банку щодо розширення предмета аудиту, у
тому числі його обсяг, мають бути письмово доведені до відома
банку до початку проведення аудиту банку згідно зі строком, що
встановлений умовами договору. У разі внесення в установленому порядку змін до договору банк
протягом п'яти днів з дня їх унесення має подати засвідчену банком
копію цих змін до Національного банку в порядку, визначеному
абзацом четвертим цього пункту.
2.5. Банк має право укладати договір з тією самою
аудиторською фірмою не більше ніж сім років поспіль. Після закінчення цього строку аудит банку може бути
поновлений цією аудиторською фірмою не раніше ніж через два роки.
2.6. Банк не має права укладати договір з аудиторською
фірмою, якій згідно із законами України, Стандартами заборонено
проводити аудит у цьому банку, якщо: аудитор аудиторської фірми (далі - аудитор) має прямі родинні
стосунки з керівниками банку; аудитор або аудиторська фірма має особисті майнові інтереси в
банку; аудитор є членом керівництва, засновником або власником
банку; аудитор є працівником банку; аудитор є працівником, співвласником дочірнього підприємства,
філії чи представництва банку; розмір винагороди за надання аудиторських послуг не враховує
необхідного для якісного виконання таких послуг часу, належних
навичок, знань, професійної кваліфікації та ступінь
відповідальності аудитора; наявні інші випадки, за яких згідно із законами України не
забезпечуються вимоги щодо незалежності аудитора або аудиторської
фірми.
2.7. Якщо за результатами розгляду укладеного банком з
аудиторською фірмою договору Національний банк з'ясує, що договір
укладений з порушенням вимог законодавства України, у тому числі
цього Положення, то банк повинен у встановленому порядку внести
зміни до цього договору, урахувавши зауваження Національного
банку. У разі укладення банком договору з аудиторською фірмою, яка
не дотримується Стандартів, рішень Комітету з питань аудиту
банків, що створений в Національному банку відповідно до Положення
про Комітет з питань аудиту банків, затвердженого постановою
Правління Національного банку України від 09.09.2003 N 387
( z0872-03 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
29.09.2003 за N 872/8193 (у редакції постанови Правління
Національного банку України від 11.04.2007 N 131) ( z0424-07 )
(далі - Комітет з питань аудиту банків), вимог цього Положення або
яка не включена до Реєстру аудиторських фірм, банк на вимогу
Національного банку має укласти договір з іншою аудиторською
фірмою, яка має право на проведення аудиту банків.
2.8. Недійсними є будь-які положення договору, спрямовані на
повне звільнення аудиторської фірми від установленої законом
майнової відповідальності за недостовірність звіту аудитора, у
якому відображені результати аудиту банку.
2.9. Банк зобов'язаний створити аудиторській фірмі належні
умови для якісного проведення аудиту відповідно до законодавства
України та Стандартів. Банку забороняється вчиняти дії, що обмежують доступ аудитора
до бухгалтерських та інших документів, які підлягають аудиту,
впливати на аудитора або створювати умови, що перешкоджають
підготовці об'єктивного звіту аудитора. Керівники банку зобов'язані на вимогу аудиторської фірми
надати для здійснення аудиту банку звіти про проведені
Національним банком перевірки банку та звіти зовнішнього і
внутрішнього аудиту банку за попередні періоди. Керівники банку забезпечують повноту та достовірність
бухгалтерських та інших документів, які надаються аудиторській
фірмі для проведення аудиту.
2.10. Аудиторська фірма самостійно визначає форми і методи
аудиту на підставі законодавства України і Стандартів. Банк разом з аудиторською фірмою визначає ті філії банку, які
підлягатимуть аудиту.
2.11. У разі виявлення Національним банком, у тому числі за
результатами інспекційної перевірки банку, фактів порушень
аудитором або аудиторською фірмою умов проведення аудиту, що
передбачені пунктом 2.6 цієї глави, банк за рішенням Комітету з
питань аудиту банків повинен у встановленому порядку здійснити
повторний аудит іншою аудиторською фірмою до початку нового
звітного періоду (року).
2.12. Усі спори щодо невиконання умов договору, а також спори
майнового характеру між аудиторською фірмою та банком вирішуються
в установленому законодавством України порядку.
2.13. У разі розірвання договору з аудиторською фірмою банк
зобов'язаний протягом п'яти робочих днів з дати розірвання
договору подати до Національного банку в порядку, визначеному
абзацом четвертим пункту 2.4 цієї глави, копію нового договору з
іншою аудиторською фірмою із зазначенням підстав для розірвання
попереднього договору.
3. Порядок подання

до Національного банку звіту аудитора
3.1. Банк після проведення аудиту має отримати від
аудиторської фірми звіт аудитора не менше ніж у трьох примірниках. Аудиторська фірма зобов'язана письмово повідомити
Національний банк про виявлені під час проведення аудиту та
надання інших аудиторських послуг викривлення показників
фінансової звітності, порушення та недоліки в роботі банку, що
можуть призвести до його неплатоспроможності, у тому числі значних
втрат регулятивного капіталу, не пізніше наступного дня після
виявлення до дати складання аудиторською фірмою та надання банку
звіту аудитора.
3.2. Банк зобов'язаний подавати щорічно не пізніше 14 квітня
року, наступного за звітним, до Національного банку та до його
відповідного територіального управління, яке здійснює нагляд за
цим банком, по одному примірнику звіту аудитора. Звіт аудитора про перевірку річної консолідованої звітності
подається банком у порядку, визначеному абзацом першим цього
пункту, до 24 квітня року, наступного за звітним. Банк подає разом із звітом аудитора виписку з протоколу
загальних зборів учасників банку, на яких було розглянуто звіт
аудитора та затверджено заходи за результатами його розгляду.
3.3. Звіт аудитора, який подається банком до Національного
банку, крім іншого, має містити: висновок аудиторської фірми (немодифіковану або модифіковану
думку - умовно-позитивну думку, негативну думку, відмову від
висловлення думки) про відповідність річної фінансової звітності
(консолідованої фінансової звітності) дійсному фінансовому стану
банку відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності, а
також іншу інформацію (оцінку), яка має бути викладена в окремому
розділі звіту аудитора одразу за параграфом про аудиторську думку,
стосовно: відповідності (достовірності відображення) обсягу активів і
зобов'язань банку за строками погашення, яка має базуватися на
підставі аналізу статистичної форми N 631 "Звіт про структуру
активів та пасивів за строками" ( za353-03 ), затвердженої
постановою Правління Національного банку України від 19.03.2003
N 124 ( z0353-03 ), зареєстрованою в Міністерстві юстиції України
07.05.2003 за N 353/7674 (зі змінами); якості управління активами та пасивами банку; достатності резервів та капіталу банку, яка повинна
визначатися на підставі аналізу якості активів банку, а також
операцій з інсайдерами/пов'язаними особами відповідно до вимог
нормативно-правових актів Національного банку; адекватності системи управління ризиками банку; адекватності бухгалтерського обліку, процедур внутрішнього
аудиту та заходів контролю банку; річну фінансову звітність (консолідовану фінансову
звітність), яка складається банком згідно з вимогами
нормативно-правових актів Національного банку, що встановлюють
порядок її складання. У звіті аудитора аудиторською фірмою може бути висловлена
думка щодо інших аспектів діяльності банку відповідно до вимог
законів України, Стандартів та нормативно-правових актів
Національного банку. У разі висловлення аудиторською фірмою модифікованої думки до
звіту аудитора безпосередньо перед параграфом, в якому
висловлюється думка, має бути включено параграф з описанням
питання, що призвело до модифікації, та надано кількісне
визначення фінансового впливу викривлення на річну фінансову
звітність (консолідовану фінансову звітність).
3.4. У разі укладення банком угоди про проведення аудиту,
зокрема відповідно до стандартів звітності материнської компанії,
банк повинен подати до відповідного територіального управління
Національного банку та/або Національного банку результати такого
аудиту банку, викладені українською мовою, у місячний строк після
його закінчення додатково до звіту аудитора, підготовленого згідно
з вимогами цього Положення.
3.5. Звіт аудитора, який подається до Національного банку (у
тому числі до його територіального управління), має бути
викладений українською мовою та зброшурований, підписаний
керівником аудиторської фірми, яка внесена до Реєстру аудиторських
фірм. Якщо керівник аудиторської фірми не є аудитором банків, то
звіт аудитора, крім нього, має бути підписаний аудитором банків,
який проводив аудит у цьому банку, із зазначенням реквізитів його
сертифіката аудитора банків. На зворотному боці останньої сторінки
звіту аудитора керівник аудиторської фірми робить такий напис:
"Прошнуровано, пронумеровано та скріплено відбитком печатки
(кількість) сторінок", який засвідчується його підписом і
відбитком печатки аудиторської фірми.
3.6. Аудиторський висновок (звіт) аудитора іноземної держави,
підтверджений аудиторською фірмою України, банк подає до
Національного банку та відповідного територіального управління
Національного банку згідно з вимогами законодавства України,
Стандартів.
3.7. Подання до Національного банку звіту аудитора, що не
відповідає вимогам законодавства України та Стандартів,
несвоєчасне його подання вважаються невиконанням банком вимог
законодавства України щодо подання до Національного банку
достовірної фінансової звітності, що перевірена та підтверджена
аудиторською фірмою. Національний банк письмово інформує банк про подання звіту
аудитора, що не відповідає вимогам законодавства України, а також
про невиконання банком вимог щодо аудиту його фінансової
звітності. Банк у порядку, визначеному законодавством України,
звертається до аудиторської фірми, яка проводила аудит банку, для
доопрацювання звіту аудитора з метою приведення його у
відповідність до вимог цього Положення, Стандартів або на вимогу
Національного банку звертається до іншої аудиторської фірми, яка
внесена до Реєстру аудиторських фірм, для проведення повторного
аудиту. Банк протягом трьох робочих днів після доопрацювання звіту
аудитора або проведення повторного аудиту надсилає звіт аудитора
до Національного банку та до його територіального управління, яке
здійснює нагляд за цим банком. Національний банк за результатами розгляду звіту аудитора в
разі потреби проводить за участю банку зустрічі між аудиторською
фірмою та працівниками підрозділу банківського нагляду
Національного банку. Аудиторська фірма на письмову вимогу Національного банку
зобов'язана надати Національному банку та уповноваженим ним особам
пояснення, робочі документи аудиторської фірми з питань проведення
аудиту банку. Пояснення, робочі документи, у тому числі на електронних
носіях, мають бути подані аудиторською фірмою до Національного
банку протягом п'яти днів з дня отримання звернення від
Національного банку.
3.8. У разі отримання банком звіту аудитора, що містить
відмову щодо підтвердження (відмову від висловлення думки,
негативну думку) достовірності, повноти та відповідності
законодавству України його фінансової звітності, банк протягом
трьох робочих днів має письмово повідомити про це Національний
банк та його територіальне управління, яке здійснює нагляд за цим
банком, надіславши звіт аудитора та пояснення щодо причин
виникнення такої ситуації.
3.9. У разі порушення банками вимог законодавства України, у
тому числі цього Положення та інших нормативно-правових актів
Національного банку з питань подання фінансової звітності, яка
підлягає аудиту аудиторською фірмою, Національний банк застосовує
до банків адекватні заходи впливу.
Директор Департаменту
нормативно-методологічного
забезпечення банківського
регулювання та нагляду Н.В.Іваненко

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: