open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 28 вересня 2011 р. N 1011

Київ
Про внесення змін до постанови

Кабінету Міністрів України

від 31 січня 2001 р. N 80

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня
2001 р. N 80 ( 80-2001-п ) "Про випуски облігацій внутрішніх
державних позик" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 5, ст. 185;
2002 р., N 49, ст. 2219; 2005 р., N 28, ст. 1639; 2006 р., N 11,
ст. 743; 2007 р., N 57, ст. 2289) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 28 вересня 2011 р. N 1011
ЗМІНИ,

що вносяться до постанови Кабінету

Міністрів України від 31 січня 2001 р. N 80

( 80-2001-п )

1. У вступній частині постанови ( 80-2001-п ) слова "Про
цінні папери і фондову біржу" замінити словами "Про цінні папери
та фондовий ринок".
2. Пункт 1 після слів "(далі - довгострокові державні
облігації") доповнити словами ", середньострокових облігацій з
індексованою вартістю з термінами обігу від одного до п'яти років
(далі - середньострокові державні облігації з індексованою
вартістю), довгострокових облігацій з індексованою вартістю з
термінами обігу більш як п'ять років (далі - довгострокові
державні облігації з індексованою вартістю)".
3. У пункті 2 слово "(додаються)" замінити словами ", основні
умови випуску та порядок розміщення середньострокових та
довгострокових державних облігацій з індексованою вартістю
(додаються)".
4. Абзаци другий - п'ятий і сьомий пункту 3 та пункт 4 після
слів "середньострокові державні облігації," в усіх відмінках
доповнити словами "середньострокові та довгострокові державні
облігації з індексованою вартістю," у відповідному відмінку.
5. Доповнити постанову ( 80-2001-п ) основними умовами
випуску та порядком розміщення середньострокових та довгострокових
державних облігацій з індексованою вартістю такого змісту:
"ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 28 вересня 2011 р. N 1011
ОСНОВНІ УМОВИ

випуску та порядок розміщення середньострокових

та довгострокових державних облігацій

з індексованою вартістю

1. Номінальна вартість однієї середньострокової або
довгострокової державної облігації з індексованою вартістю
становить 1000 гривень.
2. Погашення однієї середньострокової або довгострокової
державної облігації з індексованою вартістю здійснюється за
індексованою вартістю, яка визначається відповідно до пункту 15
цих Основних умов, але не нижчою за її номінальну вартість.
3. Індексація номінальної вартості середньострокової або
довгострокової державної облігації з індексованою вартістю
здійснюється на дату її погашення відповідно до зміни
середньозваженого курсу гривні до долара США (з розрахунку за
100 доларів США з округленням до двох знаків після коми) на
міжбанківському ринку за календарний місяць, який передує місяцю,
в якому здійснюється первинне розміщення і погашення облігації.
Зазначений курс оприлюднюється Національним банком на його
офіційному інтернет-представництві.
4. Обсяги випуску середньострокових або довгострокових
державних облігацій з індексованою вартістю узгоджуються Мінфіном
з Національним банком у кожному випадку їх первинного розміщення.
5. Середньострокові або довгострокові державні облігації з
індексованою вартістю реалізуються фізичним та юридичним особам на
добровільних засадах.
6. Середньострокові або довгострокові державні облігації з
індексованою вартістю мають купони. Купонний період становить
шість місяців.
7. Річна відсоткова ставка доходу за середньостроковими або
довгостроковими державними облігаціями з індексованою вартістю
визначається як середньозважена дохідність за конкурентними
заявками, що надійшли на аукціон з первинного розміщення цих
облігацій та підлягають задоволенню за рішенням Мінфіну.
8. Розмір купонного платежу на одну середньострокову або
довгострокову державну облігацію з індексованою вартістю
визначається за формулою:
СД = Ном x (Пр / 100) / 2,
де СД - розмір купонного платежу на одну середньострокову або
довгострокову державну облігацію з індексованою вартістю;
Ном - номінальна вартість однієї середньострокової або
довгострокової державної облігації з індексованою вартістю;
Пр - річна відсоткова ставка доходу за середньостроковою або
довгостроковою державною облігацією з індексованою вартістю, яка
визначається відповідно до пункту 7 цих Основних умов.
9. Під час первинного розміщення середньострокових або
довгострокових державних облігацій з індексованою вартістю ціна їх
продажу залежно від запропонованого покупцем рівня дохідності
розраховується окремо для кожного покупця за кожною заявкою, що
надійшла на аукціон з первинного розміщення цих облігацій та була
задоволена за рішенням Мінфіну, за формулою:
Ном КД СД
ЦР = ------------------------- + (сума) ------------------------ ДП і=1 ДДі --- --- КДП КДП

(1 + (ПД / 100) / 2) (1 + (ПД / 100) / 2 )
де ЦР - ціна продажу середньострокових або довгострокових
державних облігацій з індексованою вартістю;
Ном - номінальна вартість однієї середньострокової або
довгострокової державної облігації з індексованою вартістю;
КД - кількість платежів із сплати доходу, що мають бути
здійснені за середньостроковими або довгостроковими державними
облігаціями з індексованою вартістю;
СД - розмір купонного платежу на одну середньострокову або
довгострокову державну облігацію з індексованою вартістю, який
визначається відповідно до пункту 8 цих Основних умов;
ПД - відсотковий розмір річного доходу за середньостроковими
або довгостроковими державними облігаціями з індексованою
вартістю, зазначений покупцем у заявці на аукціон з первинного
розміщення середньострокових та довгострокових державних облігацій
з індексованою вартістю;
КДП - кількість днів у купонному періоді;
ДП - кількість днів з дати продажу середньострокових або
довгострокових державних облігацій з індексованою вартістю до дати
їх погашення;
ДДі - кількість днів з дати продажу середньострокових або
довгострокових державних облігацій з індексованою вартістю до дати
проведення і-го купонного платежу.
Розрахунок проводиться виходячи з фактичної кількості днів у
купонному періоді.
10. Мінфін у будь-який час може визначити дату, на яку
можливе здійснення дострокового погашення середньострокових або
довгострокових державних облігацій з індексованою вартістю.
Власники облігацій можуть достроково пред'явити на визначену
емітентом дату облігації, які безумовно погашаються емітентом.
Дострокове погашення середньострокових або довгострокових
державних облігацій з індексованою вартістю проводиться виключно
на дату, визначену Мінфіном. Датою дострокового погашення може
визначатися тільки одна з дат, на які здійснюються купонні платежі
на середньострокові або довгострокові державні облігації з
індексованою вартістю. Дострокове погашення проводиться одночасно
із здійсненням купонного платежу на середньострокові або
довгострокові державні облігації з індексованою вартістю.
Порядок дострокового погашення визначається Мінфіном.
11. Середньострокові або довгострокові державні облігації з
індексованою вартістю випускаються у вигляді записів на
електронних рахунках у депозитарії Національного банку. Кожний
випуск середньострокових або довгострокових державних облігацій
оформляється глобальним сертифікатом, який зберігається у
депозитарії Національного банку.
12. Операції, пов'язані з розміщенням середньострокових або
довгострокових державних облігацій з індексованою вартістю,
проводяться Національним банком через первинних дилерів, які є
зберігачами та клієнтами депозитарію Національного банку (далі -
клієнти депозитарію Національного банку), у порядку, визначеному
Національним банком за погодженням з Мінфіном.
13. Середньострокова або довгострокова державна облігація з
індексованою вартістю у вигляді електронного запису вважається
придбаною з моменту реєстрації її набувача у порядку, визначеному
Національним банком.
14. Право володіння середньостроковими або довгостроковими
державними облігаціями з індексованою вартістю засвідчується для:
клієнтів депозитарію Національного банку - довідкою про стан
їх рахунків у цінних паперах, виданою депозитарієм Національного
банку;
депонентів клієнтів депозитарію Національного банку -
випискою з їх рахунків у цінних паперах, засвідченою підписом
посадової особи та скріпленою печаткою клієнта депозитарію
Національного банку.
15. Сума, яка підлягає погашенню за однією середньостроковою
або довгостроковою державною облігацією з індексованою вартістю,
визначається за формулою:
СКМР

1

СП = max ( Ном, Ном x ------- ), СКМР

0
де СП - сума погашення однієї середньострокової або
довгострокової державної облігації з індексованою вартістю;
Ном - номінальна вартість однієї середньострокової або
довгострокової державної облігації з індексованою вартістю;
СКМР - середньозважений курс гривні до долара США (з

0 озрахунку за 100 доларів США з округленням до двох знаків після
коми) на міжбанківському ринку за календарний місяць, який передує
місяцю, в якому здійснюється первинне розміщення середньострокових
або довгострокових облігацій з індексованою вартістю;
СКМР - середньозважений курс гривні до долара США (з

1 озрахунку за 100 доларів США з округленням до двох знаків після
коми) на міжбанківському ринку за календарний місяць, який передує
місяцю, в якому здійснюється погашення середньострокових або
довгострокових облігацій з індексованою вартістю.
16. Платежі з погашення та сплати відсоткового доходу за
середньостроковими або довгостроковими державними облігаціями з
індексованою вартістю здійснюються у безготівковій формі:
клієнтам депозитарію Національного банку - Національним
банком у межах коштів, що надходять від Казначейства, за реєстром,
який ведеться депозитарієм Національного банку;
депонентам клієнтів депозитарію Національного банку -
клієнтами депозитарію Національного банку в межах коштів, що
надходять від Національного банку, за реєстрами рахунків власників
у клієнтів депозитарію Національного банку. Платежі фізичним
особам, які є депонентами клієнтів депозитарію Національного
банку, за їх бажанням можуть здійснюватися у готівковій формі.".

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: