open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
04.10.2011 N 3117/5
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

6 жовтня 2011 р.

за N 1149/19887
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

юстиції

N 832/5 ( z0910-12 ) від 05.06.2012 }
Про затвердження Порядку погодження

Міністерством юстиції України

планів санації та мирових угод
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

юстиції

N 603/5 ( z0596-12 ) від 18.04.2012 }

Відповідно до частини вісімнадцятої статті 11 Закону України
"Про управління об'єктами державної власності" ( 185-16 ), статті
2 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом" ( 2343-12 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок погодження Міністерством юстиції
України планів санації та мирових угод, що додається.
2. Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування
центрального засвідчувального органу (Чижмарь К.І.) подати цей
наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента
України від 03.10.92 N 493 ( 493/92 ) "Про державну реєстрацію
нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої
влади".
3. Цей наказ набирає чинності після завершення виконання
заходів, що забезпечать можливість здійснення Міністерством
юстиції України повноважень державного органу з питань
банкрутства, але не раніше дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора
Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального
засвідчувального органу Чижмарь К.І.
Міністр Олександр Лавринович

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства юстиції

України

04.10.2011 N 3117/5
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

6 жовтня 2011 р.

за N 1149/19887

ПОРЯДОК

погодження Міністерством юстиції України

планів санації та мирових угод

I. Загальні положення
1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Законів України
"Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його
банкрутом" ( 2343-12 ) (далі - Закон), "Про управління об'єктами
державної власності" ( 185-16 ).
1.2. Дія цього Порядку поширюється на господарські
організації з корпоративними правами держави понад 25 відсотків їх
статутного капіталу, щодо яких порушено провадження у справі про
банкрутство (далі - боржники).
1.3. Цей Порядок визначає організаційні та процедурні засади
розробки планів санації та мирових угод боржників, подання їх на
погодження до Міністерства юстиції України та застосовується під
час розгляду питань щодо погодження планів санації та мирових угод
боржників Мін'юстом України.
1.4. Погодження змін і доповнень до планів санації та мирових
угод боржників здійснюється у тому самому порядку, що і погодження
планів санації та мирових угод.
1.5. Приймаючи рішення про погодження планів санації та
мирових угод боржників, Мін'юст України оцінює подані документи на
предмет їх відповідності вимогам законодавства в сфері банкрутства
та управління об'єктами державної власності, а також включення до
них переліку заходів, які мають забезпечити ефективну санацію
(відновлення платоспроможності боржника), недопущення подальшого
банкрутства боржника або порушення нової справи про банкрутство
відносно боржника після затвердження мирової угоди.
Оцінку планів санації та мирових угод боржників на
предмет найбільшої ефективності і оптимальної доцільності заходів
з відновлення платоспроможності боржника та забезпечення його
подальшого функціонування, відповідності галузевій специфіці
роботи та напрямам діяльності боржника, забезпечення недопущення
подальшого банкрутства боржника, відсутності загрози нанесення
збитків економічним інтересам держави здійснюють Фонд державного
майна України та інші органи управління об'єктами державної
власності в межах їх повноважень.
1.6. Арбітражні керуючі (розпорядники майна, керуючі
санацією, ліквідатори) чи інші уповноважені на це посадові особи
боржників подають плани санації та мирові угоди боржників на
затвердження до господарського суду виключно після їх погодження
Мін'юстом України та іншими органами державної влади у випадках,
визначених законодавством (Фонд державного майна України,
податкові органи, органи управління об'єктами державної
власності).
II. Порядок погодження мирових угод
2.1. Після схвалення мирової угоди боржника комітетом
кредиторів арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий
санацією, ліквідатор) або керівник боржника (у випадку перебування
підприємства на стадії розпорядження майном та в інших випадках,
передбачених Законом ( 2343-12 ) зобов'язаний погодити мирову
угоду з Мін'юстом України за процедурою, встановленою цим
Порядком, та Фондом державного майна України згідно з Положенням
про порядок погодження планів санації та мирових угод,
затвердженим наказом Фонду державного майна України від 06.06.2007
N 895 ( z0836-07 ), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України
19.07.2007 за N 863/14103. У разі розстрочки (відстрочки) або прощення (списання)
податкових зобов'язань чи податкового боргу, які виникли у строк
протягом трьох останніх перед днем подання заяви про порушення
провадження у справі про банкрутство до господарського суду
календарних років, текст мирової угоди боржника арбітражний
керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) або
керівник боржника (у випадку перебування підприємства на стадії
розпорядження майном та в інших випадках, передбачених Законом
( 2343-12 ) зобов'язаний до подання на погодження до Мін'юсту
України узгодити з відповідним податковим органом за
місцезнаходженням боржника.
2.2. Для погодження мирової угоди боржника арбітражний
керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) або
керівник боржника (у випадку перебування підприємства на стадії
розпорядження майном та в інших випадках, передбачених Законом
( 2343-12 ) одразу після схвалення мирової угоди комітетом
кредиторів звертається з письмовою заявою у довільній формі до
Мін'юсту України та інших органів державної влади з урахуванням
вимог пункту 1.6 розділу І цього Порядку.
2.3. До заяви про погодження мирової угоди боржника додається
текст мирової угоди, прошитий, пронумерований, на титульному
аркуші підписаний (з відповідним грифом погодження, схвалення,
затвердження тощо) головою комітету кредиторів, арбітражним
керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) та
керівником боржника (у випадку перебування підприємства на стадії
розпорядження майном), керівником відповідного податкового органу
за місцезнаходженням боржника (у випадку, передбаченому Законом)
та скріплений печатками (за наявності). Арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією,
ліквідатор) або керівник боржника (у випадку перебування
підприємства на стадії розпорядження майном) оформлює кількість
примірників мирової угоди боржника, необхідну для подачі всім
органам погодження та господарському суду, але не менше п'яти
примірників (для боржника, комітету кредиторів, Мін'юсту України,
Фонду державного майна України та господарського суду). До Мін'юсту України мирова угода боржника подається на
погодження разом з копією. Копія мирової угоди боржника після опрацювання залишається в
Мін'юсті України, а оригінал повертається заявнику. Після
затвердження мирової угоди боржника господарським судом
арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією,
ліквідатор) або керівник боржника (у випадку перебування
підприємства на стадії розпорядження майном) зобов'язаний
надіслати Мін'юсту України один примірник мирової угоди з
відмітками про погодження, схвалення, затвердження всіма органами
погодження та копію відповідної ухвали господарського суду.
2.4. Мирова угода боржника повинна відповідати статтям 35,
36, 37 Закону ( 2343-12 ).
2.5. До заяви про погодження мирової угоди також додаються: копія протоколу засідання комітету кредиторів, на якому було
схвалено мирову угоду боржника; копія звіту про незалежну оцінку майна і майнових прав
боржника, копія рецензії на оцінку майна і майнових прав та копії
відповідних документів, що підтверджують право власності на майно,
у разі якщо планується відчуження майна боржника; перелік основних засобів боржника із зазначенням їх назви,
інвентарного номера, залишкової (балансової) вартості, ринкової
вартості з відміткою тих, які пропонуються до відчуження.
2.6. У разі надходження заяви про погодження мирової угоди
боржника без дотримання вимог, передбачених пунктами 2.1 - 2.3 і
2.5 цього Порядку, Мін’юст України залишає надіслану мирову угоду
боржника без розгляду та протягом 7 днів з дня надходження до
Мін’юсту України повертає її заявнику разом із
листом-повідомленням, у якому зазначаються підстави залишення без
розгляду.
У разі залишення мирової угоди боржника без розгляду
арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією,
ліквідатор) або керівник боржника (у випадку перебування
підприємства на стадії розпорядження майном та в інших випадках,
передбачених Законом) зобов’язаний усунути підстави залишення
мирової угоди без розгляду і повторно подати її на погодження до
Мін’юсту України. Розділ II доповнено новим пунктом 2.6 згідно з Наказом
Міністерства юстиції N 603/5 ( z0596-12 ) від 18.04.2012 }
2.7. Мін'юст України у місячний строк з дня отримання
оформленої із дотриманням вимог, визначених пунктами 2.1 - 2.3 і
2.5 цього Порядку, мирової угоди боржника приймає одне з таких
рішень: { Абзац перший пункту 2.7 розділу II із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства юстиції N 603/5 ( z0596-12 ) від
18.04.2012 } про погодження мирової угоди боржника; про погодження мирової угоди боржника із зауваженнями; про відмову в погодженні мирової угоди боржника.
2.8. У разі прийняття рішення про погодження мирової угоди
боржника гриф погодження наноситься на титульному аркуші
заступником Міністра юстиції України згідно з розподілом
функціональних обов'язків та скріплюється гербовою печаткою.
2.9. Мін'юст України погоджує мирову угоду із зауваженнями,
якщо мирова угода боржника в цілому відповідає вимогам,
встановленим цим Порядком, однак до деяких положень мирової угоди
є зауваження, які можуть бути враховані арбітражним керуючим
(розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) або
керівником боржника (у випадку перебування підприємства на стадії
розпорядження майном та в інших випадках, передбачених Законом
( 2343-12 ) без перепогодження мирової угоди Мін'юстом України. У випадку погодження мирової угоди боржника із зауваженнями у
грифі погодження вказується "зауваження викладені у
листі-повідомленні" або "зауваження додаються". Зауваження викладаються чітко і містять конкретні пропозиції
щодо редакції положень мирової угоди боржника (виключити пункт,
додати слова, замінити редакцію тощо).
2.10. Мін'юст України відмовляє у погодженні мирової угоди
боржника у разі наявності однієї з таких підстав:
{ Абзац другий пункту 2.10 розділу II виключено на підставі
Наказу Міністерства юстиції N 603/5 ( z0596-12 ) від 18.04.2012 }
невідповідність мирової угоди боржника вимогам, встановленим
Законом ( 2343-12 )та цим Порядком; виявлено невідповідність даних в документах, які додані до
мирової угоди боржника, відомостям єдиної бази даних про
підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про
банкрутство; Законом України "Про приватизацію державного майна"
( 2163-12 ) та іншими законодавчими актами з питань приватизації
встановлено обмеження щодо обігу майна боржника, яке планується до
відчуження.
2.11. Про відмову у погодженні мирової угоди боржника Мін'юст
України інформує листом-повідомленням без нанесення грифа
погодження, в якому зазначаються підстави відмови та рекомендації
щодо доопрацювання мирової угоди боржника.
2.12. За результатами розгляду мирової угоди боржника Мін'юст
України у строк, визначений пунктом 2.6 цього розділу, надсилає
арбітражному керуючому (розпоряднику майна, керуючому санацією,
ліквідатору) або керівнику боржника (у випадку перебування
підприємства на стадії розпорядження майном та в інших випадках,
передбачених Законом ( 2343-12 ) лист-повідомлення за підписом
заступника Міністра юстиції України згідно з розподілом
функціональних обов'язків, в якому зазначається рішення Мін'юсту
України про погодження мирової угоди, про погодження із
зауваженнями чи про відмову у її погодженні, до якого додаються
направлені до Мін'юсту України оригінали мирової угоди.
2.13. У разі відмови в погодженні мирової угоди боржника
арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією,
ліквідатор) або керівник боржника (у випадку перебування
підприємства на стадії розпорядження майном та в інших випадках,
передбачених Законом ( 2343-12 ) зобов'язаний усунути підстави
відмови, врахувати зауваження і рекомендації та подати
доопрацьовану мирову угоду для повторного схвалення комітету
кредиторів. Доопрацьована мирова угода подається на повторне погодження
за процедурою, встановленою цим Порядком.
2.14. Мін'юст України у десятиденний строк з дня надходження
доопрацьованої мирової угоди боржника приймає одне з рішень,
визначених пунктом 2.6 цього розділу.
III. Порядок погодження планів санації
3.1. Керуючий санацією зобов'язаний розробити та подати на
схвалення комітету кредиторів план санації боржника протягом трьох
місяців з дня винесення господарським судом ухвали про проведення
санації боржника.
3.2. Після схвалення плану санації боржника комітетом
кредиторів керуючий санацією зобов'язаний погодити план санації з
Мін'юстом України та Фондом державного майна України згідно з
Положенням про порядок погодження планів санації та мирових угод,
затвердженим наказом Фонду державного майна України від 06.06.2007
N 895 ( z0836-07 ), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України
19.07.2007 за N 863/14103.
3.3. Для погодження плану санації боржника керуючий санацією
звертається з письмовою заявою у довільній формі до Мін'юсту
України, одразу після схвалення плану санації комітетом
кредиторів, але не пізніше ніж за один місяць до закінчення
строку, встановленого Законом ( 2343-12 ) для подачі плану санації
боржника на затвердження до господарського суду. Керуючий санацією оформлює кількість примірників плану
санації боржника, необхідну для подачі всім органам погодження та
господарського суду, але не менше п'яти примірників (для боржника,
комітету кредиторів, Мін'юсту України, Фонду державного майна
України, господарського суду). До Мін'юсту України план санації боржника подається на
погодження разом з копією. Копія плану санації після опрацювання залишається в Мін'юсті
України, а оригінал повертається заявнику. Після затвердження
плану санації боржника господарським судом керуючий санацією
зобов'язаний надіслати Мін'юсту України один примірник плану
санації з відмітками про погодження, схвалення, затвердження всіма
органами погодження та копію відповідної ухвали господарського
суду.
3.4. До заяви про погодження плану санації боржника додається
текст плану санації, прошитий, пронумерований, на титульній
сторінці підписаний (з відповідним грифом погодження, схвалення,
затвердження тощо) головою комітету кредиторів, керуючим санацією,
інвестором (у разі його наявності) та скріплений печатками (у разі
наявності).
3.5. План санації боржника повинен відповідати вимогам статті
18 Закону ( 2343-12 ).
3.6. До плану санації включається інформація, включення якої
передбачено відповідними нормативно-правовими актами органів
погодження.
3.7. До заяви про погодження плану санації боржника додаються
такі документи: копія протоколу засідання комітету кредиторів про схвалення
плану санації боржника; копія протоколу засідання комітету кредиторів про схвалення
інвестора (інвесторів); звіт про незалежну оцінку майна боржника, яке планується до
відчуження або передачі в оренду в процесі санації боржника, з
відповідною рецензією; перелік основних засобів із зазначенням назви, інвентарного
номера, залишкової вартості та ринкової вартості з відміткою тих,
які пропонуються до відчуження в процесі санації; податкова, фінансова та статистична звітність за останні два
роки роботи боржника та за останній звітний період, підписана
керівником боржника (у разі його відсутності - керуючим санацією)
та головним бухгалтером, аудиторський висновок за останній звітний
період; проекти договорів переведення боргу та інших, якщо такі
передбачені планом санації; інформація щодо інвестора (копії установчих документів, дата
та номер запису про проведення державної реєстрації юридичної
особи, копія довідки про внесення запису до ЄДРПОУ, копія
фінансового звіту за останній рік, інформація про розмір
статутного (складеного) капіталу, довідка від банківських установ,
в яких відкрито розрахункові рахунки, що підтверджують
платоспроможність інвестора в передбачених в плані санації
обсягах, довідка про напрями роботи інвестора).
3.8. У разі надходження заяви про погодження плану санації
боржника без дотримання вимог, передбачених пунктами 3.2 - 3.4 і
3.7 цього Порядку, Мін’юст України залишає надісланий план санації
боржника без розгляду та протягом 7 днів з дня надходження до
Мін’юсту України повертає його заявнику разом із
листом-повідомленням, у якому зазначаються підстави залишення без
розгляду. У разі залишення плану санації боржника без розгляду керуючий
санацією зобов’язаний усунути підстави залишення мирової угоди без
розгляду і повторно подати її на погодження до Мін’юсту України.
{ Розділ III доповнено новим пунктом 3.8 згідно з Наказом
Міністерства юстиції N 603/5 ( z0596-12 ) від 18.04.2012 }
3.9. Мін'юст України у місячний строк з дня отримання
оформленого з дотриманням вимог, визначених пунктами 3.2 - 3.4 і
3.7 цього Порядку, плану санації боржника приймає одне з таких
рішень: { Абзац перший пункту 3.9 розділу III із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 603/5
( z0596-12 ) від 18.04.2012 } про погодження плану санації боржника; про погодження плану санації боржника із зауваженнями; про відмову в погодженні плану санації боржника.
3.10. У разі прийняття рішення про погодження плану санації
боржника гриф погодження наноситься на титульному аркуші
заступником Міністра юстиції України згідно з розподілом
функціональних обов'язків та скріплюється гербовою печаткою.
3.11. Мін'юст України погоджує план санації боржника із
зауваженнями, якщо план санації в цілому відповідає вимогам,
встановленим цим Порядком, однак до деяких положень плану санації
є зауваження, які можуть бути враховані керуючим санацією без
перепогодження плану санації Мін'юстом України. У випадку погодження плану санації боржника із зауваженнями у
грифі погодження вказується "зауваження викладені у
листі-повідомленні" або "зауваження додаються". Зауваження викладаються чітко і містять конкретні пропозиції
щодо редакції положень плану санації боржника (виключити пункт,
додати слова, замінити редакцію тощо).
3.12. Мін'юст України відмовляє в погодженні плану санації
боржника у разі наявності однієї з таких підстав:
{ Абзац другий пункту 3.12 розділу III виключено на підставі
Наказу Міністерства юстиції N 603/5 ( z0596-12 ) від 18.04.2012 }
невідповідність плану санації вимогам, встановленим Законом
( 2343-12 ) та цим Порядком; виявлено невідповідність даних в документах, які додані до
плану санації боржника, відомостям єдиної бази даних про
підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про
банкрутство; Законом України "Про приватизацію державного майна"
( 2163-12 ) та іншими законодавчими актами з питань приватизації
встановлено обмеження щодо обігу майна боржника, яке планується до
відчуження чи передачі в оренду; відсутність у плані санації заходів щодо погашення
заборгованості перед державним бюджетом та державними цільовими
фондами, а також заборгованості по заробітній платі. { Абзац
п'ятий пункту 3.12 розділу III в редакції Наказу Міністерства
юстиції N 603/5 ( z0596-12 ) від 18.04.2012 }
3.13. Про відмову в погодженні плану санації боржника Мін'юст
України інформує листом-повідомленням без нанесення грифа
погодження, в якому зазначаються підстави відмови та рекомендації
щодо доопрацювання плану санації.
3.14. За результатами розгляду плану санації боржника Мін'юст
України у строк, визначений пунктом 3.8 цього розділу, надсилає
керуючому санацією лист-повідомлення за підписом заступника
Міністра юстиції України згідно з розподілом функціональних
обов'язків, у якому зазначається рішення Мін'юсту України про
погодження плану санації, про погодження із зауваженнями чи про
відмову у його погодженні.
3.15. У разі відмови у погодженні плану санації боржника
керуючий санацією зобов'язаний усунути підстави відмови, врахувати
зауваження та рекомендації та подати доопрацьований план санації
для повторного схвалення комітетом кредиторів та інвестором (у
разі його наявності). Доопрацьований план санації боржника подається на повторне
погодження за процедурою, встановленою цим Порядком.
3.16. Мін'юст України у десятиденний строк з дня надходження
доопрацьованого плану санації боржника приймає одне з рішень,
визначених пунктом 3.8 цього розділу.
Директор Департаменту
нотаріату, банкрутства
та функціонування центрального
засвідчувального органу К.І.Чижмарь

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: