open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
Н А К А З
12.10.2011 N 1179
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

20 жовтня 2011 р.

за N 1221/19959
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

освіти і науки, молоді та спорту

N 1244 ( z1902-12 ) від 05.11.2012 }
Про затвердження Умов прийому

до вищих навчальних закладів України

в 2012 році

На виконання статті 18 Закону України "Про вищу освіту"
( 2984-14 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Умови прийому до вищих навчальних закладів
України в 2012 році, що додаються.
2. Затвердити Порядок подання та розгляду заяв в електронній
формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних
закладів, що додається ( z1222-11 ).
3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
освіти і науки України від 19.10.2010 N 961 ( z0999-10 ) "Про
затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України",
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22.10.2010 за
N 999/18294.
4. Департаменту вищої освіти (Болюбаш Я.Я.) забезпечити
державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.
5. Департаменту управління справами (Ворошиловський О.В.) у
встановленому порядку зробити відмітку в справах архіву.
6. Контроль за виконанням наказу покласти на першого
заступника Міністра Суліму Є.М.
7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Міністр Д.В.Табачник

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти

і науки, молоді та спорту

України

12.10.2011 N 1179
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

20 жовтня 2011 р.

за N 1221/19959

УМОВИ

прийому до вищих навчальних закладів України

в 2012 році

I. Загальні положення
1.1. У цих Умовах терміни вживаються у такому значенні: вступне випробування - перевірка рівня знань, умінь та
навичок особи з конкурсного предмета, з навчальної дисципліни за
програмою вищого навчального закладу, рівня здібностей до певного
виду діяльності, що проводиться з метою оцінювання зазначеного
рівня для конкурсного відбору до вищого навчального закладу у
формі зовнішнього незалежного оцінювання, вступного екзамену,
творчого конкурсу або фахового випробування; вступник - особа, яка подала заяву про допуск до участі в
конкурсі до вищого навчального закладу; конкурсний бал - підсумкова сума балів вступника, до якої
входять результати оцінювання з конкурсних предметів, творчих
конкурсів, фахових екзаменів та інші показники, передбачені цими
Умовами та правилами прийому до вищого навчального закладу; конкурсний відбір - процедура відбору вступників на навчання
у вищому навчальному закладі за рейтинговим списком вступників; конкурсний предмет - загальноосвітній навчальний предмет,
передбачений цими Умовами, рівень навчальних досягнень з якого
враховується при проведенні конкурсного відбору до вищого
навчального закладу; право на зарахування поза конкурсом - право вступника,
передбачене нормативно-правовими актами, на зарахування до вищого
навчального закладу без участі в загальному конкурсі, що
реалізується за умови дотримання вимог, передбачених цими Умовами
та правилами прийому до вищого навчального закладу; право першочергового зарахування - право вступника на
зайняття вищої позиції в рейтинговому списку при однаковому з
іншими вступниками конкурсному балі; рейтинговий список вступників - список вступників за
черговістю зарахування на навчання відповідно до цих Умов та
правил прийому до вищого навчального закладу згідно з чинним
законодавством; творчий конкурс - форма вступного випробування, метою якого є
перевірка та оцінювання здібностей особи до творчої діяльності за
напрямами (спеціальностями) галузей знань: мистецтво, культура,
фізичне виховання, спорт і здоров'я людини, будівництво і
архітектура, журналістика та інформація, видавничо-поліграфічна
справа та спеціальністю "Стоматологія ортопедична" за
освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста; фахове випробування - форма вступного випробування для вступу
на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня для здобуття
освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра, а також при
прийомі на навчання за скороченими термінами підготовки молодшого
спеціаліста, бакалавра, порядок проведення якого (усний або
письмовий екзамен) визначається правилами прийому до вищого
навчального закладу; цільовий прийом - прийом на навчання на конкурсній основі
вступників за цільовими направленнями, виданими відповідно до
нормативно - правових актів.
1.2. Ці Умови є обов'язковими для вищих навчальних закладів
незалежно від форм власності та підпорядкування. Підставою для
оголошення прийому для здобуття вищої освіти за
освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста,
бакалавра, спеціаліста, магістра є ліцензія Міністерства освіти і
науки, молоді та спорту України на надання відповідних освітніх
послуг, видана в установленому законодавством України порядку.
1.3. Фінансування підготовки фахівців у вищих навчальних
закладах здійснюється: за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів - за
державним замовленням; за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів; за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.
1.4. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу
освіту в державних і комунальних вищих навчальних закладах на
конкурсній основі, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень
громадянин здобуває вперше.
1.5. Громадянин України має право безоплатно здобувати вищу
освіту за другим напрямом (спеціальністю) у державних та
комунальних навчальних закладах, якщо він за станом здоров'я
втратив можливість виконувати службові чи посадові обов'язки за
отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками
медико-соціальної експертної комісії.
II. Організація прийому

до вищих навчальних закладів
2.1. Організацію прийому вступників до вищого навчального
закладу здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується
наказом керівника вищого навчального закладу, який є її головою.
Приймальна комісія діє згідно з положенням про приймальну комісію
вищого навчального закладу, затвердженим його керівником.
2.2. Керівник вищого навчального закладу забезпечує
дотримання законодавства України, в тому числі цих Умов, правил
прийому до вищого навчального закладу, а також відкритість та
прозорість роботи приймальної комісії.
2.3. Вищий навчальний заклад зобов'язаний створити умови для
ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої
діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідного напряму
(спеціальності). Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг
та обсяг прийому за державним замовленням за кожним напрямом
(спеціальністю) та освітньо-кваліфікаційним рівнем, у тому числі
про кількість місць, що виділені для вступу поза конкурсом та
цільового прийому, повинні оприлюднюватися на інформаційних
стендах приймальної комісії і на офіційному веб-сайті вищого
навчального закладу не пізніше другого робочого дня, наступного
після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.
2.4. Усі питання, пов'язані з прийомом до вищого навчального
закладу, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях.
Рішення приймальної комісії повинні оприлюднюватися на
інформаційних стендах приймальної комісії і на офіційному
веб-сайті вищого навчального закладу, як правило, в день
прийняття, але не пізніше дня, наступного після прийняття.
2.5. Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її
повноважень, є підставою для видання відповідного наказу
керівником вищого навчального закладу.
2.6. Прийом до вищих навчальних закладів на всі
освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом незалежно
від форми власності вищого навчального закладу та джерел
фінансування навчання.
III. Вимоги до рівня освіти вступників
3.1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
молодшого спеціаліста, бакалавра (спеціаліста, магістра медичного
та ветеринарно-медичного спрямувань) приймаються особи з повною
загальною середньою освітою.
3.2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної
середньої освіти за денною формою навчання приймаються особи з
базовою загальною середньою освітою.
3.3. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
спеціаліста приймаються особи, які здобули
освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра. На навчання для
здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста медичного та
ветеринарно-медичного спрямувань також приймаються особи з повною
загальною середньою освітою.
3.4. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
магістра приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний
рівень бакалавра або спеціаліста. На навчання для здобуття
освітньо-кваліфікаційного рівня магістра медичного та
ветеринарно-медичного спрямувань також приймаються особи з повною
загальною середньою освітою.
3.5. Вищі навчальні заклади мають право приймати на перший
курс (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з
нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули
освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, для
здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за
умови вступу на споріднену спеціальність, яка визначається
відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 11.09.2007
N 1117 ( 1117-2007-п ) "Про затвердження Державного переліку
професій з підготовки кваліфікованих робітників у
професійно-технічних навчальних закладах" та від 20.06.2007 N 839
( 839-2007-п ) "Про затвердження переліку спеціальностей, за
якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах
за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста" і
зазначається у правилах прийому до вищого навчального закладу.
3.6. Вищі навчальні заклади мають право приймати на перший
курс (зі скороченим терміном навчання) або на другий (третій) курс
(з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які
здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для
здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (спеціаліста,
магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань) за умови
вступу на споріднений напрям підготовки, який визначається
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.06.2007
N 839 ( 839-2007-п ) "Про затвердження переліку спеціальностей, за
якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах
за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста" та
зазначається у правилах прийому до вищого навчального закладу.
IV. Правила прийому

до вищого навчального закладу
4.1. Правила прийому до вищого навчального закладу
розробляються відповідно до законодавства України, у тому числі
цих Умов, затверджуються керівником вищого навчального закладу не
пізніше 15 листопада 2011 року і погоджуються з Міністерством
освіти і науки, молоді та спорту України.
4.2. Правила прийому до вищого навчального закладу повинні
містити, зокрема: перелік напрямів підготовки (спеціальностей), за якими вищий
навчальний заклад оголошує прийом на навчання, із зазначенням
структурних підрозділів (факультетів, інститутів тощо), на яких
ведеться підготовка за кожним напрямом (спеціальністю); ліцензовані обсяги за кожним напрямом підготовки
(спеціальністю) для кожного освітньо-кваліфікаційного рівня з
розподілом по структурних підрозділах (факультетах, інститутах
тощо), на яких ведеться підготовка; кількість місць для прийому на навчання зі скороченим
терміном за кожним напрямом (спеціальністю) відповідного
освітньо-кваліфікаційного рівня з розподілом по структурних
підрозділах (факультетах, інститутах тощо), на яких ведеться
підготовка; порядок і строки прийому заяв і документів (за
освітньо-кваліфікаційними рівнями); порядок проведення вступних екзаменів у передбачених цими
Умовами випадках; порядок обчислення конкурсного бала вступника; порядок проведення конкурсного відбору та строки зарахування
вступників за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого
спеціаліста, бакалавра, спеціаліста та магістра; порядок подання і розгляду апеляцій на результати вступних
екзаменів, що проведені вищим навчальним закладом; порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години); кількість місць у гуртожитку та умови надання місць
вступникам; порядок нарахування додаткових балів особам, яким це право
надано відповідно до пункту 12.5 розділу XII цих Умов.
4.3. Правила прийому до вищого навчального закладу залежно
від статусу, типу та підпорядкування повинні містити: порядок і строки прийому заяв і документів від іноземців та
осіб без громадянства, які перебувають на території України на
законних підставах; перелік конкурсних предметів із зазначенням профільних, з
яких вступники подаватимуть сертифікат зовнішнього незалежного
оцінювання для вступу на основі повної загальної середньої освіти; перелік конкурсних предметів із зазначенням профільних, з
яких проводяться вступні випробування для прийому на навчання за
освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста на основі
базової загальної середньої освіти; порядок проведення конкурсного відбору та перелік додаткових
показників для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним
рівнем спеціаліста (магістра); порядок проходження медичного огляду вступників до вищих
навчальних закладів, що проводять підготовку фахівців для галузей,
які потребують обов'язкового професійного медичного відбору, або
проходження зазначеного огляду в інших медичних установах; порядок проходження психологічного обстеження, оцінки рівня
фізичної підготовки та медичного огляду військово-лікарською
(лікарсько-льотною) комісією вступників до вищих військових
навчальних закладів та до військових навчальних підрозділів вищих
навчальних закладів, що здійснюють підготовку громадян на посади
осіб офіцерського, сержантського та старшинського складу для
проходження військової служби за контрактом, а також вищих
навчальних закладів, що здійснюють підготовку фахівців для інших
утворених відповідно до законів України військових формувань, а
також органів внутрішніх справ, правоохоронних органів
спеціального призначення та Державної спеціальної служби
транспорту; порядок та форми проведення творчих конкурсів для вступу на
навчання до вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку за
напрямами підготовки (спеціальностями) галузей знань: мистецтво,
культура, фізичне виховання, спорт і здоров'я людини, будівництво
і архітектура, журналістика та інформація, видавничо-поліграфічна
справа та спеціальністю "Стоматологія ортопедична" за
освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста; значення мінімальної кількості балів з кожного предмета у
сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання (вступних
екзаменів), з якими вступник може бути допущений до участі в
конкурсі або зарахований на навчання поза конкурсом, але не нижче
124 балів з непрофільних та профільних предметів (крім випадків,
передбачених абзацами третім та п'ятим пункту 7.1 розділу VII цих
Умов).
V. Строки прийому заяв та документів,

конкурсного відбору та зарахування

на навчання
5.1. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору
та зарахування на навчання визначаються правилами прийому до
вищого навчального закладу з дотриманням вимог пунктів 5.2-5.10
цього розділу.
5.2. Прийом заяв та документів від вступників на навчання на
основі базової або повної загальної середньої освіти на денну
форму навчання розпочинається 2 липня.
5.3. Прийом документів від вступників на денну форму навчання
на основі повної загальної середньої освіти закінчується 31 липня,
крім випадків, передбачених пунктами 5.4 та 5.5 цього розділу.
5.4. Прийом документів від осіб, які вступають на основі
повної загальної середньої освіти і мають складати вступні
екзамени у вищих навчальних закладах відповідно до пунктів 8.1-8.4
розділу VIII цих Умов, закінчується 20 липня. Вступні екзамени
проводяться з 21 липня до 31 липня.
5.5. Прийом заяв та документів від осіб, які для вступу на
навчання мають проходити творчі конкурси у вищих навчальних
закладах відповідно до пунктів 7.3, 7.5 розділу VII цих Умов,
закінчується 17 липня. Творчі конкурси проводяться у декілька
сесій з 10 липня до 31 липня.
5.6. Прийом заяв та документів від осіб, які вступають на
навчання на основі базової загальної середньої освіти,
закінчується 20 липня. Вступні екзамени проводяться з 21 липня до
31 липня.
5.7. Рейтинговий список вступників, які вступають на основі
повної та базової загальної середньої освіти, із зазначенням
рекомендованих до зарахування, оприлюднюється 1 серпня не пізніше
12 години.
5.8. Строки прийому заяв та документів на навчання та
оприлюднення рейтингового списку вступників, які вступають на
навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста,
магістра (на основі базової або повної вищої освіти), а також зі
скороченими термінами навчання відповідно до пунктів 3.5, 3.6
розділу III цих Умов, зазначаються у правилах прийому до вищого
навчального закладу.
5.9. Зарахування вступників здійснюється на основі базової та
повної загальної середньої освіти на денну форму навчання: за державним замовленням не пізніше 11 серпня; за кошти фізичних та юридичних осіб - після зарахування на
місця державного замовлення відповідного напряму (спеціальності),
але не пізніше 25 серпня.
5.10. Строки прийому заяв та документів на навчання без
відриву від виробництва (форми навчання: вечірня, заочна,
екстернат) визначаються правилами прийому до вищого навчального
закладу і становлять не більше 30 днів. Зарахування проводиться не
пізніше ніж через 15 днів після завершення прийому заяв та
документів, протягом яких проводиться конкурсний відбір.
VI. Порядок прийому заяв та документів

для участі у конкурсному відборі

до вищих навчальних закладів
6.1. Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі
до вищого навчального закладу (далі - заява) в паперовій або в
електронній формі. Заява в паперовій формі подається вступником
особисто до приймальної комісії навчального закладу. Заява
обробляється відповідно до вимог Закону України «Про захист
персональних даних» ( 2297-17 ).
6.2. В заяві вступники вказують напрям (у разі вступу на
навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра)
або спеціальність (у разі вступу на навчання для здобуття
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста,
спеціаліста, магістра) та форму навчання.
6.3. При поданні заяви в паперовій формі вступник пред'являє
особисто: документ державного зразка про раніше здобутий освітній
(освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється
вступ, і додаток до нього; сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання
(для вступників на основі повної загальної середньої освіти); медичну довідку за формою 086-о ( va302282-99 ); документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт
громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за
кордон), військовий квиток або приписне свідоцтво, свідоцтво про
народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший
документ, який засвідчує особу і громадянство. На вимогу вступника приймальна (відбіркова) комісія засвідчує
копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній
(освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється
вступ, і додатка до нього, сертифіката (сертифікатів) зовнішнього
незалежного оцінювання.
6.4. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає: документ державного зразка про раніше здобутий освітній
(освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється
вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або
копії; сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання
(для вступників на основі повної загальної середньої освіти) за
особистим вибором оригінали або копії; медичну довідку за формою 086-о ( va302282-99 ) або її копію; шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см. Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це
викликано особливими умовами зарахування за відповідними напрямами
(спеціальностями), установленими законодавством, у строки,
визначені для прийому документів, не пізніше строку, встановленого
пунктами 5.7, 5.8, 5.10 розділу V цих Умов для прийняття
приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників
до зарахування.
6.5. Вступники мають право подавати сертифікат зовнішнього
незалежного оцінювання, виданий у 2012 році, або сертифікати чи їх
дублікати за 2008, або 2009, або 2010, або 2011 рік.
6.6. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами
приймальною (відбірковою) комісією вищого навчального закладу, до
якого вони подаються, або в установленому законодавством порядку.
Копії документів без пред'явлення оригіналів не розглядаються.
6.7. Вступники, зазначені у пунктах 8.1-8.4 розділу VIII цих
Умов, подають заяву в паперовій формі разом з документами, що
засвідчують їх право на складання вступних екзаменів у вищому
навчальному закладі.
6.8. Заяви в електронній формі подають вступники, які мають
атестат про повну загальну середню освіту, сертифікат
(сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних
предметів, визначених цими Умовами та правилами прийому до вищих
навчальних закладів, та вступають на навчання для здобуття
освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра.
6.9. Заява в електронній формі подається шляхом заповнення
вступником електронної форми в режимі он-лайн відповідно до
Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у
конкурсному відборі до вищих навчальних закладів ( z1222-11 ),
затвердженого цим наказом.
6.10. Вступник може подати заяву в паперовій або в
електронній формі не більше ніж до п'яти вищих навчальних закладів
України та не більше ніж на три напрями (спеціальності) у кожному
з них. Факт кожної подачі заяви в паперовій формі (із зазначенням
того, оригінали чи копії документів додані до заяви) заноситься
уповноваженою особою приймальної комісії до Єдиної державної
електронної бази з питань освіти безпосередньо під час прийняття
заяви. Факт подачі заяви в електронній формі фіксується у Єдиній
державній електронній базі з питань освіти автоматично.
6.11. Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів з
визначених предметів нижче встановленої цими Умовами та правилами
прийому до вищого навчального закладу мінімальної кількості балів,
на навчання не зараховуються (крім випадків, передбачених
абзацом п'ятим пункту 7.1 розділу VII цих Умов).
6.12. Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності
даних, поданих вступником для участі у конкурсному відборі, в
Єдиній державній електронній базі з питань освіти.
6.13. Приймальна комісія розглядає заяви та документи
вступників та приймає рішення про допуск до участі в конкурсному
відборі для вступу на навчання до вищого навчального закладу.
6.14. Факт ознайомлення вступника з правилами прийому,
наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного
напряму (спеціальності), а також надання ним згоди на оприлюднення
результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних
екзаменів), наявності підстав для вступу поза конкурсом та на
обробку його персональних даних в Єдиній державній електронній
базі з питань освіти фіксується в заяві вступника і
підтверджується його особистим підписом при поданні заяви у
паперовій формі.
6.15. При прийнятті на навчання для здобуття
освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра на основі
базової або повної вищої освіти осіб, які подають документ про
здобутий за кордоном освітньо-кваліфікаційний рівень, обов'язковою
є процедура нострифікації документа про здобутий
освітньо-кваліфікаційний рівень, що проводиться Міністерством
освіти і науки, молоді та спорту України в установленому порядку.
Нострифікація цих документів здійснюється протягом першого року
навчання.
VII. Організація і проведення конкурсу
7.1. Приймальні комісії вищих навчальних закладів допускають
до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступників
на основі повної загальної середньої освіти, які подають
сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (або їх копії) з
відповідних загальноосвітніх предметів: для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого
спеціаліста - не нижче 124 балів з конкурсних предметів; для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра
(спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного
спрямувань) - не нижче 124 балів з непрофільних конкурсних
предметів та не нижче 140 балів з профільних конкурсних предметів. Вищий навчальний заклад на окремі напрями (спеціальності)
може встановити вищу кількість балів сертифіката з профільних
загальноосвітніх предметів, з якими вступник допускається до
участі у конкурсному відборі, для зарахування на навчання. Вищий навчальний заклад за рішенням приймальної комісії
допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання
вступника, який подає сертифікат зовнішнього незалежного
оцінювання, кількість балів якого з одного з непрофільних
загальноосвітніх предметів, визначених правилами прийому до вищого
навчального закладу, нижче 124 балів, за умови, якщо кількість
балів з профільного загальноосвітнього предмета, зазначена у
сертифікаті, становить не нижче 170 балів.
7.2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної
загальної середньої освіти вступають до вищих навчальних закладів
для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра
(спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного
спрямувань), зараховуються бали сертифіката зовнішнього
незалежного оцінювання (результати вступних екзаменів, творчих
конкурсів) з трьох предметів за переліком, що наведений у додатку
1 до цих Умов. Перший та другий предмети є обов'язковими.
Третій предмет із зазначених у додатку 1 до цих Умов обирається
вступником, крім випадків, коли такий предмет визначений у
додатку 1 до цих Умов або рішенням приймальної комісії вищого
навчального закладу. Один або два конкурсних предмети визначаються як профільні.
7.3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної
загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста,
зараховуються бали сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання
(результати вступних екзаменів, творчих конкурсів) з двох
предметів за переліком, що наведений у додатку 2 до цих Умов. Один конкурсний предмет визначається як профільний.
7.4. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної
загальної середньої освіти вступають для здобуття
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, бакалавра
(спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного
спрямувань), конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів
сертифіката з конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих
конкурсів), середнього бала документа (додатка до документа) про
повну загальну середню освіту та додаткових балів, передбачених
цими Умовами. При цьому середній бал документа про повну загальну
середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до
десятих частин бала і переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею
відповідності, наведеною у додатку 3 до цих Умов. Оцінки з
документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за
5-бальною шкалою, враховуються таким чином: "3" відповідає "6",
"4" відповідає "9", "5" відповідає "12".
7.5. При вступі на навчання на основі повної загальної
середньої освіти подання сертифікатів зовнішнього незалежного
оцінювання є обов'язковим, крім випадків, передбачених
пунктами 8.1-8.4 розділу VIII цих Умов.
7.6. При прийомі на навчання на основі здобутого
освітньо-кваліфікаційного рівня для здобуття
освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра, а також при
прийомі на навчання за скороченими термінами підготовки молодшого
спеціаліста, бакалавра перелік показників конкурсного відбору,
строки та порядок проведення фахових випробувань визначаються
правилами прийому до вищого навчального закладу.
7.7. Для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень
магістра на основі базової та повної вищої освіти конкурсний бал
обчислюється як сума результату фахового випробування, вступного
екзамену з іноземної мови та додаткових показників конкурсного
відбору, визначених правилами прийому до вищого навчального
закладу.
7.8. Зарахування до екстернату проводиться згідно з
Положенням про організацію екстернату у вищих навчальних закладах
України, затвердженим наказом Міністерства освіти від 08.12.95
N 340 ( z0001-96 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції 03.01.96
за N 1/1026.
7.9. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової
загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста,
зараховуються результати вступних випробувань з двох предметів за
переліком, що наведений у додатку 2 до цих Умов. Один конкурсний
предмет визначається як профільний.
7.10. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової
загальної середньої освіти вступають для здобуття
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, конкурсний
бал обчислюється як сума балів результатів творчих конкурсів,
вступних екзаменів, середнього бала документа про базову загальну
середню освіту та додаткових балів у передбачених цими Умовами
випадках. Середній бал документа про базову середню освіту
обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих бала.
Оцінки з документа про базову загальну середню освіту, які
виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: "3"
відповідає "6", "4" відповідає "9", "5" відповідає "12".
7.11. Для осіб, які не атестовані з української мови,
приймальна комісія за умови наявності педагогічних і
науково-педагогічних кадрів може встановлювати вступний екзамен з
мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній
(освітньо-кваліфікаційний) рівень. Результат екзамену оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів
і зараховується замість бала сертифіката з української мови та
літератури.
7.12. Для осіб, які вступають на освітньо-кваліфікаційний
рівень бакалавра за напрямом 6.020303 "Філологія (мови
національних меншин)" та здобули повну загальну середню освіту
мовами національних меншин (угорська, молдавська, румунська,
кримськотатарська, польська), приймальна комісія за умови
наявності педагогічних і науково-педагогічних кадрів може
встановлювати вступний екзамен з такої мови, оцінки з якої
виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний)
рівень. Результат екзамену оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів
і зараховується замість бала сертифіката з іноземної мови.
VIII. Допуск до участі у конкурсі

за результатами вступних екзаменів

на основі повної загальної середньої освіти
8.1. Право брати участь у конкурсі за результатами вступних
екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі або
за результатами зовнішнього незалежного оцінювання за їх вибором
мають особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди I та
II груп, діти-інваліди).
8.2. Право брати участь у конкурсі тільки за результатами
вступних екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному
закладі в разі їх неучасті у рік вступу в зовнішньому незалежному
оцінюванні мають: військовослужбовці Збройних Сил України, інших утворених
відповідно до законів України військових формувань, а також
правоохоронних органів спеціального призначення та Державної
спеціальної служби транспорту, які проходять військову строкову
службу, - при вступі на денну форму навчання до вищих військових
навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих
навчальних закладів; громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в
рік вступу до вищого навчального закладу; військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського
складу, які проходять військову службу за контрактом, при вступі
на заочну форму навчання; особи, що мають захворювання, вказані в переліку захворювань,
що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього
незалежного оцінювання, встановленому Міністерством освіти і науки
України та Міністерством охорони здоров'я України, для яких
Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити
проходження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних
досягнень.
8.3. Право брати участь у конкурсі за результатами
зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних
екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі за
їх вибором мають особи, які здобули повну загальну середню освіту
у 2007 році і раніше.
8.4. Право брати участь у конкурсі за результатами
зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних
екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі за
їх вибором мають громадяни України, які в рік вступу здобули повну
загальну середню освіту за кордоном.
IX. Проведення вступних екзаменів

та творчих конкурсів
9.1. Для проведення відповідно до пунктів 3.1, 3.2
розділу III цих Умов вступних екзаменів для вступників на основі
базової та повної загальної середньої освіти створюються предметні
екзаменаційні комісії. Для проведення фахових випробувань при
вступі на навчання на основі раніше здобутого
освітньо-кваліфікаційного рівня створюються фахові атестаційні
комісії.
9.2. Результати вступних екзаменів та творчих конкурсів для
вступників, які вступають на основі базової загальної середньої
освіти, оцінюються за 12-бальною шкалою. Результати творчого конкурсу оцінюються за 12-бальною шкалою
окремо за кожний етап творчого конкурсу, яких не може бути більше
ніж три.
9.3. Результати вступних екзаменів та творчих конкурсів для
вступників, які вступають на основі повної загальної середньої
освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів. Результати творчого конкурсу оцінюються за 200-бальною шкалою
окремо за кожний етап творчого конкурсу, яких не може бути більше
ніж три.
9.4. Програми творчих конкурсів розробляються і
затверджуються вищими навчальними закладами не пізніше ніж за
чотири місяці до початку прийому документів. Не допускається
введення до творчих конкурсів завдань, що виходять за межі
зазначених програм. Програми творчих конкурсів обов'язково
оприлюднюються на інформаційних стендах приймальної комісії та
веб-сайтах вищих навчальних закладів.
9.5. Програми фахових випробувань для вступу на основі
здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня розробляються і
затверджуються вищими навчальними закладами не пізніше ніж за
чотири місяці до початку прийому документів.
9.6. Особи, які без поважних причин не з'явилися на вступні
випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було
оцінено балами нижче встановленого правилами прийому мінімального
рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення
прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях
та у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається.
9.7. Апеляції на результати вступних екзаменів, що проведені
вищим навчальним закладом, розглядає апеляційна комісія цього
вищого навчального закладу, склад та порядок роботи якої
затверджуються наказом його керівника.
X. Цільовий прийом

до вищих навчальних закладів
10.1. Цільовий прийом організовується: відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 29.06.99 N 1159 ( 1159-99-п ) "Про підготовку фахівців для
роботи в сільській місцевості"; відповідно до наказу Міністерства оборони України та
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
військовослужбовці військової служби за контрактом рядового,
сержантського та старшинського складу, випускники поточного року
військового ліцею, військово-морського ліцею та ліцеїв з посиленою
військово-фізичною підготовкою зараховуються до вищих військових
навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих
навчальних закладів, що здійснюють підготовку громадян для
проходження військової служби за контрактом на посадах осіб
офіцерського, сержантського та старшинського складу.
10.2. Особи, які вступають до вищих навчальних закладів на
підготовку за державним замовленням на умовах цільового прийому
згідно з установленими квотами, додають направлення, видане
відповідними органами освіти Ради міністрів Автономної Республіки
Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій (для закладів I-II рівнів акредитації - відповідними
органами освіти районних, районних у містах Києві та Севастополі
державних адміністрацій), а також міністерствами, іншими
центральними органами виконавчої влади.
10.3. Установлена квота не повинна перевищувати 75 відсотків
обсягу державного замовлення на підготовку фахівців з кожної
спеціальності у вищих сільськогосподарських, 50 відсотків - у
вищих педагогічних та у вищих навчальних закладах залізничного
транспорту, митної служби і 25 відсотків - в інших вищих
навчальних закладах.
10.4. Учасники цільового прийому зараховуються за окремим
конкурсом на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів
молодшого спеціаліста, бакалавра (спеціаліста, магістра медичного
та ветеринарно-медичного спрямувань). Конкурс відбувається
відповідно до конкурсного бала, визначеного на загальних засадах
для цієї категорії вступників.
10.5. Особи, які не зараховані на цільові місця за окремим
конкурсом, можуть брати участь у конкурсі на загальних засадах.
XI. Зарахування за співбесідою
11.1. За результатами співбесіди зараховуються до вищого
навчального закладу особи, яким Законом України "Про статус і
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ) надане таке право.
11.2. Програму співбесіди із зазначеними категоріями осіб
затверджує голова приймальної комісії.
11.3. Особи, які за наслідками співбесіди не рекомендовані до
зарахування на навчання і які подали сертифікати зовнішнього
незалежного оцінювання з конкурсних предметів з результатами, не
нижчими передбачених правилами прийому, мають право брати участь у
конкурсі на загальних засадах.
XII. Зарахування вступників

на основі базової та повної загальної

середньої освіти, які досягли визначних

успіхів у вивченні профільних предметів
12.1. Зараховуються до вищого навчального закладу відповідно
до розділу XV цих Умов за умови подання сертифіката (сертифікатів)
зовнішнього незалежного оцінювання з кількістю балів не нижче
мінімального рівня для допуску до участі в конкурсному відборі
учасники міжнародних олімпіад за умови, якщо вони вступають на
напрями, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з
якого вони брали участь у міжнародній олімпіаді.
12.2. Призерам (особам, нагородженим дипломами
I-III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з
базових предметів та призерам (особам, нагородженим дипломами
I-III ступенів) III етапу Всеукраїнських конкурсів - захистів
науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук
України до конкурсного бала при вступі на основі повної загальної
середньої освіти зараховується додатковий бал за умови, якщо вони
вступають на напрями, для яких профільним є вступне випробування з
предмета, з якого вони є призерами, у тому числі: інформатика - при вступі на напрями "прикладна математика",
"інформатика", "системний аналіз", "комп'ютерні науки",
"комп'ютерна інженерія", "програмна інженерія"; інформаційні технології - при вступі на напрями "прикладна
математика", "інформатика", "системний аналіз", "комп'ютерні
науки", "комп'ютерна інженерія", "програмна інженерія", "системна
інженерія", "автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології"; трудове навчання - при вступі на напрями "технологічна
освіта", "професійна освіта"; основи економіки - при вступі на напрями (спеціальності)
галузі знань "економіка та підприємництво" та напрями "міжнародні
економічні відносини" і "міжнародний бізнес"; основи правознавства - при вступі на напрями (спеціальності)
галузі знань "право" та напрям "міжнародне право"; історія - при вступі на напрями (спеціальності) "дошкільна
освіта", "початкова освіта", "корекційна освіта" (за нозологіями),
"соціальна педагогіка", "реклама і зв'язки з громадськістю (за
видами діяльності)", "видавнича справа та редагування" та напрями
(спеціальності) галузей знань "культура", "мистецтво",
"гуманітарні науки", "соціально-політичні науки", "соціальне
забезпечення"; екологія - при вступі на напрями (спеціальності), для яких
профільними визначено предмети "біологія", "хімія". педагогіка і психологія - при вступі на напрями
(спеціальності) "психологія", "практична психологія" та напрями
(спеціальності) галузей знань "педагогічна освіта".
12.3. Величина додаткового бала встановлюється: особам, нагородженим дипломами I ступеня, - 50 балів; особам, нагородженим дипломами II ступеня, - 40 балів; особам, нагородженим дипломами III ступеня, - 30 балів. Додатковий бал зараховується лише за одною з перелічених вище
підстав.
12.4. Норма, визначена пунктами 12.1, 12.2 цього розділу,
поширюється на учасників міжнародних олімпіад, призерів IV етапу
Всеукраїнських учнівських олімпіад та призерів III етапу
Всеукраїнських конкурсів - захистів науково-дослідницьких робіт
учнів - членів Малої академії наук України, що відбулися у
поточному навчальному році, за переліком, визначеним наказом
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.
12.5. Особам з числа професійно орієнтованої молоді, які в
рік вступу закінчили підготовчі курси (відділення, факультети
довузівської підготовки) вищого навчального закладу, для вступу на
основі повної загальної середньої освіти до цього вищого
навчального закладу для навчання на природничо-математичних та
інженерно-технічних напрямах підготовки (спеціальностях) при
вступі на відповідний напрям (спеціальність) даного вищого
навчального закладу додається до 20 балів (до 2 балів - при вступі
на основі базової середньої освіти) за результатами підсумкової
атестації.
12.6. Норма, визначена пунктом 12.5 цього розділу,
поширюється на підготовчі курси, відділення, факультети
довузівської підготовки вищих навчальних закладів, які мають
ліцензію на здійснення підготовки до вступу до вищих навчальних
закладів, обсяг навчальних годин яких складає не менше
150 аудиторних годин та термін навчання - не менше трьох місяців.
12.7. Кількість додаткових балів, визначених пунктом 12.5
цього розділу і нарахованих особам за результатами навчання,
оприлюднюється приймальною комісією навчального закладу до початку
прийому заяв про допуск до участі в конкурсі.
XIII. Зарахування поза конкурсом
13.1. Зараховуються поза конкурсом: особи, яким відповідно до Закону України "Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 )
надане таке право; діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а
також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.94 N 226
( 226-94-п ) "Про поліпшення виховання, навчання, соціального
захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей,
позбавлених батьківського піклування" (зі змінами); інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років,
яким не протипоказане навчання за обраним напрямом
(спеціальністю), відповідно до Закону України " Про основи
соціальної захищеності інвалідів в Україні" ( 875-12 ); особи, яким відповідно до Закону України "Про статус і
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ) надане таке право; особи, яким відповідно до Закону України "Про підвищення
престижності шахтарської праці" ( 345-17 ) надане таке право; діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на
вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими
спеціальностями відповідно до Указу Президента України
від 19.05.99 N 524 ( 524/99 ) "Про державну допомогу дітям, які
вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або
стали інвалідами на вугледобувних підприємствах"; діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших
військових формувань, працівників правоохоронних органів, які
загинули під час виконання службових обов'язків, відповідно до
Указу Президента України від 21.02.2002 N 157 ( 157/2002 ) "Про
додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни,
їх правового і соціального захисту, поліпшення
військово-патріотичного виховання молоді"; члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули
внаслідок аварії на орендному підприємстві "Шахта
імені О.Ф.Засядька" (постанова Кабінету Міністрів України
від 09.01.2008 N 6) ( 6-2008-п ).
13.2. Кількість місць для осіб, визначених у пункті 13.1
цього розділу, установлюється приймальною комісією вищого
навчального закладу за погодженням з Міністерством освіти і науки,
молоді та спорту і не повинна бути більше 25 відсотків обсягу
державного замовлення з кожного напряму (спеціальності),
доведеного вищому навчальному закладу. У випадку встановлення такої квоти зарахування осіб,
визначених пунктом 13.1 цього розділу, відбувається за конкурсом
відповідно до конкурсного бала вступника.
XIV. Право на першочергове зарахування
14.1. Право на першочергове зарахування до вищих навчальних
закладів мають: особи, яким відповідно до Закону України "Про охорону
дитинства" ( 2402-14 ) надане таке право; особи, яким відповідно до Закону України "Про соціальний і
правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей"
( 2011-12 ) надане таке право при вступі до вищих військових
навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих
навчальних закладів; особи, яким відповідно до Закону України "Про основи
соціальної захищеності інвалідів в Україні" ( 875-12 ) надане таке
право; особи, які проживають на території населеного пункту, якому
відповідно до Закону України "Про статус гірських населених
пунктів в Україні" ( 56/95-ВР ) надано статус гірського; особи, яким відповідно до Указу Президента України
від 21.02.2002 N 157 ( 157/2002 ) "Про додаткові заходи щодо
посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і
соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання
молоді" надане таке право; особи, яким відповідно до Указу Президента України
від 12.09.2007 N 849 ( 849/2007 ) "Про рішення Ради національної
безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року "Про основні
напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого
рівня населення у 2008 році" надане таке право; випускники старшої школи (повна загальна середня освіта),
нагороджені золотою або срібною медаллю, при вступі на основі
повної загальної середньої освіти; випускники основної школи, які мають свідоцтво про базову
загальну середню освіту з відзнакою (при вступі на навчання на
основі базової загальної середньої освіти); вступники, яким це право визначено правилами прийому до
вищого навчального закладу.
14.2. Це право надається за інших рівних умов за черговістю,
визначеною пунктом 14.1 цього розділу.
XV. Формування та оприлюднення

рейтингового списку вступників
15.1. Список вступників, які мають цільове направлення,
впорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого.
15.2. Рейтинговий список вступників формується за категоріями
в такій послідовності: вступники, які мають право на зарахування поза конкурсом; вступники, рекомендовані до зарахування за результатами
співбесіди; учасники міжнародних олімпіад; вступники, які зараховуються за конкурсом. До рейтингового списку не включаються вступники,
рекомендовані до зарахування на місця цільового прийому.
15.3. У межах кожної зазначеної в пункті 15.2 цього розділу
категорії рейтинговий список впорядковується: за конкурсним балом від більшого до меншого; з урахуванням права на першочергове зарахування при
однаковому конкурсному балі в порядку додержання підстав для його
набуття.
15.4. У рейтинговому списку зазначаються: прізвище, ім'я та по батькові вступника; конкурсний бал вступника; наявність підстав для вступу поза конкурсом; наявність підстав для вступу за результатами співбесіди з
відміткою про результати співбесіди; наявність права на першочергове зарахування.
15.5. Рейтингові списки вступників оприлюднюються шляхом
розміщення на інформаційних стендах приймальних комісій та
веб-сайтах вищих навчальних закладів із зазначенням категорій
списку. Ці списки оновлюються при внесенні змін протягом строку
проведення конкурсного відбору.
XVI. Надання рекомендацій для зарахування
16.1. Приймальна комісія приймає рішення щодо рекомендації до
зарахування на навчання на місця державного замовлення вступників,
які перебувають на найвищих позиціях рейтингового списку.
Рекомендації до зарахування вступників на навчання за рахунок
коштів фізичних (юридичних) осіб надаються після завершення
зарахування вступників на місця державного замовлення. Формування
списків рекомендованих до зарахування вступників відбувається у
межах обсягу державного замовлення, за його відсутності - у межах
ліцензійного обсягу.
16.2. Приймальна комісія приймає рішення про рекомендування
до зарахування на навчання на місця державного замовлення у три
етапи: у перший, п'ятий та восьмий дні після останнього дня
прийому заяв.
16.3. Рішення приймальної комісії про рекомендування до
зарахування оприлюднюється в день його прийняття не пізніше
12 години.
16.4. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до
зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на
стендах приймальних комісій вищих навчальних закладів. Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись
повідомлення засобами електронного та мобільного зв'язку
відповідно до правил прийому до вищого навчального закладу.
16.5. За рекомендацією органів охорони здоров'я та
соціального захисту населення приймальна комісія вищого
навчального закладу розглядає питання про можливість зарахування
до вищих навчальних закладів понад державне замовлення за
результатами співбесіди з правом навчання за місцем проживання
інвалідів, які неспроможні відвідувати навчальний заклад, а також
створює умови для проходження ними курсу навчання за екстернатною
формою.
XVII. Реалізація права вступників

на вибір місця навчання
17.1. Особи, які подали заяви в паперовій формі та беруть
участь у конкурсному відборі, впродовж кількості днів, визначеної
пунктами 18.1, 18.2 розділу XVIII цих Умов, після прийняття
рішення про рекомендування до зарахування зобов'язані виконати
вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати
особисто оригінали документа про освітній
(освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної
довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших
документів, передбачених цими Умовами та правилами прийому до
вищих навчальних закладів, до приймальної комісії вищого
навчального закладу (відбіркової комісії структурного підрозділу
вищого навчального закладу). Особи, які подали заяви в електронній формі та беруть участь
у конкурсному відборі, впродовж кількості днів, визначеної
пунктами 18.1, 18.2 розділу XVIII цих Умов, після прийняття
рішення про рекомендування до зарахування зобов'язані визначитись
з обранням вищого навчального закладу, напряму (спеціальності),
підписати власну електронну заяву, роздруковану у приймальній
комісії обраного вищого навчального закладу, та подати особисто
оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень
та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього
незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими
Умовами та правилами прийому (при зарахуванні на місця державного
замовлення або за рахунок державних пільгових довгострокових
кредитів), або (при зарахуванні на місця, що фінансуються за кошти
фізичних, юридичних осіб) подати копії зазначених документів разом
з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому
зберігаються оригінали документів за місцем навчання за державним
замовленням або за рахунок державних пільгових довгострокових
кредитів.
17.2. При вступі вступника для одночасного навчання за двома
освітньо-професійними програмами за напрямами або спеціальностями
(в одному або різних вищих навчальних закладах за різними формами
навчання) оригінали документа про освітній
(освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного
зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного
оцінювання зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем
навчання за державним замовленням або за рахунок державних
пільгових довгострокових кредитів протягом усього строку навчання.
При одночасному навчанні за двома освітньо-професійними програмами
за напрямами або спеціальностями за місцем навчання за кошти
фізичних, юридичних осіб зберігаються завірені копії документа про
освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень державного зразка та
додатка до нього, копії сертифікатів зовнішнього незалежного
оцінювання. Зазначені копії документів зберігаються у вищому
навчальному закладі протягом строку навчання разом з оригіналом
довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали
документів. Довідка видається на вимогу студента вищим навчальним
закладом, у якому зберігаються оригінали вищезазначених
документів.
17.3. Особи, які в установлений строк не подали до
приймальної (відбіркової) комісії оригінали документа про освітній
(освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної
довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших
документів, передбачених цими Умовами та правилами прийому до
вищих навчальних закладів (не виконали вимог для зарахування),
втрачають право зарахування на навчання за державним замовленням,
а також на навчання за рахунок державних пільгових довгострокових
кредитів.
XVIII. Коригування списку

рекомендованих до зарахування
18.1. Після завершення першого встановленого строку вибору
вступниками місця навчання (чотири календарних дні після
оприлюднення першого списку рекомендованих до зарахування)
приймальна комісія вищого навчального закладу здійснює коригування
списку рекомендованих для зарахування осіб: приймає рішення про зарахування вступників, які були
рекомендовані та виконали вимоги для зарахування (подали оригінали
документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та
додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього
незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими
Умовами та правилами прийому до вищих навчальних закладів, до
приймальної (відбіркової) комісії вищого навчального закладу); анулює надані раніше рекомендації вступникам, які не виконали
вимог для зарахування (не подали оригінали документа про освітній
(освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної
довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших
документів, передбачених цими Умовами та правилами прийому до
вищих навчальних закладів, до приймальної (відбіркової) комісії
вищого навчального закладу; у разі наявності вакантних місць надає рекомендації до
зарахування особам з числа вступників, які не отримували
рекомендацію раніше, відповідно до рейтингових списків за кожним
напрямом (спеціальністю).
18.2. Після оприлюднення другого (5 серпня) та третього
(8 серпня) списків вступників, рекомендованих до зарахування,
встановлюється по три дні для виконання вступниками вимог для
зарахування. Вступники, які до 10 серпня включно не подали до
приймальної (відбіркової) комісії оригінали документа про освітній
(освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної
довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших
документів, передбачених цими Умовами та правилами прийому до
вищих навчальних закладів, втрачають право зарахування на навчання
за державним замовленням, а також на навчання за рахунок державних
пільгових довгострокових кредитів.
18.3. Після виконання вступниками всіх вимог для зарахування
на навчання за державним замовленням у визначених обсягах
формуються списки рекомендованих для зарахування на навчання за
кошти юридичних та фізичних осіб. Вступники, у яких було анульовано рекомендацію для
зарахування на місця державного замовлення, можуть бути
рекомендовані до зарахування на навчання за кошти юридичних та
фізичних осіб. Строки виконання умов для зарахування за кошти юридичних та
фізичних осіб встановлюються приймальною комісією вищого
навчального закладу, але не пізніше 25 серпня.
18.4. Оприлюднення списків рекомендованих для зарахування
здійснюється відповідно до розділу XVI цих Умов.
XIX. Наказ про зарахування
19.1. Накази про зарахування на навчання видаються керівником
вищого навчального закладу на підставі рішення приймальної комісії
та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії і
веб-сайті вищого навчального закладу у вигляді списку зарахованих.
19.2. Накази про зарахування на навчання за формою,
встановленою Міністерством освіти і науки, молоді та спорту
України, надсилаються до Міністерства освіти і науки, молоді та
спорту України та Єдиної державної електронної бази з питань
освіти.
19.3. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника
може бути скасоване приймальною комісією лише за письмовою заявою
вступника або в разі виявлення порушень законодавства з боку
вступника, передбачених пунктом 23.4 розділу XXIII цих Умов. Питання про відрахування вступника за власним бажанням та
повернення йому оригіналів документів розглядається в день подання
вступником письмової заяви.
19.4. Рішення щодо зарахування вступника з оплатою його
навчання за рахунок державного пільгового довгострокового кредиту
приймається за заявою вступника, що подається до приймальної
комісії, на підставі результатів участі у конкурсі відповідно до
встановленої вищому навчальному закладу квоти.
XX. Особливості прийому

та навчання іноземців та осіб без громадянства

у вищих навчальних закладах України
20.1. Підготовка іноземців та осіб без громадянства
здійснюється згідно із Законом України "Про правовий статус
іноземців та осіб без громадянства" ( 3929-12 ) (із змінами),
Указами Президента України від 25.03.94 N 112 ( 112/94 ) "Про
заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України
з суміжними прикордонними областями Російської Федерації" та
від 03.06.94 N 271 ( 271/94 ) "Про заходи щодо розвитку
економічного співробітництва областей України з суміжними
областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними
одиницями Республіки Молдова", постановами Кабінету Міністрів
України від 26.02.93 N 136 ( 136-93-п ) "Про навчання іноземних
громадян в Україні" (із змінами) та від 05.08.98 N 1238
( 1238-98-п ) "Про затвердження Положення про прийом іноземців та
осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів".
Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними
договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними
зобов'язаннями України, приймаються на навчання на підставі
направлень Міністерства освіти і науки, молоді та спорту в межах
обсягу державного замовлення.
20.2. Закордонні українці, які отримали направлення на
навчання від українських національно-культурних товариств, при
вступі до вищих навчальних закладів України за напрямами
підготовки галузей знань "педагогічна освіта", "мистецтво",
"гуманітарні науки", "журналістика та інформація",
"соціально-політичні науки" користуються такими самими правами на
здобуття освіти, що й громадяни України, у тому числі при вступі
на навчання за державним замовленням. Вони беруть участь у
конкурсі щодо зарахування на таких самих підставах, як і громадяни
України.
20.3. При вступі на інші напрями підготовки (спеціальності)
закордонні українці, які отримали направлення на навчання від
українських національно-культурних товариств, користуються такими
самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, якщо
вони були учасниками міжнародних олімпіад із загальноосвітніх
предметів, вступне випробування з яких визначено вищим навчальним
закладом як профільне для вступу на обраний вступником напрям
підготовки (спеціальність).
20.4. Іноземці та особи без громадянства, які постійно
проживають в Україні, а також яким надано статус біженця або
особи, яка потребує додаткового захисту, приймаються до вищих
навчальних закладів у порядку, передбаченому для громадян України.
20.5. Іноземці, які здобули повну загальну середню освіту у
закордонних школах з вивченням української мови, та закордонні
українці приймаються до вищих навчальних закладів України за
вступними екзаменами, передбаченими правилами прийому вищого
навчального закладу, у межах установлених квот за рекомендаціями
національних культурних українських товариств та дипломатичних
установ України за кордоном.
XXI. Особливості прийому до вищих військових

навчальних закладів (військових навчальних

підрозділів вищих навчальних закладів),

інших вищих навчальних закладів,

які здійснюють підготовку фахівців

для Збройних Сил України,

Міністерства внутрішніх справ України,

Служби безпеки України,

Міністерства надзвичайних ситуацій,

Державної прикордонної служби
21.1. Особливості прийому (відбору) до вищих військових
навчальних закладів (військових навчальних підрозділів вищих
навчальних закладів), інших вищих навчальних закладів щодо
підготовки громадян для проходження подальшої служби за контрактом
на посадах офіцерського (сержантського, старшинського) або
начальницького складу визначаються нормативно-правовими актами
центральних органів виконавчої влади, які мають у підпорядкуванні
такі заклади, за погодженням з Міністерством освіти і науки,
молоді та спорту України.
21.2. Строки прийому документів вступників на денну форму
навчання для вступу на навчання до вищих військових навчальних
закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних
закладів, що здійснюють підготовку громадян для проходження
військової служби за контрактом на посадах осіб офіцерського,
сержантського та старшинського складу, визначаються Міністерством
освіти і науки, молоді та спорту України та центральними органами
виконавчої влади, які мають у підпорядкуванні такі заклади.
21.3. Вищі військові навчальні заклади та військові навчальні
підрозділи вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку
громадян для проходження військової служби за контрактом на
посадах осіб офіцерського, сержантського та старшинського складу у
Збройних Силах України та інших військових формуваннях, утворених
відповідно до законів України, приймають на навчання за
відповідними програмами підготовки осіб, які мають повну загальну
середню освіту та відповідають установленим вимогам проходження
військової служби.
21.4. Вищі військові навчальні заклади та військові навчальні
підрозділи вищих навчальних закладів приймають на навчання
військовослужбовців військової служби за контрактом рядового,
сержантського та старшинського складу за окремим конкурсом на
місця державного замовлення для підготовки фахівців за напрямами
освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, що визначаються щороку
Міністерством оборони України та Міністерством освіти і науки,
молоді та спорту України.
21.5. Вступники з числа осіб, які не є військовослужбовцями,
що виявили бажання вступити до вищих військових навчальних
закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних
закладів, які здійснюють підготовку громадян на посади осіб
офіцерського складу для проходження військової служби за
контрактом, для оформлення особової справи кандидата на навчання
подають заяву до районного (міського) військового комісаріату за
місцем проживання у період з 1 січня до 1 червня року вступу.
Вступники з числа військовослужбовців подають рапорт за командою з
1 лютого до 1 квітня року вступу.
XXII. Додаткове зарахування

до вищих навчальних закладів

та зберігання робіт вступників
22.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять
протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з вищого
навчального закладу. На звільнені при цьому місця може проводитися
додаткове зарахування за конкурсом осіб, які подали сертифікати
зовнішнього незалежного оцінювання (успішно склали вступні
випробування, що проводить вищий навчальний заклад) до цього чи
іншого вищого навчального закладу і не пройшли за конкурсом на
навчання.
22.2. Роботи вступників (у т.ч. аркуші підготовки до усної
відповіді, листки співбесіди), виконані ними на вступних
екзаменах, творчих конкурсах, фахових випробуваннях, співбесідах,
які не прийняті на навчання, зберігаються протягом одного року,
потім знищуються, про що складається акт. Якщо такий вступник
рекомендований до зарахування до іншого навчального закладу за
результатами поточних вступних екзаменів, то його вступні роботи
надсилаються до цього вищого навчального закладу за відповідним
запитом.
XXIII. Забезпечення відкритості та прозорості

при проведенні прийому

до вищих навчальних закладів
23.1. На засіданні приймальної комісії мають право бути
присутніми представники засобів масової інформації не більше двох
осіб від одного засобу. Правилами прийому до вищого навчального
закладу може бути визначено порядок акредитації журналістів у
приймальній комісії.
23.2. Громадські організації можуть звернутися до
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України із заявою
про надання їм права вести спостереження за роботою приймальних
комісій. Громадські організації, яким таке право надано
Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, можуть
направляти на засідання приймальних комісій своїх спостерігачів.
Приймальні комісії зобов'язані створити належні умови для
присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також
надати їм можливість ознайомлення з документами, що надаються
членам комісії до засідання.
23.3. Голова приймальної комісії, як правило, оголошує про
засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання. В
особливих випадках - не пізніше ніж за три години до початку
засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання
оприлюднюються.
23.4. Подання вступником недостовірних персональних даних,
недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза
конкурсом, права на першочергове зарахування, права на зарахування
за співбесідою, про здобуту раніше освіту, про участь в олімпіадах
та конкурсах Малої академії наук України, про проходження
зовнішнього незалежного оцінювання, є підставою для відрахування
студента.
23.5. Інформування громадськості про подання заяв на вступ до
вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації здійснюється за
даними Єдиної державної електронної бази з питань освіти
інформаційною системою "Конкурс". Приймальні комісії зобов'язані подавати у встановленому
порядку отримані від вступників відомості до Єдиної державної
електронної бази з питань освіти.
Директор департаменту
вищої освіти Я.Я.Болюбаш

Додаток 1

до Умов прийому до вищих

навчальних закладів України

в 2012 році

ПЕРЕЛІК

конкурсних предметів та творчих конкурсів

при вступі на основі повної

загальної середньої освіти до вищих

навчальних закладів для навчання

за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра

(спеціаліста, магістра медичного

та ветеринарно-медичного спрямувань)

------------------------------------------------------------------------------------- Шифр | Найменування галузі | Напрям підготовки | Код напряму |Назва предметів | галузі| знань (напряму) | (спеціальність) | підготовки | та творчих | | | |(спеціальності)| конкурсів | ------+---------------------+---------------------+---------------+----------------| 0101 |Педагогічна освіта |дошкільна освіта |6.010101 |українська мова | | | | |та література, | | | | |біологія, | | | | |математика або | | | | |історія України | ------| |---------------------+---------------+----------------| | |початкова освіта |6.010102 |українська мова | | | | |та література, | | | | |математика, | | | | |біологія або | | | | |історія України | | |---------------------+---------------+----------------| | |технологічна освіта |6.010103 |українська мова | | | | |та література, | | | | |математика, | | | | |фізика або хімія| | |---------------------+---------------+----------------| | |професійна освіта |6.010104 |українська мова | | |(за профілем) | |та література, | | | | |математика, | | | | |фізика або хімія| | |---------------------+---------------+----------------| | |корекційна освіта |6.010105 |українська мова | | |(за нозологіями) | |та література, | | | | |біологія, | | | | |іноземна мова | | | | |або історія | | | | |України | | |---------------------+---------------+----------------| | |соціальна педагогіка |6.010106 |українська мова | | | | |та література, | | | | |історія України,| | | | |іноземна мова | | | | |або біологія | ------+---------------------+---------------------+---------------+----------------| 0102 |Фізичне виховання, |фізичне виховання* |6.010201 |українська мова | ------| спорт і здоров'я | | |та література, | |людини | | |біологія, | | | | |творчий конкурс | | |---------------------+---------------+----------------| | |спорт |6.010202 |українська мова | | | | |та література, | | | | |біологія, | | | | |творчий конкурс | | |---------------------+---------------+----------------| | |здоров'я людини* |6.010203 |українська мова | | | | |та література, | | | | |біологія, | | | | |творчий конкурс | ------+---------------------+---------------------+---------------+----------------| 0201 |Культура |культурологія |6.020101 |українська мова | | | | |та література, | | | | |історія України,| | | | |іноземна мова | | | | |або географія | | |---------------------+---------------+----------------| | |книгознавство, |6.020102 |українська мова | | |бібліотекознавство і | |та література, | | |бібліографія | |історія України,| | | | |іноземна мова | | | | |або географія | | |---------------------+---------------+----------------| | |музейна справа |6.020103 |українська мова | | |та охорона пам'яток | |та література, | | |історії та культури | |історія України,| | | | |географія або | | | | |іноземна мова | | |---------------------+---------------+----------------| | |народна художня |6.020104 |українська мова | | |творчість | |та література, | | | | |історія України,| | | | |творчий конкурс | | |---------------------+---------------+----------------| | |документознавство та |6.020105 |українська мова | | |інформаційна | |та література, | | |діяльність | |математика, | | | | |іноземна мова | | | | |або історія | | | | |України | | |---------------------+---------------+----------------| | |менеджмент |6.020106 |українська мова | | |соціокультурної | |та література, | | |діяльності | |історія України,| | | | |іноземна мова | | | | |або географія | ------+---------------------+---------------------+---------------+----------------| 0202 |Мистецтво |театральне мистецтво |6.020201 |українська мова | | | | |та література, | | | | |історія України,| | | | |творчий конкурс | | |---------------------+---------------+----------------| | |хореографія* |6.020202 |українська мова | | | | |та література, | | | | |історія України,| | | | |творчий конкурс | | |---------------------+---------------+----------------| | |кіно -, |6.020203 |українська мова | | |телемистецтво | |та література, | | | | |історія України,| | | | |творчий конкурс | | |---------------------+---------------+----------------| | |музичне мистецтво* |6.020204 |українська мова | | | | |та література, | | | | |історія України,| | | | |творчий конкурс | | |---------------------+---------------+----------------| | |образотворче |6.020205 |українська мова | | |мистецтво* | |та література, | | | | |історія України,| | | | |творчий конкурс | | |---------------------+---------------+----------------| | |реставрація творів |6.020206 |українська мова | | |мистецтва | |та література, | | | | |історія України,| | | | |творчий конкурс | | |---------------------+---------------+----------------| | |дизайн* |6.020207 |українська мова | | | | |та література, | | | | |історія України,| | | | |творчий конкурс | | |---------------------+---------------+----------------| | |декоративно-прикладне|6.020208 |українська мова | | |мистецтво | |та література, | | | | |історія України,| | | | |творчий конкурс | | |---------------------+---------------+----------------| | |естрадно-циркове |6.020209 |українська мова | | |мистецтво | |та література, | | | | |історія України,| | | | |творчий конкурс | | |---------------------+---------------+----------------| | |фотомистецтво |6.020211 |українська мова | | | | |та література, | | | | |хімія, | | | | |творчий конкурс | ------+---------------------+---------------------+---------------+----------------| 0203 |Гуманітарні науки |філософія* |6.020301 |українська мова | | | | |та література, | | | | |історія України,| | | | |математика або | | | | |іноземна мова | | |---------------------+---------------+----------------| | |історія* |6.020302 |українська мова | | | | |та література, | | | | |історія України,| | | | |всесвітня | | | | |історія або | | | | |іноземна мова | | |---------------------+---------------+----------------| | |філологія* |6.020303 |українська мова | | | | |та література, | | | | |іноземна мова | | | | |або російська | | | | |мова (за | | | | |профілем), | | | | |історія України | | |---------------------+---------------+----------------| | |богослов'я (теологія |6.020304 |українська мова | | |із зазначенням | |та література, | | |конфесії)* | |історія України,| | | | |іноземна мова | | | | |або географія | ------+---------------------+---------------------+---------------+----------------| 0301 |Соціально-політичні |соціологія |6.030101 |українська мова | |науки | | |та література, | | | | |історія України,| | | | |математика або | | | | |іноземна мова | | |---------------------+---------------+----------------| | |психологія* |6.030102 |українська мова | | | | |та література, | | | | |біологія, | | | | |історія України | | | | |або іноземна | | | | |мова | | |---------------------+---------------+----------------| | |практична психологія*|6.030103 |українська мова | | | | |та література, | | | | |біологія, | | | | |історія України | | | | |або іноземна | | | | |мова | | |---------------------+---------------+----------------| | |політологія* |6.030104 |українська мова | | | | |та література, | | | | |історія України,| | | | |всесвітня | | | | |історія або | | | | |іноземна мова | ------+---------------------+---------------------+---------------+----------------| 0302 |Міжнародні відносини |міжнародні відносини |6.030201 |українська мова | | | | |та література, | | | | |іноземна мова, | | | | |всесвітня | | | | |історія або | | | | |географія | | |---------------------+---------------+----------------| | |міжнародне право |6.030202 |українська мова | | | | |та література, | | | | |іноземна мова, | | | | |всесвітня | | | | |історія або | | | | |географія | | |---------------------+---------------+----------------| | |міжнародні економічні|6.030203 |українська мова | | |відносини | |та література, | | | | |іноземна мова, | | | | |математика або | | | | |географія | | |---------------------+---------------+----------------| | |міжнародна інформація|6.030204 |українська мова | | | | |та література, | | | | |іноземна мова, | | | | |всесвітня | | | | |історія або | | | | |математика | | |---------------------+---------------+----------------| | |країнознавство |6.030205 |українська мова | | | | |та література, | | | | |географія, | | | | |всесвітня | | | | |історія або | | | | |іноземна мова | | |---------------------+---------------+----------------| | |міжнародний бізнес |6.030206 |українська мова | | | | |та література, | | | | |іноземна мова, | | | | |математика або | | | | |всесвітня | | | | |історія | ------+---------------------+---------------------+---------------+----------------| 0303 |Журналістика та |журналістика |6.030301 |українська мова | |інформація | | |та література, | | | | |іноземна мова | | | | |або російська | | | | |мова, | | | | |творчий конкурс | | |---------------------+---------------+----------------| | |реклама і зв'язки з |6.030302 |українська мова | | |громадськістю (за | |та література, | | |видами діяльності) | |історія України,| | | | |іноземна мова | | | | |або географія | | |---------------------+---------------+----------------| | |видавнича справа та |6.030303 |українська мова | | |редагування | |та література, | | | | |історія України,| | | | |іноземна мова | | | | |або математика | ------+---------------------+---------------------+---------------+----------------| 0304 |Право |правознавство |6.030401 |українська мова | | | | |та література, | | | | |історія України,| | | | |іноземна мова | | | | |або математика | | |---------------------+---------------+----------------| | |правоохоронна |6.030402 |українська мова | | |діяльність | |та література, | | | | |історія України,| | | | |іноземна мова | | | | |або математика | ------+---------------------+---------------------+---------------+----------------| 0305 |Економіка та |економічна теорія |6.030501 |українська мова | |підприємництво | | |та література, | | | | |математика, | | | | |історія України | | | | |або географія | | |---------------------+---------------+----------------| | |економічна |6.030502 |українська мова | | |кібернетика | |та література, | | | | |математика, | | | | |історія України | | | | |або географія | | |---------------------+---------------+----------------| | |міжнародна економіка |6.030503 |українська мова | | | | |та література, | | | | |математика, | | | | |іноземна мова | | | | |або географія | | |---------------------+---------------+----------------| | |економіка |6.030504 |українська мова | | |підприємства | |та література, | | | | |математика, | | | | |історія України | | | | |або географія | | |---------------------+---------------+----------------| | |управління персоналом|6.030505 |українська мова | | |та економіка праці | |та література, | | | | |математика, | | | | |історія України | | | | |або географія | | |---------------------+---------------+----------------| | |прикладна статистика |6.030506 |українська мова | | | | |та література, | | | | |математика, | | | | |історія України | | | | |або географія | | |---------------------+---------------+----------------| | |маркетинг |6.030507 |українська мова | | | | |та література, | | | | |математика, | | | | |історія України | | | | |або географія | | |---------------------+---------------+----------------| | |фінанси і кредит |6.030508 |українська мова | | | | |та література, | | | | |математика, | | | | |історія України | | | | |або географія | | |---------------------+---------------+----------------| | |облік і аудит |6.030509 |українська мова | | | | |та література, | | | | |математика, | | | | |історія України | | | | |або географія | | |---------------------+---------------+----------------| | |товарознавство і |6.030510 |українська мова | | |торговельне | |та література, | | |підприємництво | |математика, | | | | |географія або | | | | |хімія | ------+---------------------+---------------------+---------------+----------------| 0306 |Менеджмент і |менеджмент |6.030601 |українська мова | |адміністрування | | |та література, | | | | |математика, | | | | |географія або | | | | |іноземна мова | ------+---------------------+---------------------+---------------+----------------| 0401 |Природничі науки |хімія* |6.040101 |українська мова | | | | |та література, | | | | |хімія, | | | | |фізика або | | | | |математика | | |---------------------+---------------+----------------| | |біологія* |6.040102 |українська мова | | | | |та література, | | | | |біологія, | | | | |фізика або хімія| | |---------------------+---------------+----------------| | |геологія* |6.040103 |українська мова | | | | |та література, | | | | |математика, | | | | |географія або | | | | |фізика | | |---------------------+---------------+----------------| | |географія* |6.040104 |українська мова | | | | |та література, | | | | |географія, | | | | |історія України | | | | |або математика | | |---------------------+---------------+----------------| | |гідрометеорологія |6.040105 |українська мова | | | | |та література, | | | | |географія, | | | | |математика або | | | | |фізика | | |---------------------+---------------+----------------| | |екологія, охорона |6.040106 |українська мова | | |навколишнього | |та література, | | |середовища та | |математика, | | |збалансоване | |хімія або | | |природокористування* | |географія | ------+---------------------+---------------------+---------------+----------------| 0402 |Фізико-математичні |математика* |6.040201 |українська мова | |науки | | |та література, | | | | |математика, | | | | |фізика або | | | | |іноземна мова | | |---------------------+---------------+----------------| | |механіка |6.040202 |українська мова | | | | |та література, | | | | |математика, | | | | |фізика або | | | | |іноземна мова | | |---------------------+---------------+----------------| | |фізика* |6.040203 |українська мова | | | | |та література, | | | | |фізика, | | | | |математика або | | | | |хімія | | |---------------------+---------------+----------------| | |прикладна фізика* |6.040204 |українська мова | | | | |та література, | | | | |фізика, | | | | |математика або | | | | |хімія | | |---------------------+---------------+----------------| | |статистика |6.040205 |українська мова | | | | |та література, | | | | |математика, | | | | |фізика або | | | | |іноземна мова | | |---------------------+---------------+----------------| | |астрономія |6.040206 |українська мова | | | | |та література, | | | | |фізика, | | | | |математика або | | | | |хімія | ------+---------------------+---------------------+---------------+----------------| 0403 |Системні науки та |прикладна математика |6.040301 |українська мова | |кібернетика | | |та література, | | | | |математика, | | | | |фізика або | | | | |іноземна мова | | |---------------------+---------------+----------------| | |інформатика* |6.040302 |українська мова | | | | |та література, | | | | |математика, | | | | |фізика або | | | | |іноземна мова | | |---------------------+---------------+----------------| | |системний аналіз |6.040303 |українська мова | | | | |та література, | | | | |математика, | | | | |фізика або | | | | |іноземна мова | ------+---------------------+---------------------+---------------+----------------| 0501 |Інформатика та |комп'ютерні науки |6.050101 |українська мова | |обчислювальна техніка| | |та література, | | | | |математика, | | | | |фізика або | | | | |іноземна мова | | |---------------------+---------------+----------------| | |комп'ютерна інженерія|6.050102 |українська мова | | | | |та література, | | | | |математика, | | | | |фізика або | | | | |іноземна мова | | |---------------------+---------------+----------------| | |програмна інженерія |6.050103 |українська мова | | | | |та література, | | | | |математика, | | | | |фізика або | | | | |іноземна мова | ------+---------------------+---------------------+---------------+----------------| 0502 |Автоматика та |системна інженерія |6.050201 |українська мова | |управління | | |та література, | | | | |математика, | | | | |фізика або | | | | |іноземна мова | | |---------------------+---------------+----------------| | |автоматизація та |6.050202 |українська мова | | |комп'ютерно- | |та література, | | |інтегровані | |математика, | | |технології | |фізика або | | | | |іноземна мова | ------+---------------------+---------------------+---------------+----------------| 0503 |Розробка корисних |гірництво |6.050301 |українська мова | |копалин | | |та література, | | | | |математика, | | | | |фізика або | | | | |географія | | |---------------------+---------------+----------------| | |торфова справа |6.050302 |українська мова | | | | |та література, | | | | |математика, | | | | |фізика або | | | | |географія | | |---------------------+---------------+----------------| | |переробка корисних |6.050303 |українська мова | | |копалин | |та література, | | | | |математика, | | | | |фізика або хімія| | |---------------------+---------------+----------------| | |нафтогазова справа |6.050304 |українська мова | | | | |та література, | | | | |математика, | | | | |фізика або хімія| ------+---------------------+---------------------+---------------+----------------| 0504 |Металургія та |металургія |6.050401 |українська мова | |матеріалознавство | | |та література, | | | | |математика, | | | | |фізика або | | | | |хімія | | |---------------------+---------------+----------------| | |ливарне виробництво |6.050402 |українська мова | | | | |та література, | | | | |математика, | | | | |фізика або хімія| | |---------------------+---------------+----------------| | |інженерне |6.050403 |українська мова | | |матеріалознавство | |та література, | | | | |математика, | | | | |фізика або хімія| ------+---------------------+---------------------+---------------+----------------| 0505 |Машинобудування та |прикладна механіка |6.050501 |українська мова | |матеріалообробка | | |та література, | | | | |математика, | | | | |фізика або хімія| | |---------------------+---------------+----------------| | |інженерна механіка |6.050502 |українська мова | | | | |та література, | | | | |математика, | | | | |фізика або хімія| | |---------------------+---------------+----------------| | |машинобудування |6.050503 |українська мова | | | | |та література, | | | | |математика, | | | | |фізика або хімія| | |---------------------+---------------+----------------| | |зварювання |6.050504 |українська мова | | | | |та література, | | | | |математика, | | | | |фізика або хімія| ------+---------------------+---------------------+---------------+----------------| 0506 |Енергетика та |теплоенергетика |6.050601 |українська мова | |енергетичне | | |та література, | |машинобудування | | |математика, | | | | |фізика або хімія| | |---------------------+---------------+----------------| | |гідроенергетика |6.050602 |українська мова | | | | |та література, | | | | |математика, | | | | |фізика або | | | | |географія | | |---------------------+---------------+----------------| | |атомна енергетика |6.050603 |українська мова | | | | |та література, | | | | |математика, | | | | |фізика або хімія| | |---------------------+---------------+----------------| | |енергомашинобудування|6.050604 |українська мова | | | | |та література, | | | | |математика, | | | | |фізика або хімія| ------+---------------------+---------------------+---------------+----------------| 0507 |Електротехніка та |електротехніка та |6.050701 |українська мова | |електромеханіка |електротехнології | |та література, | | | | |математика, | | | | |фізика або хімія| | |---------------------+---------------+----------------| | |електромеханіка |6.050702 |українська мова | | | | |та література, | | | | |математика, | | | | |фізика або хімія| ------+---------------------+---------------------+---------------+----------------| 0508 |Електроніка |мікро- та |6.050801 |українська мова | | |наноелектроніка | |та література, | | | | |фізика, | | | | |математика або | | | | |хімія | | |---------------------+---------------+----------------| | |електронні пристрої |6.050802 |українська мова | | |та системи | |та література, | | | | |фізика, | | | | |математика або | | | | |хімія | | |---------------------+---------------+----------------| | |акустотехніка |6.050803 |українська мова | | | | |та література, | | | | |фізика, | | | | |математика або | | | | |іноземна мова | ------+---------------------+---------------------+---------------+----------------| 0509 |Радіотехніка, |радіотехніка |6.050901 |українська мова | |радіоелектронні | | |та література, | |апарати та зв'язок | | |фізика, | | | | |математика або | | | | |іноземна мова | | |---------------------+---------------+----------------| | |радіоелектронні |6.050902 |українська мова | | |апарати | |та література, | | | | |фізика, | | | | |математика або | | | | |іноземна мова | | |---------------------+---------------+----------------| | |телекомунікації |6.050903 |українська мова | | | | |та література, | | | | |математика, | | | | |фізика або | | | | |іноземна мова | | |---------------------+---------------+----------------| | |мережі та системи |6.090504 |українська мова | | |поштового зв'язку | |та література, | | | | |математика, | | | | |фізика або | | | | |географія | ------+---------------------+---------------------+---------------+----------------| 0510 |Метрологія, |метрологія та |6.051001 |українська мова | |вимірювальна техніка |інформаційно- | |та література, | |та інформаційно- |вимірювальні | |математика, | |вимірювальні |технології | |фізика або хімія| |технології |---------------------+---------------+----------------| | |метрологія, |6.051002 |українська мова | | |стандартизація та | |та література, | | |сертифікація | |математика, | | | | |фізика або хімія| | |---------------------+---------------+----------------| | |приладобудування |6.051003 |українська мова | | | | |та література, | | | | |фізика, | | | | |математика або | | | | |хімія | | |---------------------+---------------+----------------| | |оптотехніка |6.051004 |українська мова | | | | |та література, | | | | |фізика, | | | | |математика або | | | | |хімія | ------+---------------------+---------------------+---------------+----------------| 0511 |Авіаційна та ракетно-|авіа- і |6.051101 |українська мова | |космічна техніка |ракетобудування | |та література, | | | | |математика, | | | | |фізика або | | | | |іноземна мова | | |---------------------+---------------+----------------| | |двигуни та |6.051102 |українська мова | | |енергетичні установки| |та література, | | |літальних апаратів | |математика, | | | | |фізика або хімія| ------+---------------------+---------------------+---------------+----------------| | |авіоніка |6.051103 |українська мова | | | | |та література, | | | | |математика, | | | | |фізика або | | | | |іноземна мова | ------+---------------------+---------------------+---------------+----------------| 0512 |Морська техніка |суднобудування та |6.051201 |українська мова | | |океанотехніка | |та література, | | | | |математика, | | | | |фізика або | | | | |іноземна мова | ------+---------------------+---------------------+---------------+----------------| 0513 |Хімічна технологія та|хімічна технологія |6.051301 |українська мова | |інженерія | | |та література, | | | | |хімія, | | | | |математика або | | | | |фізика | | |---------------------+---------------+----------------| | |хімічна інженерія |6.051302 |українська мова | | | | |та література, | | | | |хімія, | | | | |математика або | | | | |фізика | ------+---------------------+---------------------+---------------+----------------| 0514 |Біотехнологія |біотехнологія |6.051401 |українська мова | | | | |та література, | | | | |хімія, | | | | |біологія або | | | | |математика | | |---------------------+---------------+----------------| | |біомедична інженерія |6.051402 |українська мова | | | | |та література, | | | | |фізика, | | | | |математика або | | | | |хімія | ------+---------------------+---------------------+---------------+----------------| 0515 |Видавничо- |видавничо- |6.051501 |українська мова | |поліграфічна справа |поліграфічна справа | |та література, | | | | |математика, | | | | |фізика або хімія| ------+---------------------+---------------------+---------------+----------------| 0516 |Текстильна та легка |технологія та дизайн |6.051601 |українська мова | |промисловість |текстильних | |та література, | | |матеріалів | |математика, | | | | |хімія або фізика| | |---------------------+---------------+----------------| | |технологія виробів |6.051602 |українська мова | | |легкої промисловості | |та література, | | | | |математика, | | | | |хімія або | | | | |біологія | ------+---------------------+---------------------+---------------+----------------| 0517 |Харчова промисловість|харчові технології та|6.051701 |українська мова | |та переробка |інженерія | |та література, | |сільськогосподарської| | |математика, | |продукції | | |хімія або фізика| ------+---------------------+---------------------+---------------+----------------| 0518 |Оброблювання деревини|деревооброблювальні |6.051801 |українська мова | | |технології | |та література, | | | | |математика, | | | | |фізика або хімія| ------+---------------------+---------------------+---------------+----------------| 0601 |Будівництво та |будівництво |6.060101 |українська мова | |архітектура | | |та література, | | | | |математика, | | | | |фізика або хімія| | |---------------------+---------------+----------------| | |архітектура |6.060102 |українська мова | | | | |та література, | | | | |математика, | | | | |творчий конкурс | | |---------------------+---------------+----------------| | |гідротехніка (водні |6.060103 |українська мова | | |ресурси) | |та література, | | | | |математика, | | | | |фізика або хімія| ------+---------------------+---------------------+---------------+----------------| 0701 |Транспорт і |транспортні |6.070101 |українська мова | |транспортна |технології (за видами| |та література, | |інфраструктура |транспорту) | |математика, | | | | |фізика або | | | | |іноземна мова | | |---------------------+---------------+----------------| | |аеронавігація |6.070102 |українська мова | | | | |та література, | | | | |математика, | | | | |фізика або | | | | |іноземна мова | | |---------------------+---------------+----------------| | |обслуговування |6.070103 |українська мова | | |повітряних суден | |та література, | | | | |математика, | | | | |фізика або | | | | |іноземна мова | | |---------------------+---------------+----------------| | |морський та річковий |6.070104 |українська мова | | |транспорт | |та література, | | | | |математика, | | | | |фізика або | | | | |іноземна мова | | |---------------------+---------------+----------------| | |рухомий склад |6.070105 |українська мова | | |залізниць | |та література, | | | | |математика, | | | | |фізика або | | | | |іноземна мова | | |---------------------+---------------+----------------| | |автомобільний |6.070106 |українська мова | | |транспорт | |та література, | | | | |математика, | | | | |фізика або | | | | |іноземна мова | | |---------------------+---------------+----------------| | |системи забезпечення |6.070107 |українська мова | | |руху поїздів | |та література, | | | | |математика, | | | | |фізика або | | | | |іноземна мова | | |---------------------+---------------+----------------| | |залізничні споруди та|6.070108 |українська мова | | |колійне господарство | |та література, | | | | |математика, | | | | |фізика або | | | | |іноземна мова | ------+---------------------+---------------------+---------------+----------------| 0801 |Геодезія та |геодезія, картографія|6.080101 |українська мова | |землеустрій |та землеустрій | |та література, | | | | |географія, | | | | |історія України | | | | |або математика | ------+---------------------+---------------------+---------------+----------------| 0901 |Сільське господарство|агрономія |6.090101 |українська мова | |і лісництво | | |та література, | | | | |біологія, | | | | |хімія або | | | | |математика | | |---------------------+---------------+----------------| | |технологія |6.090102 |українська мова | | |виробництва і | |та література, | | |переробки продукції | |біологія, | | |тваринництва | |математика або | | | | |фізика | | |---------------------+---------------+----------------| | |лісове і садово- |6.090103 |українська мова | | |паркове господарство | |та література, | | | | |математика, | | | | |біологія або | | | | |іноземна мова | | |---------------------+---------------+----------------| | |лісозаготівля |6.090104 |українська мова | | | | |та література, | | | | |математика, | | | | |фізика або | | | | |іноземна мова | | |---------------------+---------------+----------------| | |захист рослин |6.090105 |українська мова | | | | |та література, | | | | |біологія, | | | | |хімія або | | | | |математика | ------+---------------------+---------------------+---------------+----------------| 0902 |Рибне господарство та|водні біоресурси та |6.090201 |українська мова | |аквакультура |аквакультура | |та література, | | | | |біологія, | | | | |математика або | | | | |географія | | |---------------------+---------------+----------------| | |рибальство |6.090202 |українська мова | | | | |та література, | | | | |біологія, | | | | |математика або | | | | |географія | ------+---------------------+---------------------+---------------+----------------| 1001 |Техніка та енергетика|енергетика та |6.100101 |українська мова | |аграрного виробництва|електротехнічні | |та література, | | |системи в | |математика, | | |агропромисловому | |фізика або | | |комплексі | |іноземна мова | | |---------------------+---------------+----------------| | |процеси, машини та |6.100102 |українська мова | | |обладнання | |та література, | | |агропромислового | |математика, | | |виробництва | |фізика або | | | | |іноземна мова | ------+---------------------+---------------------+---------------+----------------| 1101 |Ветеринарія |ветеринарна медицина |6.110101 |українська мова | | | | |та література, | | | | |біологія, | | | | |хімія або фізика| ------+---------------------+---------------------+---------------+----------------| 1201 |Медицина |сестринська справа |6.120101 |українська мова | | | | |та література, | | | | |біологія, | | | | |хімія або фізика| | |---------------------+---------------+----------------| | |лабораторна |6.120102 |українська мова | | |діагностика | |та література, | | | | |біологія, | | | | |фізика або | | | | |математика | ------+---------------------+---------------------+---------------+----------------| 1202 |Фармація |фармація |6.120201 |українська мова | | | | |та література, | | | | |хімія, | | | | |біологія або | | | | |фізика | ------+---------------------+---------------------+---------------+----------------| 1301 |Соціальне |соціальна допомога |6.130101 |українська мова | |забезпечення | | |та література, | | | | |історія України,| | | | |географія або | | | | |іноземна мова | | |---------------------+---------------+----------------| | |соціальна робота |6.130102 |українська мова | | | | |та література, | | | | |історія України,| | | | |географія або | | | | |іноземна мова | ------+---------------------+---------------------+---------------+----------------| 1401 |Сфера обслуговування |готельно-ресторанна |6.140101 |українська мова | | |справа | |та література, | | | | |іноземна мова, | | | | |географія або | | | | |математика | | |---------------------+---------------+----------------| | |побутове |6.140102 |українська мова | | |обслуговування | |та література, | | | | |математика, | | | | |іноземна мова | | | | |або географія | | |---------------------+---------------+----------------| | |туризм |6.140103 |українська мова | | | | |та література, | | | | |географія, | | | | |історія України | | | | |або іноземна | | | | |мова | ------+---------------------+---------------------+---------------+----------------| 1601 |Військові науки, | | |визначаються | |національна безпека, | | |відповідними | |безпека державного | | |центральними | |кордону | | |органами | | | | |виконавчої влади| | | | |за погодженням з| | | | |МОНмолодьспортом| ------+---------------------+---------------------+---------------+----------------| 1701 |Інформаційна безпека |безпека інформаційних|6.170101 |українська мова | | |і комунікаційних | |та література, | | |систем | |математика, | | | | |фізика або | | | | |іноземна мова | | |---------------------+---------------+----------------| | |системи технічного |6.170102 |українська мова | | |захисту інформації | |та література, | | | | |математика, | | | | |фізика або | | | | |іноземна мова | | |---------------------+---------------+----------------| | |управління |6.170103 |українська мова | | |інформаційною | |та література, | | |безпекою | |математика, | | | | |фізика або | | | | |іноземна мова | ------+---------------------+---------------------+---------------+----------------| 1702 |Цивільна безпека |цивільний захист |6.170201 |українська мова | | | | |та література, | | | | |математика, | | | | |фізика або хімія| | |---------------------+---------------+----------------| | |охорона праці |6.170202 |українська мова | | | | |та література, | | | | |математика, | | | | |фізика або хімія| | |---------------------+---------------+----------------| | |пожежна безпека |6.170203 |українська мова | | | | |та література, | | | | |математика, | | | | |фізика або хімія| ------+---------------------+---------------------+---------------+----------------| 1101 |Ветеринарія |ветеринарна медицина |7.11010101 |українська мова | | |(за видами) |8.11010101 |та література, | | | | |біологія, | | | | |хімія або фізика| | |---------------------+---------------+----------------| | |ветеринарно-санітарна|7.11010102 |українська мова | | |експертиза, якість та|8.11010102 |та література, | | |безпека продукції | |біологія, | | |тваринництва | |хімія або фізика| | |---------------------+---------------+----------------| | |ветеринарна гігієна |7.11010203 |українська мова | | |та санітарія |8.11010203 |та література, | | | | |біологія, | | | | |хімія або фізика| | |---------------------+---------------+----------------| | |ветеринарна фармація |7.11010204 |українська мова | | | |8.11010204 |та література, | | | | |біологія, | | | | |хімія або фізика| | |---------------------+---------------+----------------| | |лабораторна |7.11010205 |українська мова | | |діагностика хвороб |8.11010205 |та література, | | |тварин | |біологія, | | | | |хімія або фізика| | |---------------------+---------------+----------------| | |ветеринарна |7.11010206 |українська мова | | |біотехнологія |8.11010206 |та література, | | | | |біологія, | | | | |хімія або фізика| ------+---------------------+---------------------+---------------+----------------| 1201 |Медицина |лікувальна справа |7.12010001 |українська мова | | | |8.12010001 |та література, | | | | |біологія, | | | | |хімія або фізика| | |---------------------+---------------+----------------| | |педіатрія |7.12010002 |українська мова | | | |8.12010002 |та література, | | | | |біологія, | | | | |хімія або фізика| | |---------------------+---------------+----------------| | |медико-профілактична |7.12010003 |українська мова | | |справа |8.12010003 |та література, | | | | |біологія, | | | | |хімія або фізика| | |---------------------+---------------+----------------| | |медична психологія |7.12010004 |українська мова | | | |8.12010004 |та література, | | | | |біологія, | | | | |історія України | | | | |або іноземна | | | | |мова | | |---------------------+---------------+----------------| | |стоматологія |7.12010005 |українська мова | | | |8.12010005 |та література, | | | | |біологія, | | | | |хімія або фізика| ------+---------------------+---------------------+---------------+----------------| 1202 |Фармація |фармація |7.12020102 |українська мова | | | |8.12020102 |та література, | | | | |хімія, | | | | |біологія або | | | | |фізика | | |---------------------+---------------+----------------| | |клінічна фармація |7.12020102 |українська мова | | | |8.12020102 |та література, | | | | |хімія, | | | | |біологія або | | | | |фізика | | |---------------------+---------------+----------------| | |технології |7.12020103 |українська мова | | |фармацевтичних |8.12020103 |та література, | | |препаратів | |хімія, | | | | |біологія або | | | | |фізика | | |---------------------+---------------+----------------| | |технології |7.12020104 |українська мова | | |парфумерно- |8.12020104 |та література, | | |косметичних засобів | |хімія, | | | | |біологія або | | | | |фізика | ------------------------------------------------------------------------------------
_______________

* Напрями, за якими передбачається підготовка фахівців за
освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра з присвоєнням
кваліфікації вчителя за умови виконання психолого-педагогічної,
методичної та практичної програм підготовки відповідно до
галузевого стандарту педагогічної освіти.

Додаток 2

до Умов прийому до вищих

навчальних закладів України

в 2012 році

ПЕРЕЛІК

конкурсних предметів та творчих конкурсів

при вступі на основі базової

та повної загальної середньої освіти

до вищих навчальних закладів

для навчання за освітньо-кваліфікаційним

рівнем молодшого спеціаліста

--------------------------------------------------------------------- Код | Назва спеціальності | Назва предметів та творчих | спеціальності| | конкурсів | | |------------------------------| | |при вступі на | при вступі на | | |основі базової| основі повної | | | загальної | загальної | | | середньої | середньої | | | освіти | освіти | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.01010101 |дошкільна освіта | українська |українська мова| | | мова, |та література, | | | біологія | біологія або | | | |історія України| -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.01010201 |початкова освіта | українська |українська мова| | | мова, |та література, | | | математика |математика або | | | |історія України| -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.01010301 |технологічна освіта | українська |українська мова| | | мова, |та література, | | | математика |математика або | | | |історія України| -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.01010401 |професійна освіта (за | українська |українська мова| |профілем підготовки) | мова, |та література, | | | математика |математика або | | | |історія України| -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.01010601 |соціальна педагогіка | українська |українська мова| | | мова, |та література, | | | історія |математика або | | | України |історія України| -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.01020101 |фізичне виховання* | українська |українська мова| | | мова, |та література, | | | творчий |творчий конкурс| | | конкурс | | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.02010201 |бібліотечна справа | українська |українська мова| | | мова, |та література, | | | історія |історія України| | | України |або математика | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.02010401 |народна художня | українська |українська мова| |творчість | мова, |та література, | | | творчий |творчий конкурс| | | конкурс | | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.02010501 |діловодство | українська |українська мова| | | мова, |та література, | | | математика |математика або | | | |історія України| -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.02020101 |акторське мистецтво | українська |українська мова| | | мова, |та література, | | | творчий |творчий конкурс| | | конкурс | | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.02020102 |театрально-декораційне| українська |українська мова| |мистецтво | мова, |та література, | | | творчий |творчий конкурс| | | конкурс | | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.02020201 |хореографія * | українська |українська мова| | | мова, |та література, | | | творчий |творчий конкурс| | | конкурс | | -------------+----------------------+------------------------------| 5.02020301 |кіно-, телемистецтво | українська |українська мова| | | мова, |та література, | | | творчий |творчий конкурс| | | конкурс | | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.02020401 |музичне мистецтво * | українська |українська мова| | | мова, |та література, | | | творчий |творчий конкурс| | | конкурс | | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.02020501 |образотворче | українська |українська мова| |мистецтво * | мова, |та література, | | | творчий |творчий конкурс| | | конкурс | | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.02020701 |дизайн | українська |українська мова| | | мова, |та література, | | | творчий |творчий конкурс| | | конкурс | | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.02020702 |перукарське мистецтво | українська |українська мова| |та декоративна | мова, |та література, | |косметика | творчий |творчий конкурс| | | конкурс | | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.02020801 |декоративно-прикладне | українська |українська мова| |мистецтво | мова, |та література, | | | творчий |творчий конкурс| | | конкурс | | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.02020901 |естрадно-циркове | українська |українська мова| |мистецтво | мова, |та література, | | | творчий |творчий конкурс| | | конкурс | | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.02021101 |художнє фотографування| українська |українська мова| | | мова, |та література, | | | творчий |творчий конкурс| | | конкурс | | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.03030301 |видавнича справа та | українська |українська мова| |редагування | мова, |та література, | | | історія |історія України| | | України |або математика | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.03040101 |правознавство | українська |українська мова| | | мова, |та література, | | | історія |історія України| | | України | або географія | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.03040102 |правоохоронна | українська |українська мова| |діяльність | мова, |та література, | | | історія |історія України| | | України | або географія | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.03050201 |інформаційна | українська |українська мова| |діяльність | мова, |та література, | |підприємства | математика |математика або | | | |історія України| -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.03050401 |економіка підприємства| українська |українська мова| | | мова, |та література, | | | математика |математика або | | | |історія України| -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.03050601 |прикладна статистика | українська |українська мова| | | мова, |та література, | | | математика |математика або | | | |історія України| -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.03050701 |маркетингова | українська |українська мова| |діяльність | мова, |та література, | | | математика |математика або | | | |історія України| -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.03050702 |комерційна діяльність | українська |українська мова| | | мова, |та література, | | | математика |математика або | | | |історія України| -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.03050801 |фінанси і кредит | українська |українська мова| | | мова, |та література, | | | математика |математика або | | | |історія України| -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.03050802 |оціночна діяльність | українська |українська мова| | | мова, |та література, | | | математика |математика або | | | |історія України| -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.03050901 |бухгалтерський облік | українська |українська мова| | | мова, |та література, | | | математика |математика або | | | |історія України| -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.03051001 |товарознавство та | українська |українська мова| |комерційна діяльність | мова, |та література, | | | математика |математика або | | | |історія України| -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.03051002 |організація заготівель| українська |українська мова| |і товарознавство | мова, |та література, | |сільськогосподарської | математика |математика або | |продукції | |історія України| -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.03060101 |організація | українська |українська мова| |виробництва | мова, |та література, | | | математика |математика або | | | |історія України| -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.03060102 |організація | українська |українська мова| |обслуговування на | мова, |та література, | |транспорті | математика |математика або | | | |історія України| -------------+----------------------+--------------+---------------| 5. 04010101 |аналітичний контроль | українська |українська мова| |якості хімічних сполук| мова, |та література, | | | математика |математика або | | | | хімія | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.04010301 |пошук та розвідка | українська |українська мова| |геологічними методами | мова, |та література, | | | математика |математика або | | | | хімія | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.04010302 |пошук та розвідка | українська |українська мова| |геофізичними методами | мова, |та література, | | | математика |математика або | | | | хімія | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.04010303 |пошук та розвідка | українська |українська мова| |гідрогеологічними та | мова, |та література, | |інженерно-геологічними| математика |математика або | |методами | | хімія | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5. 04010304 |розвідування нафтових | українська |українська мова| |та газових родовищ | мова, |та література, | | | математика |математика або | | | | хімія | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.04010501 |метеорологічні та | українська |українська мова| |гідрологічні | мова, |та література, | |спостереження | математика |математика або | | | | фізика | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.04010502 |експлуатація та | українська |українська мова| |обслуговування | мова, |та література, | |гідрометеорологічних | математика |математика або | |вимірювальних систем | | фізика | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.04010503 |експлуатація | українська |українська мова| |метеорологічних | мова, |та література, | |радіолокаційних | математика |математика або | |станцій | | фізика | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.04010601 |експлуатація апаратури| українська |українська мова| |контролю навколишнього| мова, |та література, | |природного середовища | математика |математика або | | | | фізика | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.04010602 |прикладна екологія | українська |українська мова| | | мова, |та література, | | | математика |математика або | | | | хімія | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.04030101 |прикладна математика | українська |українська мова| | | мова, |та література, | | | математика | математика | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.05010101 |обслуговування | українська |українська мова| |програмних систем і | мова, |та література, | |комплексів | математика |математика або | | | | фізика | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.05010102 |обслуговування систем| українська |українська мова| |баз даних і знань | мова, |та література, | | | математика |математика або | | | | фізика | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.05010201 |обслуговування | українська |українська мова| |комп'ютерних систем і | мова, |та література, | |мереж | математика |математика або | | | | фізика | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.05010301 |розробка програмного | українська |українська мова| |забезпечення | мова, |та література, | | | математика |математика або | | | | фізика | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.05020101 |обслуговування систем | українська |українська мова| |управління і | мова, |та література, | |автоматики | математика |математика або | | | | фізика | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.05020102 |обслуговування | українська |українська мова| |комп'ютеризованих | мова, |та література, | |інтегрованих і | математика |математика або | |робототехнічних систем| | фізика | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.05020201 |монтаж, обслуговування| українська |українська мова| |засобів і систем | мова, |та література, | |автоматизації | математика |математика або | |технологічного | | фізика | |виробництва | | | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.05020202 |обслуговування | українська |українська мова| |автоматизованого | мова, |та література, | |теплоенергетичного | математика |математика або | |устаткування на | | фізика | |електростанціях | | | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.05020203 |монтаж, обслуговування| українська |українська мова| |та ремонт | мова, |та література, | |автоматизованих систем| математика |математика або | |керування рухом на | | фізика | |залізничному | | | |транспорті | | | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.05020204 |обслуговування та | українська |українська мова| |ремонт пристроїв | мова, |та література, | |електрозв'язку на | математика |математика або | |транспорті | | фізика | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.05020205 |обслуговування | українська |українська мова| |інтелектуальних | мова, |та література, | |інтегрованих систем | математика |математика або | | | | фізика | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.05030101 |відкрита розробка | українська |українська мова| |корисних копалин | мова, |та література, | | | математика |математика або | | | | фізика | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.05030102 |підземна розробка | українська |українська мова| |корисних копалин | мова, |та література, | | | математика |математика або | | | | фізика | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.05030103 |експлуатація та ремонт| українська |українська мова| |гірничого | мова, |та література, | |електромеханічного | математика |математика або | |обладнання та | | фізика | |автоматичних пристроїв| | | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.05030104 |шахтне і підземне | українська |українська мова| |будівництво | мова, |та література, | | | математика |математика або | | | | фізика | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.05030105 |маркшейдерська справа | українська |українська мова| | | мова, |та література, | | | математика |математика або | | | | фізика | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.05030106 |буріння свердловин | українська |українська мова| | | мова, |та література, | | | математика |математика або | | | | фізика | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.05030201 |механізація та | українська |українська мова| |автоматизація | мова, |та література, | |торфового виробництва | математика |математика або | | | | фізика | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.05030301 |збагачення корисних | українська |українська мова| |копалин | мова, |та література, | | | математика |математика або | | | | фізика | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.05030302 |обробка природного | українська |українська мова| |каменю | мова, |та література, | | | математика |математика або | | | | фізика | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.05030401 |експлуатація нафтових | українська |українська мова| |і газових свердловин | мова, |та література, | | | математика |математика або | | | | фізика | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.05030402 |випробування | українська |українська мова| |свердловин на нафту і | мова, |та література, | |газ | математика |математика або | | | | фізика | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.05030403 |експлуатація | українська |українська мова| |газонафтопроводів і | мова, |та література, | |газонафтосховищ | математика |математика або | | | | фізика | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.05030404 |обслуговування і | українська |українська мова| |ремонт обладнання | мова, |та література, | |нафтових і газових | математика |математика або | |промислів | | фізика | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.05040101 |агломераційне | українська |українська мова| |виробництво | мова, |та література, | | | математика |математика або | | | | хімія | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.05040102 |доменне виробництво | українська |українська мова| | | мова, |та література, | | | математика |математика або | | | | хімія | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.05040103 |виробництво сталі і | українська |українська мова| |феросплавів | мова, |та література, | | | математика |математика або | | | | хімія | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.05040104 |виробництво кольорових| українська |українська мова| |металів і сплавів | мова, |та література, | | | математика |математика або | | | | хімія | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.05040105 |переробка вторинних | українська |українська мова| |кольорових та чорних | мова, |та література, | |металів | математика |математика або | | | | хімія | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.05040106 |обробка металів тиском| українська |українська мова| | | мова, |та література, | | | математика |математика або | | | | фізика | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.05040201 |ливарне виробництво | українська |українська мова| |чорних і кольорових | мова, |та література, | |металів і сплавів | математика |математика або | | | | хімія | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.05040301 |термічна обробка | українська |українська мова| |металів | мова, |та література, | | | математика |математика або | | | | хімія | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.05040302 |виробництво | українська |українська мова| |порошкових, | мова, |та література, | |композиційних виробів | математика |математика або | |і напилення покриттів | | хімія | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.05050201 |технічне | українська |українська мова| |обслуговування і | мова, |та література, | |ремонт устаткування | математика |математика або | |підприємств | | фізика | |машинобудування | | | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.05050202 |обслуговування | українська |українська мова| |верстатів з програмним| мова, |та література, | |управлінням і | математика |математика або | |робототехнічних | | фізика | |комплексів | | | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.05050203 |обслуговування засобів| українська |українська мова| |гідромеханізації | мова, |та література, | | | математика |математика або | | | | фізика | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.05050204 |експлуатація та ремонт| українська |українська мова| |підйомно-транспортних,| мова, |та література, | |будівельних і | математика |математика або | |дорожніх машин і | | фізика | |обладнання | | | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.05050205 |обслуговування та | українська |українська мова| |ремонт обладнання | мова, |та література, | |металургійних | математика |математика або | |підприємств | | фізика | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.05050206 |обслуговування та | українська |українська мова| |ремонт обладнання | мова, |та література, | |підприємств | математика |математика або | |будівельних матеріалів| | фізика | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.05050207 |обслуговування та | українська |українська мова| |ремонт обладнання | мова, |та література, | |підприємств хімічної і| математика |математика або | |нафтогазопереробної | | фізика | |промисловості | | | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.05050208 |експлуатація та ремонт| українська |українська мова| |обладнання харчових | мова, |та література, | |виробництв | математика |математика або | | | | фізика | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.05050209 |обслуговування та | українська |українська мова| |ремонт устаткування | мова, |та література, | |підприємств торгівлі і| математика |математика або | |громадського | | фізика | |харчування | | | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.05050210 |обслуговування та | українська |українська мова| |ремонт обладнання | мова, |та література, | |підприємств | математика |математика або | |текстильної та легкої | | фізика | |промисловості | | | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.05050211 |обслуговування машин і| українська |українська мова| |технологічних ліній | мова, |та література, | |пакування | математика |математика або | | | | фізика | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.05050212 |обслуговування та | українська |українська мова| |ремонт поліграфічного | мова, |та література, | |обладнання | математика |математика або | | | | фізика | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.05050213 |експлуатація засобів | українська |українська мова| |механізації та | мова, |та література, | |автоматизації | математика |математика або | |перевантажувальних | | фізика | |робіт | | | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.05050214 |експлуатація | українська |українська мова| |обладнання | мова, |та література, | |фармацевтичної та | математика |математика або | |мікробіологічної | | фізика | |промисловості | | | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.05050215 |обслуговування і | українська |українська мова| |ремонт | мова, |та література, | |геологорозвідувального| математика |математика або | |устаткування | | фізика | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.05050216 |експлуатація і ремонт | українська |українська мова| |геофізичної апаратури | мова, |та література, | |і обладнання | математика |математика або | | | | фізика | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.05050301 |інструментальне | українська |українська мова| |виробництво | мова, |та література, | | | математика |математика або | | | | фізика | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.05050302 |технологія обробки | українська |українська мова| |матеріалів на | мова, |та література, | |верстатах і | математика |математика або | |автоматичних лініях | | фізика | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.05050303 |виробництво верстатів | українська |українська мова| |з програмним | мова, |та література, | |управлінням і роботів | математика |математика або | | | | фізика | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.05050304 |виробництво | українська |українська мова| |абразивного і | мова, |та література, | |алмазного інструменту | математика |математика або | | | | фізика | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.05050305 |виробництво | українська |українська мова| |гідравлічних і | мова, |та література, | |пневматичних засобів | математика |математика або | |автоматизації | | фізика | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.05050306 |виробництво двигунів | українська |українська мова| | | мова, |та література, | | | математика |математика або | | | | фізика | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.05050307 |виробництво | українська |українська мова| |автомобілів і | мова, |та література, | |тракторів | математика |математика або | | | | фізика | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.05050308 |виробництво | українська |українська мова| |сільськогосподарських | мова, |та література, | |машин | математика |математика або | | | | фізика | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.05050309 |виробництво підйомно- | українська |українська мова| |транспортних, | мова, |та література, | |будівельних і | математика |математика або | |дорожніх машин і | | фізика | |обладнання | | | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.05050310 |важке машинобудування | українська |українська мова| |(за видами) | мова, |та література, | | | математика |математика або | | | | фізика | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.05050311 |хімічне і нафтове | українська |українська мова| |машинобудування (за | мова, |та література, | |видами) | математика |математика або | | | | фізика | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.05050312 |виробництво рейкового | українська |українська мова| |транспорту (за видами)| мова, |та література, | | | математика |математика або | | | | фізика | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.05050401 |зварювальне | українська |українська мова| |виробництво | мова, |та література, | | | математика |математика або | | | | фізика | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.05050402 |газо-електротермічне | українська |українська мова| |нанесення покриття | мова, |та література, | | | математика |математика або | | | | хімія | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.05050403 |контроль якості | українська |українська мова| |металів і зварних | мова, |та література, | |з'єднань | математика |математика або | | | | хімія | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.05050404 |обслуговування і | українська |українська мова| |ремонт устаткування | мова, |та література, | |зварювального | математика |математика або | |виробництва | | фізика | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.05060101 |монтаж і експлуатація | українська |українська мова| |теплоенергетичного | мова, |та література, | |устаткування теплових | математика |математика або | |електростанцій | | фізика | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.05060102 |підготовка води, | українська |українська мова| |палива і мастильних | мова, |та література, | |матеріалів на | хімія | хімія або | |електростанціях | | математика | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.05060103 |монтаж і | українська |українська мова| |обслуговування | мова, |та література, | |теплотехнічного | математика |математика або | |устаткування і систем | | фізика | |теплопостачання | | | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.05060104 |експлуатація | українська |українська мова| |теплотехнічного і | мова, |та література, | |теплотехнологічного | математика |математика або | |устаткування і систем | | фізика | |теплопостачання | | | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.05060201 |монтаж і експлуатація | українська |українська мова| |гідроенергетичних | мова, |та література, | |установок | математика |математика або | | | | фізика | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.05060301 |монтаж і експлуатація | українська |українська мова| |теплоенергетичного | мова, |та література, | |устаткування атомних | математика |математика або | |електростанцій | | фізика | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.05060401 |конструювання і | українська |українська мова| |експлуатація | мова, |та література, | |парогенераторного | математика |математика або | |обладнання | | фізика | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.05060402 |конструювання і | українська |українська мова| |виробництво турбінних | мова, |та література, | |установок | математика |математика або | | | | фізика | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.05060403 |монтаж і | українська |українська мова| |обслуговування | мова, |та література, | |холодильно- | математика |математика або | |компресорних машин та | | фізика | |установок | | | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.05070101 |монтаж і експлуатація | українська |українська мова| |електроустаткування | мова, |та література, | |електростанцій і | математика |математика або | |енергосистем | | фізика | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.05070102 |будівництво, монтаж і | українська |українська мова| |експлуатація ліній | мова, |та література, | |електропередачі | математика |математика або | | | | фізика | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.05070103 |електропостачання | українська |українська мова| | | мова, |та література, | | | математика |математика або | | | | фізика | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.05070104 |монтаж і експлуатація | українська |українська мова| |електроустаткування | мова, |та література, | |підприємств і | математика |математика або | |цивільних споруд | | фізика | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.05070105 |виробництво | українська |українська мова| |електроосвітлювальних | мова, |та література, | |приладів і установок | математика |математика або | | | | фізика | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.05070106 |монтаж і експлуатація | українська |українська мова| |засобів | мова, |та література, | |диспетчерського та | математика |математика або | |технологічного | | фізика | |керування електричними| | | |системами | | | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.05070107 |монтаж і експлуатація | українська |українська мова| |засобів автоматики | мова, |та література, | |електричних систем | математика |математика або | | | | фізика | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.05070108 |монтаж і | українська |українська мова| |обслуговування | мова, |та література, | |електрообладнання | математика |математика або | |аеропортів | | фізика | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.05070109 |світлотехнічне | українська |українська мова| |забезпечення | мова, |та література, | |видовищних заходів | математика |математика або | | | | фізика | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.05070201 |виробництво | українська |українська мова| |електричних машин і | мова, |та література, | |апаратів | математика |математика або | | | | фізика | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.05070202 |монтаж і | українська |українська мова| |обслуговування | мова, |та література, | |електричних машин і | математика |математика або | |апаратів | | фізика | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.05070203 |виробництво | українська |українська мова| |автоматизованих | мова, |та література, | |електротермічних | математика |математика або | |систем | | фізика | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.05070204 |експлуатація, ремонт і| українська |українська мова| |енергопостачання | мова, |та література, | |міського | математика |математика або | |електротранспорту | | фізика | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.05070205 |обслуговування і | українська |українська мова| |ремонт | мова, |та література, | |електроустаткування | математика |математика або | |автомобілів і | | фізика | |тракторів | | | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.05080201 |конструювання, | українська |українська мова| |виробництво та | мова, |та література, | |технічне | математика |математика або | |обслуговування виробів| | фізика | |електронної техніки | | | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.05080202 |виробництво | українська |українська мова| |електронних та | мова, |та література, | |електричних засобів | математика |математика або | |автоматизації | | фізика | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.05080301 |виробництво і | українська |українська мова| |експлуатація | мова, |та література, | |відеоаудіотехніки та | математика |математика або | |кіноустановок | | фізика | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.05090101 |конструювання, | українська |українська мова| |виробництво та | мова, |та література, | |технічне | математика |математика або | |обслуговування | | фізика | |радіотехнічних | | | |пристроїв | | | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.05090102 |технічна експлуатація | українська |українська мова| |радіоелектронного | мова, |та література, | |устаткування | математика |математика або | |повітряних суден | | фізика | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.05090103 |технічна експлуатація | українська |українська мова| |наземних засобів | мова, |та література, | |радіоелектронного | математика |математика або | |забезпечення польотів | | фізика | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.05090104 |експлуатація | українська |українська мова| |радіотехнічних систем | мова, |та література, | |та пристроїв | математика |математика або | | | | фізика | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.05090201 |виробництво, | українська |українська мова| |обслуговування та | мова, |та література, | |ремонт електронної | математика |математика або | |побутової апаратури | | фізика | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.05090301 |монтаж, обслуговування| українська |українська мова| |і ремонт станційного | мова, |та література, | |обладнання | математика |математика або | |електрозв'язку | | фізика | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.05090302 |технічне | українська |українська мова| |обслуговування та | мова, |та література, | |ремонт апаратури | математика |математика або | |зв'язку і оргтехніки | | фізика | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.05090303 |монтаж, обслуговування| українська |українська мова| |і ремонт обладнання | мова, |та література, | |лінійних споруд | математика |математика або | |електрозв'язку та | | фізика | |абонентських пристроїв| | | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.05090304 |виробництво апаратури | українська |українська мова| |автоматичного | мова, |та література, | |електрозв'язку | математика |математика або | | | | фізика | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.05090305 |обслуговування | українська |українська мова| |обладнання підприємств| мова, |та література, | |зв'язку | математика |математика або | | | | фізика | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.05090306 |монтаж, технічне | українська |українська мова| |обслуговування і | мова, |та література, | |ремонт обладнання | математика |математика або | |радіозв'язку, | | фізика | |радіомовлення та | | | |телебачення | | | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.05090307 |монтаж, обслуговування| українська |українська мова| |і ремонт систем | мова, |та література, | |зв'язку рухомої | математика |математика або | |служби | | фізика | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.05090308 |монтаж, обслуговування| українська |українська мова| |та експлуатація | мова, |та література, | |апаратних засобів | математика |математика або | |інформатизації | | фізика | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.05090401 |організація та | українська |українська мова| |експлуатація поштового| мова, |та література, | |зв'язку | математика |математика або | | | | фізика | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.05090402 |монтаж, обслуговування| українська |українська мова| |і ремонт засобів | мова, |та література, | |механізації та | математика |математика або | |автоматизації | | фізика | |підприємств поштового | | | |зв'язку | | | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.05100101 |радіотехнічні | українська |українська мова| |вимірювання | мова, |та література, | | | математика |математика або | | | | фізика | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.05100102 |електротеплотехнічні | українська |українська мова| |вимірювання | мова, |та література, | | | математика |математика або | | | | фізика | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.05100103 |механічні вимірювання | українська |українська мова| | | мова, |та література, | | | математика |математика або | | | | фізика | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.05100301 |виробництво та | українська |українська мова| |обслуговування | мова, |та література, | |авіаційних приладів і | математика |математика або | |електрообладнання | | фізика | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.05100401 |виробництво оптичних і| українська |українська мова| |оптико-електронних | мова, |та література, | |приладів | математика |математика або | | | | фізика | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.05110101 |виробництво авіаційних| українська |українська мова| |літальних апаратів | мова, |та література, | | | математика |математика або | | | | фізика | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.05110102 |виробництво ракетно- | українська |українська мова| |космічних літальних | мова, |та література, | |апаратів | математика |математика або | | | | фізика | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.05110201 |виробництво авіаційних| українська |українська мова| |двигунів | мова, |та література, | | | математика |математика або | | | | фізика | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.05110301 |обслуговування | українська |українська мова| |пілотажно-навігаційних| мова, |та література, | |комплексів | математика |математика або | | | | фізика | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.05110302 |експлуатація | українська |українська мова| |авіаційних | мова, |та література, | |електрифікованих | математика |математика або | |комплексів | | фізика | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.05120101 |суднокорпусобудування | українська |українська мова| | | мова, |та література, | | | математика |математика або | | | | фізика | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.05120102 |обслуговування | українська |українська мова| |суднового обладнання | мова, |та література, | | | математика |математика або | | | | фізика | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.05120103 |монтаж і проектування | українська |українська мова| |суднових машин і | мова, |та література, | |механізмів | математика |математика або | | | | фізика | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.05120104 |монтаж і | українська |українська мова| |обслуговування | мова, |та література, | |електроустаткування | математика |математика або | |суднового | | фізика | |електрообладнання | | | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.05130101 |виробництво органічних| українська |українська мова| |речовин | мова, |та література, | | | хімія | хімія або | | | | біологія | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.05130102 |виробництво | українська |українська мова| |неорганічних речовин | мова, |та література, | | | хімія | хімія або | | | | біологія | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.05130103 |переробка нафти і газу| українська |українська мова| | | мова, |та література, | | | хімія | хімія або | | | | математика | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.05130104 |коксохімічне | українська |українська мова| |виробництво | мова, |та література, | | | хімія | хімія або | | | | математика | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.05130105 |виробництво твердих | українська |українська мова| |хімічних речовин | мова, |та література, | | | хімія | хімія або | | | | математика | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.05130106 |виробництво обладнань | українська |українська мова| |з високоенергетичними | мова, |та література, | |і швидкодіючими | хімія | хімія або | |сполуками | | математика | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.05130107 |виготовлення виробів і| українська |українська мова| |покрить із полімерних | мова, |та література, | |матеріалів | хімія | хімія або | | | | математика | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.05130108 |виробництво | українська |українська мова| |кінофотоматеріалів і | мова, |та література, | |магнітних носіїв | хімія | хімія або | | | | математика | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.05130109 |виробництво | українська |українська мова| |тугоплавких | мова, |та література, | |неметалевих і | хімія | хімія або | |силікатних матеріалів | | математика | |і виробів | | | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.05130110 |виробництво | українська |українська мова| |високомолекулярних | мова, |та література, | |сполук | хімія | хімія або | | | | математика | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.05130111 |хіміко-механічна | українська |українська мова| |переробка деревини і | мова, |та література, | |деревних матеріалів | хімія | хімія або | | | | математика | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.05130201 |опоряджувальне | українська |українська мова| |виробництво | мова, |та література, | | | математика |математика або | | | | хімія | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.05130202 |технологія обробки | українська |українська мова| |шкіри та хутра | мова, |та література, | | | математика |математика або | | | | хімія | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.05140101 |біохімічне виробництво| українська |українська мова| | | мова, |та література, | | | хімія | хімія або | | | | біологія | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.05150101 |друкарське виробництво| українська |українська мова| | | мова, |та література, | | | математика |математика або | | | | фізика | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.05150102 |розробка, виготовлення| українська |українська мова| |та оформлення пакувань| мова, |та література, | | | математика |математика або | | | | фізика | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.05150103 |комп'ютерна обробка | українська |українська мова| |текстової, графічної | мова, |та література, | |та образної інформації| математика |математика або | | | | фізика | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.05150104 |дизайн друкованої | українська |українська мова| |продукції | мова, |та література, | | | творчий |творчий конкурс| | | конкурс | | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.05160101 |первинна обробка | українська |українська мова| |волокнистих матеріалів| мова, |та література, | | | математика |математика або | | | | хімія | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.05160102 |виробництво та дизайн | українська |українська мова| |пряжі | мова, |та література, | | | математика |математика або | | | | фізика | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.05160103 |виробництво та дизайн | українська |українська мова| |тканин і трикотажу | мова, |та література, | | | математика |математика або | | | | фізика | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.05160104 |виробництво та дизайн | українська |українська мова| |нетканих текстильних | мова, |та література, | |матеріалів | математика |математика або | | | | фізика | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.05160201 |швейне виробництво | українська |українська мова| | | мова, |та література, | | | математика |математика або | | | | фізика | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.05160202 |виготовлення виробів | українська |українська мова| |із шкіри | мова, |та література, | | | математика |математика або | | | | фізика | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.05160203 |моделювання та | українська |українська мова| |конструювання | мова, |та література, | |промислових виробів | математика |математика або | | | | фізика | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.05160204 |колірування і художнє | українська |українська мова| |оздоблення виробів | мова, |та література, | |легкої промисловості | математика |математика або | | | | фізика | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.05160205 |виробництво та дизайн | українська |українська мова| |взуття, | мова, |та література, | |шкіргалантерейних і | математика |математика або | |лимарних виробів | | фізика | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.05170101 |виробництво харчової | українська |українська мова| |продукції | мова, |та література, | | | математика |математика або | | | | хімія | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.05170102 |консервування | українська |українська мова| | | мова, |та література, | | | математика |математика або | | | | хімія | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.05170103 |зберігання і переробка| українська |українська мова| |зерна | мова, |та література, | | | математика |математика або | | | | хімія | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.05170104 |виробництво хліба, | українська |українська мова| |кондитерських, | мова, |та література, | |макаронних виробів і | математика |математика або | |харчоконцентратів | | хімія | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.05170105 |виробництво цукристих | українська |українська мова| |речовин та | мова, |та література, | |полісахаридів | математика |математика або | | | | хімія | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.05170106 |бродильне виробництво | українська |українська мова| |і виноробство | мова, |та література, | | | математика |математика або | | | | хімія | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.05170107 |виробництво жирів і | українська |українська мова| |жирозамінників | мова, |та література, | | | математика |математика або | | | | хімія | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.05170108 |зберігання, | українська |українська мова| |консервування та | мова, |та література, | |переробка плодів і | математика |математика або | |овочів | | хімія | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.05170109 |зберігання, | українська |українська мова| |консервування та | мова, |та література, | |переробка м'яса | математика |математика або | | | | хімія | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.05170110 |зберігання, | українська |українська мова| |консервування та | мова, |та література, | |переробка риби і | математика |математика або | |морепродуктів | | хімія | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.05170111 |зберігання, | українська |українська мова| |консервування та | мова, |та література, | |переробка молока | математика |математика або | | | | хімія | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.05180101 |лісозаготівля та | українська |українська мова| |первинне оброблювання | мова, |та література, | |деревини | математика |математика або | | | | фізика | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.05180102 |оброблювання деревини | українська |українська мова| | | мова, |та література, | | | математика |математика або | | | | фізика | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.05180103 |виготовлення меблів | українська |українська мова| | | мова, |та література, | | | математика |математика або | | | | фізика | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.06010101 |будівництво та | українська |українська мова| |експлуатація будівель | мова, |та література, | |і споруд | математика |математика або | | | | фізика | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.06010102 |монтаж промислового | українська |українська мова| |устаткування | мова, |та література, | | | математика |математика або | | | | фізика | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.06010103 |будівництво | українська |українська мова| |гідротехнічних споруд | мова, |та література, | | | математика |математика або | | | | фізика | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.06010104 |будівництво і | українська |українська мова| |експлуатація міських | мова, |та література, | |шляхів сполучення | математика |математика або | | | | фізика | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.06010105 |обслуговування | українська |українська мова| |електротехнічного | мова, |та література, | |обладнання і | математика |математика або | |автоматичного | | фізика | |устаткування будівель | | | |і споруд | | | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.06010106 |виготовлення металевих| українська |українська мова| |конструкцій | мова, |та література, | | | математика |математика або | | | | фізика | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.06010107 |виготовлення | українська |українська мова| |будівельних деталей і | мова, |та література, | |конструкцій | математика |математика або | | | | фізика | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.06010108 |будівництво, | українська |українська мова| |обслуговування і | мова, |та література, | |ремонт залізничних | математика |математика або | |колій | | фізика | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.06010109 |будівництво, | українська |українська мова| |експлуатація і ремонт | мова, |та література, | |автомобільних доріг і | математика |математика або | |аеродромів | | фізика | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.06010110 |будівництво мостів та | українська |українська мова| |інших штучних споруд | мова, |та література, | | | математика |математика або | | | | фізика | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.06010111 |будівництво тунелів та| українська |українська мова| |метрополітенів | мова, |та література, | | | математика |математика або | | | | фізика | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.06010112 |будівництво теплових і| українська |українська мова| |атомних електростанцій| мова, |та література, | | | математика |математика або | | | | фізика | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.06010113 |монтаж, обслуговування| українська |українська мова| |устаткування і систем | мова, |та література, | |газопостачання | математика |математика або | | | | фізика | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.06010114 |монтаж і | українська |українська мова| |обслуговування | мова, |та література, | |внутрішніх санітарно- | математика |математика або | |технічних систем і | | фізика | |вентиляції | | | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.06010115 |опорядження будівель і| українська |українська мова| |споруд та будівельний | мова, |та література, | |дизайн | математика |математика або | | | | фізика | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.06010201 |архітектурне | українська |українська мова| |проектування та | мова, |та література, | |внутрішній інтер'єр | творчий |творчий конкурс| | | конкурс | | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.06010301 |обслуговування | українська |українська мова| |устаткування систем | мова, |та література, | |водопостачання і | математика |математика або | |водовідведення | | фізика | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.06010302 |будівництво, | українська |українська мова| |обслуговування і | мова, |та література, | |ремонт | математика |математика або | |гідромеліоративних | | фізика | |споруд | | | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.07010101 |організація та | українська |українська мова| |регулювання дорожнього| мова, |та література, | |руху | математика |математика або | | | | фізика | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.07010102 |організація перевезень| українська |українська мова| |і управління на | мова, |та література, | |автотранспорті | математика |математика або | | | | фізика | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.07010103 |організація перевезень| українська |українська мова| |і управління на | мова, |та література, | |залізничному | математика |математика або | |транспорті | | фізика | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.07010104 |організація авіаційних| українська |українська мова| |перевезень | мова, |та література, | | | математика |математика або | | | | фізика | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.07010105 |організація перевезень| українська |українська мова| |і перевантажень на | мова, |та література, | |водному транспорті | математика |математика або | | | | фізика | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.07010201 |обслуговування | українська |українська мова| |повітряного руху | мова, |та література, | | | математика |математика або | | | | фізика | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.07010202 |льотна експлуатація | українська |українська мова| |повітряних суден | мова, |та література, | | | математика |математика або | | | | фізика | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.07010301 |технічне | українська |українська мова| |обслуговування | мова, |та література, | |повітряних суден і | математика |математика або | |двигунів | | фізика | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.07010302 |технічне | українська |українська мова| |обслуговування засобів| мова, |та література, | |механізації і | математика |математика або | |автоматизації в | | фізика | |аеропортах | | | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.07010303 |технічне | українська |українська мова| |обслуговування засобів| мова, |та література, | |зберігання, | математика |математика або | |транспортування та | | фізика | |заправлення пально- | | | |мастильними | | | |матеріалами | | | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.07010401 |судноводіння на | українська |українська мова| |морських шляхах | мова, |та література, | | | математика |математика або | | | | фізика | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.07010402 |судноводіння на | українська |українська мова| |внутрішніх водних | мова, |та література, | |шляхах | математика |математика або | | | | фізика | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.07010403 |експлуатація суднових | українська |українська мова| |енергетичних установок| мова, |та література, | | | математика |математика або | | | | фізика | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.07010404 |судноводіння та | українська |українська мова| |експлуатація суднових | мова, |та література, | |енергетичних установок| математика |математика або | |на внутрішніх водних | | фізика | |шляхах | | | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.07010405 |судноводіння та | українська |українська мова| |експлуатація морських | мова, |та література, | |рибопромислових суден | математика |математика або | | | | фізика | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.07010406 |експлуатація | українська |українська мова| |обладнання | мова, |та література, | |радіозв'язку і | математика |математика або | |електрорадіонавігація | | фізика | |суден | | | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.07010407 |експлуатація | українська |українська мова| |електрообладнання та | мова, |та література, | |автоматики суден | математика |математика або | | | | фізика | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.07010501 |технічне | українська |українська мова| |обслуговування, | мова, |та література, | |ремонт та експлуатація| математика |математика або | |тягового рухомого | | фізика | |складу | | | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.07010502 |технічне | українська |українська мова| |обслуговування і | мова, |та література, | |ремонт вагонів | математика |математика або | | | | фізика | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.07010503 |обслуговування і | українська |українська мова| |ремонт залізничних | мова, |та література, | |споруд та об'єктів | математика |математика або | |колійного господарства| | фізика | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.07010504 |технічне | українська |українська мова| |обслуговування та | мова, |та література, | |ремонт пристроїв | математика |математика або | |електропостачання | | фізика | |залізниць | | | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.07010601 |обслуговування | українська |українська мова| |транспортних засобів | мова, |та література, | |високої прохідності | математика |математика або | | | | фізика | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.07010602 |обслуговування та | українська |українська мова| |ремонт автомобілів і | мова, |та література, | |двигунів | математика |математика або | | | | фізика | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.08010101 |геодезичні роботи та | українська |українська мова| |експлуатація | мова, |та література, | |геодезичного | математика |математика або | |обладнання | | фізика | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.08010102 |землевпорядкування | українська |українська мова| | | мова, |та література, | | | математика |математика або | | | | фізика | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.08010103 |картографічні роботи | українська |українська мова| | | мова, |та література, | | | математика |математика або | | | | фізика | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.09010101 |промислове квітництво | українська |українська мова| | | мова, |та література, | | | математика |математика або | | | | біологія | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.09010102 |організація і | українська |українська мова| |технологія ведення | мова, |та література, | |фермерського | математика |математика або | |господарства | | біологія | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.09010103 |виробництво і | українська |українська мова| |переробка продукції | мова, |та література, | |рослинництва | математика |математика або | | | | біологія | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.09010201 |виробництво і | українська |українська мова| |переробка продукції | мова, |та література, | |тваринництва | математика |математика або | | | | біологія | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.09010202 |бджільництво | українська |українська мова| | | мова, |та література, | | | математика |математика або | | | | біологія | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.09010203 |звірівництво | українська |українська мова| | | мова, |та література, | | | математика |математика або | | | | біологія | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.09010301 |лісове господарство | українська |українська мова| | | мова, |та література, | | | математика |математика або | | | | біологія | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.09010302 |мисливське | українська |українська мова| |господарство | мова, |та література, | | | математика |математика або | | | | біологія | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.09010303 |зелене будівництво і | українська |українська мова| |садово-паркове | мова, |та література, | |господарство | математика |математика або | | | | біологія | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.09010304 |природно-заповідна | українська |українська мова| |справа | мова, |та література, | | | математика |математика або | | | | біологія | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.09020101 |рибництво і | українська |українська мова| |аквакультура | мова, |та література, | | | математика |математика або | | | | біологія | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.09020102 |експлуатація техніки | українська |українська мова| |промислового | мова, |та література, | |рибальства і | математика |математика або | |аквакультури | | фізика | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.10010101 |обслуговування | українська |українська мова| |устаткування та систем| мова, |та література, | |теплоенергопостачання | математика |математика або | |в агропромисловому | | фізика | |комплексі | | | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.10010102 |монтаж, обслуговування| українська |українська мова| |та ремонт | мова, |та література, | |електротехнічних | математика |математика або | |установок в | | фізика | |агропромисловому | | | |комплексі | | | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.10010201 |експлуатація та ремонт| українська |українська мова| |машин і обладнання | мова, |та література, | |агропромислового | математика |математика або | |виробництва | | фізика | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.10010202 |експлуатація та | українська |українська мова| |ремонт меліоративних,| мова, |та література, | |будівельних машин і | математика |математика або | |обладнання | | фізика | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.10010203 |експлуатація і ремонт | українська |українська мова| |обладнання лісового | мова, |та література, | |комплексу | математика |математика або | | | | фізика | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.11010101 |ветеринарна медицина | українська |українська мова| | | мова, |та література, | | | біологія | біологія або | | | | хімія | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.12010101 |лікувальна справа | українська |українська мова| | | мова, |та література, | | | біологія | біологія або | | | | хімія | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.12010102 |сестринська справа | українська |українська мова| | | мова, |та література, | | | біологія | біологія або | | | | хімія | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.12010103 |медико-профілактична | українська |українська мова| |справа | мова, |та література, | | | біологія | біологія або | | | | хімія | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.12010104 |стоматологія | українська |українська мова| | | мова, |та література, | | | біологія | біологія або | | | | хімія | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.12010105 |акушерська справа | українська |українська мова| | | мова, |та література, | | | біологія | біологія або | | | | хімія | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.12010106 |стоматологія | українська |українська мова| |ортопедична | мова, |та література, | | | творчий |творчий конкурс| | | конкурс | (ліплення або | | |(ліплення або | різьблення) | | | різьблення) | | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.12010107 |стоматологічна справа | українська |українська мова| | | мова, |та література, | | | біологія | біологія або | | | | хімія | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.12010201 |лабораторна | українська |українська мова| |діагностика | мова, |та література, | | | хімія | хімія або | | | | біологія | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.12020101 |фармація | українська |українська мова| | | мова, |та література, | | | хімія | хімія або | | | | біологія | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.12020102 |аналітичний контроль | українська |українська мова| |якості хімічних | мова, |та література, | |лікарських сполук | хімія | хімія або | | | | біологія | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.12020103 |виробництво | українська |українська мова| |фармацевтичних | мова, |та література, | |препаратів | хімія | хімія або | | | | біологія | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.13010101 |соціальна робота | українська |українська мова| | | мова, |та література, | | | історія |історія України| | | України | або географія | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.13010102 |протезне виробництво | українська |українська мова| | | мова, |та література, | | | математика |математика або | | | | фізика | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.14010101 |готельне | українська |українська мова| |обслуговування | мова, |та література, | | | математика |математика або | | | | географія | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.14010102 |ресторанне | українська |українська мова| |обслуговування | мова, |та література, | | | математика |математика або | | | | географія | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.14010201 |обслуговування та | українська |українська мова| |ремонт | мова, |та література, | |електропобутової | математика |математика або | |техніки | | фізика | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.14010202 |організація | українська |українська мова| |обслуговування | мова, |та література, | |населення | математика |математика або | | | | географія | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.14010301 |туристичне | українська |українська мова| |обслуговування | мова, |та література, | | | географія | географія або | | | | математика | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.17020101 |організація та техніка| українська |українська мова| |цивільного захисту | мова, |та література, | | | математика |математика або | | | | фізика | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.17020102 |радіаційний та | українська |українська мова| |хімічний контроль | мова, |та література, | | | математика |математика або | | | | фізика | -------------+----------------------+--------------+---------------| 5.17020301 |організація та техніка| українська |українська мова| |протипожежного захисту| мова, |та література, | | | математика |математика або | | | | фізика | --------------------------------------------------------------------
_______________

* Спеціальності, що передбачають присвоєння фахівцю
кваліфікації вчителя.

Додаток 3

до Умов прийому до вищих

навчальних закладів України

в 2012 році

ТАБЛИЦЯ

відповідності середнього бала документа

про повну загальну середню освіту,

обрахованого за 12-бальною шкалою,

значенням 200-бальної шкали

--------------------- --------------------- ---------------------- 1 | 106,0 | | 4 | 124,0 | | 8 | 162,0 | ---------+---------| |---------+---------| |----------+---------| 1,1 | 106,6 | | 4,1 | 125,0 | | 8,1 | 163,0 | ---------+---------| |---------+---------| |----------+---------| 1,2 | 107,2 | | 4,2 | 125,9 | | 8,2 | 163,9 | ---------+---------| |---------+---------| |----------+---------| 1,3 | 107,8 | | 4,3 | 126,9 | | 8,3 | 164,9 | ---------+---------| |---------+---------| |----------+---------| 1,4 | 108,4 | | 4,4 | 127,8 | | 8,4 | 165,8 | ---------+---------| |---------+---------| |----------+---------| 1,5 | 109,0 | | 4,5 | 128,8 | | 8,5 | 166,8 | ---------+---------| |---------+---------| |----------+---------| 1,6 | 109,6 | | 4,6 | 129,7 | | 8,6 | 167,7 | ---------+---------| |---------+---------| |----------+---------| 1,7 | 110,2 | | 4,7 | 130,7 | | 8,7 | 168,7 | ---------+---------| |---------+---------| |----------+---------| 1,8 | 110,8 | | 4,8 | 131,6 | | 8,8 | 169,6 | ---------+---------| |---------+---------| |----------+---------| 1,9 | 111,4 | | 4,9 | 132,6 | | 8,9 | 170,5 | ---------+---------| |---------+---------| |----------+---------| 2 | 112,0 | | 5 | 133,5 | | 9 | 171,5 | ---------+---------| |---------+---------| |----------+---------| 2,1 | 112,6 | | 5,1 | 134,5 | | 9,1 | 172,4 | ---------+---------| |---------+---------| |----------+---------| 2,2 | 113,2 | | 5,2 | 135,4 | | 9,2 | 173,4 | ---------+---------| |---------+---------| |----------+---------| 2,3 | 113,8 | | 5,3 | 136,4 | | 9,3 | 174,3 | ---------+---------| |---------+---------| |----------+---------| 2,4 | 114,4 | | 5,4 | 137,3 | | 9,4 | 175,3 | ---------+---------| |---------+---------| |----------+---------| 2,5 | 115,0 | | 5,5 | 138,3 | | 9,5 | 176,2 | ---------+---------| |---------+---------| |----------+---------| 2,6 | 115,6 | | 5,6 | 139,2 | | 9,6 | 177,2 | ---------+---------| |---------+---------| |----------+---------| 2,7 | 116,2 | | 5,7 | 140,2 | | 9,7 | 178,1 | ---------+---------| |---------+---------| |----------+---------| 2,8 | 116,8 | | 5,8 | 141,1 | | 9,8 | 179,1 | ---------+---------| |---------+---------| |----------+---------| 2,9 | 117,4 | | 5,9 | 142,1 | | 9,9 | 180,0 | ---------+---------| |---------+---------| |----------+---------| 3 | 118,0 | | 6 | 143,0 | | 10 | 181,0 | ---------+---------| |---------+---------| |----------+---------| 3,1 | 118,6 | | 6,1 | 144,0 | | 10,1 | 181,9 | ---------+---------| |---------+---------| |----------+---------| 3,2 | 119,2 | | 6,2 | 144,9 | | 10,2 | 182,9 | ---------+---------| |---------+---------| |----------+---------| 3,3 | 119,8 | | 6,3 | 145,9 | | 10,3 | 183,8 | ---------+---------| |---------+---------| |----------+---------| 3,4 | 120,4 | | 6,4 | 146,8 | | 10,4 | 184,8 | ---------+---------| |---------+---------| |----------+---------| 3,5 | 121,0 | | 6,5 | 147,8 | | 10,5 | 185,7 | ---------+---------| |---------+---------| |----------+---------| 3,6 | 121,6 | | 6,6 | 148,7 | | 10,6 | 186,7 | ---------+---------| |---------+---------| |----------+---------| 3,7 | 122,2 | | 6,7 | 149,7 | | 10,7 | 187,6 | ---------+---------| |---------+---------| |----------+---------| 3,8 | 122,8 | | 6,8 | 150,6 | | 10,8 | 188,6 | ---------+---------| |---------+---------| |----------+---------| 3,9 | 123,4 | | 6,9 | 151,6 | | 10,9 | 189,5 | ---------+---------| |---------+---------| |----------+---------| | 7 | 152,5 | | 11 | 190,5 | |---------+---------| |----------+---------| | 7,1 | 153,5 | | 11,1 | 191,4 | |---------+---------| |----------+---------| | 7,2 | 154,4 | | 11,2 | 192,4 | |---------+---------| |----------+---------| | 7,3 | 155,4 | | 11,3 | 193,3 | |---------+---------| |----------+---------| | 7,4 | 156,3 | | 11,4 | 194,3 | |---------+---------| |----------+---------| | 7,5 | 157,3 | | 11,5 | 195,2 | |---------+---------| |----------+---------| | 7,6 | 158,2 | | 11,6 | 196,2 | |---------+---------| |----------+---------| | 7,7 | 159,2 | | 11,7 | 197,1 | |---------+---------| |----------+---------| | 7,8 | 160,1 | | 11,8 | 198,1 | |---------+---------| |----------+---------| | 7,9 | 161,1 | | 11,9 | 199,0 | |---------+---------| |----------+---------| | 12 | 200,0 | ----------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: