open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня
                             
                             
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Р І Ш Е Н Н Я
13.10.2011 N 1427
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

28 жовтня 2011 р.

за N 1245/19983

Про внесення змін до рішення Державної

комісії з цінних паперів та фондового ринку

від 11.04.2006 N 234
{ Рішення фактично втратило чинність у зв'язку з втратою

чинності Рішення Державної комісії з цінних паперів та

фондового ринку N 234 ( z0746-06 ) від 11.04.2006, до

якого вносились зміни }

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне
регулювання ринку цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР ), Закону
України від 07.04.2011 N 3205-VI ( 3205-17 ) "Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо скасування свідоцтва про
державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи -
підприємця", Закону України від 21.04.2011 N 3262-VI ( 3262-17 )
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
запровадження принципу державної реєстрації юридичних осіб на
підставі модельного статуту", статей 4, 8, 15 та 17 Закону України
"Про іпотечні облігації" ( 3273-15 ), з метою приведення
нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку у відповідність до законодавства Державна комісія
з цінних паперів та фондового ринку В И Р І Ш И Л А:
1. Унести до Положення про порядок реєстрації випуску
звичайних іпотечних облігацій, проспекту емісії, звіту про
результати розміщення іпотечних облігацій, погашення та скасування
реєстрації випуску іпотечних облігацій, затвердженого рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 11.04.2006 N 234 ( z0746-06 ), зареєстрованого у Міністерстві
юстиції України 26.06.2006 за N 746/12620 (у редакції рішення
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 27.12.2007 N 2388) ( z0294-08 ), такі зміни:
1.1. У розділі I: у пункті 2: у підпункті 8 слово "п'яти" замінити словом "десяти"; підпункт 10 викласти у такій редакції: "10) депонування глобального сертифіката протягом семи
робочих днів після отримання свідоцтва про реєстрацію випуску
іпотечних облігацій"; у пункті 8 цифру "5" замінити цифрами "10".
1.2. Главу 2 розділу II доповнити новим пунктом 10 такого
змісту: "10. Управитель, емітент, обслуговуюча установа та аудитор
(аудиторська фірма) не можуть бути пов'язаними особами".
1.3. У пункті 1 розділу III: у підпункті "в" після слів "іпотечних облігацій" доповнити
словами ", крім випадку, коли товариство діє на підставі
модельного статуту"; підпункт "и" викласти у такій редакції: "и) копію чинної виписки з Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"; доповнити пункт новим підпунктом "ї" такого змісту: "ї) копію ліцензії на провадження професійної діяльності на
ринку цінних паперів - діяльності з управління іпотечним
покриттям".
1.4. У розділі VI: заголовок розділу викласти у такій редакції: "Розділ VI. Дії емітента іпотечних облігацій у разі його
припинення або в разі настання дефолту або технічного дефолту
емітента іпотечних облігацій"; пункти 1 та 2 викласти у такій редакції: "1. У разі настання дефолту або технічного дефолту емітента
звичайних іпотечних облігацій управитель зобов'язаний письмово
повідомити про це Комісію протягом 10 календарних днів з дня
настання дефолту або технічного дефолту. Технічний дефолт не тягне
за собою наслідків, що настають у разі дефолту.
2. Дефолт емітента звичайних іпотечних облігацій (далі -
дефолт) настає у разі: а) невиконання або неналежного виконання грошових зобов'язань
за іпотечними облігаціями у строки, визначені у проспекті емісії; б) порушення щодо емітента провадження у справі про
банкрутство або призначення тимчасового адміністратора чи
ліквідатора; в) настання інших випадків, визначених у проспекті емісії"; у пункті 3: абзац перший викласти у такій редакції: "3. У разі настання дефолту власники звичайних іпотечних
облігацій набувають такі права:"; абзац восьмий після слів "порушення справи про банкрутство
емітента" доповнити словами ", в тому числі у разі настання
дефолту,"; пункт 5 після слів "про припинення емітента" доповнити
словами "або настання дефолту".
1.5. У тексті Положення слова "до окремого реєстру випуску
іпотечних цінних паперів" замінити словами "до Державного реєстру
випусків цінних паперів".
2. Департаменту корпоративних відносин (А.Амелін)
забезпечити: подання цього рішення для здійснення експертизи на
відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних
свобод ( 995_004 ) до Секретаріату Урядового уповноваженого у
справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції
України; подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
3. Управлінню із забезпечення діяльності Голови Комісії,
організації роботи засідань Комісії та міжнародних зв'язків
(Н.Піскун) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до
законодавства.
4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.
Голова Комісії Дмитро Тевелєв
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної
політики та підприємництва Г.М.Яцишина
Перший заступник Голови
Державної комісії
з регулювання ринків
фінансових послуг України А.Литвин
Перший заступник Голови
Національного банку України Ю.В.Колобов
Протокол засідання Комісії

від 13.10.2011 р. N 43

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: