open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
13.10.2011 N 366
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

22 грудня 2011 р.

за N 1504/20242

Про внесення змін до Положення

про планування та порядок проведення

інспекційних перевірок

Відповідно до статей 15, 55 Закону України "Про Національний
банк України" ( 679-14 ), статей 66, 67 Закону України "Про банки
і банківську діяльність" ( 2121-14 ), у зв'язку з набранням
чинності Законом України від 15.02.2011 N 3024-VI ( 3024-17 ) "Про
внесення змін до деяких законів України щодо регулювання
діяльності банків" та з метою вдосконалення процедури проведення
інспекційних перевірок банків Правління Національного банку
України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Унести зміни до Положення про планування та порядок
проведення інспекційних перевірок, затвердженого постановою
Правління Національного банку України від 17.07.2001 N 276
( z0703-01 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.08.2001 за N 703/5894, виклавши його в новій редакції, що
додається.
2. Департаменту нормативно-методологічного забезпечення
банківського регулювання та нагляду (Іваненко Н.В.), Юридичному
департаменту (Новіков В.В.) подати цю постанову на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Департаменту нормативно-методологічного забезпечення
банківського регулювання та нагляду (Іваненко Н.В.) після
державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст
цієї постанови до відома банків України для використання в роботі.
4. Постанова набирає чинності з дня її офіційного
опублікування.
5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
заступника Голови Національного банку України Соркіна І.В.
Голова С.Г.Арбузов

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Правління

Національного банку України

17.07.2001 N 276

( z0703-01 )

(у редакції постанови

Правління Національного

банку України

від 13.10.2011 N 366)
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

22 грудня 2011 р.

за N 1504/20242

ПОЛОЖЕННЯ

про планування та порядок проведення

інспекційних перевірок

1. Загальні положення
1.1. Положення про планування та порядок проведення
інспекційних перевірок (далі - Положення) регулює процес
планування та проведення інспектування службою банківського
нагляду та уповноваженими Національним банком України (далі -
Національний банк) особами банків, філій іноземних банків та інших
осіб, які охоплюються наглядовою діяльністю Національного банку.
1.2. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні: дата інспектування - дата, за станом на яку здійснюється
інспекційна перевірка; довідка про перевірку - документ довільної форми, що
складається інспектором за результатами інспекційної перевірки
окремих видів діяльності (операцій) об'єкта перевірки; звіт про інспектування - документ єдиної форми про результати
проведеної інспекційної перевірки об'єкта перевірки, що формується
керівником інспекційної групи з урахуванням довідок про перевірку
окремих видів діяльності (операцій); інспектор - уповноважена Національним банком особа на
здійснення інспекційної перевірки; інспекційна група - група інспекторів, яким відповідно до
посвідчення на право проведення перевірки або розпорядження про
перевірку доручається здійснити інспекційну перевірку об'єкта
перевірки; інспекційна перевірка (інспектування) - перевірка
інспекторами об'єкта перевірки за його місцезнаходженням (крім
перевірок з питань фінансового моніторингу)(1);
_______________

(1) Перевірки з питань фінансового моніторингу здійснюються
відповідно до нормативно-правового акта Національного банку, що
регулює порядок організації та проведення перевірок з питань
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.
період інспектування - період, за який аналізуються та
розглядаються документи, матеріали та діяльність об'єкта перевірки
під час інспекційної перевірки; планова інспекційна перевірка - інспекційна перевірка об'єкта
перевірки, що здійснюється відповідно до плану інспекційних
перевірок, затвердженого в порядку, передбаченому цим Положенням,
на підставі посвідчення Національного банку; позапланова інспекційна перевірка - інспекційна перевірка
об'єкта перевірки, що проводиться за наявності обґрунтованих
підстав відповідно до розпорядження Національного банку; програма інспекційної перевірки - перелік питань, що
підлягають перевірці, є невід'ємною частиною посвідчення на право
проведення перевірки та оформляється як додаток до нього; уповноважена посадова особа - посадова особа Національного
банку/територіального управління, яка на підставі довіреності за
підписом Голови Національного банку/наказу Національного банку має
відповідні повноваження в частині права підпису окремих документів
щодо здійснення інспекційних перевірок.
1.3. Об'єктами перевірки Національного банку є: банк - юридична особа, відокремлені підрозділи банку; філія іноземного банку; особи, які охоплюються наглядовою діяльністю Національного
банку відповідно до статті 72 Закону України "Про банки і
банківську діяльність" ( 2121-14 ).
1.4. Інспекційні перевірки здійснюються з метою оцінки
загального фінансового стану об'єкта перевірки або окремих видів
його діяльності (операцій), у тому числі визначення рівня безпеки
і стабільності його операцій, ризиків, притаманних об'єкту
перевірки, достовірності його звітності, виявлення та запобігання
ризиковій діяльності, що загрожує інтересам вкладників та інших
кредиторів, і дотримання об'єктом перевірки вимог банківського
законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів
Національного банку. Період, терміни та напрями перевірки
визначаються Національним банком. Строк здійснення інспекційної
перевірки банку не може перевищувати 60 робочих днів.
1.5. Інспекційні перевірки банків, їх відокремлених
підрозділів та філій іноземного банку здійснюються відповідно до
плану інспекційних перевірок. Планування інспекційних перевірок
інших об'єктів здійснюється в разі потреби.
1.6. Датою, з якої починається відлік річного строку для
визначення початку наступної планової інспекційної перевірки, є
дата закінчення попередньої планової інспекційної перевірки, що
зазначена в посвідченні на право проведення цієї перевірки. Період інспектування, який вже підлягав перевірці, не
включається до періоду наступної перевірки з питань, що були
охоплені попередньою перевіркою.
1.7. Про проведення планової інспекційної перевірки
Національний банк зобов'язаний повідомити об'єкт перевірки не
пізніше ніж за 10 календарних днів до початку цієї перевірки. Це повідомлення оформляється листом Національного
банку/територіального управління, засвідчується підписом
уповноваженої посадової особи Національного банку/територіального
управління та надсилається засобами поштового зв'язку або
електронного зв'язку Національного банку та містить таку
інформацію: вид інспекційної перевірки; дати початку та закінчення інспекційної перевірки; період інспекційної перевірки; інформацію про керівника інспекційної групи та контактний
телефон; пропозиції щодо попередньої зустрічі з керівниками об'єкта
перевірки; іншу важливу інформацію.
1.8. Національний банк має право прийняти рішення про
проведення позапланової інспекційної перевірки за наявності
обґрунтованих підстав. Такими підставами, зокрема, є: виявлення під час здійснення безвиїзного нагляду (у тому
числі за результатами аналізу статистичної звітності)(2) суттєвого
погіршення фінансового стану банку/філії іноземного банку;
_______________

(2) Порядок здійснення безвиїзного нагляду, який полягає в
контролі за діяльністю банків/філій іноземних банків (у тому числі
за дотриманням банками/філіями іноземних банків установлених
Національним банком норм адміністративного та індикативного
регулювання їх діяльності) на підставі даних статистичної і
фінансової звітності банків/філій іноземних банків як на
індивідуальній, так і консолідованій основі та іншої інформації,
що надходить до Національного банку, визначається Національним
банком.
наявність фактів, що можуть свідчити про здійснення об'єктом
перевірки ризикової діяльності, що загрожує інтересам вкладників
або інших кредиторів; виявлення фактів подання Національному банку недостовірної
інформації та/або звітності; зміна власника (власників) істотної участі в банку або голови
спостережної (наглядової) ради та/або голови правління (ради
директорів); набуття банком статусу спеціалізованого; надходження повідомлення від банку про відкриття
відокремленого підрозділу або виявлення фактів початку діяльності
відокремленого підрозділу банку без повідомлення про його
відкриття; наявність фактів, що можуть свідчити про здійснення банком
діяльності без відповідних ліцензій і дозволів та/або здійснення
відокремленим підрозділом банку виду діяльності без надання банком
права на його здійснення; надходження повідомлення від банку про початок нового виду
діяльності або надання нового виду фінансових послуг (крім
банківських) або виявлення фактів початку такої діяльності без
повідомлення Національного банку; звернення банку щодо отримання ліцензії чи дозволів,
передбачених законодавством України; ненадання інформації, документів або їх копій за письмовим
запитом Національного банку в установлені строки; необхідність перевірки інформації, викладеної в запереченнях
до довідки про перевірку/звіту про інспектування.
1.9. Рішення про проведення позапланової інспекційної
перевірки об'єкта перевірки оформляється у формі розпорядження
(зміни до нього) та підписується Головою Національного банку або
уповноваженою посадовою особою Національного банку.
1.10. Розпорядження про проведення позапланової інспекційної
перевірки має містити найменування (ім'я) об'єкта перевірки,
підставу, строки проведення перевірки (дати початку і закінчення),
період інспектування, перелік питань, що підлягають перевірці,
склад інспекційної групи (прізвища, імена, по батькові
інспекторів) із зазначенням її керівника та його заступника.
1.11. Планова перевірка банку/філії іноземного банку
проводиться не рідше одного разу на 36 місяців з дня останньої
планової інспекційної перевірки. Перша планова інспекційна перевірка банку/філії іноземного
банку проводиться не раніше ніж через 12 місяців з дня отримання
ним банківської ліцензії.
1.12. Плановим інспекційним перевіркам не підлягають
банки/філії іноземного банку, у яких Національний банк відкликав
банківську ліцензію та ініціював процедуру ліквідації банку.
1.13. Національний банк має право здійснювати планові та
позапланові інспекційні перевірки банків та їх відокремлених
підрозділів. Національний банк має право здійснювати інспекційну перевірку
відокремлених підрозділів банку, що розміщені на території інших
держав, якщо інше не передбачено меморандумами про взаєморозуміння
(угодами) щодо співробітництва у сфері банківського нагляду із
закордонними наглядовими органами.
1.14. Інші особи, які охоплюються наглядовою діяльністю
Національного банку, можуть підлягати перевірці, зокрема, якщо: за результатами інспекційних перевірок чи безвиїзного нагляду
або на підставі інших документів буде встановлено, що власник
істотної участі в банку не відповідає вимогам Закону України "Про
банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ) та/або порушує вимоги
банківського законодавства України, у тому числі
нормативно-правових актів Національного банку, або негативно
впливає на фінансову безпеку і стабільність банку; особа набула або збільшила істотну участь у банку без
погодження з Національним банком; є достовірна інформація про здійснення особою банківської
діяльності без банківської ліцензії.
1.15. Рішення про здійснення перевірки інших осіб, які
охоплюються наглядовою діяльністю Національного банку, приймається
в такому самому порядку, як і рішення про проведення позапланової
інспекційної перевірки банку/філії іноземного банку та за
наявності обґрунтованих підстав для проведення цієї перевірки.
1.16. Планова інспекційна перевірка здійснюється на підставі
посвідчення на право її проведення. У посвідченні зазначаються
найменування (ім'я) об'єкта перевірки, строки проведення (дати
початку і закінчення), період інспектування та склад інспекційної
групи (прізвища, імена, по батькові) із зазначенням її керівника
та його заступника. До посвідчення додається програма інспекційної
перевірки. Посвідчення (зміни до нього) на право проведення планової
інспекційної перевірки засвідчується підписом Голови Національного
банку або уповноваженої посадової особи.
2. Планування інспекційних перевірок
2.1. Планування інспекційних перевірок здійснюється з метою
реалізації завдань Національного банку щодо стабільності
банківської системи та захисту інтересів вкладників і кредиторів
банку.
2.2. Для складання планів інспекційних перевірок Національний
банк аналізує: інформацію безвиїзного нагляду; інформацію про результати попередніх інспекційних перевірок і
результати проведеної роботи щодо усунення порушень; інформацію про виконання банками розроблених заходів
фінансового оздоровлення; інформацію інших підрозділів Національного банку щодо
діяльності банку/філії іноземного банку; результати перевірок діяльності об'єкта перевірки, які
здійснювалися державними органами контролю та правоохоронними
органами, зовнішніми аудиторами; звернення, скарги вкладників, кредиторів та інших юридичних і
фізичних осіб; рішення Правління Національного банку, завдання та вказівки
керівництва Національного банку; інформацію щодо діяльності об'єкта перевірки, яка розміщена в
засобах масової інформації, інших джерелах.
3. Порядок проведення інспекційних перевірок
3.1. Інспекційна перевірка складається з таких трьох етапів: підготовка до проведення інспекційної перевірки; процес інспекційної перевірки; оформлення результатів інспекційної перевірки.
3.2. Підготовка до проведення інспекційної перевірки
здійснюється шляхом аналізу результатів безвиїзного нагляду,
інформації від інших структурних підрозділів Національного банку
про діяльність об'єкта перевірки та матеріалів об'єкта перевірки.
3.3. Запит до об'єкта перевірки щодо подання необхідних для
процесу підготовки до інспекційної перевірки матеріалів
надсилається разом з офіційним повідомленням про проведення
планової інспекційної перевірки в порядку, визначеному пунктом 1.7
глави 1 цього Положення. Об'єкт перевірки зобов'язаний надати всю потрібну інформацію
до початку інспекційної перевірки у строки, визначені в запиті про
її надання.
3.4. Керівник інспекційної групи ініціює проведення
попередньої зустрічі за участю керівників банку/філії іноземного
банку, який/яка перевірятиметься, та керівників служби
банківського нагляду Національного банку/територіального
управління або їх заступників. На нараді обговорюються
організаційні питання щодо майбутньої інспекційної перевірки, у
тому числі обсяги та методи її проведення. На зустріч може бути запрошено голову спостережної
(наглядової) ради банку, голову правління (ради директорів) або
інших керівників банку. Керівник інспекційної групи інформує керівників об'єкта
перевірки про дату, час і місце проведення зустрічі та контактний
номер телефону.
3.5. Склад інспекційної групи зазначається в посвідченні на
право проведення перевірки або розпорядженні про перевірку. Уповноваженим Національним банком особам, яких включено до
складу інспекційної групи та які здійснюють перевірку питань, що
не належать до сфери банківського нагляду, може надаватись окреме
завдання на перевірку питань, що належать до компетенції
підрозділів, у яких вони працюють.
3.6. Планова інспекційна перевірка здійснюється згідно із
затвердженою програмою інспекційної перевірки, яка може бути
змінена в разі необхідності (у тому числі щодо продовження строків
проведення перевірки та розширення переліку питань). Позапланова інспекційна перевірка здійснюється з питань,
визначених у розпорядженні (відповідно до пункту 1.8 глави 1 цього
Положення), до якого за потреби можуть бути внесені зміни (у тому
числі щодо продовження строків проведення перевірки та розширення
переліку питань).
3.7. Довідка про перевірку окремого виду діяльності
(операції) об'єкта перевірки складається інспектором і має бути
передана керівникові інспекційної групи для формування звіту. Довідка має містити висновки, виявлені порушення та їх вплив
на діяльність установи, супровідну інформацію та рекомендації
об'єкту перевірки. Кожна довідка складається в двох примірниках та засвідчується
підписом інспектора. Перший примірник довідки передається керівникові банку, його
відокремленого підрозділу/філії іноземного банку або іншого
об'єкта перевірки (далі - керівник об'єкта перевірки), про що
робиться відповідна відмітка із зазначенням дати отримання довідки
на другому примірнику довідки, який зберігається у керівника
інспекційної групи. Відмітка засвідчується підписом керівника
об'єкта перевірки. Керівник об'єкта перевірки зобов'язаний не пізніше третього
робочого дня з дати отримання довідки повернути підписаний ним
примірник керівникові інспекційної групи в обмін на другий
примірник довідки. У разі наявності заперечень (зауважень) щодо фактів та
висновків, викладених у довідці, керівник об'єкта перевірки
повертає підписаний примірник довідки з позначкою "із
запереченнями" з одночасним наданням письмових заперечень з
поясненнями та документальним підтвердженням, які є невід'ємною
частиною довідки. У разі необхідності перевірки інформації, викладеної в
запереченнях до довідки, строк інспекційної перевірки може бути
продовжений на 15 робочих днів. У разі неповернення керівником об'єкта перевірки в
установлений строк підписаного першого примірника довідки,
наданого для ознайомлення та підписання, або відмови в його
підписанні, довідка вважається такою, що до неї немає заперечень з
боку об'єкта перевірки. У цьому разі керівник інспекційної групи
використовує для подальшої роботи другий примірник довідки, який
зберігається в Національному банку/територіальному управлінні.
3.8. Керівник інспекційної групи за результатами інспекційної
перевірки з урахуванням довідок про перевірку та іншої інформації
складає звіт про інспектування. Звіт про інспектування має визначену форму, яка
затверджується уповноваженою посадовою особою Національного банку. Звіт про інспектування складається у двох примірниках і
підписується керівником підрозділу інспектування (якщо керівником
інспекційної групи був інспектор центрального апарату
Національного банку) або керівником територіального управління
(якщо керівником інспекційної групи був інспектор територіального
управління). Перший примірник звіту про інспектування надсилається до
об'єкта перевірки з урахуванням вимог щодо пересилання документів
з грифом конфіденційності, установлених Національним банком, із
супровідним інформаційним листом, підписаним уповноваженою
посадовою особою Національного банку/територіального управління,
який містить загальний висновок про результати проведеної
інспекційної перевірки. Другий примірник звіту про інспектування залишається у
відповідного структурного підрозділу центрального
апарату/територіального управління Національного банку для
зберігання згідно з встановленими вимогами.
3.9. Територіальне управління за результатами перевірки
окремих видів діяльності (операцій) відокремленого підрозділу в
межах проведення інспекційної перевірки об'єкта перевірки складає
довідку про перевірку та погоджує її з дотриманням вимог пункту
3.7 цієї глави.
3.10. Звіти про інспектування, довідки про перевірку та інші
матеріали щодо інспекційної перевірки є конфіденційною інформацією
та власністю Національного банку і не підлягають публічному
розголошенню. Розкриття інформації, що міститься у звіті чи
довідці, здійснюється в порядку, передбаченому Законами України
"Про Національний банк України" ( 679-14 ) та "Про банки і
банківську діяльність" ( 2121-14 ).
3.11. У разі встановлення за результатами інспекційної
перевірки фактів порушення об'єктом перевірки вимог банківського
законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів
Національного банку, або здійснення ризикової діяльності, що
загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів об'єкта
перевірки, підрозділ Національного банку, службовець якого був
керівником інспекційної групи, готує пропозиції про застосування
до об'єкта перевірки адекватних заходів впливу. Якщо під час інспекційної перевірки об'єкта перевірки
встановлено факти подання Національному банку недостовірної
звітності і під час інспекційної перевірки ця звітність не була
виправлена, то пропозиції щодо застосування заходів впливу мають
включати вимоги щодо проведення коригування звітності. Коригування
звітності об'єкта перевірки проводиться в порядку, визначеному
нормативно-правовим актом, який регулює порядок здійснення банками
коригуючих проводок. Застосування заходів впливу за результатами інспекційної
перевірки за порушення вимог законодавства України та/або
здійснення ризикової діяльності, що загрожує інтересам вкладників
або інших кредиторів об'єкта перевірки, здійснюється відповідно до
статей 73 та 74 Закону України "Про банки і банківську діяльність"
( 2121-14 ) та нормативно-правових актів Національного банку з
питань застосування заходів впливу.
4. Права та обов'язки інспекторів, керівників

та працівників об'єкта перевірки
4.1. Інспектор Національного банку під час проведення
інспекційної перевірки має право: вільного доступу до всіх документів та інформації об'єкта
перевірки, у тому числі до тих, що становлять банківську чи
комерційну таємницю; вільного доступу в робочий час до всіх приміщень об'єкта
перевірки; вимагати від об'єкта перевірки надання будь-якої інформації,
необхідної для здійснення перевірки; безоплатно одержувати від об'єкта перевірки інформацію щодо
його діяльності та пояснення (у тому числі письмові) з окремих
питань діяльності; перевіряти будь-яку звітність афілійованих та/або споріднених
осіб об'єкта перевірки щодо взаємовідносин з об'єктом перевірки з
метою визначення впливу цих відносин на стан об'єкта перевірки; одержувати від об'єктів перевірки та виносити за їх межі
інформацію у формі документів або їх копій (у тому числі
електронних та виготовлених методом сканування або створення
фотокопій), що можуть свідчити про факти порушення об'єктом
перевірки законодавства України, у тому числі нормативно-правових
актів Національного банку, засвідчених у встановленому порядку.
4.2. Інспектор Національного банку зобов'язаний: дотримуватися вимог законодавства України, у тому числі
нормативно-правових актів Національного банку; сумлінно, вчасно та якісно виконувати свої службові обов'язки
та доручення керівництва; не розголошувати інформацію, що становить банківську чи
службову таємницю або має конфіденційний характер та стала відома
йому під час виконання службових обов'язків.
4.3. Керівники та працівники банку зобов'язані безоплатно
надавати уповноваженим Національним банком особам інформацію,
документи та письмові пояснення з питань діяльності банку, а в
разі виявлення порушень законодавства України про банки і
банківську діяльність, у тому числі нормативно-правових актів
Національного банку, також копії документів у порядку,
установленому пунктом 4.4 цієї глави.
4.4. Керівники об'єкта перевірки зобов'язані: а) забезпечити на період проведення інспекційної перевірки
інспекторам, які здійснюють перевірку цього банку/філії іноземного
банку, вільний доступ до всіх приміщень банку/філії іноземного
банку протягом усього робочого дня; б) виділити в день початку перевірки інспекторам, які
здійснюють перевірку, службове приміщення, яке відповідає
встановленим санітарно-гігієнічним нормам та обладнане необхідними
меблями, вогнетривкими шафами для зберігання документів та
комп'ютерами, забезпечити можливість користуватися телефонами,
засобами копіювально-розмножувальної техніки. На весь період перевірки вхід до зазначеного приміщення
особам, які не є інспекторами, які здійснюють перевірку цього
об'єкта перевірки, без дозволу керівника інспекційної групи
забороняється. Якщо немає змоги виділити інспекційній групі ізольоване від
працівників об'єкта перевірки службове приміщення, то, ураховуючи
чисельність цієї групи та за згодою її керівника, мають бути
виділені окремі робочі місця, обладнані згідно з вимогами абзацу
першого цього підпункту таким чином, щоб забезпечити належні умови
для роботи інспекторів; в) організувати в день початку перевірки зустріч і
забезпечити оперативний зв'язок інспекторів з керівниками об'єкта
перевірки, визначеними керівником інспекційної групи; г) забезпечити інспекторам вільний доступ до всіх документів
та інформації про діяльність об'єкта перевірки; ґ) забезпечити надання в установлені інспекторами терміни
інформації, необхідної для здійснення перевірки, документів, що
можуть свідчити про факти порушення об'єктом перевірки
законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів
Національного банку, пояснень (письмово і усно) щодо наданої
інформації, документів, проведених операцій та з окремих питань
діяльності об'єкта перевірки; д) на вимогу інспекторів забезпечити надання копій документів
чи можливість робити ці копії самостійно, у тому числі методом
сканування, друку або створення фотокопій; е) засвідчувати підписом та відбитком печатки об'єкта
перевірки надані пояснення щодо отриманої інформації, документів,
проведених операцій та з окремих питань діяльності об'єкта
перевірки, а також копії наданих об'єктом перевірки чи зроблених
інспекторами самостійно документів; є) забезпечувати коректну поведінку своїх підлеглих під час
проведення перевірки. Керівники об'єкта перевірки не мають права чинити будь-який
тиск на інспекторів, які здійснюють перевірку, та будь-яким чином
обмежувати їх дії щодо здійснення інспекційної перевірки.
4.5. Керівники об'єкта перевірки мають право вимагати від
інспекторів, які здійснюють перевірку, дотримання обов'язків,
визначених пунктом 4.2 цієї глави, оскаржувати дії інспекторів
перед керівником інспекційної групи, начальником відповідного
структурного підрозділу Національного банку/територіального
управління, уповноваженою посадовою особою Національного
банку/територіального управління.
Директор Департаменту
нормативно-методологічного
забезпечення банківського
регулювання та нагляду Н.В.Іваненко

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: