open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від 20 жовтня 2011 р. N 1075-р

Київ
Про схвалення Концепції планування,

залучення, ефективного використання

та моніторингу міжнародної технічної допомоги

і співробітництва з міжнародними

фінансовими організаціями

Схвалити Концепцію планування, залучення, ефективного
використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги і
співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями, що
додається.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 27

СХВАЛЕНО

розпорядженням Кабінету Міністрів України

від 20 жовтня 2011 р. N 1075-р
КОНЦЕПЦІЯ

планування, залучення,

ефективного використання та моніторингу

міжнародної технічної допомоги і співробітництва

з міжнародними фінансовими організаціями

Проблеми, які потребують розв'язання
Одними з першочергових завдань України на сучасному етапі є
модернізація економіки та зміцнення своїх позицій на міжнародній
арені як надійного торговельного партнера і привабливого об'єкта
для інвестицій. Яскравим свідченням прагнення України
інтегруватися в європейський і глобальний простір є членство у
Світовій організації торгівлі, прогрес у переговорах про створення
зони вільної торгівлі з Європейським Союзом.
Проведення започаткованих Президентом України і Кабінетом
Міністрів України у 2010 році реформ дало змогу відновити
економічне зростання, стабілізувати економічну та фінансову
ситуацію в країні. Послідовні структурні перетворення в економіці
зумовили зростання інвестиційного попиту, виникнення потреби в
мобілізації ресурсів для модернізації економіки та підвищення
національної конкурентоспроможності.
Водночас необхідно розв'язати окремі фундаментальні
структурні проблеми, які виникли внаслідок фінансової та
економічної кризи, врегулювати фіскальний дисбаланс, підвищити
обсяг промислового виробництва, ділову активність та рівень
зайнятості населення, провести реформи у соціальній сфері.
З метою задоволення потреб вітчизняної економіки в ресурсах
для економічного і соціального розвитку України вживаються заходи
до активізації співробітництва з міжнародними фінансовими
організаціями (далі - МФО), державами-донорами, ООН та
Європейським Союзом.
Передбачається, що ключовими пріоритетами економічного і
соціального розвитку України на 2013-2016 роки, реалізація яких
потребуватиме залучення міжнародної технічної допомоги і
фінансових ресурсів МФО, будуть:
сприяння створенню умов для економічного та соціального
розвитку;
модернізація транспортної, муніципальної та енергетичної
інфраструктури;
розвиток високотехнологічного виробництва;
енергозбереження та енергоефективність;
розвиток агропромислового комплексу та комплексний розвиток
сільських територій;
розвиток внутрішнього ринку;
підвищення соціальних стандартів;
посилення ролі регіонів у забезпеченні розвитку економіки та
підвищення їх відповідальності за розв'язання соціальних проблем;
удосконалення системи державного управління;
захист прав і свобод громадян, зміцнення законності;
управління державними кордонами України та підтримка
реалізації міграційної політики.
Дотримання Україною принципів Паризької декларації щодо
підвищення ефективності зовнішньої допомоги від 2 березня 2005 р.,
до якої Україна приєдналася згідно з Указом Президента України від
19 квітня 2007 р. N 325 ( 325/2007 ) "Про приєднання України до
Паризької декларації щодо підвищення ефективності зовнішньої
допомоги", сприяло удосконаленню організаційно-правових механізмів
координації донорів та МФО і договірно-правової бази, підвищенню
ефективності надання допомоги, а також залученню фінансових
ресурсів МФО та міжнародної технічної допомоги з урахуванням
потреб України, визначених у Стратегічних напрямах та завданнях
щодо залучення міжнародної технічної допомоги і співробітництва з
міжнародними фінансовими організаціями на 2009-2012 роки,
схвалених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 вересня
2009 р. N 1156 ( 1156-2009-р ) (Офіційний вісник України, 2009 р.,
N 76, ст. 2583).
Разом з тим для своєчасного виконання пріоритетних завдань,
визначених Президентом України і Кабінетом Міністрів України,
необхідно удосконалити спільні з донорами та МФО механізми і нові
інструменти надання міжнародної технічної допомоги та фінансових
ресурсів МФО, а також підвищити якість планування проектів
вітчизняними бенефіціарами та реципієнтами.
З цією метою потребують вирішення такі проблемні питання:
недостатній рівень застосування бенефіціарами та реципієнтами
сучасних методик проектного аналізу та управління проектами, що
знижує якість їх планування та реалізації;
недостатній рівень досвіду та знань вітчизняних компаній для
конкурентної участі в міжнародних конкурсних торгах у рамках
реалізації проектів економічного і соціального розвитку України,
що підтримуються МФО;
низький рівень заінтересованості окремих бенефіціарів та
реципієнтів міжнародної технічної допомоги у ретельному і
високоякісному плануванні та моніторингу проектів (програм)
зазначеної допомоги, що призводить до застосування її
малоефективних видів і форм;
неналежний нагляд з боку деяких бенефіціарів за реалізацією
проектів (програм) міжнародної технічної допомоги, що призводить
до неефективного використання ресурсів, зокрема проведення
численних місій експертів.
Мета та строки реалізації Концепції
Мета Концепції полягає в удосконаленні механізмів залучення і
використання міжнародної технічної допомоги та фінансових ресурсів
МФО для підтримки розвитку економіки, що базується на конкурентних
засадах, залученні інвестицій, економічній ефективності,
застосуванні найкращої світової практики, диверсифікованому та
експортоорієнтованому виробництві.
Концепцію передбачається реалізувати протягом
2011-2016 років.
Шляхи і способи розв'язання проблем
Для розв'язання проблем, пов'язаних із плануванням,
залученням, використанням та моніторингом міжнародної технічної
допомоги і співробітництвом з МФО, слід здійснити такі заходи:
на етапі ініціювання та підготовки проектів:
- розроблення і запровадження Стратегії залучення,
використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги і
співробітництва з МФО (далі - Стратегія), яка відповідно до
програмних документів Президента України та Кабінету Міністрів
України визначатиме основні напрями і завдання залучення
міжнародної технічної допомоги і співробітництва з МФО на
2013-2016 роки;
- забезпечення подальшого розвитку договірної бази
співробітництва з МФО, державами-донорами, ООН та Європейським
Союзом з урахуванням пріоритетів, визначених Стратегією;
- забезпечення започаткування нових пріоритетних проектів
економічного і соціального розвитку України, що підтримуються МФО,
та проектів (програм) міжнародної технічної допомоги відповідно до
Стратегії;
- запобігання розпорошеності фінансових ресурсів МФО та
міжнародної технічної допомоги шляхом їх концентрації на чітко
визначених Стратегією пріоритетах залучення міжнародної технічної
допомоги та фінансових ресурсів МФО;
- проведення роботи з урахування пріоритетних напрямів та
завдань, визначених Стратегією, у стратегічних і програмних
документах донорів міжнародної технічної допомоги (далі - донор)
щодо фінансового та технічного співробітництва з Україною;
- удосконалення проектного планування шляхом участі
бенефіціарів на етапі розроблення проектної документації у
визначенні цілей, завдань, індикаторів оцінки результативності
проектів;
- запровадження в рамках реалізації діючих та започаткування
нових проектів на постійній основі навчання з питань проектного
аналізу, зокрема фінансового та економічного;
- забезпечення координації діяльності донорів у рамках
двосторонніх та багатосторонніх механізмів співпраці;
- запровадження гнучкого поєднання нових та найбільш
ефективних видів і форм надання фінансових ресурсів МФО та
міжнародної технічної допомоги;
- визначення організаційно-правових засад для переходу
функцій управління ресурсами міжнародної технічної допомоги від
донорської спільноти на національний рівень;
на етапі реалізації проектів:
- підвищення інституційної спроможності у формуванні
ефективної стратегії та планів закупівель товарів, робіт і послуг
з метою розширення участі вітчизняних виробників і постачальників
у проведенні торгів у рамках проектів економічного і соціального
розвитку України, що підтримуються МФО;
- підвищення інституційних можливостей Мінекономрозвитку щодо
координації та забезпечення формування і реалізації державної
політики у сфері технічного та фінансового співробітництва з МФО,
державами-донорами, ООН та Європейським Союзом щодо залучення
ресурсів для виконання програм і проектів шляхом розвитку
електронної автоматизованої бази даних для обліку та моніторингу
проектів (програм) міжнародної технічної допомоги та проектів
економічного і соціального розвитку України, що підтримуються МФО,
а також спрощення процедур надання адміністративних послуг,
пов'язаних із виконанням зобов'язань за міжнародними договорами
України;
- запровадження в рамках реалізації діючих та започаткування
нових проектів економічного і соціального розвитку України, що
підтримуються МФО, на постійній основі навчання з питань
управління проектами, в тому числі з управління закупівлями
товарів, робіт і послуг за міжнародними стандартами;
- забезпечення обов'язкового подання для державної реєстрації
бенефіціарами та реципієнтами всіх проектів (програм) міжнародної
технічної допомоги;
- підвищення відповідальності та посилення нагляду
бенефіціарів за ефективним використанням ресурсів проектів
(програм) міжнародної технічної допомоги та проектів економічного
і соціального розвитку України, що підтримуються МФО.
на етапі моніторингу проектів:
- запровадження на національному та регіональному рівнях
постійної практики управління проектами, орієнтованої на кінцевий
результат;
- удосконалення законодавства, що регулює питання поточного
та заключного моніторингу проектів (програм) міжнародної технічної
допомоги;
- удосконалення порядку проведення поточного та заключного
моніторингу проектів (програм) міжнародної технічної допомоги і
підвищення вимог щодо змісту підсумкового звіту про досягнуті
результати;
- продовження проведення оглядів проектних портфелів МФО та
донорів;
- забезпечення оперативного реагування та прийняття рішень
щодо проблемних питань реалізації проектів (програм) міжнародної
технічної допомоги та проектів економічного і соціального розвитку
України, що підтримуються МФО;
- удосконалення механізму обміну інформацією з донорами щодо
моніторингу та оцінки проектів (програм) міжнародної технічної
допомоги;
- розширення доступу громадськості до інформації про стан
співробітництва з МФО, державами-донорами, ООН та Європейським
Союзом.
Концепція є основою для підготовки у 2012 році Стратегії.
Очікувані результати
Реалізація Концепції дасть змогу:
концентрувати фінансові ресурси МФО та міжнародної технічної
допомоги на розв'язанні пріоритетних завдань економічного і
соціального розвитку України;
розширити формат співпраці з МФО, державами-донорами, ООН та
Європейським Союзом;
успішно впровадити проекти (програми) міжнародної технічної
допомоги та проекти економічного і соціального розвитку України,
що підтримуються МФО;
підвищити доступність громадськості та представників
донорської спільноти до інформації про проекти (програми)
міжнародної технічної допомоги та проекти економічного і
соціального розвитку України, що підтримуються МФО.
Обсяг фінансових, матеріально-технічних,

трудових ресурсів та джерела фінансування
Фінансування заходів, пов'язаних з реалізацією цієї
Концепції, здійснюватиметься за рахунок коштів державного бюджету
в межах асигнувань, передбачених у державному бюджеті на
відповідний рік, міжнародної технічної допомоги, а також інших
джерел, не заборонених законодавством.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: